Author photoAdrian Gubčo 15.01.2020 10:55

Detaily modernizácie Vajnorskej radiály sú známe

Hlavné mesto napreduje v postupnej modernizácii svojich električkových tratí. Po ukončení prvej etapy modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály a uzavretí zmluvy s projektantom Ružinovskej radiály teraz predstavuje aj detaily k modernizácii Vajnorskej radiály. Strategicky dôležitú trať, ale aj jej bezprostredné okolie, čakajú výrazné zlepšenia.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Informácie, týkajúce sa možnej budúcnosti Vajnorskej radiály, sú súčasťou opisu zákazky pre vypracovanie projektovej dokumentácie k oprave trate. Hlavné mesto aktuálne vyberá projektanta, ktorý ešte nie je v tejto chvíli presne známy. Ten bude musieť preveriť požiadavky, dané Magistrátom, a pokúsiť sa ich implementovať do finálneho riešenia dopravnej línie, ale aj priľahlého priestoru.

Modernizácia sa týka úseku trate od Trnavského mýta až po obratisko na Zlatých Pieskoch. Celková dĺžka trate je 6,55 kilometrov, stavba bola rozdelená na päť stavebných úsekov. Prvý sa nachádza medzi Trnavským mýtom a ulicou Za kasárňou, druhý medzi Za kasárňou a Tomášikovou, tretí medzi Tomášikovou a Jurajovym dvorom, štvrtý medzi Jurajovym dvorom a obratiskom Zlaté Piesky a nakoniec piaty predstavuje spojnicu Zátišia so Železničnou stanicou Nové Mesto. V ako-tak dobrom stave je len druhý úsek, ostatné sú v zlom stave, v najhoršom piaty, kde nebola trať od svojho vzniku v roku 1973 modernizovaná.

Projektová dokumentácia k tomuto zámeru mala byť pôvodne dokončená už ku koncu roka 2015, termín sa však stihnúť nepodarilo, keďže zhotoviteľ dokumentácie, spoločnosť Dopravoprojekt, nebola schopný predložiť vecné plnenie zmluvy. V lete 2018 Hlavné mesto vyhlásilo verejnú súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre modernizáciu Vajnorskej radiály a výkonu autorského dozoru. V tejto chvíli sa zdá, že sa súťaž chýli k záveru.

Portál iMHD.sk predpokladá, že dokumentácia by mohla byť dopracovaná do leta 2021. Samotná realizácia by potom prebehla v rokoch 2022-2023.

 

Vajnorská ulica prejde komplexnou rekonštrukciou od fasády k fasáde. Trať bude zelená. Zdroj: Google Maps

 

Hlavným cieľom modernizácie je zvýšenie atraktivity električkovej dopravy ako nosného systému verejnej dopravy, lepšie integrovanie električkovej trate do okolia, overenie polohy zastávok či skvalitnenie verejného priestoru v bezprostrednom okolí. Ide tak o nový komplexný prístup, ktorý bolo možné doteraz pozorovať skôr v zahraničí, a ktorý urobil z okolia električkových tratí epicentrum mestského života.

Z technického hľadiska modernizácia prinesie odhlučnenie trate, zvýšenie preferencie v križovatkách, transformáciu zastaraných konštrukcií tak, aby boli antivibračné a protihlukové, alebo zlepšenie bezpečnosti križovatiek a priechodov cez trať. Úpravy prinesú zvýšenie priemerných traťových rýchlostí a skrátenie cestovných časov, zvýšenie komfortu cestujúcich, zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie prepravnej kapacity.

Mesto od projektovej dokumentácie a projektanta očakáva splnenie niekoľkých všeobecných podmienok, ku ktorým patrí v prvom rade komplexná analýza súčasného stavu dopravnej infraštruktúry, vrátane infraštruktúry pre peších a cyklistov. Zaimplementované do návrhu musia byť prvky na odlhučnenie a odvibrovanie trate, navrhnuté má byť nové trolejové vedenie, pričom stĺpy musia nadväzovať na dizajn ulice. Verejné osvetlenie má byť povinne LED. Trať bude projektovaná pre traťovú rýchlosť 50 kilometrov za hodinu. V priestore blokového mesta, teda najmä na Vajnorskej, bude na úrovni vozovky, inde bude oddelená obrubníkom.

Projektant bude zároveň musieť vziať do úvahy polohu stĺpov trakčného vedenia a verejného osvetlenia a minimalizovať ich počet, hľadať možnosti pre obmedzenie záberu chodníkov značkami, alebo adekvátne rozšíriť chodníky s ohľadom na predpokladanú intenzitu pešej dopravy. Pri umiestňovaní zastávok bude potrebné myslieť na dosiahnuteľné pešie ciele a zastávky iných typov verejnej dopravy, samotné zastávky umiestňovať čelom k sebe a na oboch koncoch treba navrhovať priechody pre chodcov a cyklistov. Preferované sú dlhšie prístrešky (osem metrov), už samozrejmým štandardom je osadenie automatov a elektronických odchodových tabuľ. Zastávky budú 250 mm nad temenom koľaje, čo umožní lepší nástup alebo výstup osobám na vozíkoch, rodičom s kočíkmi alebo seniorom.

Významné zlepšenia sa majú týkať verejného priestoru. Projektant bude musieť analyzovať prirodzené pešie trasy a v tomto smere navrhnúť priechody pre chodcov. Redukovať sa má dopravný priestor priľahlých ciest formou redukcie šírky pruhov alebo dopravných tieňov, pričom priestorové zisky budú využité v prospech verejného priestoru a zelene. Pokiaľ to bude možné, trať má byť od okolia oddelená zeleňou, napríklad vo forme nízkeho živého plotu. Obrubníky musia byť kamenné, pričom maximálne sa majú využiť existujúce, od projektanta sa taktiež vyžaduje využitie prídlažieb. Automaticky sa ráta s vytvorením koridorov pre cyklistov v zmysle Územného plánu. V neposlednom rade, projektant bude musieť spracovať jednotný urbanistický a architektonický dizajn radiály.

 

Na zastávke Zátišie by mohol byť prestup na hrane medzi električkami a autobusmi L50. Zdroj: Google Maps

 

Materiál obsahuje aj špecifické požiadavky na jednotivé úseky, vypísané vyššie. Ich členenie je rozdelené podľa charakteru okolitej zástavby, čo ovplyvňuje nároky na spracovanie a úroveň verejného priestoru radiály a jej okolia.

V prípade úseku medzi Trnavským mýtom a ulicou Za kasárňou sa tak napríklad žiada vytvorenie pevnej jazdnej dráhy so spevneným koľajovým zvrškom v miestach priechodov či združených zastávok, inak však bude povrch trate zelený. Čo je dôležité, ulica sa bude podľa všetkého rekonštruovať od fasády k fasáde, tak ako Krížna. Zastávka Nová Doba sa má presunúť bližšie ku križovatke Vajnorskej s Bajkalskou.

V prípade úseku medzi Za kasárňou a Tomášikovou sa také radikálne zmeny neočakávajú, keďže trať bola zrekonštruovaná v roku 2002 a stále je v relatívne dobrom stave, hoci bude potrebné preverenie. Hlavnú zmenu z pohľadu cestujúceho predstavuje presun zastávky MiÚ Nové Mesto (bývalé Polus City Center) bližšie ku vchodu do nákupného centra, prípadne možné prebudovanie zastávky Zátišie na združenú s prestupom medzi električkami a autobusmi L50 a N53.

Na úsekoch medzi Tomášikovou až Jurajovym dvorom, rovnako ako medzi Jurajovym dvorom a obratiskom Zlaté Piesky, bude pevná jazdná dráha po zastávku Odborárska, od Odborárskej po Zlaté Piesky bude otvorený zvršok. Medzi Tomášikovou a Odborárskou by mal byť ďalej navrhnutý pre pojazdnosť, zvyšný úsek by mal byť zelený, s výnimkou obratiska Zlaté Piesky. Odborárska bude preverená ako združená zastávka, ako spoločná zastávka bude riešená zastávka Shopping Palace. Tak pri Shopping Palace, ako aj pri Zlatých Pieskoch, sa má riešiť oprava nadchodu pre peších a skrátiť pešie vzdialenosti, pri prvom sa má aj zlepšiť prístup k parkovisku (keďže ide o jedno z výhľadových P+R). Čiastočne meniť sa bude poloha zastávky Jurajov dvor, po novom bude na juhozápadnej strane križovatky s Bojnickou. Trať bude projektovaná pre rýchlosť 60 kilometrov za hodinu.

Posledným úsekom je časť trate medzi Zátiším a ŽST Nové Mesto. Koľajový zvršok tu bude pojazdný a fyzicky oddelený od ostatných komunikácií. Preverovať sa má možnosť posunu obratiska tak, aby obchádzala (dnes) zelenú plochu pred železničnou stanicou, samotné obratisko má mať pevnú jadznú dráhu a spevnený zvršok, fyzicky oddelený od okolitej komunikácie.

 

Na zastávke Shopping Palce sa má zlepšiť prestup, prístup k nadchodu aj spojenie s paroviskom na druhej strane ulice. Zdroj: Google Maps

 

Ak sa skutočne podarí modernizáciu zrealizovať na danej úrovni, spoločne so zlepšeniami okolitého verejného priestoru, pôjde o ďalší radikálne pozitívny projekt, ktorý výrazne zlepší kvalitu verejnej dopravy a života vo významnej časti Bratislavy. Okolie Vajnorskej po Bajkalskú je typickou mestskou lokalitou s kompaktnou zástavbou, ktorá by si však mimoriadne zasluhovala výrazné skvalitnenie verejného priestoru. To isté platí pre úsek po Tomášikovu, kde ešte prebehne určitý development v dohľadnej dobe. Zmodernizovaná radiála bude v tomto kontexte veľkým bonusom.

Modernizácia je mimoriadne dôležitá aj z iného dôvodu – jej realizácia je zásadná pre uvažovanie o využití systému P+R parkovísk na okraji mesta a následné preorientovanie ľudí do verejnej dopravy. Aby sa tak stalo, musí byť MHD kvalitná, spoľahlivá a komfortná. Plány vytýčené v citovanom materiáli vytvárajú predpoklady pre to, aby takou naozaj bola.

Rečou dát, priemerná traťová rýchlosť, ktorá dnes dosahuje 20,3 kilometra za hodinu, sa má zvýšiť na 25 kilometrov za hodinu, čo sa zdá ako málo, ide však len o niečo málo menej, ako to je v prípade metra (napríklad v Paríži). Dnešná jazdná doba medzi Zlatými Pieskami a Trnavským mýtom sa skráti z 36 minút na 29 minút a 14 sekúnd, čo je zlepšenie o 18,8%. Vďaka zvýšenej rýchlosti a spoľahlivosti trate by malo byť možné zredukovať počet nasadzovaných vozidiel pri zachovaní súčasného grafikonu, čo prinesie nemalé prevádzkové úspory.

Naostatok, okrem električkovej dopravy sa čiastočne skomfortní aj autobusová doprava a veľké zlepšenie by mala zaznamenať cyklistická doprava. To všetko sa odrazí na skvalitnení životného prostredia, ďalej posilnenom rozšírením zazelenených úsekov tratí (dokonca aj medzi Odborárskou a Zlatými Pieskami, čo je prekvapenie).

Modernizácia Vajnorskej radiály, spolu s ďalšími podobnými projektami, výrazne prispeje k zmene imidžu bratislavskej verejnej dopravy, ktorej kvalita postupne rastie, aj keď verejný diskurz to zatiaľ neodráža. Ide o zásadný krok na ceste k zdravšiemu a lepšiemu mestu, ktorým sa Bratislava už čoskoro môže stať.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube