Author photoSimona Schreinerová 18.07.2023 10:00

Doprava bude jednoduchšia. Pri letisku vzniknú sklady, prinesú dôležitú investíciu

Pozemky okolo letiska zapĺňajú najmä objekty logistiky a skladov, keďže pre nákladnú dopravu ide o výhodnú polohu. Zámer vybudovať v tejto lokalite nové logistické centrum sa objavil aj na jar 2021. Projekt však neuspel a investor Stronci Invest SK s.r.o. napokon pristúpil k späťvzatiu zámeru EIA. Teraz sa plán vracia, pričom bude spojený s významnou investíciou pre celé okolie.

Zdroj: Atrios

Zdroj: Atrios

Logistické centrum 4. kvadrant bolo ako zámer EIA odhalené už v roku 2021. Išlo len o prvú etapu plánovanej výstavby, ktorú má developersky a architekonicky zastrešiť Atrios. Projekt bol predložený v dvoch variantoch realizácie. V prvom sa uvažovalo s výstavbou jednej haly, druhý navrhoval haly dve. V oboch prípadoch malo ísť o objekty skladov a administratívnych priestorov, podlahové plochy boli takmer rovnaké. Navrhovaný počet parkovacích miest bol 232, resp. 236.

Na prvý pohľad „nevinný“ a celkom logicky umiestnený projekt však narazil na masívny odpor verejnosti. Proti boli predovšetkým obyvatelia domov, okolo ktorých mala byť vedená osobná aj nákladná doprava. Najväčším kameňom úrazu sa tak stalo dopravné napojenie, čo potvrdzujú doručené pripomienky k zámeru. Nepomohlo ani dopravno-kapacitné posúdenie (DKP), ktoré navrhovateľ priložil k zámeru EIA.

Doprava mala byť vedená na Majerskú ulicu s pokračovaním na Hlohovú a Leknovú s vybudovaním premostenia Malého Dunaja a zaústenia na Ráztočnú. Investor mal komunikácie zrekonštruovať tak, aby spĺňali technické parametre a normy, potrebné pre očakávané dopravné zaťaženie. Toto riešenie však u verejnosti absolútne neprešlo.

Nemohol ani argument investora, že ide len o dočasné riešenie, kým nepríde k realizácii preložky cesty druhej triedy II/572, tzv. obchvatu Vrakune. Preložka mala vytvoriť spojenie medzi križovatkou D4 Bratislava – Vrakuňa a Galvaniho ulicou. Povedie pritom cez nové premostenie Malého Dunaja a popri čistiarni odpadových vôd a letisku až do zóny Pharos, kde je už infraštruktúra pripravená na napojenie. Význam cesty zvyšuje aj predpoklad, že v prípade vybudovania predĺženia rýchlostnej cesty R1 až po Bratislavu bude II/572 slúžiť ako pripájač.

Zrejme pod tlakom pripomienok a podmienok, ktoré by mohli byť súčasťou rozhodnutia EIA, sa investor rozhodol v októbri 2022 vziať zámer späť, čím sa proces posudzovania vplyvov na životné prostredie skončil.

 

Navrhované vedenie preložky cesty II/572. Zdroj: Atrios

 

Druhý pokus už s novou cestou

Logistické centrum aktuálne opäť prechádza posudzovaním EIA. Projekt prešiel iba menšími zmenami. Prišlo k zníženiu podlažnej plochy (z približne 32.000 m2 na 28.000 m2) a smerom nadol išiel aj počet parkovacích miest. Navrhovaných je 208 stojísk pre oba predložené varianty, počet stojísk pre nákladné vozidlá je 24. Vo variante 1 je navrhnutá jedna hala, variant 2 uvažuje s dvoma halami. Celková rozloha haly, resp. hál je však takmer rovnaká.

Najväčšou zmenou je problematické dopravné napojenie, ktoré zahatalo cestu pôvodnému zámeru. Logistické centrum sa napojí na novú miestnu obslužnú komunikáciu. Následne sa pripojí na plánované pokračovanie Galvaniho, teda preložku cesty II/572 popri Pharose, ktorá je napojením na D1 a D4. Doprava z logistického centra tak nebude ani dočasne vedná po vyťažených komunikáciách Hradská, Ráztočná a Vrakunská.

Podľa zámeru sa najskôr uvažuje s výstavbou polovičného profilu a po dosiahnutí dopravnej kapacity sa bude dať rozšíriť na plnohodnotnú štvorpruhovú cestu. Stronci Invest tak vyhovel nespokojným občanom, ktorí sa vyjadrili k prvému zámeru. Výstavba 4. kvadrantu je tak priamo stavebne spojená s výstavbou preložky cesty. Začiatok výstavby logistickej haly sa odhaduje na posledný kvartál tohto roka, ukončiť by sa mala o rok neskôr (čo je pomerne optimistické). Či bude druhý pokus úspešnejší, sa ukáže o niekoľko týždňov po vydaní rozhodnutia EIA.

Okolie bratislavského letiska láka investorov podobných zámerov. Nahráva im aj Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, podľa ktorého by tu mali vznikať zmiešané územia obchodu a výrobných a nevýrobných služieb. Lokalita je tak vhodná pre umiestnenie skladových či logistických objektov, retailových boxov, ľahkého priemyslu, autosalónov a podobne. Zámery však brzdia práve obavy z dopravného zaťaženia, ktoré majú nielen obyvatelia v najbližšom okolí, ale aj mestská časť Vrakuňa.

Tieto obavy sú do značnej miery opodstatnené. Najmä hlavné komunikácie, spájajúce Vrakuňu a Ružinov, sú aj napriek spusteniu D4 pravidelne zaťažené. Cez Vrakuňu navyše vedie aj hlavná spojnica obcí Most pri Bratislave či Malinovo s Bratislavou.

Obce v blízkosti metropoly prechádzajú výrazným rozvojom, pričom väčšina nových obyvateľov cestuje do hlavného mesta práve autom. Ak by sa mali k tomu pridať ešte kamióny z logistického centra, doprava by sa ďalej zhoršila. Preložka cesty II/572 by mohla vyťažené cesty aspoň čiastočne odbremeniť najmä od nákladnej dopravy. Jej realizácia je preto z pohľadu Vrakune zásadnou priorirou. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube