Author photoMartina Gregová 24.06.2024 20:00

Vzorová služba pre zamestnancov. Strategický priemyselný park dostane Centrum verejných služieb, ukázali víťazný návrh

Východ Slovenska sa pripravuje na obrovskú investíciu v podobe automobilky Volvo. Priemyselný podnik bude aj so svojimi subdodávateľmi potrebovať obrovské množstvo zamestnancov, ktorých nemusí byť jednoduché získať. Aj z tohto dôvodu sa v rámci Priemyselného parku Valaliky, ktorého bude fabrika súčasťou, pripravuje zámer Centra verejných služieb. Slúžiť má na vytvorenie priestoru pre vzdelávanie, rekreáciu a zábavu pracovníkov a pracovníčok či ich rodín. 

1. miesto. Zdroj: ROAR architekti

1. miesto. Zdroj: ROAR architekti

Priemyselný park Valaliky patrí bezpochyby medzi kľúčové projekty na východe Slovenska, ktoré v uplynulom období dostali osvedčenie významnej investície zo strany Vlády Slovenskej republiky. Celý areál priemyselného parku sa má rozprestierať na katastrálnom území štyroch obcí – Valaliky, Geča, Čaňa a Haniska pri Košiciach.

Ohlásený zámer vybudovania nového strategického priemyselného parku určeného na výrobu automobilov Volvo by mal v regióne vytvoriť približne tritisíc až štyritisíc nových priamych pracovných miest. Spolu so zvýšením sekundárnej zamestnanosti v oblasti subdodávok, služieb a logistiky sa celkový potenciál priemyselného parku v najbližších rokoch odhaduje až na 16-tisíc nových pracovných miest.

Koncom roku 2023 vyhlásila spoločnosť Valaliky Industrial Park architektonicko-urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov, ktorej cieľom bolo získanie novej podoby Centra verejných služieb. „Centrum služieb bude slúžiť ako miesto pre vzdelávanie, služby, relaxáciu, zábavu a sociálny kontakt zamestnancov a ich rodín. Centrum bude situované v blízkosti automobilky Volvo,“ uvádza sa v súťažnom zadaní. Medzi dôležité atribúty súťažných návrhov patrila bezbariérovosť centra, jeho energetická efektívnosť a udržateľnosť, a v neposlednom rade estetická kvalita predložených návrhov a ich flexibilita pre prípad budúcich zmien.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: ROAR architekti
  • 1. miesto. Zdroj: ROAR architekti
  • 1. miesto. Zdroj: ROAR architekti
  • 2. miesto. Zdroj: ZOIDBERG PROJEKT
  • 2. miesto. Zdroj: ZOIDBERG PROJEKT
  • 3. miesto. Zdroj: What architects
  • 3. miesto. Zdroj: What architects

Plocha určená pre výstavbu Centra služieb sa nachádza výhradne v katastrálnom území obce Geča, v juhozápadnej časti priemyselného areálu. Riešené územie dosahuje plochu 120-tisíc metrov štvorcových. Predpokladaný rozsah zastavaných plôch sa však má pohybovať okolo 10-tisíc metrov štvorcových. Ďalších približne 40-tisíc metrov štvorcových by mali tvoriť spevnené plochy a terénne úpravy.

„Navrhovaná ťažisková poloha v rámci širšieho územia najlepšie zodpovedá členeniu lokality, významu a očakávaniam funkčného vybavenia v území. Úlohou nového centra verejných služieb je okrem iného doplniť chýbajúcu infraštruktúru, zvýšiť bezpečnosť v lokalite, zjednodušiť administratívne úkony, zatraktívniť oblasť priemyselného parku pre prilákanie nových zamestnancov, zvýšiť kvalitu života v oblasti, zlepšiť dostupnosť vybavenia a služieb a iné,“ popisuje zadávateľ súťaže.

Do prvej etapy sa zapojilo celkovo 28 autorských kolektívov. Do druhého kola postúpili tri z nich – ROAR architekti, ZOIDBERG PROJEKT a What architects. Odborná porota za najlepší návrh napokon označila ten od štúdia ROAR architekti.

 

1. miesto. Zdroj: ROAR architekti

 

Víťazný návrh rozdeľuje riešené územie na tri bloky – športovo-vzdelávací, obchodný a blok služieb. „Každý z funkčných blokov vytvára svoj samostatne fungujúci klaster s vlastným námestím, resp. priestorom naviazaným na park z jednej strany a na zelené parkovanie zo strany druhej,“ popisujú architekti. Súčasťou Centra služieb bude okrem multifunkčnej a vzdelávacej haly tiež hasičská stanica, policajná stanica a zdravotnícke centrum.

Architekti v riešenej oblasti navrhli aj zelený koridor, ktorý v budúcnosti spojí areál Volvo s chránenou krajinnou oblasťou a okolitými dedinami. „Vytvárame biokoridor pre zvieratá a vetrolam pre peších, cyklistov a autá. Inšpiráciou sú nám vodné korytá okolitých vodných tokov, ktoré lemuje vysoká a nízka zeleň,“ uvádzajú autori víťazného návrhu.

Park a centrum by malo byť zároveň vzorom udržateľného prístupu k navrhovaniu. V pláne je použitie lokálnych materiálov a spolupráca s miestnymi dodávateľmi. Súčasťou projektu sú tiež viaceré vodozádržné opatrenia.

Odborná porota pri víťaznom návrhu ocenila racionálnu urbanistickú koncepciu, pavilónovú zástavbu a dopravné riešenie daného územia. Negatívne porota vnímala nízky počet parkovacích miest. Autorom víťazného návrhu ďalej odporučila prehodnotiť podlažnosť jednotlivých objektov s cieľom skompaktnenia zástavby.

 

 

2. miesto. Zdroj: ZOIDBERG PROJEKT

 

Druhé miesto v súťaži obsadil návrh od autorského kolektívu ZOIDBERG PROJEKT, ktorý riešené územie rozdeľuje na dve časti. V severnej je situovaná takmer všetka plánovaná zástavba. Smerom na juh sa následne uvoľňuje priestor pre otvorenú prírodnú krajinu. „Priemyselný park nemá vytvoriť bariéru v krajine, ale mal by sa stať jej súčasťou. S týmto zámerom predstavujeme v širších vzťahoch nadväznosti na jestvujúce obce, plánovanú aj existujúcu dopravnú a krajinnú štruktúru územia,“ približujú autori.

Z funkčného hľadiska návrh do riešeného územia prináša športovo-rekreačný areál, samostatne oddeliteľný blok s klientským centrom a záchrannými zložkami a pozdĺžnu stavbu určenú pre obchod a služby. Odborná porota na tomto návrhu ocenila predovšetkým prístup autorov k udržateľnosti a krajinotvorbe.

 

3. miesto. Zdroj: What architects

 

Tretie miesto v súťaži obsadil projekt štúdia What architects. „Súťažný návrh je charakteristický izolovaným kruhovým konceptom krajinného laboratória, ktorému sa aj za cenu funkčných obmedzení či menšej variability podriaďujú všetky dôležité aspekty riešenia,“ hodnotí odborná porota.

Architekti sa v tomto prípade rozhodli ponechať značnú časť riešeného územia ako nezastavanú. S týmto zámerom navrhovali vysadenie stromov rôznych druhov, lesných škôlok či alejí. Práve zalesnenie krajiny v území, ktoré mení svoj pôvodne poľnohospodársky charakter na priemyselný, však porota vyhodnotila ako rozpačité. „V tomto kontexte pôsobí hustý porast cudzorodo, i keď s dobrým zámerom, a v kontraste s inšpiráciou pre výsadbu ovocných drevín a úžitkových záhrad,“ tvrdí porota.

Centrum služieb do priemyselného areálu Valaliky prinesie okrem potrebných funkcií tiež množstvo zelene a udržateľných riešení. Jeho budúca podoba zároveň ovplyvní celkovú dopravnú schému areálu a napojenie jeho juhozápadnej časti na okolité prírodné prostredie a priľahlé obce. Víťazný návrh kombinuje primeranú zástavbu s dobre riešenými exteriérovými plochami, vďaka čomu vznikol nielen architektonicky, ale aj urbanisticky zaujímavý a hodnotný koncept.

Jeho realizácia prinesie výrazné zvýšenie atraktivity práce v priemyselnom parku. Zamestnanci dostanú možnosť tráviť čas mimo práce v atraktívnom prostredí, socializovať sa s blízkymi či kolegami alebo sa jednoduchšie vzdelávať. Prípadný úspech tohto projektu bude dôležitý aj pre iné priemyselné areály na celom Slovensku - napokon, v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou musia o kvalitný ľudský kapitál všetky firmy. 

 

(uvo.gov.sk, SKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube