YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 15.01.2020 10:55

Detaily modernizácie Vajnorskej radiály sú známe

Hlavné mesto napreduje v postupnej modernizácii svojich električkových tratí. Po ukončení prvej etapy modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály a uzavretí zmluvy s projektantom Ružinovskej radiály teraz predstavuje aj detaily k modernizácii Vajnorskej radiály. Strategicky dôležitú trať, ale aj jej bezprostredné okolie, čakajú výrazné zlepšenia.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Informácie, týkajúce sa možnej budúcnosti Vajnorskej radiály, sú súčasťou opisu zákazky pre vypracovanie projektovej dokumentácie k oprave trate. Hlavné mesto aktuálne vyberá projektanta, ktorý ešte nie je v tejto chvíli presne známy. Ten bude musieť preveriť požiadavky, dané Magistrátom, a pokúsiť sa ich implementovať do finálneho riešenia dopravnej línie, ale aj priľahlého priestoru.

Modernizácia sa týka úseku trate od Trnavského mýta až po obratisko na Zlatých Pieskoch. Celková dĺžka trate je 6,55 kilometrov, stavba bola rozdelená na päť stavebných úsekov. Prvý sa nachádza medzi Trnavským mýtom a ulicou Za kasárňou, druhý medzi Za kasárňou a Tomášikovou, tretí medzi Tomášikovou a Jurajovym dvorom, štvrtý medzi Jurajovym dvorom a obratiskom Zlaté Piesky a nakoniec piaty predstavuje spojnicu Zátišia so Železničnou stanicou Nové Mesto. V ako-tak dobrom stave je len druhý úsek, ostatné sú v zlom stave, v najhoršom piaty, kde nebola trať od svojho vzniku v roku 1973 modernizovaná.

Projektová dokumentácia k tomuto zámeru mala byť pôvodne dokončená už ku koncu roka 2015, termín sa však stihnúť nepodarilo, keďže zhotoviteľ dokumentácie, spoločnosť Dopravoprojekt, nebola schopný predložiť vecné plnenie zmluvy. V lete 2018 Hlavné mesto vyhlásilo verejnú súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre modernizáciu Vajnorskej radiály a výkonu autorského dozoru. V tejto chvíli sa zdá, že sa súťaž chýli k záveru.

Portál iMHD.sk predpokladá, že dokumentácia by mohla byť dopracovaná do leta 2021. Samotná realizácia by potom prebehla v rokoch 2022-2023.

 

Vajnorská ulica prejde komplexnou rekonštrukciou od fasády k fasáde. Trať bude zelená. Zdroj: Google Maps

 

Hlavným cieľom modernizácie je zvýšenie atraktivity električkovej dopravy ako nosného systému verejnej dopravy, lepšie integrovanie električkovej trate do okolia, overenie polohy zastávok či skvalitnenie verejného priestoru v bezprostrednom okolí. Ide tak o nový komplexný prístup, ktorý bolo možné doteraz pozorovať skôr v zahraničí, a ktorý urobil z okolia električkových tratí epicentrum mestského života.

Z technického hľadiska modernizácia prinesie odhlučnenie trate, zvýšenie preferencie v križovatkách, transformáciu zastaraných konštrukcií tak, aby boli antivibračné a protihlukové, alebo zlepšenie bezpečnosti križovatiek a priechodov cez trať. Úpravy prinesú zvýšenie priemerných traťových rýchlostí a skrátenie cestovných časov, zvýšenie komfortu cestujúcich, zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie prepravnej kapacity.

Mesto od projektovej dokumentácie a projektanta očakáva splnenie niekoľkých všeobecných podmienok, ku ktorým patrí v prvom rade komplexná analýza súčasného stavu dopravnej infraštruktúry, vrátane infraštruktúry pre peších a cyklistov. Zaimplementované do návrhu musia byť prvky na odlhučnenie a odvibrovanie trate, navrhnuté má byť nové trolejové vedenie, pričom stĺpy musia nadväzovať na dizajn ulice. Verejné osvetlenie má byť povinne LED. Trať bude projektovaná pre traťovú rýchlosť 50 kilometrov za hodinu. V priestore blokového mesta, teda najmä na Vajnorskej, bude na úrovni vozovky, inde bude oddelená obrubníkom.

Projektant bude zároveň musieť vziať do úvahy polohu stĺpov trakčného vedenia a verejného osvetlenia a minimalizovať ich počet, hľadať možnosti pre obmedzenie záberu chodníkov značkami, alebo adekvátne rozšíriť chodníky s ohľadom na predpokladanú intenzitu pešej dopravy. Pri umiestňovaní zastávok bude potrebné myslieť na dosiahnuteľné pešie ciele a zastávky iných typov verejnej dopravy, samotné zastávky umiestňovať čelom k sebe a na oboch koncoch treba navrhovať priechody pre chodcov a cyklistov. Preferované sú dlhšie prístrešky (osem metrov), už samozrejmým štandardom je osadenie automatov a elektronických odchodových tabuľ. Zastávky budú 250 mm nad temenom koľaje, čo umožní lepší nástup alebo výstup osobám na vozíkoch, rodičom s kočíkmi alebo seniorom.

Významné zlepšenia sa majú týkať verejného priestoru. Projektant bude musieť analyzovať prirodzené pešie trasy a v tomto smere navrhnúť priechody pre chodcov. Redukovať sa má dopravný priestor priľahlých ciest formou redukcie šírky pruhov alebo dopravných tieňov, pričom priestorové zisky budú využité v prospech verejného priestoru a zelene. Pokiaľ to bude možné, trať má byť od okolia oddelená zeleňou, napríklad vo forme nízkeho živého plotu. Obrubníky musia byť kamenné, pričom maximálne sa majú využiť existujúce, od projektanta sa taktiež vyžaduje využitie prídlažieb. Automaticky sa ráta s vytvorením koridorov pre cyklistov v zmysle Územného plánu. V neposlednom rade, projektant bude musieť spracovať jednotný urbanistický a architektonický dizajn radiály.

 

Na zastávke Zátišie by mohol byť prestup na hrane medzi električkami a autobusmi L50. Zdroj: Google Maps

 

Materiál obsahuje aj špecifické požiadavky na jednotivé úseky, vypísané vyššie. Ich členenie je rozdelené podľa charakteru okolitej zástavby, čo ovplyvňuje nároky na spracovanie a úroveň verejného priestoru radiály a jej okolia.

V prípade úseku medzi Trnavským mýtom a ulicou Za kasárňou sa tak napríklad žiada vytvorenie pevnej jazdnej dráhy so spevneným koľajovým zvrškom v miestach priechodov či združených zastávok, inak však bude povrch trate zelený. Čo je dôležité, ulica sa bude podľa všetkého rekonštruovať od fasády k fasáde, tak ako Krížna. Zastávka Nová Doba sa má presunúť bližšie ku križovatke Vajnorskej s Bajkalskou.

V prípade úseku medzi Za kasárňou a Tomášikovou sa také radikálne zmeny neočakávajú, keďže trať bola zrekonštruovaná v roku 2002 a stále je v relatívne dobrom stave, hoci bude potrebné preverenie. Hlavnú zmenu z pohľadu cestujúceho predstavuje presun zastávky MiÚ Nové Mesto (bývalé Polus City Center) bližšie ku vchodu do nákupného centra, prípadne možné prebudovanie zastávky Zátišie na združenú s prestupom medzi električkami a autobusmi L50 a N53.

Na úsekoch medzi Tomášikovou až Jurajovym dvorom, rovnako ako medzi Jurajovym dvorom a obratiskom Zlaté Piesky, bude pevná jazdná dráha po zastávku Odborárska, od Odborárskej po Zlaté Piesky bude otvorený zvršok. Medzi Tomášikovou a Odborárskou by mal byť ďalej navrhnutý pre pojazdnosť, zvyšný úsek by mal byť zelený, s výnimkou obratiska Zlaté Piesky. Odborárska bude preverená ako združená zastávka, ako spoločná zastávka bude riešená zastávka Shopping Palace. Tak pri Shopping Palace, ako aj pri Zlatých Pieskoch, sa má riešiť oprava nadchodu pre peších a skrátiť pešie vzdialenosti, pri prvom sa má aj zlepšiť prístup k parkovisku (keďže ide o jedno z výhľadových P+R). Čiastočne meniť sa bude poloha zastávky Jurajov dvor, po novom bude na juhozápadnej strane križovatky s Bojnickou. Trať bude projektovaná pre rýchlosť 60 kilometrov za hodinu.

Posledným úsekom je časť trate medzi Zátiším a ŽST Nové Mesto. Koľajový zvršok tu bude pojazdný a fyzicky oddelený od ostatných komunikácií. Preverovať sa má možnosť posunu obratiska tak, aby obchádzala (dnes) zelenú plochu pred železničnou stanicou, samotné obratisko má mať pevnú jadznú dráhu a spevnený zvršok, fyzicky oddelený od okolitej komunikácie.

 

Na zastávke Shopping Palce sa má zlepšiť prestup, prístup k nadchodu aj spojenie s paroviskom na druhej strane ulice. Zdroj: Google Maps

 

Ak sa skutočne podarí modernizáciu zrealizovať na danej úrovni, spoločne so zlepšeniami okolitého verejného priestoru, pôjde o ďalší radikálne pozitívny projekt, ktorý výrazne zlepší kvalitu verejnej dopravy a života vo významnej časti Bratislavy. Okolie Vajnorskej po Bajkalskú je typickou mestskou lokalitou s kompaktnou zástavbou, ktorá by si však mimoriadne zasluhovala výrazné skvalitnenie verejného priestoru. To isté platí pre úsek po Tomášikovu, kde ešte prebehne určitý development v dohľadnej dobe. Zmodernizovaná radiála bude v tomto kontexte veľkým bonusom.

Modernizácia je mimoriadne dôležitá aj z iného dôvodu – jej realizácia je zásadná pre uvažovanie o využití systému P+R parkovísk na okraji mesta a následné preorientovanie ľudí do verejnej dopravy. Aby sa tak stalo, musí byť MHD kvalitná, spoľahlivá a komfortná. Plány vytýčené v citovanom materiáli vytvárajú predpoklady pre to, aby takou naozaj bola.

Rečou dát, priemerná traťová rýchlosť, ktorá dnes dosahuje 20,3 kilometra za hodinu, sa má zvýšiť na 25 kilometrov za hodinu, čo sa zdá ako málo, ide však len o niečo málo menej, ako to je v prípade metra (napríklad v Paríži). Dnešná jazdná doba medzi Zlatými Pieskami a Trnavským mýtom sa skráti z 36 minút na 29 minút a 14 sekúnd, čo je zlepšenie o 18,8%. Vďaka zvýšenej rýchlosti a spoľahlivosti trate by malo byť možné zredukovať počet nasadzovaných vozidiel pri zachovaní súčasného grafikonu, čo prinesie nemalé prevádzkové úspory.

Naostatok, okrem električkovej dopravy sa čiastočne skomfortní aj autobusová doprava a veľké zlepšenie by mala zaznamenať cyklistická doprava. To všetko sa odrazí na skvalitnení životného prostredia, ďalej posilnenom rozšírením zazelenených úsekov tratí (dokonca aj medzi Odborárskou a Zlatými Pieskami, čo je prekvapenie).

Modernizácia Vajnorskej radiály, spolu s ďalšími podobnými projektami, výrazne prispeje k zmene imidžu bratislavskej verejnej dopravy, ktorej kvalita postupne rastie, aj keď verejný diskurz to zatiaľ neodráža. Ide o zásadný krok na ceste k zdravšiemu a lepšiemu mestu, ktorým sa Bratislava už čoskoro môže stať.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Príjemné prekvapenie: Modernizácia Vajnorskej radiály môže začať skôr

02.12.2022 19:26:06 Adrian Gubčo

Bratislava dlhodobo plánuje komplexnú modernizáciu svojich električkových radiál. Po Dúbravsko-karloveskej mali prísť na rad Ružinovská a Vajnorská. Pri ich projekcii sa však vyskytli zmeny a komplikácie, ktoré odsunuli ich realizáciu o niekoľko mesiacov až rokov. Preto je prekvapením, že už onedlho by sa mohla čiastočne spustiť premena druhá z nich.

Čítať viac

Cestovanie bude kvalitnejšie. Opravami prejde viac zastávok

28.10.2022 14:03:52 Andrej Sárközi

Račianska električková radiála prejde ďalšími zmenami. V uplynulom období na nej pribudli nové prístrešky a frekventované zastávky sa stali kultúrnejšími. Viditeľné zlepšenie zarezonovalo u verejnosti pozitívne, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tak ohlasuje ďalšie plány. Určitý postup nastal aj pri modernizácii Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály sa omeškajú

25.03.2022 13:25:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už dlhodobo plánuje výrazne zlepšenie úrovne verejnej dopravy v Bratislavy. Prostriedkom k tomu má byť rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane komplexných modernizácií električkových radiál. Po ako-tak dokončenej úprave trate v Karlovej Vsi mali už čoskoro prísť na rad Ružinovská a Vajnorská radiála. Ako sa však ukazuje, oba projekty budú meškať. Informoval o tom portál iMHD.sk.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Hlavné mesto vybralo projektanta modernizácie Ružinovskej radiály

06.11.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Po modernizácii Karlovesko-dúbravskej radiály sa môže Bratislava čoskoro dočkať obnovy ďalších tratí. Ako som už spomínal v poslednom príspevku, Hlavné mesto podpísalo zmluvu s projektantom modernizácie trate do Ružinova, ktorým je spoločnosť Dopravoprojekt. Realizácia modernizácie sa očakáva v roku 2022. 

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube