Author photoSimona Schreinerová 01.02.2024 10:45

Boj proti detskej nemocnici nekončí. Modernizácia NÚDCH sa odkladá, blokujú ju obštrukcie

Keď sa objavil zámer modernizácie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH), zdalo sa, že potrebná generálna rekonštrukcia a dostavba kľúčovej nemocnice bude čoskoro realitou. Nadšenie schladili pripomienky časti verejnosti, ktoré proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) značne spomalili. Napriek tomu, že Okresný úrad Bratislava vydal rozhodnutie, problémom stále nie je koniec.

Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Modernizáciu detskej nemocnice komplikujú pripomienky

Zámer modernizácie NÚDCH na Limbovej ulici v Novom Meste sa objavil pred viac ako rokom, keď bolo na Okresný úrad Bratislava doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Predmetom dokumentácie je radikálna prestavba a dostavba detskej nemocnice s nákladmi približne štvrť miliardy eur. Ústav dúfal, že na modernizáciu získa finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti.

Cieľom plánovaných zásahov bolo zbúranie časti existujúceho areálu a vybudovanie nových objektov. S podaním žiadosti začalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Napriek viere, že proces prebehne hladko a bez zbytočných komplikácií, realita bola iná. Celý proces sa zasekol na pripomienkach verejnosti.

Najaktívnejšie sa do diskusie zapojilo Občianske združenie (OZ) Kramárčan. Okrem toho zaslali svoje pripomienky ďalšie spoločenstvá a niekoľko jednotlivcov. Hlavným problémom sa zdal byť hluk. Z pripomienok vyplynulo, že hluková štúdia zohľadňovala iba hluk z železničnej a pozemnej dopravy. Kritizoval sa aj prístup do parkovacieho domu, nesprávna kategorizácia územia a možný nesúlad s Územným plánom.

Galéria

  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
  • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Kvôli nejasnostiam ohľadom Územného plánu zastavil Okresný úrad konanie na štyri mesiace. V auguste 2023 prišlo na Oddelenie ochrany životného prostredia stanovisko, že Územný plán zóny (ÚPZ) Jelšová, Bratislava – Kramáre je možné predložiť na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Nakoniec zastupiteľstvo návrh schválilo a proces EIA pokračoval.

Okresný úrad vydal v decembri rozhodnutie so záverom, že sa navrhovaná činnosť nebude ďalej posudzovať. Okrem iného úrad konštatoval, že zmena navrhovanej činnosti zohľadnila všetky predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Zdalo sa, že proces EIA je na konci a ústav môže pristúpiť k ďalším stupňom povoľovacích procesov.

V januári však boli zverejnené odvolania voči rozhodnutiu, ktoré čakalo na nadobudnutie právoplatnosti. Odvolanie doručili dve fyzické osoby, ich znenie je takmer totožné. V oboch prípadoch sa týka „nesúladu navrhovanej činnosti a jej užívania dopravným napojením obytnou zónou so záväznou časťou územného plánu Hl. mesta Bratislavy – zóna Jelšová“. Podľa odvolaní mal nastať rozpor s územnoplánovacou dokumentáciou z hľadiska dopravného napojenia stavby na komunikačnú sieť v stabilizovanom území zóny Jelšová. OZ Kramárčan, ktoré bolo v procese pomerne aktívne, sa už voči rozhodnutiu neodvolalo.

 

Prístup k parkovaciemu domu patrí ku kameňom úrazu. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

 

NÚDCH dúfa v kompromis všetkých strán

NÚDCH si uvedomuje, že proces zisťovacieho konania určený zákonom o posudzovaní predstavuje diskusiu zainteresovaných orgánov štátnej správy a samosprávy a tiež odbornej a laickej verejnosti. Tá má smerovať k tomu, aby bolo spoločne nájdené akceptovateľné riešenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí.

Inštitúcia taktiež tvrdí, že si je vedomá určitého diskomfortu pre okolie. „Národný ústav detských chorôb ako navrhovateľ víta zapojenie verejnosti do tejto diskusie. Predkladaná zmena navrhovanej činnosti predstavuje v prvej etape predovšetkým stavebné práce. Predpokladané nepriaznivé vplyvy sú v predloženom Oznámení o zmene navrhovanej činnosti identifikované. Výstavba, ako každá obdobná stavebná činnosť, prináša nepriaznivé vplyvy, ktoré sa nedajú úplne eliminovať, ale je ich potrebné do určitej miery strpieť,“ uviedla hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.

Ústav sa však podľa vlastných slov bude snažiť v maximálnej možnej miere eliminovať negatívne vplyvy na pacientov aj okolie. „NÚDCH však bude vzhľadom na to, že stavebná činnosť sa bude realizovať priamo v rámci existujúceho areálu a za plnej prevádzky, osobitne dohliadať, aby zhotoviteľ stavby v maximálnej možnej miere využil organizačné, technické a technologické opatrenia k zamedzeniu negatívnych účinkov. Tieto požiadavky podčiarkuje skutočnosť, že primárnou úlohou NÚDCH je starostlivosť o detského pacienta,“ zdôrazňuje Kamenická. 

NÚDCH je presvedčený, že nepriame vplyvy výstavby na obyvateľstvo v širšom okolí budú iba v čo najkratšom nevyhnutnom časovom trvaní, tolerovateľnej miere a nezhoršia súčasný stav. „Treba mať hlavne na zreteli, že konečným cieľom je zlepšenie zdravotnej starostlivosti o detských pacientov z celého Slovenska. Sme presvedčení, že príslušný orgán vecne konal v tomto zisťovacom konaní o zmene správne a nadštandardne vrátane akceptácie podnetov verejnosti.“

Podľa Kamenickej podmienky určené v rozhodnutí vytvárajú priestor na diskusiu a hľadanie optimálnych riešení. „Výsledné riešenie, ktoré bude predložené  na následné povoľovacie konania, bude plne rešpektovať podmienky platnej územno-plánovacej dokumentácie,“ sľubuje. V aktuálnej situácií môže podať len svoje stanovisko k odvolaniu, čo v stanovenej lehote od oznámenia podľa Kamenickej aj urobia.

 

Situácia. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

 

Okresný úrad Bratislava určil ako jednu z podmienok rozhodnutia vo výrokovej časti preukázať súlad s platným Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy, teda aj s Územným plánom zóny Jelšova. Územné plány zón musia byť v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, teda platného územného plánu mesta. Regulatívy sa tu stanovujú v podrobnosti na pozemok a určujú sa podmienky na umiestnenie stavieb.

V rámci každého ďalšieho stupňa sa robí vyhodnotenie súladu s EIA. V praxi to teda znamená, že pri územnom, stavebnom aj kolaudačnom konaní sa bude vyhodnocovať, či sú v danom stupni splnené podmienky z rozhodnutia EIA. Odvolania voči rozhodnutiu sú v podstate zbytočné, nakoľko podrobnejšie vyhodnotenie súladu s územným plánom bude riešené v ďalšom stupni schvaľovania na základe podrobnejšej projektovej dokumentácie.

Zbytočné obštrukcie len odsúvajú začiatok povoľovacích procesov a v konečnom dôsledku aj realizácie. Vzhľadom na komplikácie sa pravdepodobne nezačne s výstavou skôr ako v rokoch 2025-2026. Dokončenie v takom prípade možno očakávať do konca tohto desaťročia, keďže pôjde o náročný a rozsiahly projekt.

Stavebníkovi, ale aj budúcim užívateľom - teda detským pacientom - ostáva iba dúfať, že odvolanie nebude v riešení ďalších niekoľko mesiacov a čoskoro sa modernizácia nemocnice posunie k povoľovacím procesom. V tomto prípade totiž nejde o boj proti „chamtivým developerom", ale proti zariadeniu, ktoré zachraňuje a zlepšuje životy tých najzraniteľnejších. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube