Author photoAdrian Gubčo 14.04.2023 17:25

Bratislavské univerzity zvyšujú atraktivitu. Investície do budov pokračujú

Okrem postupného skvalitňovania bratislavských študentských internátov smerujú v súčasnosti investície aj do samotných škôl. Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Slovenská technická univerzita (STU) pritom spolupracujú, čím sa má v ešte vyššej miere zvýšiť konkurencieschopnosť bratislavského vysokého školstva. Jednotlivé projekty sú financované z eurofondov.

Zdroj: Slovenská technická univerzita, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: Slovenská technická univerzita, Nino Belovič / YIM.BA

STU hodnotí spoločný projekt s UK s názvom ACCORD pozitívne, doposiaľ v plnom rozsahu spĺňa očakávania. Uviedol to hovorca STU Juraj Rybanský. Cieľom projektu ACCORD je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť STU a UK. Nástrojom k tomu je realizácia viacerých opatrení, ktoré majú zlepšiť stav budov, v ktorých prebieha výučba, výskum a vývoj, ale aj skvalitňovanie technického vybavenia týchto procesov.

V programe, ktorý sa zameriava na znižovania emisií CO2, bola napríklad ukončená rekonštrukcia viacerých blokov a medziblokov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v hodnote viac ako 4,4 milióna eur.

Okrem exteriérov získali novú podobu aj interiéry za ďalších 11,7 milióna eur. Investície smerovali najmä do priestorov hlavného koridoru, pre riadenie budovy fakulty zas boli inštalované inteligentné technológie, najmä v oblastiach SMART riadenia vykurovania a vzduchotechniky budovy, ktoré zabezpečujú ďalšie zníženie spotreby energií a zefektívnenie prevádzky.

Významnou aktivitou v rámci revitalizácie interiérov bola obnova dátového centra a informačnej a komunikačnej infraštruktúry vo všetkých blokoch budovy, ktorá zvýši kybernetickú bezpečnosť a zlepší konektivitu a priepustnosť dátovej infraštruktúry v budove. Napokon, kompletne zrekonštruovaných bolo 11 prednáškových miestností, ktoré boli vybavené modernou didaktickou a prezentačnou technikou. Obnovená budova bola slávnostne odovzdaná do užívania v januári tohto roka.

Výrazné zmeny sa udiali v rámci kampusu STU v centre Bratislavy. „Ukončené boli aj stavebné práce na Stavebnej fakulte STU, práce spočívali v obnove a modernizácii obalového plášťa bloku B (strecha) a obnove a modernizácii obalového plášťa bloku B (obvodové steny). Cena diela bola 5.613.939,90 eura,“ povedal Rybanský. Aktuálne ešte prebieha napríklad rekonštrukcia opláštenia bloku A Stavebnej fakulty STU, pričom cena vrátane rekonštrukcie interiérov sa pohybuje na úrovni vyše 5,8 milióna eur. Realizuje sa aj rekonštrukcia interiérov bloku A Stavebnej fakulty STU a Auly akademika Bellu za vyše 3,3 milióna eur.

Na druhej strane areálu sa pracuje na budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, ktorá je najstarším objektom v rámci bloku. Rekonštruujú interiérové priestory a dôjde k výmene zariadení v laboratóriách.

Na celej STU prejde modernizáciou IT infraštruktúra. Obnovená bude aj výskumná infraštruktúra a prístroje, pričom v rámci tejto aktivity pokračovali dodávky obstaraných prístrojov. „Zároveň prebieha príprava nadlimitnej súťaže na dodávku IKT zariadení. V súčasnej dobe sa vyhodnocuje súťaž na poslednú časť biotechnológií,“ konkretizoval Rybanský.

Poslednou aktivitou sú spoločné výskumné programy, v rámci ktorej boli vytvorené spoločné riadiace a koordinačné orgány STU a UK. Prebieha tiež testovanie a nastavovanie nových prístrojov a zariadení, začali sa skúšobné merania a analýzy s využitím zakúpenej prístrojovej infraštruktúry v laboratóriách zapojených do výskumu.

Projekt ACCORD je najväčším projektom modernizácie vysokého školstva v poslednom období. „Celkovo bolo za STU podaných 168 žiadostí o platbu v celkovej úhrnnej sume 36.221.572,56 eura. Z toho bolo uhradených vyše 34.635.783,02 eura a viac ako 1.383.808 eur čaká ešte na spracovanie a preplatenie,“ povedal Rybanský.

Zostatok rozpočtu v sume viac ako 19 miliónov eur bude použitý na preplatenie prebiehajúcich stavebných prác v rámci obnovy a modernizácie starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, rekonštrukcie interiérov bloku A Stavebnej fakulty STU a Auly akademika Bellu, rekonštrukcie parapetnej časti budovy Strojníckej fakulty STU a na nákup zvyšných prístrojov a zariadení.

 

 

V prípade Univerzity Komenského v súčasnosti prebieha niekoľko aktivít. Najvýraznejšou je výstavba Pavilónu špičkových technológií v susedstve Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Budova bude slúžiť na výskum pokročilých materiálov. Súčasťou pavilónu bude napríklad antivibračná a antistatická podlaha, zabezpečenie stálej teploty či elektromagnetické tienenie, čo sú dôležité predpoklady pre výskum a vývoj. Budú tu tiež polopriehľadné pretlakové priestory, distribučný systém na stlačený vzduch, hélium a iné plyny, zdroje napájania i laboratórna hala s vysokým stropom (osem metrov) na manipuláciu s prístrojmi.

Okrem toho prechádzajú rekonštrukciou komplexy oboch fakúlt v Mlynskej doline – okrem MatFyzu aj PriFUKu (Prírodovedeckej fakulty UK). V oboch prípadoch sa realizuje zateplenie pavilónov, výmena okien a strechy, rekonštrukcia vonkajších a vnútorných sieťových rozvodov, sietí a výťahov alebo inštalovanie fotovoltaických panelov a kongregačnej jednotky, ktorá budú produkovať energiu, potrebnú pre kúrenie a chladenie.

Okrem toho sa modernizujú aj laboratóriá, menovite laboratórium IKT, prípravovne pre laboratóriá pre biotechnológie a biomedicínu, laboratórium pre pokročilé materiály, laboratórium mikroskopických metód a napokon laboratórium optických metód a bioimaging. Od všetkých týchto zásahov si univerzita sľubuje dramatické zlepšenie podmienok pre študentov aj vedcov.

Realizácia projektu ACCORD (čo znamená Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation - Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách) bude prebiehať do konca tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu sú až 111 miliónov eur. 105 miliónov pritom pochádza z európskych zdrojov. 

Okrem zmieňovanej atraktivity a zlepšenia predpokladov pri lákaní a udržaní si najtalentovanejších študentov ako budúcich výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, chcú obe školy zvýšiť účasť na spoločnom výskume a posilniť spoluprácu medzi akademickou a priemyselnou sférou a vytvoriť viac príležitostí na efektívny transfer výsledkov vedy a výskumu. Zamerať sa chcú na oblasti biotechnológií/biomedicíny, progresívnych materiálov a informačných a komunikačných technológií.

Dá sa len konštatovať, že v tomto smere stoja pred mimoriadnou konkurenciou iných silných hráčov v stredoeurópskom priestore. Hoci zmienené investície sú vynikajúcou správou, treba pripomenúť, že iné inštitúcie taktiež nespia a do rozvoja vkladajú násobne väčšie prostriedky. Ak ich chcú STU alebo UK aspoň čiastočne dohnať, rozvíjať budú musieť nielen budovy, ale aj vlastné ľudské a vedecké kapacity.

Napokon, dajú sa vybudovať špičkové výskumné areály, laboratóriá a kampusy, pokiaľ ale nemajú náplň, ide o zbytočné investície. Rovnako dôležitá ako výstavba je aj následná sústredená podpora vedeckých aktivít, vytváranie predpokladov pre kvalitný študentský život (čo neznamená len internáty) a prítomnosť vedúcich osobností, ktoré budú inštitúcii dávať víziu a dojem dôveryhodnosti a úrovne. V tomto zatiaľ UK, STU a vlastne aj celé Slovensko zaostáva.

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube