Author photoAdrian Gubčo 19.04.2023 17:49

Zničí sa vzácna architektúra? Stavebná fakulta STU pokračuje v rekonštrukčných prácach

Slovenská technická univerzita (STU) postupne modernizuje budovy svojich fakúlt. Rekonštrukčné práce prebiehajú aj v rámci najznámejšieho kampusu školy v centre Bratislavy v blízkosti Námestia slobody. Výraznou obnovou prešla najmä Stavebná fakulta STU(SvF), kde sa aktuálne opravuje objekt, architektonicky nadväzujúci na susednú Strojnícku fakultu.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Doterajšie zmeny vyvolávajú rozpaky

STU je najvýznamnejšou slovenskou technickou univerzitou, ktorá má medzinárodné ambície. Ponúka široké možnosti štúdia na siedmich fakultách a jednom ústave, pracoviská má v Bratislave a v Trnave. V Bratislave je lokalizovaná v dvojici kampusov. Najvýznamnejší sa nachádza v priestore medzi Kollárovým námestím, Námestím slobody, Ulicou Imricha Karvaša a Radlinského. Sídli tu aj SvF, ktorej patria budovy popri Ulici Imricha Karvaša.

Ide o modernistické objekty z druhej polovice 20. storočia. Spolu tvoria trojicu blokov A, B, C, pričom zmodernizované sú dnes už bloky B - budova pri Ulici I. Karvaša a C – výšková budova. V prípade C prešla pôvodná fasáda úpravou už dávnejšie, pri B len v priebehu uplynulých dvoch rokov. Finálny stav vyvolal v architektonickej komunite rozpaky. Charakteristický keramický obklad bol nahradený hliníkovými kompozitnými panelmi, čím sa zmenil architektonický výraz objektu.

Výraznejšie však táto úprava nezarezonovala (jedinou výnimkou je udelenie „anticeny“ Brutus), keďže táto časť kampusu STU nepatrí k najvzácnejším. Iná je už situácia v prípade dvojice iných fakúlt – Fakulty chemickej potravinárskej technológie od legendárneho „baťovského“ architekta Vladimíra Karfíka a budovy Strojníckej fakulty od Martina Kusého st. Druhý menovaný objekt je so SvF priamo prepojený – blok A SvF totiž architektonicky a stavebne na Strojnícku fakultu nadväzuje, čo bolo architektonickým zámerom.  

Podľa historikov architektúry z Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV ide o jedno z najlepších diel M. Kusého st. „Má v sebe dynamiku a konštrukčnú smelosť štrukturalizmu šesťdesiatych rokov a súčasne disponuje serióznosťou, aká sa od akademickej pôdy v tom čase očakávala,“ konštatujú experti. Akékoľvek negatívne zásahy do jej podoby by tak boli vnímané oveľa silnejšie.

V posledných dňoch sa rozbehli stavebné práce na obnove bloku A. Vidiac výsledky nedávnej etapy modernizácie, vyvoláva to otázku, či dôjde aj tu k výraznému zmenu podoby budovy.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Blok B s obnovenou fasádou, fotografia z 11.4.2021. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Bloky C, B s obnovenou fasádou, fotografia z 11.4.2021. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Modernizácia fasády bloku B SvF nevyvolala ovácie. Zdroj: STU
  • Štúdia Univerzitného centra STU. Zdroj: STU
  • Štúdia Univerzitného centra STU. Zdroj: STU

Veľmi potrebná rekonštrukcia

Modernizácia bloku A bola z pohľadu SvF STU už mimoriadne dôležitá. Tvrdí to Andrej Bisták, špecialista pre vzťahy s verejnosťou na SvF STU. „Predmetom prác je najmä celková obnova interiérov, ktoré neboli komplexne rekonštruované od uvedenia budovy do prevádzky v roku 1968 a nespĺňali už súčasné požiadavky na kvalitné pracovné prostredie,“ vysvetľuje.

V interiéri objektu dôjde k výrazným dispozičným zmenám na úrovni prvého až tretieho podlažia, kde budú umiestnené priestory študentskej zóny pre kampus STU Centrum a Univerzitný technologický inkubátor STU. Situovanie týchto dvoch prevádzok do bezprostrednej blízkosti má podľa STU v úmysle vytvoriť synergický efekt. Na štvrtom až šiestom sa väčšie dispozičné zmeny neplánujú. 

Projekt je však rozsiahly a objektu sa dotkne aj navonok. „Rozsah prác zahŕňa obnovu a zateplenie fasády (strešný plášť bol rekonštruovaný ešte v r. 2017) a komplexnú obnovu a modernizáciu stavebnej časti jestvujúcich vnútorných priestorov, vrátane jednotlivých rozvodov inžinierskych sietí na 1. až 6. nadzemnom podlaží (NP). Súčasťou modernizácie je vybudovanie nového exteriérového vstupu do objektu (schodisko a rampa),“ popisuje Bisták. Zároveň však pripomína, že po architektonickej stránke sa objekt výraznejšie nezmení.

Prispôsobené tomu je riešenie zateplenia. „Koncepcia obnovy obvodového plášťa vychádza zo základnej požiadavky vylepšenia jeho tepelno-technických, aerodynamických, hydrodynamických a akustických vlastností pri zachovaní exteriérového architektonického výzoru objektu,“ tvrdí A. Bisták. Autor obnovy, profesor Boris Bielek, podľa neho mimoriadne dbá na zachovanie pôvodného charakteru budovy, ktorý nechce narušiť použitím nových materiálov. S navrhovaným riešením údajne súhlasil aj dedič autorských práv po originálnom projekte budovy, architekt Oldřich Černý ml.

Celá modernizácia bude hradená z prostriedkov projektu ACCORD, teda z externých európskych zdrojov, zameraných na zvýšenie kompetencie a konkurencieschopnosti STU a Univerzity Komenského. Celkové náklady sa pohybujú vo výške 5,8 miliónov eur.

SvF predpokladá, že práce budú ukončené ešte tento rok. „Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi 8.2.2023 a všetky stavebné práce budú ukončené do konca novembra tohto roku. Pred uvedením budovy do užívania bude potrebné ešte požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade,“ zhŕňa Andrej Bisták.

Úpravy verejného priestoru – pokiaľ tam nerátame vybudovanie nového vstupu do študentskej zóny (fungujúcej nezávisle od prevádzky fakulty) – nie sú súčasťou zámeru. Súčasný stav priestoru pred SvF, najmä prítomnosť nevhodného parkoviska, tak ostane zachovaný.

Čo sa týka pokračovania rekonštrukcie Strojníckej fakulty, podľa Renáty Sovišovej z Oddelenia marketingu a medzinárodných vzťahov SjF sa v tomto momente žiaden konkrétny projekt nepripravuje. 

 

Nová podoba bloku B SvF vyvolala v architektonickej komunite rozpaky. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

STU potrebuje komplexnejšie zásahy

Projekt ACCORD prináša STU mimoriadne potrebné prostriedky na prekonanie investičného dlhu aj rozvoj niektorých pracovísk tak, aby podávali lepšie výkony. Ide o desiatky miliónov eur, ktoré predstavujú v podstate najväčšiu investíciu do vysokoškolského vzdelávania v Bratislave za posledné roky. Stále je to ale málo.

Pokiaľ chce (nielen) STU byť konkurencieschopná, musí zrealizovať významnejšie projekty, ktoré ovplyvnia aj podobu kampusu v centre Bratislavy. Kvalitná rekonštrukcia (SvF aj SjF), ktorá zachová pôvodnú hodnotnú modernú architektúru jednotlivých budov, patrí jednoznačne k nim. Okrem toho však potrebuje efektívnejšie využiť svoje priestory, aby poskytli študentom a zamestnancom atraktívne miesto pre vzdelávanie a prácu, ale aj súvisiace aktivity.

Kampus STU napríklad disponuje obrovským potenciálom v podobe obrovského vnútrobloku, ktorého využitie je dnes diskutabilné. Nachádza sa tu najmä mohutný objekt tzv. ťažkých laboratórií. Už pred časom ale STU naznačovala, že by ho rada nahradila inými formami využitia. Najviac skloňované bolo vytvorenie Univerzitného centra – akéhosi hlavného ikonického objektu, ktorý by obsahoval jedáleň, kongresové centrum, knižnicu, študovne a nové laboratóriá. Dotvorený by bol atraktívnym verejným priestorom.

Možno je práve kombinácia modernej architektúry kampusu STU s novou budovou cestou, ako radikálne zlepšiť imidž inštitúcie. Tá môže byť objektívne v mnohých ohľadoch lepšia ako podobné školy v zahraničí, tieto však víťazia v schopnosti zaujať talentovaných slovenských študentov či mladých vedcov takými vecami, ako sú moderné budovy, laboratóriá a vzdelávacie priestory. STU si potrebuje takto vybudovať serióznosť aj príťažlivosť.

Prvým krokom je však práve vzorový prístup k existujúcemu dedičstvu. Špičkovo zrekonštruované kvalitné moderné realizácie z povojnového obdobia sa ukazujú ako extrémne populárne symboly celých miest a inštitúcií. STU, ktorá vychováva architektov aj stavbárov, by mala byť v tomto vzorom.

 

Fotografie z 16.8.2023. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube