Author photoAndrej Sárközi 21.04.2023 10:30

Namiesto divočiny sklady. Námietky nestačili, skladová zóna v Petržalke sa blíži k výstavbe

O nových skladových priestoroch v Petržalke sme informovali ešte v septembri minulého roka. Projekt od investora StorageX a.s. sa bude rozprestierať na ploche viac ako 26-tisíc metrov štvorcových v západnej časti najväčšieho slovenského sídliska. Lokalitu čaká v budúcnosti masívny rozvoj a dnes je takmer isté, že tu pribudne aj projekt X-BOX, ktorý po vyše polroku postúpil v povoľovaní aj napriek početným námietkam.

Zdroj: StorageX a.s.

Zdroj: StorageX a.s.

Zámerom investora je vybudovať skladový areál a využívať ho ako verejné skladové priestory pre právnické a fyzické osoby. Ide o projekt tvarovo jednoduchých kvádrov, ktoré sú naplánované v tesnom susedstve s obchodným areálom Danubia z východnej strany. Na severe zase development susedí s priemyselno-skladovacím areálom a odbočkou z Panónskej cesty. Zo západu a juhu je pozemok obkolesený parcelami so zanedbaným charakterom, podobným riešenému územiu – trávnatým až krovinatým územím. Juhozápadný roh priestoru je v dotyku s obvodom jednokoľajovej železničnej trate Petržalka – Rajka.

Developer zverejnil text zámeru ešte v septembri roku 2021. V auguste minulého roka žiadal investor o vydanie územného rozhodnutia. Dnes už je jasné, že projekt sa nebude posudzovať v rámci plného posudzovania vplyvov na životné prostredie (veľká EIA), a zároveň postúpil v povoľovacom procese. Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal k developmentu rozhodnutie o umiestnení stavby

Zámer pozostáva zo štyroch trojpodlažných skladových hál s výškou 12,7 metra a 66 externých jednopodlažných železobetónových skladovacích kobiek. Hlavný objekt je najbližšie k prístupovej komunikácii. Súčasťou hál je ustúpený parter, vnútro bude rozdelené na malé skladové jednotky.

Súčasťou hlavných objektov bude aj odstavný priestor s obslužným koridorom, ktorý vznikne vďaka zasunutiu parteru. Cez tento priestor je vedený aj vstup do objektov. Naprieč vstupnou halou budú umiestnené nákladné výťahy, únikové schodisko a prechod do skladovacej miestnosti. Vstupná hala na vyšších podlažiach slúži ako komunikačný uzol. Každé podlažie sa vyznačuje skladovacím priestorom, ktorý je rozdelený ľahkými plechovými priečkami a obsahuje tiež skladovacie kobky.

Hlavný objekt navyše disponuje recepciou, doplnkovými službami, kanceláriou správcu i zázemím údržby. Východná fasáda tohto objektu (smerom k Danubii) je riešená ako presklená, čo umožní prezentovať vnútornú funkciu a náplň. Ostatné steny sú plné, narušené sekčnými vrátami a vstupmi do objektov. Konštrukcia skladových hál je navrhnutá ako skelet s pravidelným modulom (napr. 6x6 metrov) a konštrukčná výška podlaží je zjednotená na 4 metre. 

Súčasťou projektu bude aj autobazár, ktorý je naplánovaný v severovýchodnej časti areálu. Jeho centrálna budova pozostáva z radu piatich prefabrikovaných skladovacích a kancelárskych kontajnerov, umiestnených na podkladových betónových blokoch. Samozrejmosťou bude pripojenie na elektrickú energiu. Úžívatelia však nemôžu počítať s toaletou, ktorá bude riešená ako suché WC. Pitná voda bude zabezpečená zásobníkmi.

Na strechách objektov sú navrhnuté fotovoltaické panely. Plánom je územia spevnených plôch prerušovať zelenými ostrovmi so vzrastlými stromami. Developer vytvorí zeleň aj v miestach inžinierskych sietí a ochranných pásiem. Vytvorí sa intenzívny trávnik, líniové podrastové záhony, extenzívne trávniky, tzv. rain garden-polder (dažďová záhrada), ale aj trvalky či kry. Zeleň tak bude mať okrem okrasno-estetickej aj izolačnú funkciu. 

Z rozhodnutia o umiestnení stavby vyplýva, že projekt bude disponovať dvomi kontrolnými bodmi pre prejazd automobilov cez závoru, bez uzatváracej brány a s voľným prechodom chodcov a cyklistov. Pred zahájením výstavby dôjde k odstráneniu zemného krytu z riešeného územia, ktorý bude umiestnený na pozemku investora.

Počet parkovacích miest bude 251, tie však budú slúžiť len pre nájomcov priestorov. V rámci výstavby pešieho pripojenia sa plánuje vybudovať chodník pre peších a cyklistov, napojený bude na Panónsku cestu. Za podobou X-BOX Petržalka stojí architektonický ateliér Endorfine.

Orientačné náklady na realizáciu tohto projektu sú 15 miliónov eur. Vzhľadom na pohyblivosť cien stavebných prác a technologických zariadení v závislosti od vybraných dodávateľov, stanoví spoločnosť celkové náklady až v neskorších štádiách procesu výstavby. Zámer sa má realizovať na etapy. V prvej vznikne hlavná budova a individuálne skladové jednotky, v druhej zvyšné kvádre a v tretej autobazár. Je však nutné podotknúť, že investor plánoval začiatok výstavby už v 4. kvartáli roka 2022. 

Vizualizácia skladových priestorov projektu. Zdroj: StorageX a.s.


Voči zámeru boli aktuálne vznesené aj námietky účastníkov konania. Podľa spoločnosti ARCOL group, s.r.o. neboli splnené podmienky pre začatie územného konania. „Namietame začatie územného konania a vydanie územného rozhodnutia najmä z dôvodu, že navrhovateľ nedisponuje súhlasom s vjazdom a prejazdom cez pozemok vo vlastníctve spoločnosti ARCOL group, s.r.o. a teda nemá zabezpečený prístup k stavbe z cesty…,” znelo stanovisko firmy. Stavebný úrad však túto námietku zamietol s odôvodnením, že spomenutá spoločnosť nemá žiadny vzťah k samotnej ceste. 

Stavebný úrad zamietol aj ďalšie námietky od Kataríny Baďurovej a Martina Baďuru, ktorí namietali, že na ich pozemkoch má byť vybudovaná prípojka vysokého napätia. Podľa stavebného úradu je táto námietka bezpredmetná, nakoľko podnik, ktorý podniká v elektro-energetike, je oprávnený zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie.

Naostatok, k výstavbe sa vyjadrilo aj Združenie domových samospráv. To žiadalo, aby bolo v odôvodnení územného rozhodnutia uvedené, akým spôsobom stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia. Združenie rovnako zaujímalo, akým spôsobom stavebník splnil záväzné podmienky rozhodnutia EIA a mnoho ďalšieho. „Stavebný úrad posúdil, že toto vyjadrenie účastníka územného konania nemá charakter námietok a preto ich nie je potrebné samostatne zahrnúť do podmienok tohto rozhodnutia,” znela odpoveď Stavebného úradu. 

Development X-BOX tak prekonal námietky účastníkov konania a priblížil sa k výstavbe. Funkčne bude nadväzovať na okolie a zaplní v súčasnosti prázdnu plochu, ktorá v už neďalekej budúcnosti môže nájsť nové využitie v podobe nového skladového areálu. Či ide o skvalitnenie prostredia z dlhodobého hľadiska, však ostáva na diskusiu. nemusí byť ďaleko doba, kedy aj táto časť Petržalky prejde funkčnými zmenami, žiadajúcimi mestotvornejšie riešenie. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: StorageX a.s.
  • Zdroj: StorageX a.s.
  • Zdroj: StorageX a.s.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube