Author photoMartina Gregová 29.03.2023 19:43

Nový život pre historickú zeleň. Súťaž na Mestský park v Banskej Bystrici pozná výsledky

Keďže je mestský park na Tajovského ulici národnou kultúrnou pamiatkou, cieľom súťaže bolo najmä nájdenie balansu medzi aktuálnymi požiadavkami obyvateľov mesta a zachovaním niektorých dôležitých kompozičných či architektonických prvkov. Hlavné úskalia súčasného stavu identifikovali občania v participatívnom procese, ktorý predchádzal samotnému vyhláseniu súťaže.

Zdroj: Gulačová Šereš Architekti

Zdroj: Gulačová Šereš Architekti

V októbri minulého roka mesto Banská Bystrica vyhlásilo krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu mestského parku na Tajovského ulici. Okrem toho, že je park miestom pre oddych v meste, je zároveň aj národnou kultúrnou pamiatkou. Návrhy tak podľa vyhlasovateľa súťaže mali byť vypracované tak, aby v dostatočnej miere zachovali pôvodnú kompozíciu a priestorové usporiadanie vegetačných aj architektonických prvkov.  

Dôležitosť súťaže sa ukázala už pred jej vyhlásením, a to najmä prostredníctvom niekoľkomesačnej intenzívnej spolupráce mesta s odborníkmi. Okrem toho prebehol aj participatívny proces, do ktorého sa zapojilo vyše 200 obyvateľov mesta. Požiadavky a názory účastníkov boli následne zapracované do zadania súťaže. Za hlavné nedostatky riešeného priestoru obyvatelia mesta označili najmä zanedbanú zeleň, infraštruktúru či mobiliár. Okrem toho mestský park podľa výsledkov prieskumu nemá dostatočne vyriešené sociálne zariadenia či osvetlenie. Ako problém bola definovaná aj nedostatočná bezbariérovosť či bezpečnosť.

Do jednoetapovej súťaže sa zapojilo celkovo 12 autorských kolektívov. Odborná porota za najlepší označila návrh od kolektívu Gulačová Šereš Architekti.

Galéria

  • Zdroj: Gulačová Šereš Architekti
  • Zdroj: Gulačová Šereš Architekti
  • Zdroj: Gulačová Šereš Architekti
  • Zdroj: Gulačová Šereš Architekti
  • Zdroj: Gulačová Šereš Architekti
  • Zdroj: Gulačová Šereš Architekti
  • Zdroj: Gulačová Šereš Architekti
  • Zdroj: Gulačová Šereš Architekti
  • Zdroj: Gulačová Šereš Architekti

Architekti sa k pôvodnej koncepcii priestoru postavili veľmi citlivo. „Návrh rešpektuje historickú štruktúru parku a reflektuje ju v nových súvislostiach a materiáloch. Pôvodné rozloženie alejí sa zachová a dopĺňa,” uvádzajú na svojom súťažnom paneli. Podľa víťazného návrhu by mali v parku vzniknúť štyri funkčné zóny - aktívna, kultúrno-spoločenská, rekreačno-pobytová aj edukačno-environmentálna. Pribudnú tak nielen športoviská, ihriská, verejné wc a zelené plochy, ale aj senzorická záhrada, letná knižnica či edukácia hravou formou.  

Za centrálny priestor autori návrhu označili pobytovú fontánu, ktorá bude slúžiť nielen ako hlavný vodný prvok, ale aj ako flexibilný priestor na usporadúvanie rôznych aktivít ako letné kino, divadelné predstavenia či korčuľovanie v zimných mesiacoch. 

V návrhu bol zachovaný pôvodný objekt šatní, ktorý bude po novom plniť funkciu kaviarne s možnosťou exteriérovej terasy. V budove budú umiestnené aj toalety pre návštevníkov parku. Okrem toho, že niektoré objekty zmenili svoju funkciu, niekoľko z nich zmenilo aj svoju polohu. Víťazný návrh odporúča napríklad presun existujúcej sochy či altánku. Ďalej by podľa návrhu mala byť vybudovaná aj replika mýtneho domčeka. V oddychovej časti parku by tak pribudla malá knižnica s možnosťou zapožičania kníh či deky. 

Súčasťou víťazného návrhu je aj riešenie zelene. Vybraná paleta stromov, kríkov či kvetov je naozaj rôznorodá - od lúčnych kvetov až po haptickú záhradu, vybudovanú vo forme záhonov. „Pod korunami stromov vznikne miesto na relax, ale aj na edukáciu, napr. pomocou vzorkovníkov kmeňov či vytvorením búdok pre vtáky a hmyz,” približujú architekti vo svojom súťažnom paneli.  

Podľa komentára odbornej poroty víťazný návrh citlivo plní park novými funkciami s dodržaním logiky jeho užívania. Porota ďalej kladne hodnotila pomerne jednoduché zásahy, vďaka ktorým dôjde k zvýšeniu kvality parku. Na druhej strane, negatívne vnímala posun niektorých objektov oproti ich historickej polohe či materiálové riešene pešej infraštruktúry. Ako však tvrdí členka poroty Jitka Vágnerová, „cieľom takýchto súťaží nie je vybrať dokonalý alebo už hotový návrh, ale taký, ktorý má najlepší potenciál. Taký, ktorého autor o danom mieste uvažuje správne a pre investora sa stane dobrým partnerom pre ďalší postup.”  

Vo víťaznom návrhu, rovnako ako aj v zvyšných ocenených, je jasne citeľná snaha zachovať čo možno najviac z priestorovej kompozície aj súčasného architektonického jazyka parku. Táto snaha sa však v konečnom dôsledku nemusí až tak vyplatiť. Víťazný návrh len málo prispieva k rozvoju celého parku a k vytvoreniu verejného priestoru, hodného 21. storočia. Ako napokon dopadne Mestský park v Banskej Bystrici, ukáže až čas a možnosť ďalej revidovať a dopĺňať víťazný návrh o nové podnety. 

Každopádne je potrebné vyzdvihnúť nielen ochotu mesta vyhlásiť súťaž s medzinárodne zastúpenou odbornou porotou, ale aj organizáciu participatívneho procesu. Jeho výsledky jasne naznačujú, akým smerom by sa mala podľa obyvateľov mesta podoba parku v budúcnosti uberať. Zapojeniu verejnosti (a spôsobu zapájania) do celého procesu by samosprávy ako zadávatelia súťaží mali venovať väčšiu pozornosť. Rovnako dôležité však je, aby na názory verejnosti prihliadali aj samotní architekti pri svojich návrhoch. V prípade, že tomu tak nie je, sa môže ľahko stať to, že aj novozrekonštruovaný verejný priestor bude zívať prázdnotou.

 

(Komarch, Mesto Banská Bystrica, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube