Author photoSimona Schreinerová 30.01.2024 09:30

Škola budúcnosti sa blíži. Art Campus smeruje k prvým povoleniam, odhaľuje definitívnu podobu

Diskusia o rozšírení areálu Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) na Drotárskej ceste prebieha už niekoľko rokov. Spojená bola s komplikáciami okolo výsledkov architektonickej súťaže aj zdĺhavým projektovaním. Napriek tomu príprava predsa len postupuje a zámer pomaly postupuje smerom k realizácii. Exkluzívne sa pritom odhaľuje nová podoba budovy.

Zdroj: SLLA

Zdroj: SLLA

Súťaž sprevádzali pochybnosti

V roku 2018 vyhlásila VŠVU architektonickú súťaž na dostavbu svojho kampusu na Drotárskej ceste v Bratislave, ktorú nazvala Art Campus VŠVU. Súťaž bola pripravená v spolupráci s kanceláriou 2021, čo sa odrazilo na kvalitnej príprave a dobrých podmienkach, porote i oceneniach - aspoň v kontexte doby, keďže sa v tej dobe vypisovalo menej architektonických súťaží. Kompetícia na VŠVU mala byť prelomová. 

Do medzinárodnej súťaže sa prihlásilo 31 kolektívov z 12 krajín. Porota, zložená z odborníkov z oblasti architektúry, urbanizmu a umenia, vybrala víťaza - kanceláriu SLLA. Víťazný návrh zahŕňa dobudovanie kampusu o internát s jedálňou a technologický pavilón. Tieto stavby spĺňajú špecifické potreby umeleckej školy, ako sú priestory pre výučbu a rozvoj komunitných vzťahov študentov a vyučujúcich. Výhľadovo sa v návrhu rieši aj druhá fáza výstavby, ktorá zahŕňa výučbový ateliérový pavilón, výučbovo-prednáškový pavilón, aulu, knižnicu, prednáškové miestnosti, rektorát, administratívu a voľnočasové zóny. 

Radosť z víťazného návrhu však netrvala dlho. Architektonická kancelária Architekti Šebo Lichý nesúhlasila s rozhodnutím poroty a vzniesla námietky. Vo svojom stanovisku z roku 2019 kancelária uviedla, že vypísanie súťaže na Art Campus VŠVU je pozitívny jav. Upozornila však na to, že pri hodnotení návrhov porotcovia nebrali dostatočne do úvahy všetky obmedzenia lokality.

Galéria

  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA / EIA
  • Zdroj: SLLA / EIA

Architektonická kancelária vnímala rozhodnutie ako demotivačné pre investorov aj súťažiacich. Podľa nich bolo sklamaním, že ocenené návrhy porušili Územný plán a zadávacie podmienky, umiestňujúc stavby na ploche zelene, nerešpektujúc výškovú reguláciu a zasahujúc do existujúcej budovy. Taktiež zdôraznili, že ich cieľom bolo napraviť zlý stav, a nie niekomu uškodiť.

Diskusie okolo architektonickej súťaže sa stupňovali, zapojili sa do nich viacerí architekti, ktorí mali poznámky k súťaži a jej priebehu v rámci anonymnej ankety. Architekti Šebo Lichý reagovali na tieto pochybnosti a podali podnet na Útvar pre verejné obstarávanie (ÚVO).

ÚVO zrušil súťaž, keďže našiel pochybenia v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní. Organizátor súťaže nejasne stanovil pravidlá pre aplikáciu kritérií na hodnotenie návrhov, opis predmetu súťaže nebol transparentný a ručiteľom bola určená fyzická osoba. Rozhodnutie ÚVO však nebolo konečné, pretože organizátor sa odvolal.

ÚVO prešetril rozhodnutie znova. Odvolanie bolo spojené s právnou analýzou, v ktorej kancelária 2021 poukázala na fakt, že mechanizmy verejného obstarávania nie sú schopné celkom podchytiť princípy architektonickej súťaže, spojené s určitou mierou subjektivity hlasovania poroty. Pripomienku ÚVO k otázke ručiteľov označil za zle interpretovanú. Napokon Rada ÚVO prijala definitívne rozhodnutie o zastavení konania. Potvrdila platnosť výsledkov súťaže a umožnila pokračovanie v procese prípravy.

 

Pôvodný súťažný návrh. Zdroj: SLLA

 

Príprava Art Campusu pokračuje

V septembri minulého roka VŠVU potvrdila, že na projekte sa naďalej pracuje. „Výsledky medzinárodnej súťaže návrhov Art Campus VŠVU z roku 2019 sú platné a víťazi súťaže, v zmysle zmluvy o dielo, realizujú projektovú dokumentáciu. V súčasnosti je v štádiu podania a posúdenia pre územné rozhodnutie,“ vyjadrila sa inštitúcie pre YIM.BA. Myslené tým bolo pravdepodobne podanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na Magistrát pre overenie súladu s Územným plánom v podobe záväzného stanoviska.

VŠVU okrem toho predložila zámer aj na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Podľa dokumentácie je účelom zámeru výstavba technologického pavilónu a internátu s jedálňou v areáli VŠVU na Drotárskej ceste v Bratislave. Poslednou aktualizáciou zámeru je zverejnenie doplňujúcich informácií, teda vyjadrenie k pripomienkam doručeným k zámeru.

Svoje stanovisko doručilo Ministerstvo životného prostredia SR, Mestská časť bratislava - Staré Mesto a Združenie domových samospráv. Nikto však nevzniesol pripomienky, ktoré by mali nesúhlasný charakter, ide skôr o dodržiavanie legislatívy a príslušných noriem. Je teda vysoko pravdepodobné, že Art Campus čoskoro získa rozhodnutie z EIA. Navyše kancelária SLLA zverejnila vizualizáciu, zobrazujúcu objekt, nadväzujúci na pôvodnú budovu z 80. rokov. Na tejto staršej časti by sa mala očividne transformovať fasáda. 

Technologický pavilón VŠVU sa bude nachádzať v západnej časti areálu, v tesnom susedstve existujúceho objektu. Pavilón bude so staršou časťou školy prepojený na všetkých úrovniach. Pozostávať bude z dvoch trojtraktových objektov, ktoré budú spojené vysokým halovým priestorom.

Na vstupnom polozapustenom podlaží sa bude nachádzať centrum na spracovanie kameňa, liatie, delenie a zváranie kovov, povrchovú úpravu a modelárske spracovanie. V pripojenom anexe v zadnej časti pavilónu bude umiestnené centrum audiovizuálnej produkcie, maliarskych technológií a spracovania dreva.

Na prvom nadzemnom podlaží, na úrovni budúcej spoločenskej haly existujúcej budovy v podobe prestrešeného átria, je navrhnuté centrum odbornej výučby a prezentácie a pokračovanie centra modelárskeho spracovania. Na ďalšom podlaží má byť centrum spracovania fotografie a centrum 2D a 3D tlače, ktoré bude pokračovať na vyššom podlaží spolu s centrom tlače, farbenia a spracovania textilu. Na najvyššom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať centrum presného liatia kovu, tlače, farbenia a spracovania textilu a chemické laboratóriá.

Súčasťou pavilónu bude aj podzemné podlažie, ktoré bude slúžiť ako technické zázemie. Na streche pavilónu budú umiestnené fotovoltické panely. Existujúce jednopodlažné objekty kovodielne, trafostanice, garáže, skladu a objektu odsávania pilín budú zbúrané.

Na východnej strane pozemku zas má vzniknúť jedáleň s výhľadmi na Karpaty a internát s otvoreným krytým vstupným priestorom a dvorom nad ním. Internát s jedálňou bude v dotyku s bočnou stenou budúceho výučbového pavilónu, ktorý bude vybudovaný v druhej etape. 

 

Nové objekty, riešené v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, technologický pavilón je vľavo. Zdroj: SLLA / EIA

 

Zhotoviteľom dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bola predložená na EIA, je kancelária SLLA. Zatiaľ sa zdá, že proces EIA by už teraz mohol prebehnúť pomerne hladko a nemal by sa zbytočne predlžovať. Začiatok výstavby sa odhaduje na druhý štvrťrok 2025, ukončená by mala byť v poslednom štvrťroku 2027. Nové objekty by mali byť v prevádzke na začiatku roka 2028.

Kľúčovou otázkou sa stáva, neprekvapivo, financovanie dostavby. Odhadované investičné náklady sú 33,5 milióna eur bez DPH. Art Campus je tak ambiciózny projekt, ktorý by v prípade úspešného dokončenia predstavoval jednu z najvýraznejších investícií do rozvoja vzdelávania a kultúry. VŠVU už dlho túži po rozsiahlejších priestoroch, keďže pôvodný areál nebol nikdy dokončený. Či to ale súčasná ekonomická situácia dovolí, zostáva otázne.  

Netreba pritom zabúdať, že nejde o jediný plánovaný projekt v oblasti rozvoja umeleckých vysokých škôl. Na expanziu čaká aj Vysoká škola múzických umení, ktorá takisto vyhlásila architektonickú súťaž na dostavbu svojho areálu na Svoradovej ulici. Víťazom sa stala dvojica architektov Iľja Skoček a Danica Ščepková. Tento zámer je taktiež v príprave. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube