YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 27.11.2018 14:30

Čo čakať od novej Vydrice?

Pomaly sa blíži odhalenie jedného z najvýznamnejšíc projektov v Bratislave – novej Vydrice, ktorá vráti život na miesto, kde niekoľko storočí vznikala mestská štvrť, aby bola kompletne zrovnaná so zemou v druhej polovici 20. storočia. Čo v tejto chvíli vieme a ako sa to odrazí na podobe Vydrice?

Ilustračná vizualizácia z roku 2010. Výsledná podoba Vydrice bude iná. Zdroj: Zillion, a.s.

Ilustračná vizualizácia z roku 2010. Výsledná podoba Vydrice bude iná. Zdroj: Zillion, a.s.

Vopred pripomínam, že všetky vizualizácie v tomto článku sú staršieho dáta (z roku 2010) a neodrážajú súčasný dizajn Vydrice. Developer pripravuje novú podobu. 

 

1. Vydrica bude moderná

Ako prvú podstatnú vec treba povedať, že nová Vydrica bude za každých okolností moderná, nepôjde o výstavbu replík ani o historizujúcu architektúru. Dôvod je prostý – obnoviť pôvodnú štvrť je nemožné s ohľadom na existujúce regulatívy a normy.

Pre územie Vydrice existuje platný a schválený Územný plán zóny Podhradie. Ten presne špecifikuje parametre novej štvrte, vrátane rozvrhnutia ulíc, výšok jednotlivých objektov, uličných a stavebných čiar či členenia na menšie stavebné celky. Developer, ktorým je konzorcium spoločností Lucron a Vydrica, a.s., musí tento ÚPZ dodržiavať.

ÚPZ Podhradie nie je kópiou pôvodného urbanizmu a odráža súčasné nároky na presvetlenie či možnosť zabezpečenia dopravnej obsluhy a parkovacích miest. To mení situáciu jednotlivých domov a znemožňuje realizáciu ortodoxných replík – teda presných kópií stavieb na ich pôvodnom mieste a v pôvodných terénnych podmienkach. Historické domy sa jednoducho obnoviť nedajú.

Architektúra novej štvrte tak bude moderná. Podľa už známych informácií sú však navrhovaním zóny poverené kancelárie Compass Architekti a Šujan-Stassel, čo sú mimoriadne skúsené pracoviská. Okrem vlastnej kvality ich k citlivosti k prostrediu zaväzuje aj ÚPZ Podhradie, takže existuje veľmi dobrý prísľub, že pôjde o veľmi precízne pripravený návrh.

Popri modernej architektúre treba pripomenúť, že viacero starých objektov, resp. ich zvyškov, je chránených, čo platí predovšetkým o tzv. ľadovniach (teda podzemných priestoroch, kde obyvatelia uchovávali potraviny v chlade) alebo Kempelenovom vodovode (unikátne technické zariadenie, ktoré privádzalo vodu na Bratislavský hrad). Tieto objekty budú vysoko pravdepodobne zreštaurované.

 

Napriek modernosti bude nová Vydrica vychádzať z princípov tradičného urbanizmu. Vizualizácia je len ilustračná a z roku 2010. Zdroj: Zillion, a.s.

 

2. Vydrica bude moderná, ale nie modernistická

Aj keď bude po architektonickej stránke nová štvrť moderná, urbanizmus bude vychádzať z tradičných základov. Obava, že by tu pribudla akási rozvoľnená riadková zástavba, je tak bezpredmetná.

Namiesto toho tu vznikne kompaktná mestská zástavba, adekvátne hustá centrálnej mestskej lokalite a s preferenciou pešej dopravy. Takýmto spôsobom sa nadviaže na charakter zástavby historického jadra mesta. Nová štvrť bude polyfunkčná, už dávnejšie sa hovorilo o bývaní, kanceláriách aj obchodoch.

Dôležité je podotknúť, že v súlade s tradičnou zástavbou by sa podľa ÚPZ Podhradie aj tu malo vyskytnúť rozčlenenie jednotlivých stavebných blokov na menšie celky s odlišným farebným odtieňom či materialitou. Tým vznikne súbor mnohorakých fasád, tak, ako to je bežné v rastlom meste, kde sa postupne vrstvili rozličné architektonické štýly.

Okrem toho by sa mala Vydrica vyznačovať veľmi aktívnym parterom, ktorý vyplnia obchody a podľa developera aj remeselníci či rozličné dielne, hoci v zmysle súčasných kreatívnych odvetví, nie historických prezentácií pre turistov.

 

Už pôvodný koncept Vydrice rátal s aktívnym parterom. Vizualizácia je len ilustračná a z roku 2010. Zdroj: Zillion, a.s.

 

3. Vydrica má byť prepojená na okolie

Pozemok, na ktorom je nová štvrť pripravovaná, je v súčasnosti zanedbaný a do veľkej miery neprístupný. Pohodlný prístup z Hradného kopca, ale aj z centra mesta, je aktuálne nereálny.

Po novom by sa to však malo zmeniť. ÚPZ Podhradie predpokladá obnovenie chodníka od Žigmundovej brány Bratislavského hradu k Vydrici, pričom tento má vyúsťovať v blízkosti verejného priestoru okolo historickej pamiatky Vodnej veže. Prístup sa má zlepšiť aj k Národnej rade Slovenskej republiky, kde vznikne ďalší chodník.

Dokumentácia obsahuje aj „monorail“ z Podhradia k parlamentu, čo je s najvyššou pravdepodobnosťou nezmysel – hoci bezbariérové spojenie kopca a zástavby v Podhradí by bolo veľmi vítané.

Zo západu sa Vydrica priamo spojí so zachovanou historickou zástavbou tzv. Kúrií, jedinej časti niekdajšej štvrte Zuckermandel, ktorá sa zachovala. Takto vznikne prepojenie s novým Zuckermandlom, ktorý sa takto lepšie zapojí do mesta a po celkovom dobudovaní Vydrice vznikne celistvá mestská nábrežná zóna.

Kľúčovým prepojením však ostáva spojenie s historickým jadrom mesta. Jeho kvalita bude závisieť od riešenia situácie v podmostí Mosta SNP.

 

Okrem nových ulíc majú vzniknúť aj nové prepojenia smerom na Hrad. Vizualizácia je len ilustračná a z roku 2010. Zdroj: Zillion, a.s.

 

4. Podmostie Mosta SNP zostáva otázkou

Pred niekoľkými mesiacmi sa vyskytla informácia, že Most SNP bude vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Aj keď v dôsledku jeho výstavby a umiestnenia zanikla podstatná časť bratislavského Podhradia, ide nesporne o mimoriadne architektonické a technické dielo, ktoré si vyššiu ochranu zaslúži.

Problémom tohto vyhlásenia však je, že súčasťou ochrany majú byť okrem samotného mosta a piliera s kaviarňou aj nájzdové rampy a estakády mosta po oboch stranách Dunaja. Pamiatkari pritom argumentovali tým, že ide o zásadnú súčasť diela a preto nie je možné do nich zasahovať, lebo by bola znegovaná celková kvalita a koncept stavby. Okrem toho sa zo strany historikov architektúry ozývajú názory, že tieto estakády treba chápať ako určitý doklad doby, čo si treba ochranou pripomínať.

Výsledkom tak je výrazné obmedzenie možností pre hľadanie riešenia, ako prepojiť dve roztrhnuté časti Bratislavy a aspoň zmiernenia urbanistickej katastrofy, ktorou výstavba Mosta SNP bola. Je úplne jasné, že rozsah rámp, ktoré k mostu vedú, je predimenzovaný a vedie ku vzniku bariér a nepríjemných priestorov.

Ak sa majú Vydrica, nábrežie a historické jadro efektívne prepojiť, bude potrebné uvažovať o odstránení či prestavbe niektorých rámp a estakád a o masívnej reorganizácii celého priestoru. Viacero dotknutých strán – mesto Bratislava, mestské časti Staré Mesto a Petržalka či developer Lucron – sa voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolali. Výsledky odvolania zatiaľ nie sú známe.

 

5. Osud Vodnej veže nie je známy

Súčasťou Vydrice je aj jedna z najstarších stavieb v Bratislave – Vodná veža, ktorá kedysi chránila strategicky významný brod cez Dunaj, ktorý sa v týchto miestach nachádzal. Budova bola včlenená do neskoršej zástavby a objavená pri búraní Podhradia. Časť múrov bola zrekonštruovaná, inak však areál Vodnej veže ostáva vez využitia.

Stavba je samozrejme v režime Národnej kultúrnej pamiatky a vysoko pravdepodobne sa bude rekonštruovať. Jej účel však nie je známy. Vzhľadom na centrálnu polohu v rámci developmentu, historický význam, ale aj s ohľadom na platnú dokumentáciu, by však mala jednoznačne hrať rolu kľúčového verejného priestranstva.

Je teda mimoriadne žiadúce, aby Vodná veža bola zároveň verejnou stavbou, ktorá okrem komerčných funkcií prinesie do územia aj také trávenie voľného času, ktoré nemusí byť platené. To prispeje k tomu, aby Vydrica nemala charakter akejsi štvrte len pre bohatých.

Samozrejme, nekomerčná prevádzka si vyžaduje niekoho, kto bude do tejto prevádzky investovať. Bratislavská samospráva by mala aktívne vstúpiť do procesu a spoločne s developerom hľadať spôsoby, ako nastaviť vhodný model obnovy a fungovania Vodnej veže.

 

Okolie Vodnej veže bude kľúčovým verejným priestranstvom. Vizualizácia je len ilustračná a z roku 2010. Zdroj: Zillion, a.s.

 

6. Celá Vydrica nevznikne naraz

Vydrica je pomerne rozsiahly projekt a vo veľmi exponovanom území. Náročnosť (aj finančná) si bude zrejme vyžadovať etapizáciu developmentu.

V architektonickej súťaži, ktorá sa konala v roku 2007, bolo celé územie rozdelené na päť častí. Hoci až takúto etapizáciu nepredpokladám, dá sa čakať, že najrozsiahlejšia celistvá časť Vydrice, ktorá je zároveň na najvhodnejšom pozemku pre výstavbu – časť medzi Kúriami a Vodnou vežou – pôjde do výstavby ako prvá.

Podľa ÚPZ Podhradie sa tu vybuduje predĺženie Žižkovej ulice a jej vyústenie do nábrežnej komunikácie, ako aj dvojica zaniknutých ulíc Floriánska a Oeserova (kedysi Oeserov rad). Regulatívy tu zároveň umožňujú najvyššiu mierku budov, zhruba do šiestich nadzemných podlaží.

 

7. Výstavba Vydrice začne už na budúci rok

Vydrica ako projekt je schválená už pomerne dlhú dobu, v podstate od predkízového obdobia, kedy získala územné rozhodnutie. Keďže nový development má byť plne v súlade s aktuálne platným ÚPZ aj so schváleným projektom, komplikácie pri vydávaní stavebného povolenia sa nepredpokladajú.

To znamená, že už na budúci rok nastúpia na pozemok mechanizmy a začne sa s realizáciou ďalšej časti bratislavského Podhradia. Pri štandardnej dĺžke výstavby by tak mohla byť Vydrica, resp. jej prvá časť, dokončená v priebehu roka 2021.

Kým nie sú zverejnené detaily (čo by mala byť otázka maximálne niekoľkých týždňov), je nezmyslom projekt hodnotiť. Fakt, že sa obnovuje tento mimoriadne zásadný priestor – ak nie rovno najzásadnejší nezastavaný priestor v republike – je ale pozitívom. Na developerovi ostáva, či si uvedomuje, akú má teraz zodpovednosť, a výsledné riešenie tomu prispôsobí.

Z doteraz známych informácií však zatiaľ veľké dôvody na obavy nezaznamenávam. Bratislava môže byť veľmi blízko k tomu, aby sa aspoň čiastočne napravila jedna z najväčších chýb v jej dlhom stavebnom vývoji.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Nové Podhradie sa stáva realitou. Vydrica získava kontúry

22.11.2022 13:35:18 Adrian Gubčo

Po dlhých prípravách a desaťročiach predchádzajúcich diskusií prebieha teraz výstavba Vydrice v bratislavskom Podhradí rýchlym tempom. Kým na začiatku roka sa len začali realizovať podzemné časti stavby, dnes už prvé domy dosiahli štádium hrubej stavby. Projekt od spoločnosti Vydrica Development navyše napreduje v príprave ďalších etáp.

Čítať viac

Najznámejšia panoráma Bratislavy má byť ohrozená, developer to odmieta

13.09.2022 14:41:55 Adrian Gubčo

Rozsiahle stavebné práce, ktoré prebiehajú na južnej strane Hradného kopca, sú už dlho predmetom dohadov o celkovej stabilite masívu. Podľa niektorých zdrojov sa po spustení prác začal kopec zosúvať, podľa nedávno publikovaných informácií sa dokonca v poslaneckej ubytovni vyskytli praskliny v stenách. Existujú tak obavy z masívnejších škôd.

Čítať viac

Vydricou to nekončí. Čo ešte vznikne v Podhradí?

05.09.2022 13:25:00 Adrian Gubčo

Aktuálne rozostavaná Vydrica od Vydrica Development si za cieľ kladie prepojiť rozdelené časti Podhradia a do istej miery ukončiť jeho vývoj. Podľa urbanistov, zodpovedných za jej návrh, je obnova pôvodnej podhradskej osady posledným dielikom skladačky. Aj napriek tomu tu však aj po jej celkovom dokončení ostane niekoľko voľných plôch, ktoré by mohli byť časom vyplnené.

Čítať viac

Najdrahší projekt v Bratislave rýchlo rastie, obnoví život v mŕtvej štvrti

16.08.2022 13:27:44 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica na mieste rovnomennej historickej štvrte je jedným z najdôležitejších developmentov v meste. Jeho výstavbou sa prepojí historické jadro s novými štvrťami v Podhradí a rozšíri sa atraktívna časť centra Bratislavy. Po dlhom čakaní sa výstavba rozbehla vo vysokom tempe, na nábreží sa tak začínajú črtať prvé budovy.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ceny všetkých bytov, patria k najdrahším v Bratislave

08.06.2022 15:11:44 Adrian Gubčo

Vydrica v bratislavskom Podhradí postupne rastie a prvé domy už získavajú nadzemné časti. Dlhšiu dobu prebieha aj predaj – podľa developera Vydrica Development je aktuálne predaných 60% bytov z prvej fázy. Spoločnosť teraz pristúpila k nečakanému kroku: zverejnené boli ceny všetkých zostávajúcich bytov. Cieľom má byť uľahčenie výberu vhodného bývania potenciálnym klientom.

Čítať viac

Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené

23.05.2022 15:45:58 Adrian Gubčo

Deštrukcia bratislavského Podhradia priniesla mimoriadne kultúrne a architektonické straty. Búranie prežilo len málo objektov, medzi nimi aj Vodná veža, jedna z najstarších a najvzácnejších stavebných štruktúr v meste. Unikátna stavba by sa mala už čoskoro stať srdcom novej Vydrice, ktorá okolo nej dnes rastie. Jej budúcu podobu odhalila medzinárodná architektonická súťaž.

Čítať viac

Vydrica napreduje a odhaľuje ďalšie vizualizácie

13.04.2022 16:31:58 Adrian Gubčo

Po dlhom čakaní a prípravách sa konečne naplno rozbieha výstavba prvej etapy Vydrice, dôležitého developmentu, ktorý má rozšíriť historického jadro mesta a prepojiť ho lepšie s Hradom a nábrežím. V Podhradí pribúdajú žeriavy a podobu získava aj masívny oporný múr, ktorý dnes vyvoláva veľké kontroverzie. Developer Vydrica Development okrem toho pripravuje spustenie predaja bytov aj v druhej fáze projektu.

Čítať viac

Prvá etapa Vydrice má definitívneho zhotoviteľa, konečne začne rásť

21.02.2022 12:48:58 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development oznámila, že vybrala generálneho dodávateľa pre výstavbu prvej etapy Vydrice. Masívny development v Podhradí bude budovať stavebná firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Znamená to, že sa v priebehu niekoľkých dní konečne rozbehnú práce na realizácii podzemných podlaží a Vydrica začne rásť.

Čítať viac

Architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže je vyhlásená

15.12.2021 13:10:51 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development dnes spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, jedného z najstarších a najvzácnejších objektov v historickom centre Bratislavy. V budúcnosti by sa mala stať jadrom developmentu Vydrica, pričom sa tu predpokladá umiestnenie kultúrneho pavilónu. Vyzvanej súťaže sa zúčastnia slovenské a české ateliéry.

Čítať viac

Do predaja ide ďalší dom vo Vydrici, ceny presahujú aj 10-tisíc eur za meter štvorcový

19.11.2021 12:53:43 Adrian Gubčo

Stavebné práce na projekte Vydrica sa po prípravnej fáze postupne rozbiehajú a už čoskoro začnú pod Bratislavským hradom rásť prvé domy. Pri tejto príležitosti nasadil developer, spoločnosť Vydrica Development, do predaja byty v ďalšej bytovke. Cenou za meter štvorcový by mali patriť k najdrahším v Bratislave, pričom niektoré z nich prekonali aj „čarovnú“ hranicu 10-tisíc eur za meter štvorcový.

Čítať viac

Ďalšie novinky zo Žižkovej: Vydrica a Stengl Campus sa pripravujú na výstavbu, dokončuje sa nová bytovka

29.10.2021 17:56:16 Adrian Gubčo

Žižkova ulica v bratislavskom Podhradí patrí k najviac sa meniacim uliciam v meste. Prvou radikálnou úpravou jej charakteru bol vznik projektu Zuckermandel od J&T Real Estate. Už nejakú dobu sa na jej východnom okraji pracuje na príprave vzniku Vydrice. Medzičasom, v jej strednej časti by malo čoskoro vzniknúť nové sídlo firmy Stengl a dokončuje sa tu aj bytový dom pre zahraničné zastupiteľstvo.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre prvú etapu Vydrice je právoplatné

22.07.2021 13:23:03 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch až mesiacoch by mohli začať rásť prvé budovy v dlhoočakávanom projekte Vydrica. Zámer obnovy mestskej štruktúry v kľúčovej polohe v bratislavskom Podhradí čakal na zisk stavebného povolenia a jeho správoplatnenie 16 mesiacov. V prvej etape by sa mal vyplniť priestor medzi Žižkovou ulicou a Vodnou vežou.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa môže konečne spustiť

17.06.2021 14:30:16 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších aktuálnych projektov v Bratislave môže konečne odštartovať riadnu výstavbu. Vydrica, polyfunkčný súbor na asi najviac exponovanom pozemku v krajine, je v príprave už dlhšiu dobu, počas ktorej bol odhalený svah hradného kopca. Realizácia nových budov sa však nezačala, keďže projektu stále chýbalo stavebné povolenie. To obdržalo až v posledných dňoch.

Čítať viac

Ako ďalej s Vydricou?

24.02.2021 16:20:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Keď bola v apríli 2019 odhalená podoba novej Vydrice, spoločnosť Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj developer Lucron, predpokladala, že výstavbu spustí v dohľadnej dobe a v druhom kvartáli roku 2022 už bude dokončená prvá etapa. Teraz je začiatok roka 2021 a zatiaľ stále prebiehajú len prípravné práce. Čo sa v bratislavskom podhradí deje?

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

23.10.2020 11:02:04 Adrian Gubčo

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Čítať viac

Vydrica spustila predaj bytov

09.06.2020 10:20:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy postupuje príprava výstavby projektu Vydrica, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu COVID-19. Podľa developera Vydrica Development táto výrazne neovplyvnila ani predaj bytov pre prvých záujemcov. Investor teraz spúšťa predaj všetkých zvyšných rezidencií a odhaľuje ponuku obchodných priestorov, ktoré majú byť súčasťou rozšíreného bratislavského Korza.

Čítať viac

Vydrica vyvoláva opäť kontroverzie

21.05.2020 17:30:00 Adrian Gubčo

Prípravné práce pred výstavbou novej Vydrice prebiehajú už niekoľko mesiacov, s čím súvisia masívne úpravy svahov hradného kopca. Pre mnohých ľudí ide o šokujúci pohľad, pričom sa ozývajú hlasy, že developer Vydrica Development devastuje historické prostredie. Ten však vysvetľuje, že to nie je pravda, práve naopak, všetky nálezy budú zaznamenané a čiastočne do novej Vydrice aj zapracované.

Čítať viac

Vydrica pokračuje v prípravných prácach aj napriek pandémii

25.03.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Pandémia koronavírusu sa pravdepodobne najviac dotkne najmä projektov, ktorých realizácia sa ešte nespustila alebo sa len spúšťa. Jedným z takých – a zároveň najočakávanejších – je Vydrica, kde už prebiehajú terénne práce, na ktoré nadviaže výstavba, ktorá má obnoviť život v tradičnej bratislavskej lokalite. Nateraz sa však zdá, že realizácia developmentu by sa narušiť nemala.

Čítať viac

Vydrica spúšťa predaj prvých bytov, ide o najdrahší projekt v Bratislave

28.11.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Vydrica, jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, v rámci ktorého sa obnovuje zástavba na mieste rovnomennej historickej štvrte, je už nejakú dobu v štádiu prípravných prác. Už dlhšie sa otvorene hovorilo o tom, že pôjde o jeden z najdrahších projektov v metropole. So spustením predaja pre prvých záujemcov o bývanie sa tieto slová potvrdzujú.

Čítať viac

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

11.11.2019 09:53:00 Adrian Gubčo

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa rozbieha

17.09.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Realizácia projektu Vydrica sa postupne začína rozbiehať. Na pozemku v exponovanej polohe priamo na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom už prebiehajú zemné práce, ktoré jednoznačne signalizujú, že Hlavné mesto čoskoro obnoví svoje Podhradie. Developerom projektu je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Príprava Vydrice sa spustila

20.08.2019 10:43:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa rozbieha. V super-exponovanej lokalite pod Bratislavským hradom sa spustili prípravné práce pre prvú časť novej štvrte Vydrica, ktorá má prepojiť nábrežie s historickým jadrom a obnoviť tak zaniknutú urbanistickú štruktúru, ktorá tu existovala niekoľko storočí. Developerom je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Prípravné práce na Vydrici sa čoskoro spustia

23.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica, ktorý prinesie obnovenie mestskej štvrte pod Bratislavským hradom, sa blíži k realite. Už čoskoro by sa v tejto extrémne exponovanej lokalite mali spustiť prvé práce na príprave územia pre ďalšie etapy výstavby, developer Vydrica Development totiž obdržal stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy pozemku.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ďalšie detaily

04.04.2019 12:00:00 Adrian Gubčo

Uplynulé dni patria odhaleniu prvých informácií o projekte Vydrica, ktorý vznikne v jednej z najdôležitejších lokalít v Bratislave, priamo v dotyku s historickým jadrom mesta, areálom Bratislavského hradu a na dunajskom nábreží. Developmentu je preto oprávnene venovaná náležitá pozornosť.

Čítať viac

Projekt Vydrica sa odhaľuje, Bratislava opäť získa svoje Podhradie

03.04.2019 17:00:00 Adrian Gubčo

Po desaťročiach čakania sa definitívne odhaľuje podoba prvej fázy budúcej Vydrice, ktorá vznikne na mieste v minulosti zaniknutej štvrte a vytvorí tak dôležité pokračovanie historického centra mesta západným smerom. Prvé oficiálne informácie a vizuály dnes predstavili zástupcovia spoločností Lucron a Vydrica Development pred poslancami Hlavného mesta.

Čítať viac

Bolo podané odvolanie voči vyhláseniu estakád Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku

08.06.2018 16:20:00 Adrian Gubčo

Na víkend ešte jedna dobrá správa: Portál Bratislava24.sk informuje, že voči vyhláseniu Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku, konkrétne jeho estakád, boli podané odvolania zo strany Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a spoločnosti Vydrica, a.s.

Čítať viac

Vydrica bližšie k realizácii

16.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky spiaci projekt Vydrice sa hýbe dopredu. Ako informovali Hospodárske noviny, potvrdila sa staršia informácia o vstupe developera Lucron do projektu, ktorého cieľom je vrátiť život na miesto, kde sa kedysi nachádzala historická bratislavská štvrť, ktorá zanikla v 60-tych rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto výstavbe Mostu SNP a nového sídliska.

Čítať viac

Most SNP je Národná kultúrna pamiatka

17.05.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

V kauze prístavby na petržalskej strane Mosta SNP nastal potenciálne významný zvrat - Most SNP bol oficiálne vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Toto výnimočné dielo tak dostalo najvyšší stupeň ochrany, aký môže stavba alebo budova na Slovensku získať.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube