Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 27.10.2021 16:21

Vrakunský lesopark sa revitalizuje, vychádza z architektonickej štúdie

Mestská časť Vrakuňa nemá v Bratislave najlepšiu povesť. Dané to je jej odľahlosťou aj výskytom sociálnych problémov v okolí Stavbárskej ulice. Zároveň však disponuje veľkou vzácnosťou: Malým Dunajom a zachovanou zeleňou v jeho okolí. Časť z nej bola v minulosti upravená na lesopark, ktorý dnes prechádza výraznejšou revitalizáciou. Táto by mala pokračovať aj v ďalších rokoch, a to podľa odbornej koncepcie.

Article Big

Pohľad z novej lávky cez rameno. Rozhľadňa už existuje. Zdroj: SPDe

Vrakunský lesopark sa tiahne pozdĺž bývalého koryta Malého Dunaja v priestore medzi železničnou traťou 132 na západe a Priehradnou, resp. Hradskou ulicou na východe. Zo severu je vymedzený zástavbou a vodárenským areálom, z juhozápadu Vrakunským cintorínom (donedávna známym aj ako Ružinovský cintorín) a čiastočne zástavbou, z juhu súčasným tokom Malého Dunaja. Hlavné spojenie so sídliskom predstavuje most pre peších od Malodunajskej ulice. Ďalšie kľúčové vstupy sú od Priehradnej a Brezovej ulice.

Lesopark je v posledných rokoch čoraz obľúbenejším miestom, do ktorého sa začína aj postupne investovať. Veľmi dlho totiž išlo o maximálne spustnuté miesto, ktorého stav nezodpovedal požiadavkám na kvalitný verejný priestor. Mestská časť si však očividne uvedomila, aký poklad má teoreticky v rukách, preto pribudli nové atrakcie (rozhľadňa alebo pumptrack) a ďalšie sa obnovili (detské ihrisko). Len to však nestačí a ambície mestskej časti sú väčšie.

Banner Nový Ružinov

Ako stručne, no presne hodnotí samotná Vrakuňa, lesopark je dôležitým zeleným areálom v rámci celej Bratislavy. Preto je namieste vypracovať komplexnú koncepciu rozvoja jeho územia s výhľadom na najbližších 10-15 rokov. Riešená by pritom nemala byť len jeho dnes využívaná centrálna a východná zóna, ale aj západná, kde je potenciál ďalšej expanzie parku a aktivít. Samospráva preto ešte v roku 2020 pristúpila k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesoparku.

Na základe tohto obstarávania mestská časť uzatvorila zmluvu s kanceláriou zelenydesign pod vedením krajinnej architektky Andrey Prievalskej. Zelenydesign sa podieľa aj na viacerých projektoch Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy, keďže patrí medzi tzv. zmluvné ateliéry. Na základe minulej spolupráce a s ohľadom na širšiu, urbanisticko-architektonickú rovinu projektu, sa ateliér spojil s architektonickou kanceláriou SPDe.

Experti vypracovali pomerne zrozumiteľný a prehľadný materiál (štúdiu), ktorého súčasťou je analýza súčasnej situácie lesoparku aj identifikácia problémov. K tým patrí stav zelene, neďaleké environmentálne záťaže, funkčné konflikty v parku vyplývajúce z nevhodného rozloženia jednotlivých prvkov, nedostatočné využitie vody či majetkoprávne otázky. Ide ale aj o jazdu súkromných áut cez lesopark či chýbajúce parkovacie kapacity. Architekti však upozorňujú aj na výnimočné fenomény, ktorým je rozsah zelene, prítomnosť vody alebo zachovaná industriálna architektúra niekdajšej vodárne.

S ohľadom na súčasný a želaný stav autori vypracovali koncept budúcnosti lesoparku. Jeho základom je vytvorenie nových peších trás, rešpektujúcich prirodzené trasy, jasné zadefinovanie plôch zelene, lúk či rekreačných trávnikov, zakomponovanie veží nad studňami vodárne, doplnenie mobiliáru (okrem pôvodných prvkov, vrátane altánov a rozhľadne, aj pontóny v ramene, detské prvky, lavičky, ohniská, amfiteáter, športoviská, osvetlenie či informačné tabule) a zadefinovanie funkcií.

Lesopark by mal získať centrálnu zónu, nachádzajúcu sa na novonavrhovanej osi. Na západnej strane osi je navrhovaná veľká eventová plocha pre rôzne podujatia a aktivity a s prírodným amfiteátrom. Na východnej strane osi je navrhovaná plocha pre umiestnenie detských ihrísk a občerstvenia v jednej z veží nad studňami. Vo východnej časti osi budú situované aj športoviská a občerstvenie (cukráreň) najbližšie k Hradskej ulici. Športoviská budú aj v západnej zóne, doplnené o drobnú vybavenosť vo vežiach. Pribudnúť by mali aj dva výbehy pre psy (uzatvorený aj otvorený), bežecké trasy, cyklotrasy alebo nové ohniská.

Architekti zhŕňajú, že hlavným cieľom štúdie je zachovať a udržať Vrakunský lesopark ako charakteristický a prírodný prvok pre Vrakuňu. Doriešiť treba otázku majetkoprávnych vzťahov či prítomnosť plotov, čím by sa mohol areál rozšíriť a disponovať funkčnou parkovou, športovou aj lesnou zónou. Ak sa podarí aj tieto problémy prekonať, vzniknúť by mohol unikátny verejný priestor, ktorý vďaka svojmu rozsahu, ale aj kontaktom s dôležitými rekreačnými územiami či významnou cyklotrasou pozdĺž Malého Dunaja porovnateľný možno až s Horským parkom či Sadom Janka Kráľa.

 

Eventový priestor v centrálnej časti lesoparku. Zdroj: SPDe

 

Po vypracovaní štúdie je ďalším krokom samotná realizácia, resp. postupná revitalizácia v zmysle koncepcie. Najprv ju však museli schváliť zastupitelia mestskej časti. „Krajinno-architektonická štúdia Vrakunského lesoparku - Vrakunský lesík bola prezentovaná a diskutovaná v komisii mestskej časti a s dotknutými zamestnancami mestskej časti a p. starostom (február-marec 2021). Následne v apríli 2021 (26.04.2021) bola prezentovaná zastupiteľstvu mestskej časti a schválená zastupiteľstvom ako strategický dokument rozvoja Vrakunského lesíka na obdobie budúcich 10-15 rokov,“ hovorí Alexander Schleicher z kancelárie SPDe. Poslanci štúdiu schválili jednomyselne.

Vrakuňa tak už dnes postupuje v súlade s hlavnými cieľmi materiálu. „Od odovzdania vypracovanej KAŠ ubehlo niekoľko mesiacov, počas ktorých sme začali s realizáciou viacerých odporúčaní,“ potvrdzuje Rastislava Mihóková z miestneho úradu v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Ich zoznam je pomerne rozsiahly.

Advertising

„Týkali sa najmä zabezpečenia starostlivosti o zeleň a dreviny, zadala sa požiadavka na vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny (ktorý bol dokončený v priebehu tohto týždňa)*, na základe právoplatného rozhodnutia sa odstránili dreviny s nevyhovujúcim zdravotným stavom, priebežne sa odstraňujú pne po výruboch, vysadila sa náhradná výsadba podľa projektu výsadby, vyhlásil sa zámer na nájom časti pozemku na umiestnenie dvoch dočasných mobilných stavieb – predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením, kde boli striktne stanovené súťažné podmienky, schválil sa zámer na odkúpenie stavieb – studní, nakoľko nám bola doručená ponuka na ich odpredaj od súčasného vlastníka, začala rekonštrukcia niektorých nevyhovujúcich úsekov existujúcich komunikácií a pod.,“ vypočítava R. Mihóková.

Vrakuňa tak postupuje v súlade so svojimi kľúčovými prioritami. Prvou je zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti, teda najmä bezpečnosti drevín v najviac frekventovaných častiach lesoparku. Ošetrenie najviac rizikových stromov má prebehnúť už v blízkej dobe. Za ďalšiu prioritu Vrakuňa označuje riešenie nelegálneho parkovania a prejazdu áut po území lesoparku.

Keďže ide o pomerne mohutný projekt, zvlášť na pomery menšej mestskej časti, nevyhnutná je jeho etapizácia. Prvou časťou je zmieňovaný dendrologický prieskum a zabezpečenie zelene, po čom nastane náhradná výstavba a úprava komunikácií. Od podoby, navrhnutej v štúdii, sa však môžu mierne líšiť. „Keďže poslanci sa úplne nestotožnili s budovaním priepustných mlatových povrchov navrhovaných v štúdii, dohodlo sa vybudovanie týchto povrchov na nových trasách v určitej časti parku, aby sa otestovali a prípadne rozšírili do ďalších častí parku,“ vysvetľuje A. Schleicher. „Na priepustné povrchy budované ako súčasť vodozádržných opatrení je možnosť získať dotačné schémy.“

Otázka dotácii je dôležitá, keďže by mali tvoriť dôležitú súčasť financovania projektu. „Nakoľko ide o pomerne rozsiahlu revitalizáciu, ktorá prirodzene počíta s väčším rozpočtom a finančné možnosti mestskej časti by ju nepokryli, je nevyhnutné externé financovanie v podobe čerpania dotácií z podporných grantov, ale aj prostredníctvom rôznych foriem sponzorstva súkromných a právnických osôb, ktorým záleží na rozvoji lesoparku a Vrakune,“ konštatuje Rastislava Mihóková. V minulosti už takto mestská časť spolupracovala napríklad na vzniku „Vrakunskej promenády“ popri Malom Dunaji.

Postupne by mali pribúdať ďalšie zásahy. Popri vzniku nových trás sa budú sadiť aj dlhoveké dreviny, pribúdať bude mobiliár a drobná architektúra, vyznačiť by sa mohla oficiálna cyklotrasa a preriešia sa vstupy od Brezovej ulice. Samostatnou časťou je pozdvihnutie zvyšku koryta Malého Dunaja, v okolí ktorého sa majú doplniť absentujúce relaxačno-oddychové aktivity. Akýmsi symbolom bude lávka cez rameno, ktorá ľudí privedie priamo do centra lesoparku.

Celý tento vývoj by mal prebiehať počas najbližších 15 rokov.

 

Súčasťou lesoparku sú vežičky vodárenských studní, ktoré by architekti radi využili ako priestor pre drobnú vybavenosť. Zdroj: SPDe

 

Revitalizácia Vrakunského lesoparku je pomerne prehliadaným, stále ale veľmi dôležitým zámerom, ktorý môže výrazne prispieť k zvýšeniu kvality života vo Vrakuni či priľahlých Podunajských Biskupiciach. Hoci sa v tejto časti mesta nachádza viacero zelených verejných priestranstiev, vrátane celkom veľkých (nádvoria na sídlisku Medzijarky), nikde nie je umožnený taký blízky kontakt s poloprírodnou zeleňou, typickou pre okolie Malého Dunaja. V kombinácii s vodou, cykloturistikou či celkovou dostupnosťou vzniká vynikajúci potenciál pre trávenie voľného času.

Na tomto mieste nemá zmysel štúdii vyčítať konkrétne riešenia. To je priestor pre expertov na parkovú a krajinnú architektúru, mojou pripomienkou je práve to, že títo nemali možnosť sa vyjadriť vo forme architektonicko-krajinárskej súťaže. Vrakuňa však konala v súlade s legislatívou. Ku cti jej slúži, že sa aspoň spojila so skúsenými autormi a predovšetkým, že bude postupovať podľa vedomej stratégie namiesto ad-hoc riešení. Postupne sa snáď aj zastupitelia presvedčia, že spolupracovať s odborníkmi sa vyplatí, a odrazí sa to v akceptácii navrhnutých opatrení.

Tie sú pomerne logické a nijako radikálne, čo je v tomto prípade skôr pozitívne – šanca na realizovateľnosť je väčšia. Lesopark sa bude v najbližších rokoch meniť na upravený priestor s vyššou dizajnovou úrovňou, hodnou 21. storočia. Je len škodou, že sa na začiatku storočia nepodarilo odkúpiť záhradky popri Malom Dunaji – dnes sú tu už rodinné domy, síce s otáznou legálnosťou, ale prakticky neodstrániteľné. Lesopark by sa mohol tiahnuť až k vode a vzniknúť mohlo krásne nábrežie.

Vrakuňa sa každopádne pozdvihne. Pre túto mestskú časť ide do veľkej miery o strategický projekt. Hoci Vrakuňa nebude mať nikdy niektoré výhody západnej časti Ružinova, Nového Mesta či severnej Petržalky, stále môže jedného dňa byť vnímaná ako príjemné miesto pre život. Zrevitalizovaný lesopark v tom bude hrať eminentnú úlohu.

 

*Platí k 13. októbru. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: SPDe
  • Zdroj: SPDe
  • Zdroj: SPDe
  • Zdroj: SPDe
  • Zdroj: SPDe
  • Zdroj: SPDe

Súvisiace články

Devínska Nová Ves hľadá novú podobu okolia vodnej nádrže, hlasovať nechala verejnosť

22.11.2021 14:13:13 Adrian Gubčo

Rybník, alebo vodná nádrž v Devínskej Novej Vsi, je príťažlivým prvkom v rámci mestskej časti. Nachádza sa v mieste styku dvoch základných lokalít, tvoriacich štvrť – Starej Devínskej a Paulinského (Kolónie) – a predstavuje výrazný potenciál pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít. Aj preto sa mestská časť rozhodla pre revitalizáciu formou súťaže návrhov. O vhodnejšom návrhu mohla hlasovať verejnosť.

Čítať viac

V lesoparku vznikla pozorovňa zvierat, pribudnú aj ďalšie zásahy

19.11.2021 17:14:52 Adrian Gubčo

V bratislavskom lesoparku bol dokončený prvý zo zásahov v rámci Živých miest, série menších úprav, ktorých cieľom je oživiť prehliadané priestranstvá. Na turistickej trase medzi Račou a Mariankou vyrástol drevený objekt, určený na pozorovanie zvierat. Pozorovňa zvierat Vydrica je prvým dokončeným z väčšieho počtu zásahov, ktoré zvýšia úroveň a rekreačný potenciál bratislavských lesov.

Čítať viac

Do realizácie ide ďalšie Živé miesto, spúšťa sa premena parčíku na Radlinského

10.11.2021 16:57:09 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa majú spustiť prvé práce na úprave parčíku na Radlinského ulici, v dotyku s prestupnou zastávkou Blumentál. Hlavné mesto tak štartuje realizáciu jedného zo série projektov Živé miesta, ktorých cieľom je upraviť prehliadané a zanedbané menšie priestranstvá. Zámer na Radlinského vyvolal pred niekoľkými týždňami kontroverzie kvôli údajne neprijateľnému úbytku zelene.

Čítať viac

Rekonštrukcia prvých priestorov v Zóne Panenská je pred spustením

08.11.2021 13:19:28 Adrian Gubčo

Jednou z najvýraznejších iniciatív mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v oblasti rozvoja verejného priestoru je revitalizácia ulíc medzi Panenskou a Zochovou. Oblasť je výnimočná existenciou vlastného manuálu – Manuálu pre Panenskú a okolie. Všetky rekonštrukcie by mali byť založené na tomto koncepčnom materiáli, pričom prvé z nich sa majú spustiť už v dohľadnej dobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo Bratislavskú dlažbu

29.10.2021 14:22:50 Adrian Gubčo

Povrch verejných priestranstiev patrí ku kľúčovým prvkom, spolutvoriacim charakter a identitu mesta. V zmysle tejto myšlienky sa Hlavné mesto, spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB), podujali k vytvoreniu nového typu dlažby, unikátneho pre Bratislavu. Bratislavská dlažba má čoskoro nahradiť asfalt ako dominantný materiál chodníkov na hlavných uliciach a triedach.

Čítať viac

Bratislavské chodníky sa začínajú meniť, upravujú sa podľa manuálu

26.10.2021 14:37:06 Adrian Gubčo

Ak existuje nejaké heslo, spájajúce kľúčové aktivity Hlavného mesta, resp. Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), v oblasti verejného priestoru, tak je to „štandardizácia“. Mesto má záujem nastaviť jednotnú kvalitu v rozvoji verejných priestranstiev, danú existenciou manuálov a stanovením princípov a štandardov. Tie sa týkajú aj chodníkov, čo sa konečne začína v uliciach mesta prejavovať.

Čítať viac

Na nábreží má byť Hrob neznámeho vojaka, ide o ďalší chybný krok

18.10.2021 15:00:46 Adrian Gubčo

Bratislava by mala konečne získať Hrob neznámeho vojaka. Pamätník, ktorým si Slovensko uctí vojakov, padlých v ozbrojených konfliktoch, má byť dôležitým miestom národného významu, kde sa budú organizovať spomienkové slávnosti. Problémom je však jeho uvažované umiestnenie – nachádzať sa má v parku na Rázusovom nábreží. Návrh napriek tomu schválili staromestskí poslanci.

Čítať viac

Ďalšie plány Metropolitného inštitútu: Architektonické súťaže aj nové Živé miesta

15.10.2021 11:50:28 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom SR Bratislava pokračujú v oznamovaní nových plánov na zmeny v meste. Ohlásené boli dve nové architektonické súťaže, vrátane významnej kompetície, týkajúcej sa Hlavnej stanice. Okrem toho sa rozšíril aj zoznam „Živých miest“, menších verejných priestranstiev, ktoré prejdú revitalizáciou.

Čítať viac

Metropolitný inštitút pripravuje úpravy verejných priestorov, pri viacerých plánoch narazil

08.10.2021 18:09:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pomaly napreduje v príprave menších revitalizačných projektov prehliadaných verejných priestorov – „Živých miest“. Drobné zásahy majú zlepšiť ich stav a zvýšiť pobytový potenciál. Okrem dlho trvajúcej prípravy však vyvstal aj ďalší problém. Proti viacerým zámerom sa objavil odpor a dokonca aj petície.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavil ďalšie manuály, tentokrát venované zeleni

06.10.2021 13:20:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v príprave nových koncepčných materiálov, tvoriacich rozšírenie Manuálu verejných priestorov. Dvojica najnovších publikovaných Princípov a štandardov sa týka zelene – konkrétne usmernení pri jej výsadbe a starostlivosti o ňu. Od využívania manuálu si sľubuje správne vysádzanie stromov či dlhšiu životnosť zelene.

Čítať viac

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube