Author photoMartina Gregová 20.07.2022 16:11

Nové miesto pre kultúru: Súťaž na Osvetovú besedu v Ivanke pri Dunaji

V minulosti na uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov obcí slúžili Domy kultúry. V súčasnosti, keď táto tradícia pomaly vymiera, je potrebné nachádzať nové formy architektúry, ktoré by trend zvrátili. Táto snaha sa pretavila do dvojkolovej súťaže návrhov, ktorú vo februári tohto roku vyhlásila obec Ivanka pri Dunaji s cieľom získať návrh revitalizácie Osvetovej besedy ako nového kultúrneho centra.

Zdroj: AOSI / Archinfo

Zdroj: AOSI / Archinfo

Hlavným zámerom súťaže bolo priniesť víziu multifunkčného kultúrneho centra, ktoré bude poskytovať rôzne možnosti spoločenského vyžitia na vysokej úrovni. V prvom kole súťažné tímy predkladali ideové návrhy otázky revitalizácie Osvetovej besedy, pričom sa zameriavali hlavne na hmotové riešenie jestvujúceho objektu, rozsah búracích prác a možnosti dostavby objektu. Z deviatich vstupov odborná porota v zložení Alexander Schleicher (predseda), Aleš Šedivec, Martin Kvitkovský, Vladimír Letenay a Miroslav Pavle vybrala 4 návrhy.

V druhom kole autori detailnejšie rozpracovali návrh z prvého kola so zameraním na dispozično-prevádzkové riešenie celého objektu. Z týchto prepracovaných konceptov bol určený víťaz, druhé miest a dvojica štvrtých miest. V čom spočíva kvalita víťazného návrhu a v čom môžu byť inšpiráciou aj ostatné návrhy, ktoré sa dostali do užšieho výberu?

 

Zdroj: AOSI / Archinfo

 

1.miesto :

Autori: Ing. arch. Ivo Stejskal, Ing. Et Ing. arch. Ján Vrbka

Vo víťaznom návrhu sa architekti rozhodli rozšíriť už existujúci objekt Osvetovej besedy o jednoduchú prístavbu v dvorovej časti. Zároveň ponechali podstatu objektu - hlavnú sálu a tiež všetky obslužné priestory, ktoré však transformovali na akúsi prechodnú časť medzi sálou a vnútorným dvorom. Hlavná sála môže byť využívaná ako jeden väčší priestor alebo v prípade potreby ako dva menšie priestory. Ďalším zámerom architektov bolo vytvoriť novú štruktúru, ktorá sa koncentruje okolo uzavretého dvora. Porota kladne zhodnotila, že umiestnením novej hmoty vzniká intímny priestor vnútorného dvora, pátia.

„Navrhovaná urbanistická koncepcia umožňuje rôzne schémy fungovania areálu – od úplne otvorenej až po uzavretú. Navrhovaný priestor zázemia pre catering má možnosť samostatného fungovania a dom tak dokáže zostať živým aj počas bežného dňa,” znie komentár poroty. Nový návrh tak vytvoril víziu objektu, ktorý môžu ľudia využívať rovnako bez ohľadu na to, či v ňom aktuálne prebieha nejaké podujatie.

Dôležitým prínosom návrhu je, že hlavná sála by mala byť očistená do svojej rýdzej podoby - dochádza k nahradeniu podlahy drevenými parketami a k nahradeniu súčasného podhľadu akustickým. Šatne účinkujúcich boli umiestené pod javisko a pod novým traktom má vzniknúť sociálne zázemie. „Návrh je ekonomický a ekologický, v pôvodnom objekte minimalizuje množstvo stavebných zásahov, zachováva pôvodný krov, ktorý spevňuje, fasády zatepľuje a tieni, výplne okenných otvorov po zateplení fasády posúva k lícu fasády, aby nedošlo k zmene jej plasticity a strate tektoniky okenných otvorov, ktoré sú pre dom charakteristické,” uzatvára odborná porota.

 

Zdroj: A-design / Archinfo.sk

 

2. miesto:

Autori: Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Michal Romanec, Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing.arch. Igor Pohanič

Architekti sa pri rekonštrukcii Osvetovej besedy rozhodli zachovať hlavnú hmotu pôvodnej sály, ktorú vnímajú ako akýsi archetyp verejnej budovy v Ivanke pri Dunaji. Nové vstupné foyer a obradnú sálu poňali ako novotvar, ktorý sa hmotovo aj tvarovo jasne odlišuje od hmoty pôvodnej sály. Novotvar je od Námestia sv. Rozálie odstúpený, čím vzniká malá terasa s výhľadom do parku. „Pozitívom je hierarchizácia verejných priestorov – prechod od otvoreného veľkého Námestia sv. Rozálie cez uvedenú piazzettu až po intímnejší priestor navrhovanej terasy,” znie v hodnotení poroty. Hlavný vstup do objektu je z dvora, ktorý zároveň slúži ako nástupný priestor aj ako predpolie sály pre rôzne podujatia.

Za negatívum návrhu porota označila neprimerane zvolené materiály a konštrukčné riešenia, ktoré značne presahujú rozpočtové možnosti obce.

 

4. miesto. Zdroj: aa.ateliér / Archinfo.sk

 

4. miesto:

Autor návrhu č. 1: Ivan Boháč

Autori návrhu č.2: Ing. Gabriel Machala, Ing. arch. Jana Matlovičová, Ing. arch. Martin Machala

Ako píše odborná porota, „v návrhoch na 4. mieste nebol plne využitý potenciál konceptov z prvého kola. Oba návrhy sú vo svojom základe racionálne, avšak ostali značne schematické. Ako problémová sa v oboch prípadoch javí najmä zmena charakteru pôvodného objektu, čo je určite legitímny prístup, avšak v predložených riešeniach táto zmena neprináša novú, presvedčivú kvalitu.”

 

4. miesto. Zdroj: Ateliér ASKO B&G / Archinfo.sk

 

Víťaz by mal teraz dopracovať návrh do štúdie, pričom budú do jeho riešenia zapracované pripomienky – a to nielen poroty, ale aj občanov, keďže obec teraz plánuje verejnú prezentáciu víťazného návrhu. Experti žiadajú najmä prehodnotiť veľkosť foyeru, zvážiť potrebu dvoch schodísk (aj za cenu križovania niektorých prevádzok) a zvážiť možnosť zachovania existujúcej vzrastlej zelene. Po dopracovaní projektu sa bude pokračovať prácami na spracovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Nová Osvetová beseda bude pozitívne ovplyvňovať komunitný a kultúrny život obyvateľov Ivanky pri Dunaji. Táto patrí k obciam, ktoré podobne ako iné na okraji Bratislavy sa nachádzajúce sídla zažívajú veľký rozvoj. Skvalitňovanie občianskej vybavenosti však viazne. V Ivanke sa to môže zmeniť, a to vďaka komornému, no kvalitnému návrhu. Prístup Ivanky pri Dunaji môže byť vzorom pre mnoho iných samospráv.

 

Pozrite si viac o súťaži na webe Archinfo.sk

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: AOSI / Archinfo.sk
  • 1. miesto. Zdroj: AOSI / Archinfo.sk
  • 1. miesto. Zdroj: AOSI / Archinfo.sk AOSI / Archinfo
  • 2. miesto. Zdroj: A-design / Archinfo.sk
  • 4. miesto. Zdroj: aa.ateliér / Archinfo.sk
  • 4. miesto. Zdroj: Ateliér ASKO B&G / Archinfo.sk

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube