Author photoMartina Gregová 30.08.2022 12:29

Nádej pre Tatry? Nová súťaž ukazuje, že aj v slovenských veľhorách môže vznikať dobrá súčasná architektúra

Charitný dom v Dolnom Smokovci má za sebou vyše 90-ročnú históriu charitatívnych aktivít v prospech chudobných detí, zamestnancov i duchovenstva. Cieľom architektonickej súťaže, ktorú v marci roku 2022 vyhlásila Spišská katolícka Charita, bolo vytvoriť nadčasový projekt, ktorý bude rešpektovať históriu a existenciu v rámci TANAPu a ktorý bude zároveň poskytovať kvalitné služby na úrovni 21. storočia.

Zdroj: Hubinský ateliér, Alexy & Alexy, Kopa

Zdroj: Hubinský ateliér, Alexy & Alexy, Kopa

Cieľom vyhlasovateľa súťaže bolo vytvorenie otvoreného areálu, ktorý vhodným spôsobom spojí požiadavky na krátkodobé ubytovanie hostí a tiež na dlhodobé ubytovanie seniorov. Objekty riešeného areálu budú slúžiť pre rekreáciu a oddych, vzdelávanie, ubytovanie, stravovanie i wellness.

Súťažiaci museli okrem funkčných a prevádzkových požiadaviek počítať aj so súčasným územným plánom, ktorý v tejto lokalite nepovoľuje žiadne intervencie vo forme zväčšovania zastavanosti. Vzhľadom na unikátne prostredie musí riešený objekt rešpektovať danosti územia, výhľady a tiež orientáciu na svetové strany. Zámerom vyhlasovateľa bolo doplnenie areálu o architektúru s nadčasovým charakterom a jednotným architektonickým jazykom. Vzhľadom na povahu objektu bolo dôležité aj dodržanie bezbariérovosti v čo najväčšej miere.

V prvej etape súťaže bolo prijatých 11 portfólií, z ktorých odborná porota vybrala 5 súťažných tímov. Finálne súťažne návrhy nakoniec odovzdali 4 kolektívy. Víťazným návrhom sa stal projekt od ateliéru Hubinský ateliér s.r.o, v ktorom porota ocenila hlavné konzistentné a kultivované riešenie územia.

 

1. miesto: Hubinský ateliér s.r.o.

Hlavnou ideou komponovania jednotlivých hmôt bola podľa architektov jasná orientácia v priestore a bezproblémové prepojenie všetkých navrhovaných aj jestvujúcich objektov. Návrh pracuje s vytvorením kompozičnej osi, pozdĺž ktorej sa tiahnu všetky typy ubytovacích zariadení. Os zabezpečuje aj jednoduchú orientáciu v priestore a tiež pohodlný prechod pre peších ponad cestu.

Jednotlivé objekty sú navzájom prepojené tak, aby sa eliminovalo množstvo ciest a chodníkov, čím sa architekti chceli predovšetkým vyhnúť invazívnym riešeniam v krajine. V rámci návrhu vznikli objekty Charitného domu, info+cyklopoint, Dom pokojnej staroby, prechodné ubytovanie pre rodiny s deťmi, ubytovanie pre pútnikov, parkovací dom, altánok s mólom a lávka pre peších. Okrem samotnej lávky návrh obsahuje aj parkový chodník, ktorý ponúka niekoľko medzizastávok, detské ihrisko či priestory pre relax.

Vo víťaznom návrhu autori mysleli aj na systém vodozádržných opatrení, čo porota ohodnotila veľmi kladne. Väčšinu spevnených plôch v území preto navrhujú ako priepustné (štrk, mlat, kamenné kocky s vegetačnými špárami...). Z rozhľahlých striech jednotlivých objektov sa zároveň zberá dažďová voda do povrchových poldrov s postupným zasakovaním v území a navrhnutá je aj retenčná nádrž pod povrchom.

Dôležitou súčasťou návrh je krajinárska práca. V tejto časti Hubinský ateliér spolupracoval s krajinnými architektmi Petrom Pasečným a Luciou Paulíkovou Lackovičovou. Keďže sa areál Charitného domu rozprestiera v extraviláne a intraviláne TANAPu, prevládala snaha zachovať čo najväčšie množstvo bujnej vegetácie. Areálom takisto vedie aj potok, ktorého koryto architekti navrhujú len revitalizovať a doplniť o bezpečné mostíky na peších prepojeniach. Druhým najvýraznejším vegetačným prvkom je lúčny porast. V tomto smere architekti navrhli vytvorenie modelovaných kopčekov, čím celý areál vizuálne oddelia, ale zároveň ho úplne neuzatvárajú.

 

Zdroj: Hubinský ateliér / Archinfo.sk

 

2. miesto: Alexy & Alexy s.r.o.

Návrh, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, má jasné urbanistické riešenie vychádzajúce z historickej zástavby a zaujímavú osovú kompozíciu. Jeho veľkou nevýhodou však boli podľa odbornej poroty najmä predimenzované hmoty, vysoké investičné náklady a celková neekonomickosť návrhu. Veľkou nevýhodou bola aj strata hierarchizácie objektov - nové budovy sú navrhované na úkor pôvodných.

 

Zdroj: Alexy & Alexy / Archinfo.sk

 

3. miesto: Kopa s.r.o.

Pri návrhu, ktorý sa umiestnil na treťom mieste, porota vyzdvihla hlavne hmotovo a materiálovo konzistentný architektonický návrh a tiež ekonomickú a krajinársku stránku návrhu. Za problematické ale považovala potlačenie výrazu pôvodného objektu a nevhodnú etapizáciu návrhu vzhľadom na parkovacie kapacity.

 

Zdroj: Kopa / Archinfo.sk

 

Architektonická súťaž Charitného domu v Dolnom Smokovci ponúka zaujímavé príklady riešenia objektov a areálov v chránených prírodných oblastiach. Veľkým plusom víťazného návrhu je krajinárske riešenie areálu a rozhodnutie architektov k územiu pristupovať čo najmenej invazívne. Práca s terénom vo forme modelovaných zelených kopcov je princíp, ktorý sa pre svoje priestorové kvality a ekonomickú nenáročnosť využíva nielen v prírodných prostrediach, ale aj vo väčších mestách. Použité materiály a architektonický výraz objektov v krajine nepôsobí kontrastne, naopak zapadá do hodnotného prírodného prostredia. Porota takisto veľmi kladne ohodnotila aj možnú etapizáciu celého návrhu, ktorú architekti podrobnejšie predstavili na súťažnom paneli.

Vo všeobecnosti treba oceniť aj riešenie projektu vo forme architektonickej súťaže. Tatry patria po Bratislave k miestam s najvyššou koncentráciou vzácnej modernej architektúry. Na toto dedičstvo sa však v súčasnosti nedarí nadviazať, práve naopak - kým novostavby majú spornú úroveň, staršie realizácie nezriedka chátrajú alebo sú rekonštruované nevhodným spôsobom (viď aktuálnu dostavbu hotela Atrium - Park od Igora Svobodu z roku 1969). Aj preto komentátori konštatujú, že spoločnosť rezignovala na projekt budovania Tatier. Podobné súťaže by však mohli ukázať, že ešte nie je všetko stratené - a Tatry čaká úspešnejšia budúcnosť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Hubinský ateliér / Archinfo.sk
  • Zdroj: Hubinský ateliér / Archinfo.sk
  • Zdroj: Hubinský ateliér / Archinfo.sk
  • Zdroj: Alexy & Alexy / Archinfo.sk
  • Zdroj: Kopa / Archinfo.sk

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube