Author photoAndrej Sárközi 23.09.2022 12:14

Dnes skladová zóna, v budúcnosti mesto: Nový projekt v Petržalke nemá najšťastnejšiu polohu

V Petržalke dostali od Magistrátu zelenú k výstavbe nové skladové priestory. Projekt od investora StorageX a.s. sa bude rozprestierať na ploche viac ako 26-tisíc metrov štvorcových v západnej časti Petržalky na nezastavanom a dlhodobo neudržiavanom pozemku. Sklady vzniknú v oblasti, ktorú čaká v najbližších rokoch masívny rozvoj polyfunkčného charakteru.

Zdroj: StorageX a.s.

Zdroj: StorageX a.s.

Celková plocha pozemku je viac ako 26-tisíc metrov štvorcových. Na východnej strane je projekt v priamom kontakte s miestnou komunikáciou, parkovacími plochami, ale i obchodným areálom Danubia. Na severe zas susedí s priemyselno-skladovacím areálom a odbočkou z Panónskej cesty. Zo západu a juhu je pozemok obkolesený parcelami so zanedbaným charakterom, podobným riešenému územiu – trávnatým až krovinatým územím. Juhozápadný roh priestoru je v dotyku s obvodom jednokoľajovej železničnej trate Petržalka – Rajka.

Tvarovo jednoduché kvádre – tak definuje investor vzhľad nových skladových priestorov v susedstve najväčšieho bratislavského sídliska. Pozostáva zo štyroch trojpodlažných skladových hál s výškou 12,7 metra a 66 externých jednopodlažných železobetónových skladovacích kobiek. Hlavný objekt je najbližšie k prístupovej komunikácii. Súčasťou hál je ustúpený parter, vnútro bude rozdelené na malé skladové jednotky. Súčasťou projektu je aj využitie plochy ochranného pásma pre funkciu autobazáru. 

Zasunutie parteru umožní vznik priestoru, slúžiaceho prekrytá nakladacia plocha – odstavné miesto s obslužným koridorom. Cez tento priestor je vedený aj vstup do objektov. Naprieč vstupnou halou ústia nákladné výťahy, únikové schodisko a prechod do skladovacej miestnosti. Vstupná hala na vyšších podlažiach slúži ako komunikačný uzol. Každé podlažie sa vyznačuje skladovacím priestorom, ktorý je rozdelený ľahkými plechovými priečkami a obsahuje tiež skladovacie kobky.

Hlavný objekt navyše disponuje recepciou, doplnkovými službami, kanceláriou správcu i zázemím údržby. Východná fasáda tohto objektu (smerom k Danubii) je riešená ako presklená, čo umožní prezentovať vnútornú funkciu a náplň. Ostatné steny sú plné, narušené sekčnými vrátami a vstupmi do objektov. Konštrukcia skladových hál je navrhnutá ako skelet s pravidelným modulom (napr. 6x6 metrov). Konštrukčná výška podlaží je zjednotená na 4 metre. 

 

Vizualizácia skladových priestorov projektu. Zdroj: StorageX a.s.

Ako bolo spomenuté, súčasťou projektu je aj autobazár v severovýchodnej časti areálu. Jeho centrálna budova pozostáva z radu piatich prefabrikovaných skladovacích a kancelárskych kontajnerov, umiestnených na podkladových betónových blokoch bez pevného spojenia s terénom. Samozrejmosťou je pripojenie na elektrickú energiu. Úžívatelia však nemôžu počítať s toaletou, ktorá bude riešená ako suché WC. Pitná voda bude zabezpečená zásobníkmi.

Na strechy objektov plánuje spoločnosť umiestniť fotovoltaické panely. Spevnené plochy areálu budú riešené ako betónové komunikácie, manipulačné plochy budú zas obsahovať drenážnu dlažbu. Plánom je tieto územia prerušovať zelenými ostrovmi so vzrastlými stromami. Developer vytvorí zeleň aj v miestach inžinierskych sietí a ochranných pásiem. Vytvorí sa intenzívny trávnik, líniové podrastové záhony, extenzívne trávniky, tzv. rain garden-polder (dažďová záhrada), ale aj trvalky či kry. Zeleň tak bude mať okrem okrasno-estetickej aj izolačnú funkciu. 

Dotknuté územie má však silne narušenú kvalitu životného prostredia. V zmysle enviromentálnej regionalizácie (rok 2010) bol dotknutému územiu a jeho okoliu pridelený 4. až 5. stupeň kvality z 5 stupňovej hodnotiacej škály. Znamená to silne až extrémne narušenú kvalitu životného prostredia. Toto územie je hodnotené aj z hľadiska celkovej kvality ovzdušia – bol mu pridelený status stredne znečistená oblasť Slovenska. „Tento stav je spôsobený predovšetkým koncentráciou stredných zdrojov znečistenia na relatívne malom priestore a intenzívnou automobilovou dopravou,” uvádza sa v zámere. Pre sucho a veternosť je v tomto území taktiež badateľná aj sekundárna prašnosť. 

Dopravné riešenie projektu počíta s novým napojením z Panónskej ulice, nové rameno sa pripojí na existujúcu hranu a vytvorí križovatku v tvare kríža. Táto križovatka, vzhľadom na šírkové pomery cesty, bude vytvorená len úpravou vodorovného značenia – vytvorí sa ľavý odbočovací pruh. V rámci areálu bude vytvorených celkovo päť komunikácií, pripájacia bude z asfaltobetónu a ostatné z drenážnej dlažby. Počet parkovacích miest bude 251, tie však budú slúžiť len pre nájomcov priestorov. V rámci výstavby pešieho pripojenia sa plánuje vybudovať chodník pre peších a cyklistov, napojený bude na Panónsku cestu.

Ako uvádza spoločnosť, realizáciou tohto projektu dôjde k zmysluplnému využitiu územia s dobrou dopravnou dostupnosťou a dostupnosťou inžinierskych sietí s dostatočnou kapacitou. Riešenie by malo zodpovedať súčasným technickým možnostiam a vyhovovať tak kritériám pre moderné prevádzky. V dokumente sa tiež spomína vznik nových pracovných miest. Ich počet však uvedený nie je. Za podobou X-BOX Petržalka stojí architektonický ateliér Endorfine.

Zo zámeru z roku 2021 vychádza, že developer projektu X-BOX Petržalka počítal s výstavbou areálu v 4. kvartáli tohto roka. S ohľadom na fakt, že ešte len žiada o územné rozhodnutie, to ale pravdepodobne nie je reálne. Zámer sa má realizovať na etapy. V prvej vznikne hlavná budova a individuálne skladové jednotky, v druhej zvyšné kvádre a v tretej autobazár. 

Orientačné náklady na realizáciu tohto projektu sú 15 miliónov eur. Vzhľadom na pohyblivosť cien stavebných prác a technologických zariadení v závislosti od vybraných dodávateľov, stanoví spoločnosť celkové náklady až v neskorších štádiách procesu výstavby.

 

Situácia. Zdroj: StorageX a.s.

 

X-BOX vznikne v lokalite, ktorá je dnes charakteristická prítomnosťou skladov, ľahkej výroby alebo reailových boxov. Funkčne teda nadväzuje na okolie, rovnako ako svojim výrazom. Projekt prinesie využitie prázdnej plochy, do istej miery tak ide aj o vhodný spôsob zahustenia. Napokon, mesto potrebuje pre svoje fungovanie aj tento typ funkcie. 

Na druhej strane, v blízkej budúcnosti sa začne okolie tejto skladovej zóny na západnej strane Petržalky postupne meniť (resp. sa už začalo). Areál bývalého závodu Matador prejde transformáciou na polyfunkčnú mestskú zástavbu, ktorej súčasťou budú kancelárske budovy, bývanie (vrátane výškových budov) aj verejné priestory. Juhozápadne od diaľnice D2, na doteraz nezastavaných poliach smerom k štátnej hranici s Rakúskom, zas začalo rásť Nesto od Lucronu, kde sa počíta so vznikom štvrte až pre 15-tisíc obyvateľov. 

Z dlhodobého hľadiska by tak mohlo byť výhodnejšie, aby sa výstavba v oblasti uberala skôr smerom polyfunkčnej mestskej zástavby. To isté sme na YIM.BA konštatovali už prednedávnom, keď majiteľ Danubie oznámil plány na jej ďalší rozvoj. Faktom ale je, že obrovské retailové areály s rozľahlými parkovacími plochami sú ako-tak pochopiteľné na predmestiach, nie však v dotyku s mestom. 

To isté platí aj o skladoch, ktoré by bolo lepšie vytlačiť na okraje metropoly a nebudovať ich na mieste, ktoré bude čoskoro obklopené obytnými štvrťami. Ovplyvniť to vie najmä územné plánovanie. Ide o hlavný nástroj, ako určiť celkovú podobu a charakter mesta - a plne v rukách samosprávy. Jeho význam navyše narastie s novou legislatívou. Bratislavský verejný sektor tak snáď aktívnejšie pristúpi k formovaniu rozvoja lokalít, a to nielen vo forme obmedzovania výstavby. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: StorageX a.s.
  • Zdroj: StorageX a.s.
  • Zdroj: StorageX a.s.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube