Author photoAndrej Sárközi 22.03.2023 14:51

Obrovský neúspech: Rozvoj cyklodopravy zaostáva, zmeniť sa to má tento rok

Plány Magistrátu v oblasti cyklodopravy sú ambiciózne – Bratislava chce byť cyklomestom. Žiaľ, v súčasnosti na to mesto nemá. Plnohodnotných cyklotrás je málo a za posledné roky ich pribudlo minimum. Magistrát však túto tému naďalej označuje za prioritu, o čom chce zastupiteľov presvedčiť na zajtrajšom rokovaní Mestského zastupiteľstva.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Nedostatočná sieť cyklotrás v hlavnom meste Slovenska je dlhodobo pretrvávajúcim stavom. Odľahčenie záťaže z automobilovej dopravy a jej nahradenie ekologickejšou formou – bicyklovaním po segregovaných súvislých cyklotrasách - sa v metropole stalo povestným sci-fi. Mesto zaostáva nielen za susednou Viedňou, ale aj za Budapešťou, Ľubľanou či v poslednej dobe Varšavou a na prvý pohľad aj Kyjevom (!). Kameňom úrazu u nás je pomalé tempo, pomalé tempo a ešte raz pomalé tempo výstavby nových úsekov. 

Plány Magistrátu boli pritom po roku 2018 pomerne ambiciózne, priam až akčné - ako znie aj názov plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy. Do roku 2022 malo v bratislavských uliciach pribudnúť 25 kilometrov oddelených cyklotrás. Toto číslo sa ani zďaleka naplniť nepodarilo. Mesto aspoň začalo maľovať ochranné cyklopruhy – urobilo tak na Pionierskej, kde bola premiérovo zrealizovaná upravená verzia klasického pruhu pre cyklistov. Pruhy pribudli aj inde, nie vždy však s úspechom - riešenie na Devínskej ceste bolo pre svoje nedostatky dokonca medializované.

Mestu majú v rozvoji cyklodopravy pomôcť rôzne strategické materiály. V roku 2014 bol poradcom vtedajšieho primátora Michalom Feikom spracovaný materiál s názvom „Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy“ a na mestskom zastupiteľstve bol následne aj schválený. Materiál mal slúžiť ako podklad pre obstaranie samostatného územného generelu cyklistickej a pešej dopravy, upravoval cyklistickú a pešiu dopravu ako rovnocennú k individuálnej automobilovej a verejnej doprave a podobne. 

Oddelenie cyklodopravy túto dokumentáciu neskôr aktualizovalo vzhľadom na dynamický rozvoj Bratislavy, pričom ho premenovalo na „Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy”. Jeho úlohou je nastaviť konkrétne opatrenia, ktoré sa budú realizovať v danom roku s cieľom zvýšiť podiel nemotorovej dopravy na úkor individuálnej automobilovej dopravy.

 

Jedna zo segregovaných cyklotrás na zrekonštruovanej ulici Mlynské nivy. Zdroj: Adrian Gubčo / YIM.BA


Nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa venovať najnovšej správe o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2022. Rovnako má prebrať aj Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2023. 

Z úvodu vyplýva, že pešiu a cyklistickú dopravu považuje vedenie mesta za najdôležitejšie druhy dopravy z hľadiska udržateľnej mobility, zdravia obyvateľov, životného prostredia a udržateľného rozvoja mesta. Podľa známej knihy Plán Bratislava, ktorá predstavuje cestovnú mapu vedenia mesta, a v nej zverejneného grafu, majú byť na prvom mieste chodci, na druhom cyklisti, nasleduje mestská hromadná doprava (MHD), zásobovanie a služby, taxi a car-sharing. Automobilová doprava je až na poslednom mieste. 

Správa rovnako vyhodnocuje Akčný plán rozvoja cyklistickej dopravy z roku 2022. Vlani sa dokončilo spracovanie 19 technických štúdií vedenia cyklistickej dopravy v celkovej dĺžke 31,7 kilometra (kompletný zoznam je na konci článku). Štyri technické štúdie pre umiestnenie cyklistickej dopravy na hlavných mestských cyklotrasách sú zase rozpracované v dĺžke 11,3 kilometra. Pre stavebné konanie má pripravenú projektovú dokumentáciu a v prebiehajúcom stavebnom konaní bolo na konci roka 2022 päť úsekov cyklistickej infraštruktúry. Ich celková dĺžka je 3,8 kilometra. 

Správa taktiež uvádza aj celkový počet zrekonštruovaných povrchov v minulom roku: „V roku 2022 bolo rekonštruovaných 3,3 kilometra povrchov cyklistickej infraštruktúry na troch úsekoch.” V dokumentácii je ale uvedená aj posledná veta, ktorou správa argumentuje daný (nízky) počet zrekonštruovaných kilometrov. Väčšina procesov bola totiž zbrdzená podpisovaním rámcovej zmluvy s mestskou organizáciou METRO a.s., ktorá obsahuje inžiniersku činnosť na viacerých úlohách rozvoja cyklistickej dopravy.

 

Segregovaná cyklotrasa na Páričkovej ulici vznikla premaľovaním pruhu a oddelením zátarasami. Zdroj: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Na zajtrajšom mestskom zastupiteľstve sa bude rokovať aj o pripravovaných plánoch rozvoja cyklodopravy na rok 2023. Pripravené na rozpracovanie sú v tomto roku tri technické štúdie vedenia cyklistickej dopravy na hlavných mestských cyklotrasách v celkovej dĺžke 7,1 kilometra. Plánované je preklopenie pripravených osemnástich technických štúdií do projektovej dokumentácie pre získanie územného rozhodnutia spolu so získaním územného rozhodnutia. Ich celková dĺžka je 36,4 kilometra. 

O získanie stavebného povolenia sa mesto Bratislava v roku 2023 má pokúsiť na šiestich úsekoch v celkovej dĺžke 6,2 km. V dokumentácii, resp. v tabuľke plánov na rok 2023, sa však pokus o stavebné povolenie uvádza len pri dvoch úsekoch: Vrakunská cesta - Podpriehradná a Viedenská - Aupark. Realizácia novej cyklistickej infraštruktúry, pozostávajúcej z rekonštrukcie chodníkov, vytvorenie nových chodníkov a osadenie nového dopravného značenia je zase naplánované na piatich úsekoch v dĺžke 6,27 kilometra. Tabuľka aj v tomto prípade uvádza len dva úseky: Tomášikova - Vajnorská (pri Kuchajde) a Tomášikova - Galvaniho.

Je teda namieste povedať, že vedenie Hlavného mesta aj v roku 2022 výrazne zaostalo za svojimi sľubmi. Pomalá zmena by podľa všetkého mohla prísť v roku 2023, po skúsenostiach z minulého roka však treba radšej zachovať obozretnosť. Musí už prísť doba, kedy sa projekty preklopia do realizácií a namiesto piktokoridorov začnú pribúdať skutočne kvalitné a oddelené úseky pre cyklistov všetkých genrácií. 

Pre rozvoj cyklodopravy v Bratislave je totiž takáto kvalitná infraštruktúra esenciálna. Bezpečnejšie sa budú cítiť deti, seniori alebo menej skúsení cyklisti či peší. Bez zmeny vnímania aj objektívnej úrovne cyklotrás je predstava o zvýšení jej významu na doprave v meste len ilúziou. 

 

Plány na rok 2022:

 • R16 Ružinovská radiála Karadžičova - Astronomická: neúspech (plán územné rozhodnutie, vypracovaná technická štúdia)

 • R41 Karloveská radiála Devínska cesta - Harmincova: neúspech (plán územné rozhodnutie, vypracovaná technická štúdia)

 • R51 Devínska radiála Most Lafranconi - Mark Twain: neúspech (plán stavebné povolenie, dokončená zmluva o spolupráci s UK)

 • R11 Dúbravská radiála Botanická - Svrčia: neúspech (plán stavebné povolenie, pozdržanie kvôli dohode s UK)

 • R13 Račianska radiála Kominárska - Hybešova: úspech (plán technická štúdia)

 • R13 Račianska radiála Radlinského: neúspech (plán územné rozhodnutie, vypracovaná dokumentácia)

 • O2 2. okruh Dostojevského rad - Karadžičova: neúspech (plán územné rozhodnutie, vypracovaná technická štúdia)

 • R17 Prievozská radiála Štúrova - Karadžičova: neúspech (plán územné rozhodnutie, vypracovaná technická štúdia)

 • R35 Trnávska radiála Trnavské Mýto - Freshmarket: neúspech (plán územné rozhodnutie, vypracovaná technická štúdia)

 • R55 Letisková radiála Trnavská cesta - Galvaniho: neúspech (plán územné rozhodnutie, vypracovaná technická štúdia)

 • O5 5. okruh Botanická - Patrónka: neúspech (plán územné rozhodnutie, vypracovaná technická štúdia)

 • O5 5. okruh Patrónka - Opavská: neúspech (plán stavebné povolenie, vypracovaná technická štúdia)

 • O4 4. okruh Ružinovská - Račianska: úspech (plán technická štúdia)

 • O6 6. okruh Schneidera Trnavského - Polianky: neúspech (plán územné rozhodnutie, vypracovaná technická štúdia)

 • R11 Dúbravská radiála + O2 2. okruh River Park - Šafárikovo námestie: neúspech (vypracovanie technickej štúdie, vybraný zhotoviteľ)

 • R52 Patrónka - Dúbravka - Devínska Nová Ves: neúspech (plán územné rozhodnutie, vypracovaná projektová dokumentácia)

 • S480 Gettingova - Kutlíkova: úspech (plán stavebné povolenie, ohlásenie stavby vykonané)

 • R13 Račianska radiála od železničného podjazdu na Nobelovu: úspech (realizácia)

 • O6 6. okruh Vrakunská cesta: úspech (realizácia)

 • O5 5. okruh Kutlíkova: úspech (realizácia)

 • R12 Lamačská radiála Zidiny - Ostružinový chodník: neúspech (plán stavebné povolenie, zmeny projektu po pripomienkach)

 • R17 Prievozská radiála Bajkalská-Hraničná: neúspech (plán stavebné povolenie, podané na zisk územného rozhodnutia)

 • O4, 4. okruh Ekonomická univerzita - Petržalské korzo: neúspech (stavebné povolenie + realizácia prvej etapy, spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie)

 • O7 7. okruh most Dúbravka – Lamač: neúspech (plán výkup pozemkov a stavebné povolenie, prebieha výkup, stavebné povolenie v kompetencii BSK)

 • R12 Lamačská radiála Na barine – Záhorská Bystrica: neúspech (plán rekonštrukcia cestičky pre chodcov a cyklistov, projekt prerušený)

 

Realizácia úsekov v roku 2023:

 • O5 5.okruh - Tomášikova (Tomášikova - Vajnorská (pri Kuchajde)) - rekonštrukcia povrchu

 • O7 7. okruh - Podháj (Hodonínska - Cesta na Klanec) - realizácia cyklopruhov

 • R13 Račianska radiála - Račianska (Kraskova - Pionierska) - realizácia cyklopruhu

 • R14 Vajnorská radiála - Vajnorská (Tomášikova - Galvaniho) - rekonštrukcia povrchu chodníka

 • S480 Spojka 480 - Dolnozemská (Gettingova - Kutlíkova)

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube