Author photoSimona Schreinerová 13.03.2024 11:35

Boj o detskú nemocnicu vrcholí. NÚDCH čaká na rozhodnutie, verejnosť sa odvoláva

Zámer modernizácie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) pripomína nekonečný príbeh. Na jednej strane stojí potreba modernizácie ústavu, na druhej časť verejnosti, ktorá vstupovala do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Dôvodom, prečo sa občania ozývajú a do veľkej miery tak spomaľujú povoľovanie, má byť dopravné napojenie ústavu. 

Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Otázny zmysel ďalších obštrukcií

Zámer modernizácie NÚDCH na Limbovej ulici v Novom Meste bol zverejnený v októbri 2022, keď navrhovateľ na Okresný úrad Bratislava doručil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Dokumentácia sa týka radikálnej prestavby a dostavby detskej nemocnice. Odhadované náklady sú približne štvrť miliardy eur.

Cieľom plánovaných zásahov je podľa dokumentácie zbúranie časti existujúceho areálu a vybudovanie nových objektov. Nádej, že proces EIA prebehne hladko, sa stratila na prelome rokov 2022 a 2023, keď sa zverejnili doplňujúce informácie. Celý proces sa zasekol na pripomienkach verejnosti.

V tomto smere bolo aktívne najmä Občianske združenie (OZ) Kramárčan, ale i ďalšie spoločenstvá a niekoľko jednotlivcov. Hlavným problémom sa spočiatku zdal byť hluk. Z pripomienok vyplynulo, že hluková štúdia zohľadňovala iba hluk zo železničnej a pozemnej dopravy. Kritizoval sa aj prístup do parkovacieho domu, nesprávna kategorizácia územia a možný nesúlad s Územným plánom, resp. s Územným plánom zóny (ÚPZ) Jelšová.

Galéria

  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

V tom čase ešte ÚPZ nebol schválený, ale mal sa predložiť na odsúhlasenie miestnemu zastupiteľstvu, ktoré ho napokon schválilo. Proces EIA bol však z tohto dôvodu na štyri mesiace prerušený. Okresný úrad v Bratislave vydal v decembri rozhodnutie so záverom, že sa navrhovaná činnosť nebude ďalej posudzovať. 

Rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, nakoľko boli doručené a zverejnené odvolania dvoch fyzických osôb s takmer totožným znením. V oboch prípadoch sa týka „nesúladu navrhovanej činnosti a jej užívania dopravným napojením obytnou zónou so záväznou časťou územného plánu Hl. mesta Bratislavy – zóna Jelšová“. Podľa odvolaní mal nastať rozpor s územnoplánovacou dokumentáciou z hľadiska dopravného napojenia stavby na komunikačnú sieť v stabilizovanom území zóny Jelšová. 

Objavili sa aj obavy zo zhoršenia kvality životného prostredia spôsobené pohybom nákladnej dopravy či mechanizmov počas výstavby - a to aj napriek tomu, že výstavba prinesie iba dočasné negatívne vplyvy, ktoré by sa mali do určitej miery eliminovať vhodnými opatreniami.

Ako uvádza NÚDCH vo svojom vyjadrení k odvolaniu, tieto vplyvy sa nedajú obmedziť úplne, výstavba však bude prebiehať priamo v areáli nemocnice za jej plnej prevádzky. Je teda aj v záujme ústavu obmedziť ich v maximálnej možnej miere.  

K odvolaniam sa aktuálne vyjadrili aj ďalší účastníci konania. S výnimkou NÚDCH všetci, ktorí zaslali svoje vyjadrenie, s obsahom odvolaní súhlasili. V stanoviskách verejnosti sa uvádza, že účastníci konania nemajú výhrady voči modernizácii NÚDCH ako takej, dokonca ju podporujú, ale problémom je dopravné napojenie stavby. Nič to však nemení na fakte, že posudzovanie EIA trvá už približne 1,5 roka a nedá sa celkom odhadnúť, kedy bude ukončené.

Navyše zo stanoviska NÚDCH k odvolaniu vyplýva, že jedno z odvolaní bolo doručené po zákonom stanovenej lehote, zatiaľ čo druhé namieta iba nesúlad časti dopravného napojenia s ÚPZ. Väčšina pripomienok sa týkala skôr spresňovania dokumentácie, čo je predmetom ďalších stupňov - územného a stavebného konania. Pre ďalší postup je tak potrebný, aby príslušný orgán potvrdil vydané rozhodnutie, nakoľko v odvolaní sa ani nepožadovalo ďalšie posudzovanie formou správy o hodnotení.   

Po ukončení procesu EIA sa bude môcť pristúpiť k ďalším stupňom povoľovania, teda k územnému konaniu. Jeho výsledkom bude vydanie územného rozhodnutia, teda rozhodnutia o konkrétnom využití pozemku. Hlavnou podmienkou pre udelenie rozhodnutia je súlad stavby s územným plánom mesta a územným plánom zóny.

Okresný úrad nemá kompetencie v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku. Nemôže teda rozhodnúť o tom, či zámer, resp. jeho časť je alebo nie je v súlade s územným plánom zóny. Aj za predpokladu, že by mala časť verejnosti pravdu a dopravné napojenie by sa vyhodnotilo ako nesúlad s územnoplánovacou dokumentáciou, stane sa tak až v územnom konaní (príp. pri vydávaní záväzného stanoviska zo strany Magistrátu).

Pripomienky a odvolania spôsobujú stále väčšie oneskorenie kompletne celého projektu. Ďalšie obštrukcie modernizáciu NÚDCH absolútne nikam neposúvajú, keďže zároveň platí, že vydaním rozhodnutia EIA sa žiadna stavba nepovoľuje. Otvára sa tým len cesta k ďalším povoľovacím procesom a zároveň sa v ňom stanovujú podmienky, ktoré v rámci nich musia byť splnené. 

 

Situácia. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

 

Odolá aktivistom verejnoprospešný projekt?

Okrem modernizácie NÚDCH sa v jeho blízkosti pripravuje ďalší projekt - menší, no taktiež významný. Na samostatnom pozemku v dotyku s ústavom by mohol vyrásť charitatívny dom, ktorý bude súvisieť s jeho prevádzkou. Projekt má aktuálne vydané súhlasné záväzné stanovisko mesta. Predpoklad začiatku výstavby je rok 2026, dokončená by tak mohla byť v roku 2028.

V charitatívnom dome je navrhnutých celkovo 58 ubytovacích jednotiek, z toho 47 jednoizbových a 11 dvojizbových. Nebudú však na predaj. Hlavnou víziou projektu je poskytovať zľavnené ubytovanie pre personál nemocníc na Kramároch, nielen pre NÚDCH. Úplne zadarmo by malo byť ubytovanie pre rodiny detí, hospitalizovaných v NÚDCH.

„Projekt je aktivitou našej architektonickej kancelárie, súkromného investora a zahŕňa spoluprácu viacerých charitatívnych organizácií, najmä však Ronald McDonald House Charities (RMHC) a NÚDCH," vysvetľuje Pavol Čechvala z kancelárie A3 Architekti. RMHC je nezisková organizácia, založená reťazcom rýchleho občerstvenia McDonald's. Investorom je zas spoločnosť Jedna stavba s.r.o., ktorá je spojená s investičným klubom G4 Investments. 

Presný model spolupráce sa ešte formuje. „Dodávame, že rokovania s RMHC o ich zapojení a spolufinancovaní projektu stále prebiehajú a nie sú ukončené. Jedna stavba s.r.o., RMHC a NÚDCH majú podpísané memorandum o spolupráci. Počas prebiehajúceho procesu územného rozhodnutia bude o budúcej spolupráci podpísané precíznejšie, detailnejšie memorandum, keďže už sú známe konkrétnejšie špecifiká projektu,“ upozorňuje Čechvala. Každopádne, podobný dom sa nachádza v blízkosti nemocnice v pražskom Motole. 

Na Kramároch by tak mala pribudnúť nová budova s ušľachtilým účelom, ktorá vzhľadom na svoj rozsah neprechádzala procesom EIA. Dotknuté strany a verejnosť ale majú možnosť vyjadriť sa v rámci iných povoľovacích procesov. V tomto momente ešte nie je isté, či bude cesta k realizácii tejto stavby hladká a podľa možnosti rýchla.

Charitatívny dom a dostavba a modernizácia NÚDCH by každopádne mohli zásadným spôsobom zlepšiť podmienky pre detských pacientov aj ich rodiny, ak im to bude umožnené. Malo by byť vo verejnom záujme, aby sa dokončili čím skôr. Nanešťastie, aj tie najpotrebnejšie projekty v Bratislave nezriedka bojujú s malichernosťami. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube