Author photoAdrian Gubčo 05.05.2023 12:03

Konečne pokrok. Výstavba pokračovania River Parku sa priblížila

Bratislavské ľavobrežné nábrežie patrí k najlukratívnejším miestam v meste pre výstavbu. Investičný tlak je však spojený aj s kritikou a výhradami časti verejnosti. Najviac sa prejavil na úseku promenády pri Nábreží arm. gen. L. Svobodu (NAGLS), kde sa kedysi nachádzal Park kultúry a oddychu (PKO). Nový projekt čaká už roky na kľúčové povolenia.

Zdroj: Cresco Real Estate, J&T Real Estate

Zdroj: Cresco Real Estate, J&T Real Estate

Dve desaťročia kontroverzií

Problematika prestavby priestoru medzi NAGLS a nábrežnou hranou Dunaja sa rieši už od začiatku 21. storočia. V tom čase začali vznikať prvé koncepcie celkovej transformácie, ktoré počítali s rozvojom polyfunkcie v tomto exponovanom území. Zásadná zmena prišla so vznikom projektu River Park od spoločnosti J&T, ktorý na plochu, kde sa predtým nachádzal opustený Útvar hlavného architekta a minigolfové ihrisko, priniesol hustú zástavbu nových bytov, kancelárií a hotela. Dokončený bol v roku 2010.

V tom čase sa už zmrákalo aj nad PKO. Areál bol pomerne intenzívne využívaný, objektívne však nebol pre organizáciu veľkých podujatí ideálny. Vtedajšie vedenie mesta hovorilo o potrebe vzniku nového PKO v inej lokalite, pričom nábrežie sa malo uvoľniť pre výstavbu. Tento postoj viedol k rozhodnutiam, ktoré boli následne predmetom sporov – neskoršie vedenie mesta sa usilovalo zvrátiť predaj pozemkov pod budovami, a teda aj zánik PKO.

Snahy mesta boli neúspešné. Mestské zastupiteľstvo v roku 2015 napokon rozhodlo aj o odpredaji budov spoločnosti Henbury Development (dnes WOAL), v ktorej majú účasť developeri J&T Real Estate a Cresco Real Estate. Firma ohlásila, že na mieste PKO postaví pokračovanie River Parku v podobe nábrežného polyfunkčného developmentu, v jadre ktorého vznikne námestie s planetáriom či mediatékou. Objekty zbúrala v roku 2016.

Galéria

  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: GFI

Plány boli konkrétnejšie predstavené v priebehu roka 2017, kedy vstúpili do posudzovania vplyvov na životné prostredie projekty CPR-A, CPR-B a CPR-C. Toto členenie súvisí s celkovým rozdelením developmentu podľa investorov – západne položené CPR-A je v réžii Cresco Real Estate, zvyšok postaví JTRE. Ako CPR-B je označené budúce planetárium.

Napriek tomu, že povoľovanie sa začalo pred šiestimi rokmi, pred sebou má ešte dlhú cestu. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie bolo ukončené v roku 2020, následne developeri pristúpili k ďalším krokom – územnému konaniu či žiadosti o stavebné povolenie. Začiatok výstavby je ale stále otázkou možno ešte niekoľkých rokov.

Hoci PKO zaniklo, odpor voči novému developmentu nezanikol. Viacerí aktivisti považujú za dôležité zachovať aspoň niečo z doterajších hodnôt územia, a to najmä v podobe širokej promenády alebo stromoradia, tvoreného staršími mohutnými stromami. Súčasný stav umožňuje vedenie cyklistov aj chodcov v oddelených koridoroch, preto sú odporcovia výstavby ochotní zachovať aj status quo namiesto urbanizácie a prípadného zúženia priestoru či náhrady zelene.

K významným postavám aktivistického hnutia patril Matej Vagač, ktorý sa prostredníctvom združenia Bratislava Otvorene dlhodobo zapájal do mnohých projektov v celom meste. Výnimkou nebolo ani pokračovanie River Parku, kde sa kriticky staval najmä proti výrubu zelene. Preto vstupoval do výrubových konaní a napádal snahy investorov o odstránenie stromovej aleje. Takýmto spôsobom sa mu podarilo úspešne oddialiť výstavbu o niekoľko rokov.

Vagač sa však okrem aktivizmu angažoval aj v politike. Po pôsobení v miestnom a mestskom zastupiteľstve sa odhodlal ku kandidatúre na post starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (do ktorej katastra projekt spadá). Vo voľbách zvíťazil, čo prinieslo zásadnú zmenu v tom, ako pristupovať k výstavbe.

 

Developeri sa prezentujú bohatou výsadbou stromov. Zdroj: Cresco Real Estate

 

Z aktivistu politik

Z Vagača sa ziskom pozície starostu stal aj štatutár miestneho stavebného úradu. V tejto pozícii je zviazaný legislatívou, ktorá mu prikazuje, ako sa v určitých situáciách správať. „Keď som pred štyrmi mesiacmi vstúpil do funkcie starostu Starého Mesta, vedel som, že ma zákon postaví do celkom novej pozície - do pozície štatutára mestskej časti s jasnými povinnosťami,“ priznáva na sociálnej sieti. „A ten musí popri tom všetkom produktívnom, krásnom a v súlade s jeho presvedčením vždy dodržiavať zákon, jeho procesy a pravidlá.“

V preklade to znamená, že po rokoch boja proti odstráneniu stromov na nábreží musel teraz podpísať výrubové povolenie. „Ako ochranár som bol účastníkom výrubového konania, odvolal som sa na Okresný úrad v Bratislave a spolu s ďalšími odporcami výrubu sa nám podarilo uspieť - Okresný úrad vyhovel nášmu odvolaniu,“ popisuje starosta. Developer však opätovne požiadal o výrubové povolenie.

„Orgán ochrany prírody a krajiny na Starom Meste mu vydal kladné rozhodnutie o výrube, ktoré si však, bohužiaľ, počkalo na moju funkciu,“ konštatuje nešťastne Vagač. „Ja, ako štatutár mestskej časti, musím tento rozhodujúci dokument podpísať, pretože splnil všetky podmienky vrátane úmerne určenej náhradnej výsadby. Aj takéto momenty prináša starostovská stolička - musieť podpísať niečo, voči čomu ste sa roky ako aktívny občan odvolávali.“

Podpis povolenia pre výrub je v prípade iných projektov v podstate banalitou, pre tento zámer to ale znamená dramatický posun. Developeri môžu konečne pristúpiť k ďalším stupňom povoľovania. „Pre kontext doplním, že územné rozhodnutie developer ešte nemá a o stavebné povolenie ešte nepožiadal,“ pripomína Matej Vagač. V dohľadnej dobe sa tak udeje práve to.

Potvrdzujú to aj samotné dotknuté firmy. „Znamená to, že po správoplatnení výrubového povolenia sa môže rozbehnúť konanie o umiestnení stavby a po vydaní právoplatného rozhodnutia aj samotné stavebné konanie,“ hovorí Daniel Suchý, hovorca a Senior PR Manager spoločnosti JTRE.

Optimizmus cítiť aj v Cresco Real Estate. „Áno, získanie právoplatného výrubového povolenia nás približuje k realizácii. Verím, že v horizonte 6 mesiacov by sme mohli získať územné rozhodnutie,“ dúfa Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate. Konečne sa tak priblížila aj realizácia. „Následné stavebné povolenie by pri bežných lehotách mohlo prísť o 2 roky a odhadujeme, že samotná výstavba bude trvať 2,5 roka.“

 

Mesto sa približuje k výstavbe nového planetária. Zdroj: J&T Real Estate

 

Čo získa Bratislava

Výstavba pokračovania River Parku bude spojená s veľkou premenou nábrežia. Ešte predtým sa ale majú zrealizovať určité kompenzačné opatrenia. Vagač totiž nechcel nechať výrub len tak. „Preto som si so zástupcom spoločnosti, ktorá stavia polyfunkčný komplex, sadol za jeden stôl a rozprávali sme sa. Mimo povinnej náhradnej výsadby v spoločenskej hodnote daných stromov, ktorú sme mu ako orgán ochrany prírody nariadili, som pre Staré Mesto dohodol nemalý dar,“ avizuje.

Týmto darom by malo byť osem platanov v hodnote viac ako 150-tisíc eur. „S mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto sme podpísali darovaciu zmluvu, vďaka ktorej získa Staré Mesto nad rámec predpísanej náhradnej výsadby ešte ďalších 5 vzrastlých platanov s obvodom kmeňa viac ako 60 centimetrov a výškou minimálne 9 metrov,“ upresňuje za JTRE Suchý. Súčasťou dohody je aj starostlivosť o tieto stromy.

Cresco Real Estate zas vysadí tri stromy, ktoré budú pripomínať nedávno vysadené platany na Trnavskom mýte. Všetky sa umiestnia na mieste, určenom mestskou časťou. Z diskusií ale vyplývajú aj úpravy v rámci projektu. „Doplnili sme návrh sadových úprav o stromy väčšieho vzrastu, ako je bežné v projektoch sadiť. Upravili sme aj druhovú skladbu o pôvodné druhy,“ zhŕňa Krnáč.

Medzičasom, koncepcia projektu sa nijak dramaticky nemenila. V prípade časti od JTRE sa nadviaže na už vybudovaný River Park. „Projekt River Park 2 vychádza z urbanistickej koncepcie River Parku, ktorá sa osvedčila,“ potvrdzuje Daniel Suchý. „Zachovávame koncepciu otvoreného verejného priestoru, vytvoríme pokojné vnútorné nádvoria a zároveň plnohodnotnú mestskú promenádu tak, ako ju poznáme z mnohých miest z celého sveta. Vytvoríme priestor pre zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov.“ Segregovaná cyklotrasa, žiadaná cykloaktivistami, tak na promenáde nevznikne.

Zásadné zmeny neočakáva ani Cresco. „Koncept riešenia priestorov sa nemenil. Využitie vnútorných blokov je rovnaké ako v projekte, ktorý sme podávali v rámci procesov na získanie územného rozhodnutia, sú teda už aj verejne prístupné,“ upozorňuje Ján Krnáč. „Bloky fungujú ako optické aj fyzické rozšírenie priestoru promenády s množstvom líniovej zelene a zatrávnených plôch s vodnými prvkami, ktoré vylepšujú miestnu mikroklímu.“ Sadiť sa budú staršie stromy, aby sa znížili dopady odstránenia pôvodnej výsadby, ktoré sú podľa developera už za zenitom a ohrozujú chodcov na promenáde.

Napokon, realizovať sa má aj aj planetárium. „Postupujeme v súlade s našimi záväzkami voči magistrátu. Planetárium ako súčasť polyfunkčného komplexu už má spracované projekty pre územné aj pre stavebné konanie a v súčasnosti finalizujeme realizačný projekt,“ uzatvára hovorca JTRE.

Bratislava sa tak približuje k dobudovaniu významného projektu, ktorý má oživiť ďalší úsek nábrežia. Prakticky od Mostu Lanfranconi po Most Apollo vznikne celistvá promenáda, do ktorej bude obrátená mestská zástavba. V prípade River Parku aj jeho pokračovania pôjde o exkluzívnejšiu časť, čo má vyvážiť menší objekt občianskej vybavenosti v podobe planetária.

Nový development má viacero problémov a nedostatkov. Nahrádza významný verejný komplex v podstate úplne privátnymi stavbami bez adekvátnej náhrady. Riešenie verejného priestoru nábrežia vytláča cyklistov, ktorí sú dôležitým účastníkom dopravy v tejto časti mesta (hoci segregovaná cyklotrasa v súčasnom priestore promenády tiež nie je ideálne). Sporné je aj architektonické riešenie, ktoré by mohlo byť inovatívnejšie.

Napriek tomu je urbanizácia priestoru dôležitým a správnym krokom. Táto časť nábrežia si zaslúži jednoznačne mestský charakter, ktorý priblíži život Bratislavy k Dunaju.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube