Author photoMartina Gregová 20.06.2024 19:30

Košice ako špičkové veľkomesto. Východoslovenská metropola spoznala podobu nového územného plánu, čaká na pripomienky

Mesto Košice je v pokročilej fáze prípravy nového Územného plánu. V tejto súvislosti koncom mája otvorilo hneď dve výstavy, ktoré majú obyvateľom priblížiť proces tvorby jeho najnovšej podoby a zároveň ich informovať o hlavných cieľoch, súvisiacich s budúcnosťou mesta. Na základe získaných informácií sa tak laická i odborná verejnosť bude môcť lepšie vyjadriť k pripravovaným zmenám a podať k nim prípadné pripomienky.

Zdroj: Mesto Košice

Zdroj: Mesto Košice

Územný plán patrí medzi jeden z najdôležitejších dokumentov pre určenie budúcnosti mesta, jeho rozvoja a napredovania. Vo všeobecnosti tento dokument komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie jednotlivých častí vymedzeného územia a jeho znenie odzrkadľuje verejný záujem.

Územný plán zároveň navrhované funkčné využitie zosúlaďuje s otázkami životného prostredia, ekologickej stability a dopravným či technickým vybavením územia. Výsledkom dobre navrhnutého územného plánu by mali byť kvalitné a prijateľné podmienky života pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, ale aj vytvorenie predpokladov pre trvalo udržateľný ekonomický rozvoj.

Územný plán Košíc vznikol v roku 1976. V tej dobe predpokladal nárast počtu obyvateľov mesta na 300-tisíc, pričom navrhovaný plošný rozvoj mesta riešil formou relatívne koncentrovanej urbanistickej štruktúry, ktorá prekročila rieku Hornád a hrebeň Heringeša až do polôh v údolí rieky Torysa. Medzičasom bol ÚP prepracovaný dvakrát - v rokoch 1984 a 1991 - a niekoľkokrát aktualizovaný. Zmeny sa týkali predovšetkým dopravy a výstavby nových obytných štvrtí.

Galéria

  • Zdroj: Mesto Košice
  • Zdroj: Mesto Košice
  • Zdroj: Mesto Košice
  • Zdroj: Mesto Košice
  • Zdroj: Mesto Košice
  • Zdroj: Mesto Košice

Neaktuálne východiská a neskoršie úpravy sa podpisujú na celkovej nedostatočnosti plánu pre naplnenie súčasných potrieb. „Mesto, žiaľ, mierne trpí tým, že územný plán nemá vyrovnanú štruktúru spracovania,” vyjadril sa na margo ÚP ešte pred rokmi Martin Jerguš z kancelárie Hlavného architekta mesta Košice. „Niektoré územia sú ešte v pôvodnom stave, zatiaľ čo časti, ktoré boli aktualizované, sú spracované podrobnejšie a inou metodikou. Dlhodobo cítime potrebu obstarať nový územný plán mesta, ktorý by predovšetkým spodrobnel pôvodné časti Košíc a zjednotil metodiku spracovania celého územia. No rozpočet na to zatiaľ nebol schválený.” 

To sa ale medzičasom zmenilo. Proces tvorby najnovšieho návrhu územného plánu východoslovenskej metropoly sa začal v roku 2014. Nedávno bola jeho najaktuálnejšia podoba vystavená na Magistráte mesta Košice v mierke 1:10.000. „Vernisážou za účasti členov vedenia mesta Košice, starostov, poslancov mestského zastupiteľstva, odbornej i laickej verejnosti otvorili včera v priestoroch magistrátu dve výstavy, ktoré širokej verejnosti priblížia návrh nového územného plánu," uvádza mesto.

Výstava na Magistráte mesta Košice má záujemcom sprostredkovať proces prípravy plánu a oboznámiť ich s jeho kľúčovými témami: podporou celistvosti mesta, ochranou klímy a verejného priestoru, podporou udržateľnej mobility a zaistením stability, predvídateľnosti a zrozumiteľnosti územného plánu.

Hlavné témy a ciele ÚP má obyvateľom mesta priblížiť aj popularizačná výstava umiestnená na Hlavnej ulici, pri soche Immaculaty. Útvar hlavného architekta mesta Košice pripravil tiež viaceré sprievodné podujatia, ktorých cieľom je sprostredkovať laickej verejnosti dostatok relevantných informácií tak, aby sa k návrhu dokázali objektívne vyjadriť a pripomienkovať ho.

Záujemcovia môžu svoje pripomienky k navrhovanému ÚP podať do 30.9.2024. Po ukončení pripomienkovania bude nový Územný plán upravený a predložený okresnému úradu na kontrolu. Po odsúhlasení prebehne proces jeho schvaľovania mestským zastupiteľstvom. Ako všeobecne záväzné nariadenie by tak mohol byť (optimisticky) vyhlásený v roku 2025.

Podľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý) je predstavený Územný plán podkladom na premenu mesta k lepšiemu: „Plánujeme premeniť 356 hektárov nevyužitých plôch, čo je asi ako 500 futbalových ihrísk, na udržateľný rozvoj. Navyše, nový Územný plán prináša o 55% viac zelene oproti súčasnému územnému plánu – teda viac parkov, kde sa môžeme schladiť, relaxovať, prechádzať sa a športovať, tráviť čas s blízkymi či vytvoriť priestor pre deti,” avizuje.

Medzi hlavné zásady novej urbanistickej kompozície patrí tiež rešpektovanie historického jadra mesta a ochrana urbanistických dominánt a panorámy historického jadra. Dôležitou súčasťou návrhu nového plánu je aj udržateľná prevádzka mesta, čo sa podľa Petra Kroppa, hlavného architekta mesta Košice, odzrkadlí na kvalitných verejných priestoroch, rozširovaní modrej infraštruktúry či lepšej dopravnej dostupnosti pešo a verejnou dopravou.

Súčasťou rozvoja má byť aj zvýšenie kompaktnosti mesta, hoci nie v radikálnej miere. „Dilema „zahusťovanie existujúcej zástavby – áno alebo nie - bola riešená kompromisom, ktorého cieľom je dosiahnuť väčšie ekonomické efekty, ale zároveň zachovať existujúcu kvalitu bývania s menším rizikom pri mimoriadnych situáciách,” popisuje Rada pre nový Územný plán mesta Košice.

Transformované by tak mali byť najmä nevyužívané, málo využívané a nevhodne využívané územia. V tejto súvislosti sa hovorí najmä o oblasti pozdĺž rieky Hornád. Na druhej strane má nová podoba ÚP zamedziť ďalšiemu rozširovaniu mesta do okolitej voľnej krajiny, čím dôjde k ochrane poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

Zapojenie širokej verejnosti do procesu tvorby nového Územného plánu je jedným z kľúčových bodov jeho tvorby. Okrem toho je usporiadanie popularizačných výstav zaujímavý a potrebný spôsob, ako sa obyvatelia Košíc môžu dozvedieť o pripravovaných zmenách a budúcnosti mesta z hľadiska jeho urbanistického a architektonického rozvoja.

V rámci plánu sa rozhoduje o tom, aké budú Košice v ďalších desaťročiach, ba storočiach. Môžu sa potvrdiť ambície mesta byť kvalitným miestom pre život na európskej úrovni, alebo naopak, tieto snahy sa môžu skomplikovať. V rukách to má košická verejnosť a jej zastupitelia.

 

(Mesto Košice, Košice Open Data, uzemneplany.sk, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube