Author photoAndrej Sárközi 14.02.2023 10:16

Dôležitý zámer sa vracia: Občania žiadajú upokojenie Mickiewiczovej, rozhodne o tom zastupiteľstvo

Krátka, no významná ulica v centre Bratislavy by už v budúcnosti nemusela patriť len autám. Mickiewiczova je dnes dopravnou trasou, ktorá spája centrum mesta a západné štvrte s Ružinovom. Aktuálne však opätovne ožívajú úvahy, ktoré by spravili z terajšej ulice pre autá pokojnejšie územie s prevahou peších a cyklistov. Či sa tak stane, rozhodne onedlho Mestské zastupiteľstvo a po ňom Magistrát.

Možná podoba Mickiwiczovej v budúcnosti. Zdroj: Architekti Šebo Lichý

Možná podoba Mickiwiczovej v budúcnosti. Zdroj: Architekti Šebo Lichý

Ideový projekt transformácie Mickiewiczovej ulice na zdieľanú zónu, predpokladajúci jej dopravné ukľudnenie a zlepšenie bezpečnosti pre chodcov a peších, vznikol už pred rokmi. Jej iniciátorom bola developerská firma ITB Development spoločne s prepojenou architektonickou kanceláriou Architekti Šebo Lichý. Zónu, extrémne zaťaženú tranzitnou dopravou, chceli zmeniť na pokojnejšiu ulicu s pracovným názvom Bulvár Mickiewiczova. Autori si od zmeny sľubovali výrazné zlepšenie bezpečnosti, fungovania a výzoru ulice.

Od roku 2018 je pripravená na realizáciu tzv. pilotná fáza projektu, počítajúca s vylúčením IAD v úseku medzi Kollárovym námestím a križovatkou s Ulicou 29. augusta. Jej vznik by značne utlmil tranzit, zlepšila by sa bezpečnosť, znížila hlučnosť i objem vypúšťaných emisií. Rovnako by sa zrýchlila verejná doprava. Zo zmeny by ťažili najmä miestni obyvatelia, ale aj obyvatelia Bratislavy, ktorí by získali úplne nový verejný priestor. 

Všetko však záviselo od súhlasu Hlavného mesta, ktoré ale videlo ešte dávnejšie prioritu najmä v premene neďalekého Kollárovho námestia. Tento priestor taktiež potrebuje výraznú rekonštrukciu, ktorá je spojená so vznikom podzemnej garáže – tento zámer sa však vlečie už vyše desaťročie. Premenu Mickiewiczovej tak mesto odložilo. 

Galéria

  • Zdroj: Architekti Šebo Lichý
  • Zdroj: Architekti Šebo Lichý
  • Zdroj: Architekti Šebo Lichý
  • Žiadané obmedzenie tranzitnej dopravy v úseku medzi Kollárovym námestím a križovatkou s Ulicou 29. augusta. Zdroj: peticie.com

V súčasnosti však došla trpezlivosť obyvateľom a užívateľom priestorov v lokalite Mickiewiczovej ulice. Tí spísali petíciu za obmedzenie tranzitnej automobilovej dopravy, v časti od Kollárovho námestia po Ulicu 29. augusta. Jej autormi sú Andrej Králik, Lineta Valachová a Peter Krajčík a mestu bola doručená ešte koncom októbra 2022. Nejde o aktivitu zo strany ITB Development, petícia sa ale odvoláva na procesy, ktorých bola spoločnosť súčasťou v minulosti. 

Tie možno datovať už do roka 2016. Architektonická kancelária najprv so študentami hľadala víziu pre zlepšenie Mickiewiczovej a okolia. Výsledky predstavila na začiatku roka 2017. V tom istom čase, od apríla do novembra 2017, prebiehal pod záštitou nadácie Green Foundation rozsiahly participatívny proces, slúžiaci ako východisko pre budúcu revitalizáciu Kollárovho námestia.

V rámci participácie sa uskutočnili mapujúce rozhovory so stakeholdermi, audit námestia s dotazníkovým prieskumom a séria šiestich okrúhlych stolov a workshopov so zapojením odbornej verejnosti. Medzi zapojené subjekty patrili samosprávy hlavného mesta aj mestská časť Staré Mesto, Fakulta architektúry STU, Divadlo Nová scéna a Slovenské centrum dizajnu, ale aj ateliér Architekti Šebo Lichý, ktorý koncepčne prepájal tému Kollárovho námestia s Mickiewiczovou ulicou. 

Tieto prieskumy v roku 2017 potvrdili, že podiel tranzitnej individuálnej automobilovej dopravy v území je vysoký, presahujúci 80%. Špičkové zaťaženie Kollárovho námestia v rannej a poobednej dopravnej špičke bolo na úrovni až do 1.000 vozidiel za hodinu v každom smere. Údaje z prevádzky MHD taktiež potvrdili zvýšené zdržania liniek MHD na Mickiewiczovej ulici a Ulici 29. augusta, a to najmä v poobednej dopravnej špičke. 

V máji 2018 sa uskutočnila konferencia „WhatCity? na Mickiewičke: Môže byť Mickiewiczova príjemnou ulicou pre všetkých?”, za účasti občianskych združení, miestnych aktérov aj zástupcov samosprávy. Jej súčasťou boli diskusie medzi miestnymi aj zahraničnými odborníkmi na tému zdieľania verejného priestoru a možnej premeny rušnej a tranzitnej „Mickiewičky". Program podujatia tvorili organizátori z OZ Punkt a ITB Development v rámci platfonny WhatCity? s miestnou komunitou, prevádzkami a inštitúciami.

Výstupom malo byť spustenie pilotného programu uzatvorenia ulice na krátku dobu (napríklad mesiac) a následne posúdenie výsledkov. Pokiaľ by sa zmena osvedčila, tranzit mal byť z územia vytlačený natrvalo. Vytvoril by sa tým predpoklad pre postupnú revitalizáciu verejného priestoru. Mesto však napokon k tomuto programu nepristúpilo, a to ani po zmene vedenia. 

 

Možná podoba vyústenia Mickiwiczovej do Kollárovho námestia v budúcnosti. Zdroj: Architekti Šebo Lichý

Vlastníci bytov, tamojších prevádzok, ale aj občania zo širšieho okolia aktuálne žiadajú primátora hlavného mesta o obmedzenie tranzitnej dopravy na Mickiewiczovej ulici. Petíciu podpísalo 1.726 ľudí. Jej podporovatelia argumentujú najmä dvomi dôvodmi. Keďže podstatnú časť ulice zaberá dynamická a statická doprava, vznikajú neustále zápchy, komplikovaný je aj plynulý prejazd mestskej hromadnej dopravy, ako aj príjazd a výjazd rýchlej zdravotnej služby z blízkej nemocnice. Druhým dôvodom je skutočnosť, že peší návštevníci či obyvatelia ulíc často doplácajú na obmedzovaný priechod pre chodcov z dôvodu uvedených zápch či intenzity tranzitnej dopravy.

Iniciátori petície uvádzajú hneď niekoľko benefitov, ktoré by z navrhnutého riešenia vyplynuli. Ide napríklad o bezpečnejšie a plynulejšie pešie prepojenie Obchodnej ulice, Kollárovho námestia a Amerického námestia či zrýchlenie prepravy mestskou hromadnou dopravou. Zlepšil by sa aj výjazd a vjazd sanitiek Univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici, znížili by sa emisie a prejazd ulicami by bol bezpečnejší. 

Mesto v reakcii na danú petíciu uviedlo, že sa principiálne stotožňuje s jej požiadavkami a petíciu berie na vedomie. Podľa neho je však potrebné navrhnúť komplexnú obsluhu daného územia v širšom kontexte, a to aj s ohľadom na ďalšie pripravované projekty. „Okrem Kollárovho námestia ide napríklad o projekty Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála (úprava Odborárskeho a Amerického nám.). Živé námestie (úprava Kamenného nám. a Nám. SNP) a cyklotrasa na Radlinského ul.,” uvádza sa v správe. Petícia tak bude prerokovaná na najbližšom mestskom zastupiteľstve. 

Mesto ďalej poukazuje na kroky, ktoré už v území uskutočnilo. V roku 2020 prebehlo interné hodnotenie variantov riešenia dopravy na Kollárovom námestí multikriteriálnou analýzou za účasti odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta, Metropolitného inštitútu Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava. „Ako najväčšmi prínosný bol vyhodnotený variant s uzatvorením ulice Kollárovo námestie pre individuálnu automobilovú aj mestskú hromadnú dopravu, zobojsmernením Jánskej ulice a vylúčením tranzitu cez Mickiewiczovu,” konštatuje Magistrát. 

 

Žiadané obmedzenie tranzitnej dopravy v úseku medzi Kollárovym námestím a križovatkou s Ulicou 29. augusta. Zdroj: peticie.com

V priebehu roka 2022 objednal Metropolitný inštitút Bratislavy spracovanie dopravnej štúdie Kollárovho námestia. Jej predmetom je navrhnutie úprav dopravnej siete na uliciach Kollárovo námestie, Jánska, Námestie 1. mája, Radlinského a Mickiewiczova. Štúdia má rovnako priniesť aj komplexné riešenie dopravy so zameraním na posilnenie MHD, pešej a cyklistickej dopravy, rozšírenie verejných priestorov a obmedzenie tranzitnej automobilovej dopravy v území. Jej súčasťou je rovnako aj variant zamedzenia prejazdu individuálnej automobilovej dopravy cez Mickiewiczovu ulicu v predmetnom úseku, na aký poukazuje petícia. 

Táto štúdia bola po zapracovaní pripomienok odborných útvarov odovzdaná v novembri minulého roka. Projekt úprav Kollárovho námestia však zatiaľ nemá stanovené rozpočtové krytie ani harmonogram realizácie a ako mesto samo priznalo: „Súčasne prebieha komplikované konanie vo veci povoľovania podzemnej garáže (developer Parking House a.s.), ktoré bude mať vplyv na vstupné intenzity automobilovej dopravy ako aj organizáciu prípadných vjazdov a výjazdov na Kollárovom námestí a Jánskej ulici.”

Rokovanie o petícii v mestskom zastupiteľstve by v každom prípade mohlo posunúť celú vec smerom vpred. Ukazuje sa totiž, že zámer upokojenia územia má verejnú podporu. Mickiewiczova môže byť ako ulica s veľkým potenciálom, ak by bola bezpečnejšia a príťažlivejšia, pridať by sa mohlo aj Kollárovo námestie. Zastupiteľstvo má petíciu nielen „brať na vedomie” čo by mohlo byť chápané len ako politická formulka na odsúvanie vecí na neskôr, ale aj žiadať primátora o spracovanie o zabezpečenie komplexného zhodnotenia vplyvov navrhovaných opatrení. To je do istej miery zaväzujúce. 

Mickiewiczova sa tak môže zlepšiť. Ulica má významnú polohu, kompaktnú zástavbu, aktívny parter a vysokú uličnú zeleň, čo sú ingrediencie pre úspech. Mala by byť teda venovaná chodcom, cyklistom či MHD. Je však dôležité, aby to vnímali aj poslanci a poslankyne Mestského zastupiteľstva a spolu s nimi aj Magistrát. Zlepšenie tohto priestoru môže napokon prispieť k pokroku celej štvrte. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube