Author photoAdrian Gubčo 27.10.2021 16:21

Vrakunský lesopark sa revitalizuje, vychádza z architektonickej štúdie

Mestská časť Vrakuňa nemá v Bratislave najlepšiu povesť. Dané to je jej odľahlosťou aj výskytom sociálnych problémov v okolí Stavbárskej ulice. Zároveň však disponuje veľkou vzácnosťou: Malým Dunajom a zachovanou zeleňou v jeho okolí. Časť z nej bola v minulosti upravená na lesopark, ktorý dnes prechádza výraznejšou revitalizáciou. Táto by mala pokračovať aj v ďalších rokoch, a to podľa odbornej koncepcie.

Pohľad z novej lávky cez rameno. Rozhľadňa už existuje. Zdroj: SPDe

Pohľad z novej lávky cez rameno. Rozhľadňa už existuje. Zdroj: SPDe

Vrakunský lesopark sa tiahne pozdĺž bývalého koryta Malého Dunaja v priestore medzi železničnou traťou 132 na západe a Priehradnou, resp. Hradskou ulicou na východe. Zo severu je vymedzený zástavbou a vodárenským areálom, z juhozápadu Vrakunským cintorínom (donedávna známym aj ako Ružinovský cintorín) a čiastočne zástavbou, z juhu súčasným tokom Malého Dunaja. Hlavné spojenie so sídliskom predstavuje most pre peších od Malodunajskej ulice. Ďalšie kľúčové vstupy sú od Priehradnej a Brezovej ulice.

Lesopark je v posledných rokoch čoraz obľúbenejším miestom, do ktorého sa začína aj postupne investovať. Veľmi dlho totiž išlo o maximálne spustnuté miesto, ktorého stav nezodpovedal požiadavkám na kvalitný verejný priestor. Mestská časť si však očividne uvedomila, aký poklad má teoreticky v rukách, preto pribudli nové atrakcie (rozhľadňa alebo pumptrack) a ďalšie sa obnovili (detské ihrisko). Len to však nestačí a ambície mestskej časti sú väčšie.

Ako stručne, no presne hodnotí samotná Vrakuňa, lesopark je dôležitým zeleným areálom v rámci celej Bratislavy. Preto je namieste vypracovať komplexnú koncepciu rozvoja jeho územia s výhľadom na najbližších 10-15 rokov. Riešená by pritom nemala byť len jeho dnes využívaná centrálna a východná zóna, ale aj západná, kde je potenciál ďalšej expanzie parku a aktivít. Samospráva preto ešte v roku 2020 pristúpila k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesoparku.

Na základe tohto obstarávania mestská časť uzatvorila zmluvu s kanceláriou zelenydesign pod vedením krajinnej architektky Andrey Prievalskej. Zelenydesign sa podieľa aj na viacerých projektoch Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy, keďže patrí medzi tzv. zmluvné ateliéry. Na základe minulej spolupráce a s ohľadom na širšiu, urbanisticko-architektonickú rovinu projektu, sa ateliér spojil s architektonickou kanceláriou SPDe.

Experti vypracovali pomerne zrozumiteľný a prehľadný materiál (štúdiu), ktorého súčasťou je analýza súčasnej situácie lesoparku aj identifikácia problémov. K tým patrí stav zelene, neďaleké environmentálne záťaže, funkčné konflikty v parku vyplývajúce z nevhodného rozloženia jednotlivých prvkov, nedostatočné využitie vody či majetkoprávne otázky. Ide ale aj o jazdu súkromných áut cez lesopark či chýbajúce parkovacie kapacity. Architekti však upozorňujú aj na výnimočné fenomény, ktorým je rozsah zelene, prítomnosť vody alebo zachovaná industriálna architektúra niekdajšej vodárne.

S ohľadom na súčasný a želaný stav autori vypracovali koncept budúcnosti lesoparku. Jeho základom je vytvorenie nových peších trás, rešpektujúcich prirodzené trasy, jasné zadefinovanie plôch zelene, lúk či rekreačných trávnikov, zakomponovanie veží nad studňami vodárne, doplnenie mobiliáru (okrem pôvodných prvkov, vrátane altánov a rozhľadne, aj pontóny v ramene, detské prvky, lavičky, ohniská, amfiteáter, športoviská, osvetlenie či informačné tabule) a zadefinovanie funkcií.

Lesopark by mal získať centrálnu zónu, nachádzajúcu sa na novonavrhovanej osi. Na západnej strane osi je navrhovaná veľká eventová plocha pre rôzne podujatia a aktivity a s prírodným amfiteátrom. Na východnej strane osi je navrhovaná plocha pre umiestnenie detských ihrísk a občerstvenia v jednej z veží nad studňami. Vo východnej časti osi budú situované aj športoviská a občerstvenie (cukráreň) najbližšie k Hradskej ulici. Športoviská budú aj v západnej zóne, doplnené o drobnú vybavenosť vo vežiach. Pribudnúť by mali aj dva výbehy pre psy (uzatvorený aj otvorený), bežecké trasy, cyklotrasy alebo nové ohniská.

Architekti zhŕňajú, že hlavným cieľom štúdie je zachovať a udržať Vrakunský lesopark ako charakteristický a prírodný prvok pre Vrakuňu. Doriešiť treba otázku majetkoprávnych vzťahov či prítomnosť plotov, čím by sa mohol areál rozšíriť a disponovať funkčnou parkovou, športovou aj lesnou zónou. Ak sa podarí aj tieto problémy prekonať, vzniknúť by mohol unikátny verejný priestor, ktorý vďaka svojmu rozsahu, ale aj kontaktom s dôležitými rekreačnými územiami či významnou cyklotrasou pozdĺž Malého Dunaja porovnateľný možno až s Horským parkom či Sadom Janka Kráľa.

 

Eventový priestor v centrálnej časti lesoparku. Zdroj: SPDe

 

Po vypracovaní štúdie je ďalším krokom samotná realizácia, resp. postupná revitalizácia v zmysle koncepcie. Najprv ju však museli schváliť zastupitelia mestskej časti. „Krajinno-architektonická štúdia Vrakunského lesoparku - Vrakunský lesík bola prezentovaná a diskutovaná v komisii mestskej časti a s dotknutými zamestnancami mestskej časti a p. starostom (február-marec 2021). Následne v apríli 2021 (26.04.2021) bola prezentovaná zastupiteľstvu mestskej časti a schválená zastupiteľstvom ako strategický dokument rozvoja Vrakunského lesíka na obdobie budúcich 10-15 rokov,“ hovorí Alexander Schleicher z kancelárie SPDe. Poslanci štúdiu schválili jednomyselne.

Vrakuňa tak už dnes postupuje v súlade s hlavnými cieľmi materiálu. „Od odovzdania vypracovanej KAŠ ubehlo niekoľko mesiacov, počas ktorých sme začali s realizáciou viacerých odporúčaní,“ potvrdzuje Rastislava Mihóková z miestneho úradu v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Ich zoznam je pomerne rozsiahly.

„Týkali sa najmä zabezpečenia starostlivosti o zeleň a dreviny, zadala sa požiadavka na vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny (ktorý bol dokončený v priebehu tohto týždňa)*, na základe právoplatného rozhodnutia sa odstránili dreviny s nevyhovujúcim zdravotným stavom, priebežne sa odstraňujú pne po výruboch, vysadila sa náhradná výsadba podľa projektu výsadby, vyhlásil sa zámer na nájom časti pozemku na umiestnenie dvoch dočasných mobilných stavieb – predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením, kde boli striktne stanovené súťažné podmienky, schválil sa zámer na odkúpenie stavieb – studní, nakoľko nám bola doručená ponuka na ich odpredaj od súčasného vlastníka, začala rekonštrukcia niektorých nevyhovujúcich úsekov existujúcich komunikácií a pod.,“ vypočítava R. Mihóková.

Vrakuňa tak postupuje v súlade so svojimi kľúčovými prioritami. Prvou je zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti, teda najmä bezpečnosti drevín v najviac frekventovaných častiach lesoparku. Ošetrenie najviac rizikových stromov má prebehnúť už v blízkej dobe. Za ďalšiu prioritu Vrakuňa označuje riešenie nelegálneho parkovania a prejazdu áut po území lesoparku.

Keďže ide o pomerne mohutný projekt, zvlášť na pomery menšej mestskej časti, nevyhnutná je jeho etapizácia. Prvou časťou je zmieňovaný dendrologický prieskum a zabezpečenie zelene, po čom nastane náhradná výstavba a úprava komunikácií. Od podoby, navrhnutej v štúdii, sa však môžu mierne líšiť. „Keďže poslanci sa úplne nestotožnili s budovaním priepustných mlatových povrchov navrhovaných v štúdii, dohodlo sa vybudovanie týchto povrchov na nových trasách v určitej časti parku, aby sa otestovali a prípadne rozšírili do ďalších častí parku,“ vysvetľuje A. Schleicher. „Na priepustné povrchy budované ako súčasť vodozádržných opatrení je možnosť získať dotačné schémy.“

Otázka dotácii je dôležitá, keďže by mali tvoriť dôležitú súčasť financovania projektu. „Nakoľko ide o pomerne rozsiahlu revitalizáciu, ktorá prirodzene počíta s väčším rozpočtom a finančné možnosti mestskej časti by ju nepokryli, je nevyhnutné externé financovanie v podobe čerpania dotácií z podporných grantov, ale aj prostredníctvom rôznych foriem sponzorstva súkromných a právnických osôb, ktorým záleží na rozvoji lesoparku a Vrakune,“ konštatuje Rastislava Mihóková. V minulosti už takto mestská časť spolupracovala napríklad na vzniku „Vrakunskej promenády“ popri Malom Dunaji.

Postupne by mali pribúdať ďalšie zásahy. Popri vzniku nových trás sa budú sadiť aj dlhoveké dreviny, pribúdať bude mobiliár a drobná architektúra, vyznačiť by sa mohla oficiálna cyklotrasa a preriešia sa vstupy od Brezovej ulice. Samostatnou časťou je pozdvihnutie zvyšku koryta Malého Dunaja, v okolí ktorého sa majú doplniť absentujúce relaxačno-oddychové aktivity. Akýmsi symbolom bude lávka cez rameno, ktorá ľudí privedie priamo do centra lesoparku.

Celý tento vývoj by mal prebiehať počas najbližších 15 rokov.

 

Súčasťou lesoparku sú vežičky vodárenských studní, ktoré by architekti radi využili ako priestor pre drobnú vybavenosť. Zdroj: SPDe

 

Revitalizácia Vrakunského lesoparku je pomerne prehliadaným, stále ale veľmi dôležitým zámerom, ktorý môže výrazne prispieť k zvýšeniu kvality života vo Vrakuni či priľahlých Podunajských Biskupiciach. Hoci sa v tejto časti mesta nachádza viacero zelených verejných priestranstiev, vrátane celkom veľkých (nádvoria na sídlisku Medzijarky), nikde nie je umožnený taký blízky kontakt s poloprírodnou zeleňou, typickou pre okolie Malého Dunaja. V kombinácii s vodou, cykloturistikou či celkovou dostupnosťou vzniká vynikajúci potenciál pre trávenie voľného času.

Na tomto mieste nemá zmysel štúdii vyčítať konkrétne riešenia. To je priestor pre expertov na parkovú a krajinnú architektúru, mojou pripomienkou je práve to, že títo nemali možnosť sa vyjadriť vo forme architektonicko-krajinárskej súťaže. Vrakuňa však konala v súlade s legislatívou. Ku cti jej slúži, že sa aspoň spojila so skúsenými autormi a predovšetkým, že bude postupovať podľa vedomej stratégie namiesto ad-hoc riešení. Postupne sa snáď aj zastupitelia presvedčia, že spolupracovať s odborníkmi sa vyplatí, a odrazí sa to v akceptácii navrhnutých opatrení.

Tie sú pomerne logické a nijako radikálne, čo je v tomto prípade skôr pozitívne – šanca na realizovateľnosť je väčšia. Lesopark sa bude v najbližších rokoch meniť na upravený priestor s vyššou dizajnovou úrovňou, hodnou 21. storočia. Je len škodou, že sa na začiatku storočia nepodarilo odkúpiť záhradky popri Malom Dunaji – dnes sú tu už rodinné domy, síce s otáznou legálnosťou, ale prakticky neodstrániteľné. Lesopark by sa mohol tiahnuť až k vode a vzniknúť mohlo krásne nábrežie.

Vrakuňa sa každopádne pozdvihne. Pre túto mestskú časť ide do veľkej miery o strategický projekt. Hoci Vrakuňa nebude mať nikdy niektoré výhody západnej časti Ružinova, Nového Mesta či severnej Petržalky, stále môže jedného dňa byť vnímaná ako príjemné miesto pre život. Zrevitalizovaný lesopark v tom bude hrať eminentnú úlohu.

 

*Platí k 13. októbru. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: SPDe
  • Zdroj: SPDe
  • Zdroj: SPDe
  • Zdroj: SPDe
  • Zdroj: SPDe
  • Zdroj: SPDe

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube