Author photoAdrian Gubčo 23.09.2021 13:52

Podzemná garáž na Kollárovom námestí získala stavebné povolenie

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Tesne pred spustením výstavby by mohol byť jeden z mimoriadne kontroverzných, ale pred časť bratislavského Starého Mesta aj významných projektov. Podzemný parkovací dom a súvisiaca revitalizácia parku na Kollárovom námestí totiž po rokoch sporov získala stavebné povolenie. Realizácia projektu je kľúčom k rozsiahlejšej rekonštrukcii celého námestia aj okolia.

Zdroj: Parking House

Zdroj: Parking House

História plánov na výstavbu podzemnej garáže v tejto lokalite siaha už do roku 2006. Zámer prechádzal postupným vývojom a v roku 2016 získal územné rozhodnutie. Právoplatným sa stalo až v roku 2017. Žiadosť o stavebné povolenie a stavebné konanie bolo začaté v marci tohto roka, hoci bežne sa podáva takmer okamžite po vydaní územného rozhodnutie. Zdĺhavosť povoľovania zámeru je daná obrovskou mierou odporu zo strany niektorých skupín a s tým súvisiacimi spormi a sťažnosťami.

Predmetom zámeru je totiž vznik päťpodlažného podzemného parkovacieho domu, kde by malo vzniknúť 296 parkovacích miest. Investor, spoločnosť Parking House a.s., okrem toho zrevitalizuje časť parku na Kollárovom námestí, nachádzajúcu sa nad objektom. Park bude doplnený o výstupný objekt, nový mobiliár a osvetlenie. Zrealizovaná má byť aj nová výsadba. Oproti pôvodnému zámeru sa bude upravovať poloha vjazdov a výjadzov, aby projekt garáže rešpektoval zámery Magistrátu s celkovou premenou Kollárovho námestia.

Pred časom totiž investor podpísal s Hlavným mestom Memorandum o spolupráci, na základe ktorého sa zaviazal splniť viaceré podmienky: parkovací dom musí rešpektovať plány mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) na úpravu námestia a presun motorovej dopravy na Jánsku – cesta na západnej strane námestia sa premení na pešiu zónu. Nad garážou ďalej musí byť hĺbka pôdneho substrátu minimálne 2,5 metra, aby tu mohli rásť aj veľké stromy. Pred výstavbou môžu byť vyrúbané len choré dreviny, kým ostatné budú presadené na miesta určené mestom. O nové dreviny sa bude musieť investor prvé tri roky postarať. Napokon, mesto v garáži získa do 60 parkovacích miest.

Napriek tomuto kompromisu je voči projektu aj naďalej zreteľný odpor, ktorý sa prejavil aj v stavebnom konaní. Hneď niekoľko organizácií a združení podalo voči zámeru námietky. Okrem tradičného Združenia domových samospráv je to napríklad aj Občianska iniciatíva Bratislava otvorene, OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste, Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa a niekoľko občanov. Stavebný úrad ich námietky zamietol, prípadne prišli po lehote. Z ich zhodnotenia vyplýva, že aktivisti hľadali akýkoľvek spôsob, ako výstavbe zabrániť.

Kľúčovou výhradou je najmä výrub stromov a dočasný záber zelene, spojený s obavou, že po dobudovaní garáže nebude nová výsadba prosperovať. Iným argumentom má byť zvýšenie dopravnej záťaže a budovanie parkovacích kapacít v oblasti, kde je vhodnejšie dopravu utlmovať. Zo strany aktivistov (a dnes aj poslancov Mestského zastupiteľstva) sa pred časom objavila „kompromisná“ idea, podľa ktorej sa má garáž postaviť radšej pod nádvorím Hurbanových kasární. Z viacerých dôvodov (vlastníckych, stavebných a legislatívnych) však ide o nezmysel.

Dá sa predpokladať, že voči vydaniu stavebného povolenia ešte príde odvolanie, takže nejakú dobu potrvá, kým nadobudne právoplatnosť. V každom prípade sa ale zdá, že realizácia by sa mohla rozbehnúť naozaj onedlho. Garáž by mohla byť teoreticky dokončená v roku 2023.

 

Zdroj: Parking House

 

Výstavba garáže významne súvisí aj so zamýšľanou revitalizáciou Kollárovho námestia. Významný verejný priestor v centrálnej časti Bratislavy je dnes fragmentovaný a zanedbaný, pričom výrazne sa na tomto stave podieľa prítomnosť rušných a zle zorganizovaných ciest. V susedstve námestia sa nachádzajú viaceré dôležité inštitúcie – Slovenská technická univerzita a jej fakulty, divadlo Nová scéna, Hurbanove kasárne a po novom má kancelárie v komplexe Park One aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Priestor je však absolútne nereprezentatívny.

Zmeniť by sa to mohlo spoločne so vznikom garáže, keďže realizácia projektu otvára dvere aj k ostatným nadväzujúcim stavebným zásahom. V prvom rade sa očakáva taká úprava Jánskej, ktorá z nej spraví obojsmernú cestu. Premávať tadiaľto budú trolejbusy, smerujúce na Mickiewiczovu a Ulicu 29. augusta. Západná časť námestia sa premení na priestor pre peších či cyklistov, čím sa predĺži celistvá pešia zóna z Obchodnej ulice. Pre peších sa otvorí aj okolie vstupu do Hurbanových kasární. Výhľadovo sa uvažuje s posunom električkovej zastávky, čím sa zjednodušia prestupy.

O týchto plánoch sa hovorí už niekoľko rokov a ich rámcová podoba je výsledkom participácie medzi lokálnymi aktérmi – vrátane investora garáží. Doteraz tieto aktivity viedli k vzniku pubu Kollárko a menším úpravám v jeho okolí. Aktuálne vedenie mesta svojho času hovorilo aj o architektonickej súťaži pod vedením MIBu, s ohľadom na citlivosť situácie (najväčší odporca garáží, poslanec Matej Vagač, je dokonca súčasťou poslaneckej skupiny okolo primátora Matúša Valla) sa však súťaž ani zámery mesta v poslednej dobe nekomunikovali.

Čo sa týka oprávnenosti vzniku garáží, za výhodné ich označila aj odborná štúdia Obchodná ulica a okolie od kancelárie Marko&Placemakers, podľa ktorej ide o potenciálnu formu rozšírenia zákazníckej základne pre túto jedinú takmer nákupnú ulicu v Bratislave. Správa k participácii na Kollárovom námestí zas uvádza, že ide o možnú formu vyčistenia okolitých ulíc od parkujúcich áut, a to aj v kontexte parkovacej politiky. Túto ambíciu potvrdzuje investor a naznačilo ju aj vedenie mestskej časti.

Efektívny manažment parkovania, v rámci ktorého by bol prírastok nových miest spojený s redukciou parkovacích miest na teréne v okolí (najmä na Jozefskej, Námestí Slobody, Vysokej, hornej časti Mariánskej alebo priľahlej časti Radlinského) by bol skutočne dobrou správou. V spojení s revitalizáciou Kollárovho námestia by sa mohol skokovo skvalitniť verejný priestor na pomerne rozľahlej ploche. Navyše, úpravou Kollárovho námestia mesto podmieňovalo aj zmeny na Mickiewiczovej, ktorá by mohla byť zdieľaným priestorom.

Ak sa teda aj uzná argument aktivistov o (dočasnom) zábere zelene, z dlhodobého hľadiska prináša zámer podzemného parkovacieho domu omnoho viac benefitov ako nevýhod. Ide o kľúčový predpoklad pre dopravné utlmenie ďalšej časti centra a zvýšenie úrovne verejného priestoru.

 

V rámci vízie skvalitnenia východnej časti centra mesta je Kollárovo námestie neuralgickým bodom. Zdroj: Marko&Placemakers

 

Ďalšia budúcnosť Kollárovho námestia tak vyzerá priaznivo. Prípadná realizácia všetkých súvisiacich plánov, ku ktorým patrí okrem obnovy námestia aj pretvorenie Mickiewiczovej, aktivácia Hurbanových kasární, vznik Univerzitného centra STU na nádvorí staromestského kampusu, rekonštrukcia Námestia Slobody či dobudovanie cyklotrás, najmä na Radlinského ulici, by z neho spravila srdce veľmi príťažlivej štvrte, kde sa mieša kultúra so vzdelávaním, obchodmi aj pracovným životom. Pozitívnym dôsledkom by mohlo byť oživenie retailu a revitalizácia Obchodnej, ktorá v poslednej dobe stagnuje.

Veľké zmeny nie sú v meste možné bez určitých obetí a drobnosti typu výrub niekoľkých stromov (ktoré navyše nie sú žiadnou historickou zeleňou, keďže park na Kollárovom námestí vznikol po asanácii historickej zástavby celkom nedávno) nemôžu zakrývať širší obraz, ktorým je snaha o pozdvihnutie mesta. Kollárovo námestie je súčasťou potenciálne silnej urbanistickej osi, prepájajúcej Hlavnú stanicu, Námestie Slobody, Obchodnú a historické jadro Bratislavy. Viažu sa na ňu kompaktné zóny mestskej zástavby s vysokým počtom bytov.

Zo širšieho pohľadu sa tak rozhoduje o ďalšom neuralgickom bode metropoly. Ak všetko vyjde tak ako má, nezmení sa len jedno námestie so svojim okolím. Posunúť sa môže celá Bratislava.

 

DOPLNENÉ o vyjadrenie spoločnosti Parking House: Spoločnosť Parking House a.s. považuje vydanie stavebného povolenia za dôležitý míľnik na ceste k výraznému zlepšeniu lokality Kollárovho námestia a Obchodnej ulice. Vzhľadom na predpokladané odvolania momentálne rokujeme s viacerými subjektmi, ktoré prejavili záujem o financovanie tohto projektu, aby sme v súlade s projektovou zmluvou mohli uskutočniť stavbu v najkratšom možnom čase a s minimálnymi narušeniami dopravy v lokalite.

Zdôrazňujeme, že zahájenie prevádzky tejto podzemnej garáže je nevyhnutným predpokladom pre naplnenie plánov mesta na zavedenie pešej zóny, odstránenie áut z chodníkov a rozšírenie možností pešej a cyklistickej dopravy v tejto lokalite. Náš projekt k týmto plánom nepochybne prispeje aj komplexnou obnovou parkových úprav na námestí a vytvorením príjemnej a bezpečnej zóny pre oddych a organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.

Zdieľame totiž spoločný názor, že práve táto lokalita má potenciál byť skutočnou bránou do historického centra a chceme tak prispieť k tomu, aby sme Obchodnej ulici a okoliu prinavrátili ich pôvodný a exkluzívny charakter, čo bez dostatku parkovacích miest a pri autami zaplnených chodníkoch bolo dlhodobo neuskutočniteľné.

Z tohto dôvodu a na základe uzavretého memoranda, sa preto projekt bude realizovať v súlade s najvyššími ekologickými štandardmi a bez akéhokoľvek výrubu stromov, ktoré budú na čas výstavby a s pomocou najmodernejších technológií, presadené do náhradnej lokality, aby tak bez akejkoľvek ujmy naďalej prosperovali.

Keďže je našim cieľom získať status ESG firmy, rovnako zodpovedne plánujeme aj samotnú prevádzku prispôsobiť riešeniam, vyžadovaných stavom klimatickej krízy. V tomto našom úsilí momentálne počítame aj s našim dlhodobým partnerom - spoločnosťou SABA Parking, ktorá disponuje medzinárodnými skúsenosťami s riešeniami, spĺňajúcimi najvyššie požiadavky na ekologickú a spoločensky zodpovednú prevádzku parkovacích zariadení.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Parking House
  • Zdroj: Parking House
  • Zdroj: Parking House
  • Zdroj: Parking House
  • Koncepcia revitalizácie Kollárovho námestia. Zdroj: Marko&Placemakers

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube