Author photoAndrej Sárközi 02.02.2023 17:36

Veľké zmeny v Záhorskej Bystrici pokračujú: Mesto dáva zelenú projektu novej obytnej zóny

Transformácia južného vstupu do Záhorskej Bystrice bude v budúcnosti pokračovať. V príprave napreduje development, ktorý dotvorí formujúcu sa obytnú zónu, dnes zloženú predovšetkým z rodinných domov, no v budúcnosti aj z bytoviek. Zelenú mu dáva Magistrát, ktorý tu sám vlastní pozemky, hoci o ich budúcom využití mlčí.

Zdroj: VA_AR

Zdroj: VA_AR

Záhorská Bystrica bola ešte vcelku nedávno pomerne malou vidieckou štvrťou, naviazanou na jednu hlavnú ulicu. Dnes sa ale rozvíja a rozťahuje - predovšetkým na juh, smerom k zvyšku Bratislavy. Po čoskoro očakávanom vyplnení zóny Krče sa pozornosť presúva ešte južnejšie, na lokality Orešianky a Podkerepušky. Práve tu, na území bývalých ovocných sadov, ktoré sú momentálne nevyužívané, naplánoval investor TBB Project One Polyfunkčnú obytnú zónu Podkerepušky. Projekt bude z východu susediť so záhradkárskou oblasťou Podkerepušky a zo západu s Hodonínskou cestou, ktorá je hlavnou spojnicou centra so Záhorskou Bystricou. 

Developer predložil Magistrátu investičný zámer ešte vo februári roku 2022. V stanovisku však Hlavné mesto skonštatovalo, že v zmysle urbanisticko-architektonickej štúdie zámer nebol v súlade so všetkými záväznými regulatívmi a bude s ním možné súhlasiť len za predpokladu akceptovania a zapracovania požiadaviek, ktoré uviedlo mesto. Investor tak predložil magistrátu aktualizované plány, na ktoré v súčasnosti vydal Magistrát súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti.

Zámer Polyfunkčnej obytnej zóny Podkerepušky predstavuje vybudovanie dvoch polyfunkčných bytových domov a dvoch ubytovacích zariadení cestovného ruchu typu Garni hotel. Prvý objekt bytového domu má v zmysle projektu jedno podzemné a päť nadzemných podlaží, pričom posledné je ustúpené. Na prízemí bude situovaná občianska vybavenosť, na zvyšných podlažiach sa budú nachádzať byty. Stavba bude mať tvar obdĺžnika a zastrešená bude plochou strechou. Rovnakú funkciu a parametre napĺňa aj druhý bytový dom s polyfunkciou, pričom oba budú vysoké 17 metrov.

Galéria

  • Zdroj: VA_AR
  • Zdroj: VA_AR
  • Zdroj: VA_AR
  • Zdroj: VA_AR
  • Zdroj: VA_AR
  • Axonometria. Zdroj: VA_AR

Nasledujú ďalšie dva objekty, oficiálne označené ako zariadenia cestovného ruchu. Oba budú mať jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia, pričom posledné bude uskočené. Ich tvar bude obdĺžnikový, teda rovnako ako pri bytových domoch, vysoké budú 14 metrov. Prvý objekt bytového domu bude prepojený podzemným podlažím s prvou budovou Garni hotela. 

Celkovo sa tu bude nachádzať 72 bytov, 50 hotelových izieb a 167 parkovacích miest. Vyše deväťdesiatka stojísk sa bude nachádzať v podzemných garážach a 45 miest bude situovaných na povrchových spevnených plochách. 28 miest je vybudovaných v rámci predchádzajúcej prípravy územia. Pôvodná dokumentácia riešila o niečo vyššie počty – 74 bytov, 61 hotelových izieb a až 176 parkovacích miest. 

Dokumentácia sa zaoberá aj dopravnými kapacitami jednotlivých ciest a vplyvu plánovaného developmentu na existujúce križovatky na Hodonínskej. V roku 2025 posúdenie uvažuje s cestou I/2 v jej súčasnom usporiadaní ako s dvojpruhovou komunikáciou. O desať rokov neskôr, v roku 2035, je už zohľadnené výhľadové rozšírenie cesty I/2 na štvorpruhovú cestu. S týmto plánom dlhodobo ráta aj Záhorská Bystrica, ktorá ešte pred časom prezentovala štúdiu doplnenia cesty o buspruh či cyklopruh. V prípade rozšírenia je križovatka Hodonínska – Podkerepušky uvažovaná iba ako pravé odbočenie.

K dopravnému posúdeniu sa v pripomienkach vyjadril aj Magistrát. Podľa neho bude navrhnuté dopravné pripojenie na existujúcu Hodonínsku dočasné až do doby rozšírenia komunikácie na štvorpruhovú. Vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt po vozidlách s elektropohonom odporúča mesto do projektu zakomponovať aj stojiská pre nabíjanie elektromobilov a miesta pre nabíjanie bicyklov na elektrický pohon. Magistrát požaduje riešiť parkovacie miesta typom „zeleného parkoviska“ – vegetačnou dlažbou, kombináciou pevného podkladu s vegetačnou dlažbou, prestriedať výsadbou stromov a zelene a exponované miesta chrániť pred prehrievaním vegetačnou pergolou alebo vegetačnými stenami. Investor má taktiež riešiť stavebné pozemky terasovito od sklonu sedem percent, a to z dôvodu lepšej využiteľnosti či zachytávania zrážkových vôd. 

 

Domy neprirodzene predeľuje prázdny pozemok, patriaci Hlavnému mestu. Zdroj: VA_AR

 

Spracovateľom dokumentácie je inžinierska kancelária a projektový ateliér VM Projekt. Architektúru však pripravilo štúdio VA_AR pod vedením architekta Pavla Vadkertiho. Známa je architektonická štúdia, ktorá prezentuje jednoduchú súčasnú architektúru, pripomínajúcu bežne rozšírené developmenty z oblastí s nižšou hustotou zástavby. Nejde tak o zvlášť výnimočný projekt, hlavných cieľom je však priniesť bývanie v racionálne riešených domoch s dostatkom zelene a možnosťami pre trávenie voľného času v bezprostrednom okolí bytu. To by mal tento projekt spĺňať.

Pripomínať tak bude ďalšie projekty v lokalite. V susedstve mal vzniknúť Obytný súbor Záhorská od developera RV Development 9, spoločnosť ale časť pozemkov predala a plány boli nakoniec zrušené. Projekt prešiel redizajnom a v súčasnosti je známy pod názvom Orešianky 2.0 od developera FM - Reality. Vzniknúť tu majú bytovky i občianska vybavenosť. Neznámy ostáva osud veľkého magistrátneho pozemku priamo v jadre nového developmentu. Pozemky však predeľuje pomerne neprirodzen, pričom tu mohlo vzniknúť ďalšie bývanie. 

Veľkou štvrťou s bytovými domami s ľudskou mierkou bude aj zóna Pod vŕškami, hoci pôvodný rozsiahly projekt sa rozdelil na menšie pozemky a svoje bytové súbory tu budujú viacerí developeri. Nachádza sa tu Greenvia developera Neoreal, zrealizované sú Kolísky od ITB Development a nasledovník pôvodného developera vybudoval viacero etáp po celej zóne. 

Zástavba Podkerepušiek je pokračovaním aktuálneho rozvojového procesu, ktorý robí z pôvodne malej mestskej časti čoraz ľudnatejšiu časť mesta. Výsledkom tohto procesu bude prílev tisícov nových obyvateľov a postupné zrastanie s Bratislavou. Záhorská Bystrica sa snaží tento proces zvládať s gráciou a budovaním novej občianskej vybavenosti. Ide o prezieravý postup, keďže je viac ako zrejmé, že to jej v dohľadnej budúcnosti buce potrebovať naozaj veľa. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube