YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 13.04.2021 14:48

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Zdroj: Immocap

Zdroj: Immocap

Petícia, ktorej kľúčovým iniciátorom je organizácia DOCOMOMO Slovakia, venujúca sa mapovaniu a ochrane modernistickej architektúry, bola vyhlásená len pred týždňom, za tú dobu si však získala už pomerne masívnu podporu. Doteraz ju podpísalo takmer 7-tisíc ľudí. Podpísaní odborníci a aktivisti v nej od Ministerstva kultúry, primátora, starostu mestskej časti a riaditeľa Pamiatkového úradu žiadajú odmietnutie povolenia asanácie Istropolisu, kým nie je ukončené konanie k otázke jeho vyhlásenia za pamiatku, podporu vyhlásenia za pamiatku, vytvorenie priestoru pre dialóg a diskusiu o obnove Istropolisu a komplexné riešenie ochrany modernej architektúry na Slovensku.

Svoje snahy odôvodňujú údajnou nesmiernou architektonickou a spoločenskou hodnotou komplexu, ktorý je údajne ikonou Bratislavy. Označujú ju za stavbu svetového kalibru s vynikajúcou priestorovou kompozíciou, množstvo integrovaných umeleckých diel a veľkou kultúrnou hodnotou. To všetko prichádza v čase, kedy podľa DOCOMOMO zažíva brutalistická architektúra v Európe „revival“. Asanácia Istropolisu by podľa petičiarov zároveň znamenala negatívne environmentálne efekty, keďže by došlo podľa nich k zbytočnému nahradeniu funkčnej budovy. Vyhlásenie za NKP nemá znamenať nedotknuteľnosť komplexu.

V závere výzvy autori sugestívne dodávajú, že rozvoj Bratislavy prináša zánik jeho jedinečnosti – v dôsledku developmentu boli zbúrané budovy ako PKO, Kablovka, areál Cvernovky, Steinu a ďalšie. Ochranou Istropolisu má byť povedané „stop miznutiu mesta“. Petícia je spojená s masívnym zdieľaním po sociálnych sieťach.

Prirodzene, developer Immocap, ktorý je vlastníkom väčšiny pôvodného komplexu s plánom jeho masívnej prestavby, neostal ticho. Istropolis (s výnimkou Domu techniky) odkúpil v roku 2017, odkedy pripravuje víziu nového developmentu. Pôvodné stavby prešli auditom, na základe ktorých dospel k záveru, že udržanie Istropolisu nie je reálne. V medzinárodnej architektonickej súťaži preto vybral návrh od kancelárie KCAP, ktorý síce Istropolis odstraňuje, zachováva však kultúrnu funkciu a lepšie ju prepája s ostatnými, čím sa má stať z Nového Istropolisu srdce jedného zo subcentier Bratislavy.

„V demokratickej spoločnosti, ktorá ctí práva vlastníkov, nie je korektné dodatočne, retroaktívne, po štyroch rokoch od predaja nehnuteľnosti vyvolávať spoločenský tlak na prekvalifikovanie objektu na národnú kultúrnu pamiatku - ignorujúc pritom skutočnosť, že do doby kúpy komplexu budov Domu odborov súkromným vlastníkom ani štát, ani mesto, ani teoretici architektúry, nejavili nijaký záujem o jeho zveľadenie, kúpu alebo ochranu,“ píše developer. Voči predaju nebola údajne vznesená žiadna námietka a tento prebehol legitímnym spôsobom.

Immocap upozorňuje, že napriek tomu prejavil vôľu o spoluprácu s organizáciou DOCOMOMO. „So zástupcami DOCOMOMO, ktorí petíciu iniciovali, prebehlo stretnutie ešte v roku 2020, na ktorom sme navrhli spoluprácu a súčinnosť v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa projektu Nový Istropolis,“ hovorí developer. „Namiesto korektnej diskusie nanucuje DOCOMOMO cez spoločenský tlak svoju vôľu prostredníctvom petície.“

Developer dopĺňa, že ide o nekorektnú aktivitu na jednostranné ovplyvňovanie verejnej mienky – aktivisti neposkytujú verný obraz, keď zamlčiavajú niektoré informácie. Immocap upozorňuje, že nejde len o zásah do vlastníckych práv, ale aj do práv duševného vlastníctva k budove Domu odborov, ktorými disponuje. Svoju reakciu zastrešuje rečníckou otázkou – „Kto je pripravený niesť zodpovednosť za budúcnosť Istropolisu?“

 

Umelecké diela z Istropolisu majú byť sekundárne použité v novom projekte. Zdroj: Immocap

 

Argumenty developera

Immocap vo svojej rozsiahlej reakcii rozoberá bod po bode tvrdenia petičiarov. V prvom sa venuje svojmu postaveniu vlastníka komplexu a pripomína, že je jeho legitímnym právom nakladať so svojim majetkom - zvlášť pokiaľ v čase predaja neboli vznesené žiadne námietky. Súťaž na odpredaj bola vyhlásená Jednotným majetkovým fondom a dohliadala na ňu poradenská spoločnosť PWC Slovensko. Investor dodáva, že jeho cieľom nebola deštrukcia hodnôt a funkcií, ale ich povýšenie.

Z tohto dôvodu považuje developer za nekorektné, že sa jeho projekt dáva do súvisu s minulými stratami, ako je PKO či Kablovka. Iné boli okolnosti predaja a odlišný je aj charakter developmentu. Hodnotné umelecké diela investor napríklad plánuje zachovať a nanovo inštalovať, pričom tvrdí, že postupuje aj nad rámec svojich povinností vlastníka.  

Druhým podstatným faktom je podľa Immocapu absencia pamiatkovej ochrany v čase predaja. „Pred nadobudnutím Istropolisu realizovala spoločnosť Immocap podrobný prieskum pamiatkovej ochrany Istropolisu. Uskutočnili sme detailné preskúmanie všetkej v tom čase dostupnej odbornej literatúry, pričom žiadny zdroj, ani odborné publikácie historikov architektúry, ktorí dnes volajú po pamiatkovej ochrane budovy, nevyhodnocoval význam stavby tak, ako to v súčasnosti v petícii prezentuje DOCOMOMO,“ píše Martin Šramko, generálny riaditeľ Immocap.

Okrem toho má byť nekorektné tvrdenie iniciátorov petície, že Istropolis je v procese posudzovania za pamiatku. Cieľom má byť vytvorenie dojmu o prebiehajúcom konaní, no podľa developera správne konanie na Pamiatkovom úrade ešte nezačalo. Ten začína konanie z vlastného podnetu (od roku 2018), no ako upozorňuje investor, podľa jeho analýzy Istropolis nespĺňa viacero základných náležitostí pre to, aby sa toto konanie spustilo.

V prvom rade, pamiatková hodnota je vnímaná ako súhrn viacerých hodnôt a okrem architektonických hodnôt treba posudzovať aj iné – ktoré majú Istropolisu chýbať. Historici architektúry (aj členovia DOCOMOMO) mali v roku 2009 identifikovať 31 významných diel modernej architektúry, kde sa mal preskúmať potenciál pamiatkovej ochrany. Istropolis medzi nimi chýbal. Od dokončenia Domu odborov neuplynul minimálny historický odstup 50 rokov a v dôsledku jeho realizácie zanikol vzácny Berchtoldov palác. V neposlednom rade, budova nespĺňa podmienku udržateľnosti pamiatkovej ochrany s ohľadom na formu svojho vlastníctva – na rozdiel od objektov vo verejnom vlastníctve, ako je Krematórium, Slovenský rozhlas a i.

Immocap dopĺňa, že Dom odborov bol postavený ako „Zjazdový palác Komunistickej strany Československa a Revolučného odborového hnutia (ROH), ktorý necitlivo narušil mestský urbanizmus, čo bolo pre verejné stavby totalitného štátu príznačné.“ Hovoriť o mimoriadnej spoločenskej hodnote je preto nedostatočné, lebo to zatajuje okolnosti vzniku komplexu. Za paradox považuje zaradenie Istropolisu do zoznamu mestských pamätihodností, kde je spolu s Berchtoldovým palácom – ktorý kvôli Istropolisu zanikol.

Záverom, Immocap dopĺňa, že budova je ekonomicky a ekologicky neudržateľná, čím oponuje ekologickej argumentácii v petícii. Výsledky prieskumu v objekte odhalili 83 ton azbestu a iných škodlivých látok. Ich odstránenie by bolo v prípade rekonštrukcie neúmerne drahé. Budova je finančne náročná už teraz. „Podobne ako predchádzajúci vlastník Jednotný majetkový fond odborových organizácií, aj spoločnosť Immocap počas prevádzky Domu odborov sústavne dosahuje prevádzkovú stratu vo výške najmenej 250.000 EUR ročne,“ hovorí súčasný vlastník.

Dnešné usporiadanie komplexu neumožňuje jeho rentabilnú prevádzku a návratnosť investícií. To mala potvrdiť architektonická súťaž, ako aj nezáujem mesta či štátu objekt pred rokom 2017 odkúpiť.

 

Architektúra Nového Istropolisu má odkazovať na pôvodný Istropolis. Zdroj: Immocap

 

Ako ďalej s Istropolisom?

Súčasná situácia vedie developera k závažným otázkam o zodpovednosti nad prípadnou ujmou, ktorú utrpí, ak by sa Istropolis za NKP predsa len vyhlásil. „Ak má štát alebo mesto v aktuálnej atmosfére redefinovania spoločenskej hodnoty komplexu budov Domu odborov záujem o zachovanie budovy Istropolisu v pôvodnej podobe, je potrebné otvorene a jednoznačne deklarovať - kto bude niesť hmotnú zodpovednosť za dôsledky iniciatívy DOCOMOMO?“ pýta sa investor.

Immocap sa obracia na štát, mesto a organizáciu DOCOMOMO, či je za nových okolností ochotné prevziať Istropolis a následne investovať do jeho rekonštrukcie. Jasne tým naznačuje, že pokiaľ nie je možná výrazná premena územia, spojená s asanáciou, development sa stáva komerčne nezaujímavým. Potom je možné oživenie Istropolisu realizovať jedine s pomocou verejných rozpočtov. Zodpovednosť - finančnú – by tak musela niesť široká verejnosť, určite nie súkromný investor. Aj to ale platí len v prípade spätného odkúpenia komplexu.

Nanešťastie, Hlavné mesto ani mestská časť také bohaté nie sú a otázna je aj investícia štátu, v ktorom má Ministerstvo kultúry najmenší rozpočet zo všetkých ministerstiev. Predstava akejsi verejnej zbierky je naivná. Budúcnosť Istropolisu v súčasnej podobe je tak za akýchkoľvek okolností otázna, takmer naisto však neexistuje alternatíva, v ktorej sa kompletne zrevitalizuje a následne sa tu bude realizovať kultúrny program ako v minulosti. Argumentácia Barbican Centre v Londýne je absolútne zavádzajúca, čo je jasné pri detailnejšom pohľade na jeho majiteľa a prevádzkový model.

Budúcnosťou Istropolisu by tak mohlo byť ďalšie chátranie – presne v rozpore s očakávaniami verejnosti. „Podľa prieskumu agentúry Ipsos z januára 2021 vnímajú Bratislavčania Trnavské mýto ako jednu z troch najdôležitejších oblastí v hlavnom meste vhodných na revitalizáciu. Až 79% z nich má záujem, aby Trnavské mýto bolo modernizované,“ hovorí Martin Šramko z Immocapu. Hoci možno namietať, že ide o súkromný prieskum, nemožno poprieť, že Trnavské mýto je enormne zanedbaná časť Bratislavy, a to aj pri jej nízkych štandardoch.

Istropolis má nepochybné viaceré mimoriadne hodnoty, najmä v prípade architektúry kultúrneho centra a jeho interiérového riešenia. Monumentalita budovy je však nielen príčinou výnimočnosti areálu, ale aj jeho neudržateľnosti. Mesto iného významu a veľkosti ako Bratislava by azda dokázalo nájsť sily na to, aby našiel Istropolis so svojimi objektívnymi nevýhodami – nízkou flexibilitou prevádzky, mimoriadnou (až prehnanou) veľkorysosťou a slabou komerčnou využiteľnosťou (bez narušenia jeho súčasnej podoby) – využiť a postupne revitalizovať či udržovať. Keďže sa však slovenská metropola nestala miliónovým mestom, na takúto výzvu si nemôže trúfnuť.

Nový Istropolis na základe doteraz prezentovaných materiálov pôsobí ako dôstojná náhrada. Projekt je zastrešený významnou medzinárodnou architektonickou kanceláriou a expertmi na kultúrno-kongresové centrá, zodpovedá súčasným predstavám o udržateľnom urbanizme, jednoznačne prinesie oživenie lokality a do novostavby prenesie odkazy na pôvodný Istropolis – nanovo inštalované budú umelecké diela a aj architektúra sa má Istropolisom inšpirovať. Bratislava v ňom môže získať kvalitné súčasné kultúrno-spoločenské centrum na európskej úrovni.

Pokiaľ dochádza k strate hodnotného objektu, je namieste sa pýtať, či bude nová hodnota vyššia. Nový Istropolis tento potenciál má. Na rozdiel od monumentu doby, do istej miery samoúčelného, má ísť o vysoko funkčný celok, ktorý má byť ohniskom mestského života. A práve toto – jedinečné postavenie v živote a fungovaní mesta v spojení s kvalitnou architektúrou – by malo byť to, čo definuje ikonické dielo. Bratislava by nemala spraviť chybu, že šancu na skutočnú ikonu zahodí.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap

Súvisiace články

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube