Author photoAdrian Gubčo 11.06.2021 17:27

Bratislavský kraj podporil zámer športového areálu v Petržalke

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) urobil ďalší krok ku vzniku veľkého športového areálu v Petržalke. Na poslednom krajskom zastupiteľstve poslanci schválili zámer vybudovania „kampusu športu a zdravia“ na juhovýchodnom okraji sídliska, kde sa o vzniku takéhoto areálu hovorí už dlhodobo. Kraj zároveň priblížil detailnejšiu predstavu o podobe územia.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

BSK pristúpilo k vízii nového kampusu po rokoch úvah o možnom riešení pozemkov v jeho vlastníctve. K prvým plánom patrilo vybudovanie národného futbalového alebo hokejového štadiónu (v prípade futbalového bola táto lokalita dokonca najviac odporúčaná, nakoniec však skončil v najmenej odporúčanej), neskôr sa uvažovalo o vybudovaní infraštruktúry pre rozličné športové disciplíny. Jednou z myšlienok bolo aj vybudovanie oddychového centra pre rodiny s deťmi. Po roku 2018 a rokovaniach s potenciálnymi partnermi sa však budúcnosť areálu začala rysovať konkrétnejšie.

K týmto partnerom patrí Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý by tu chcel vybudovať hokejovú akadémiu, Spojená škola - Ostredková, ktorá by tu chcela zrealizovať svoj rozvojový plán, a nakoniec Volejbalový klub polície Bratislava (VKP). Spojenie jednotlivých plánov, spolu s ideou BSK o vzniku „SMART“ školy, kedy by vznikol dlhodobo udržateľný areál oslovujúci široké skupiny užívateľov s ohľadom na ich potreby, sa stal východiskom pre tvorbu architektonickej štúdie.

Pod týmto všeobecným konštatovaním sa skrýva idea vybudovať súbor, pozostávajúci z novej multifunkčnej, plaveckej a hokejovej arény, atletického štadiónu s tribúnou a viacerých workoutových ihrísk, verejného priestoru, detských ihrísk a zázemia pre inline korčuľovanie alebo plážového volejbalu. Nachádzať sa tu má aj zmieňovaná športová škola s vlastnou multifunkčnou športovou halou a internátom alebo parkovací dom.

„Ide o veľmi zaujímavý a významný projekt pre kraj, ktorého súčasťou bude viacero moderných športovísk,“ hovorí predseda BSK Juraj Droba. „Chýbať by tam nemal ani atletický štadión, ktorý v meste stále absentuje. Verím, že po dobudovaní sa toto miesto stane jedným z najvýznamnejších v Bratislave a športovci či verejnosť ho budú s radosťou využívať.“ Vzniknúť tu má kompletná infraštruktúra pre športovcov a školu, ktorá bude môcť realizovať plnú šírku študijných programov. Súčasťou areálu má byť aj dobre vybavená hokejová a volejbalová akadémia.

Samotná škola by mala mať kapacitu približne 620 žiakov a bude mať nové zázemie so všetkými kmeňovými triedami a odbornými učebňami, s novým materiálno – technickým vybavením, multifunkčnou aulou, jedálňou, kuchyňou a knižnicou, spolu so zázemím pre učiteľov. V jadre dispozície bude centrálny spoločenský a komunikačný priestor, ostatné priestory budú po obvode budovy. Objekt by mal disponovať aj sekundárnou zavesenou fasádou, aby nedochádzalo k nadmernému presvetleniu. S ostatnými objektami – internátom a jedálňou a na druhej strane s multifunkčnou halou (ktorá je zároveň školskou telocvičňou) bude prepojená „suchou nohou“. Hala bude slúžiť aj úpolovým športom a gymnastike, na streche budú tenisové kurty.

Hokejová hala bude disponovať dvojicou tréningových plôch a komplexným zázemím, vrátane stravovania či kongresových priestorov. Tribúny budú pre maximálne 400 divákov. V dotyku s ňou bude plavecká hala, využívajúca energetické prepojenie systémov chladenia či vykurovania. Druhá multifunkčná hala bude určená primárne loptovým športom, tribúna bude mať kapacitu 1.200-1.500 divákov a vznikne tu aj všetko potrebné zázemie. Prepojená bude s parkovacím domom s vegetačnými fasádami a strechou využiteľnou pre šport.

Napokon, ráta sa aj s atletickým štadiónom s tribúnou (asi pre 1.500 divákov), plnohodnotnou tartanovou bežeckou oválnou dráhou (400 metrov), dráhou a doskočiskom pre trojskok a skok do diaľky, sektormi pre vrhačské disciplíny alebo skok do výšky a skok o tyči. Škola, hokejová aréna aj atletický štadión sa budú obracať do centrálneho verejného priestoru („Námestie majstrov sveta“), pri plaveckej hale má vzniknúť zelený val, ktorý bude architektonickým aj protihlukovým prvkom, a vo zvyšku areálu budú umiestnené drobné športoviská či výsadba. BSK avizuje aj výstavbu cyklotrasy.

BSK by malo v rámci projektu zafinancovať výstavbu školy a jej zázemia, SZĽH hokejovú akadémiu, VKP multifunkčnú halu pre loptové športy. Vyvíja sa aj snaha o zapojenie Hlavného mesta, ktoré by mohlo podporiť plaveckú halu, a Slovenského atletického zväzu pri atletickom štadióne. Odhad finančných nákladov zatiaľ definovaný nebol. To isté platí o harmonograme realizácie.

BSK však upozornilo, že ide zatiaľ o ideový zámer, po schválení poslancami však pripraví aj projektový zámer, kde bude špecifikované financovanie aj možné dátumy výstavby nového športového areálu. Dá sa však predpokladať, že veľká časť zdrojov, minimálne časti projektu v gescii BSK, bude pochádzať z eurofondov.

 

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Bratislavský kraj tak predstavil zámer, ktorý je hlavnou prioritou jeho aktuálneho vedenia a na ktorom sa pracuje v podstate od počiatku volebného obdobia. Celá vízia je aj na bratislavské pomery monumentálna: ak by došlo k celkovej realizácii, zo športového areálu v Petržalke by sa stalo druhé najvýznamnejšie územie pre šport v meste. Významnejšie by boli azda len Pasienky s Tehelným poľom, tieto sa však postupne transformujú a budú sa meniť na polyfunkčnú mestskú štvrť. Dôležité však je, že petržalský areál bude určený predovšetkým pre mládež.

To zdôrazňujú aj zástupcovia kraja, keď pripomínajú, že zámerom celého projektu je motivácia mladých ľudí k pohybu a práca s mladými talentami. Fakt, že športové vzdelávanie prebieha až na úrovni strednej školy, považujú za nesprávny – s výchovou treba začať už na druhom stupni primárneho vzdelávania. Okrem toho treba zlepšiť aj podmienky pre vzdelávanie v odboroch digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe. Do budúcna sa uvažuje aj o zaradení odborov športová výživa, športová masáž, fyzioterapia, regenerácia v športe a pod.

Ostatnými záujmovými skupinami sú mládežnícki športovci, pôsobiaci v tu lokalizovaných kluboch, volejbalisti VKP, športová amatérska a profesionálna verejnosť a nakoniec široká verejnosť, teda návštevníci a diváci. Iniciátori predpokladajú, že vplyv nových športovísk by mohol zasiahnuť aj blízke rakúske a maďarské prihraničie. Prezident SZĽH Miroslav Šatan v rámci zastupiteľstva dodal, že areál bude zároveň pôsobiť aj opačne, teda slovenské deti nebudú za lepšími podmienkami odchádzať do zahraničia.

Nepochybne tak ide o mimoriadne a veľké plány. Prvotné vizualizácie pôsobia zaujímavo a sľubne, hoci architekti zámeru neboli prezentovaní. Napriek príťažlivosti materiálov by ale bol vhodnejší iný postup. Takéto veľké územie a takéto smelé plány by mali byť jednoznačne predmetom medzinárodnej architektonickej súťaže, ktorá by priniesla možno priestorovo aj ekonomicky efektívnejšie riešenie, a to na vyššej architektonickej úrovni. Bratislava by mohla získať skutočne reprezentatívny projekt.

BSK sa však, na rozdiel od Hlavného mesta, do súťaží veľmi nehrnie. Podobná situácia platí aj v prípade projektu revitalizácie Patrónky, kde sa majú obnoviť historické industriálne objekty, verejný priestor a existujúce zariadenia v správe kraja. Kým na Patrónke sa dá ako-tak argumentovať existujúcimi budovami, ktoré nechce investor veľmi meniť, v Petržalke ide o úplne nové objekty. Postup bez súťaže bude veľkou stratenou príležitosťou na vznik ešte lepšieho projektu.

Presné dôvody daného postupu sú z mojej strany len špekuláciou, trúfnem si však povedať, že to súvisí s volebným cyklom. Vedenie kraja otvorene hovorí, že ide o jeho kľúčovú prioritu, preto sa snaží pred voľbami v roku 2022 toho stihnúť čo najviac. Ak by sa teraz rozhodlo o súťaži, v čase volieb by bola ledva ukončená. Následne by museli prebehnúť rokovania s architektmi, aktérmi, tvorba projektovej dokumentácie a povoľovací proces. Stavať by sa reálne začalo možno v roku 2024.

To si vedenie BSK pri tak dôležitom projekte politicky dovoliť nemôže. Rátajúc s nízkymi nárokmi verejnosti na nakladanie s verejnými financiami, je jednoduchšie uprednostniť priame zadanie a zrýchlenie procesu. Takto síce nemožno v novembri 2022 očakávať, že nad pozemkami v Petržalke budú stáť žeriavy, rozhodne však bude známe, do akej miery je projekt reálny. Plán je v princípe v súlade s územným plánom, nie je marketingovým nástrojom akéhosi kandidáta a je do neho zapojených množstvo partnerov. Preto je pravdepodobnosť jeho realizácie vysoká. 

 

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Jedného dňa tak na juhovýchodnom okraji Petržalky skutočne vznikne významné územie pre šport a rekreáciu. Svoje plány tu pripravujú aj súkromní investori – spomenúť možno napríklad futbalového reprezentanta Róberta Maka, ktorý chce neďaleko postaviť arénu pre halový futbal. Výhodné to je aj pre lokálnych developerov, najmä Cresco Real Estate, ktoré v lokalite rozvíja veľký rezidenčný development Slnečnice. Po dokončení všetkých projektov v oblasti pôjde o časť Bratislavy, vynikajúco prepojenú so športovými možnosťami.

Slovenská metropola tak snáď aspoň čiastočne prekoná svoj modernizačný dlh, čo sa týka športovej infraštruktúry. Vznikli síce „ikonické“ športoviská typu Národný futbalový štadión, Zimný štadión Ondreja Nepelu alebo Národné tenisové centrum, chýbajú však menšie a kvalitné zariadenia, ktoré by saturovali dopyt miestnej verejnosti a mládeže. Význam športovania a udržiavania zdravia či zdravého životného štýlu bude v budúcnosti len rásť a každé mesto, v ktorom sa do pohybovej kultúry investuje, robí len dobre.

Absencia architektonickej súťaže je veľká chyba, ktorú by mala odborná verejnosť otvorene okomentovať. Napriek tomu je ale dnešné rozhodnutie poslancov BSK správne. Vznik nového areálu zlepší možnosti športového vzdelávania a výchovy, rozšíri ponuku športovísk, prinesie aktiváciu nevyužívanej lokality, otvorí možnosti pre transformáciu inej (Pasienkov) a prispeje k zlepšeniu kvality života v meste. Bratislava bude opäť o čosi lepšia.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube