Author photoMartina Gregová 28.07.2022 16:46

Klasické rodinné domy môžu vyzerať lepšie, predstavili výsledky súťaže na ich obnovu

V apríli tohto roku vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia tri verejné ideové architektonické súťaže, v ktorých mali účastníci vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejšie sa vyskytujúcich typových rodinných domov z druhej polovice 20. storočia. Súťažiaci mali vo svojich návrhoch zohľadniť kritériá energetickej a spoločenskej udržateľnosti, vyplývajúcej z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zdroj: DOXA / Archinfo.sk

Zdroj: DOXA / Archinfo.sk

Zámerom vyhlasovateľa súťaže bolo získať tvorivé idey, ktoré budú slúžiť ako súhrn možných riešení pre žiadateľov o podporu z programu Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci súťaže vzniklo niekoľko podnetných návrhov, v ktorých sú typové domy typu „Štvorec”, „Kocka” a „Orava” transformované tak, aby vyhovovali súčasným požiadavkám na prevádzku a štandard bývania.

Porota kladne hodnotila spôsob, akým sa súťažiaci vysporiadali s rôznymi špecifikami týchto domov a tiež ako pracovali s pôvodnými dispozíciami. Najväčší posun nastal vo vzťahu k záhrade, ktorej spôsob využitia sa od doby vzniku týchto domov zmenil z pôvodne pracovného na oddychový. Ďalej porota ocenila aj prácu so zväčšovaním okenných otvorov, návrhy na tienenie okien či zmenšovanie celkového  vykurovaného priestoru. Súťaž vhodne ukázala, ako sa dá pracovať s kvalitnou archetypálnou architektúrou rodinných domov z druhej polovice 20. storočia.

Relevantná je prakticky pre celé územie Slovenska. Mnoho z týchto domov možno nájsť aj v mestských častiach Bratislavy. 

 

Typ Štvorec:

1.cena: DOXA s.r.o.

Víťazný návrh pracuje predovšetkým so vzťahom exteriér - interiér. Kým v minulosti bola záhrada od domu jasne oddelená, v súčasnosti sa kladie dôraz na čo najväčšie prepojenie domu s exteriérom. Preto architekti zvolili za hlavný prístup stieranie tejto hranice. Dom otvárajú smerom do záhrady formou presklenej zimnej záhrady a pobytových schodov. Interiér bol očistený od pôvodných priečok a centrom celého domu sa stáva pec. Variabilitu priestoru podporujú pridaním posuvných stien.

Porota v tomto návrhu kladne hodnotila najmä vedomú prácu s dispozíciou kríža, ktorá je pre tento typ domu základnou črtou. Takisto pozitívne hodnotila aj pridanie nevykurovanej zimnej záhrady, ktorá zlepší komfort bývania aj bez navýšenia energií.

 

Zdroj: DOXA / Archinfo.sk

 

2.cena: Ing.arch Michal Pršo

Návrh, ktorý získal druhú cenu, sa vyznačuje funkčnou a úspornou dispozíciou. Reorganizáciou vnútorných priestorov vzniká spoločenská a intímna zóna a vytvára sa priame a vizuálne prepojenie domu a záhrady.

Porota kladne ohodnotila svetelno-tepelnú ochranu pomocou markízoroliet, čo je vnímané pozitívne najmä z dôvodu, že sa jedná o úsporný zásah do konštrukcie domu. Negatívom však bola energetická stránka návrhu, pretože používa plynový kotol a solárne kolektory, čo sa javí ako zastaralé.

 

Zdroj: Michal Pršo / Archinfo.sk

 

3. cena: Ing.arch Andrej Kocian a Ing.arch Zuzana Benková

Hlavná výhoda tohto návrhu spočíva v možnosti realizácie na etapy, svojpomocne a za plnej prevádzky domu. Autori pracovali s jednoduchými konštrukciami/zásahmi a vytvorili gánok, ktorého tvaroslovie je čitateľne odlišné od pôvodného výrazu domu. Pridaný „gánok“ sa javí ako dobrý, ale nedostatočne využitý prvok, nakoľko sa jedná o veľkú konštrukciu len pre potreby funkcie tienenia.

 

Zdroj: Andrej Kocian, Zuzana Benková / Archinfo.sk

 

Typ Kocka:

1.miesto: ER Atelier s.r.o.

Víťazný návrh zefektívňuje pôvodnú dispozíciu bez objemných búracích prác, redukuje spotrebu a potrebu primárnych energií a tiež recykluje odstránené materiály. Odobratú zem pretvára na kopec, ktorý zároveň zlepší energetickú efektivitu objektu. Porota pozitívne vnímala najmä prácu s dispozíciami a tiež vhodne riešený vzťah záhrady a obytnej zóny domu. Za negatívum označila nevyužitie strechy a tiež necitlivý návrh zateplenia domu, čo vytvorilo dojem zbytočne hrubých stien pri malom rozpone.

 

Zdroj: ER Atelier / Archinfo.sk

 

2.cena: Ing.arch Adam Benčo a Ing.arch Lukáš Blana

Tento návrh pôsobí konzervatívne a vo veľkej miere zachováva pôvodný charakter domu. Pridané konštrukcie sú elegantné a účelné. Porota takisto vyzdvihla množstvo odhadovaných nákladov na realizáciu obnovy a technickú stránku návrhu.

 

Zdroj: Adam Benčo, Lukáš Blana / Archinfo.sk

 

3.cena: studio 23

V tomto návrhu architekti do pôvodnej dispozície takmer vôbec nezasahovali. Investície presúvajú skôr do riešení ako zelená strecha, gánok či zaujímavé zateplenie domu.

 

Zdroj: studio 23 / Archinfo.sk

 

Typ Orava:

1.miesto: Ing. arch. Tomáš Gelien; Ing. arch. Juraj Mišík; Ing. arch. Ľudmila Haluzíková

Nové dopĺňa staré - týmito slovami začali architekti opis svojho návrhu. Stopa pôvodných stavebných súčastí je po vybúraní priznaná v novej materialite, ktorá je zarovnaná s tou starou. Navrhovaná zimná záhrada má pridanú hodnotu – predlžuje obdobie možného pobytu v exteriéri v chladných oblastiach Oravy. Porota kladne hodnotila najmä prepracovanie návrhu po technickej stránke a tiež využívanie obnoviteľných materiálov a zadržiavanie dažďovej vody.

 

Zdroj: Tomáš Gelien, Juraj Mišík, Ľudmila Haluzíková / Archinfo.sk

 

3.miesto ex aequo: ER Atelier s.r.o.

V tomto prípade architekti zmenili pôvodný výraz domu. Pridaná zimná záhrada je vhodným architektonickým prvkom, predlžujúcim krátke teplé ročné obdobie na severe Slovenska. Rovnako ako aj v návrhu domu typu „Kocka”, aj tu architekti pracovali s vytváraním svahu, čím do istej miery eliminujú tepelné mosty v mieste existujúcich základov.

 

Zdroj: ER Atelier / Archinfo.sk

 

3.miesto ex aequo: DOXA s.r.o.

Rovnako ako pri návrhu domu typu „Štvorec”, aj tu architekti pracovali s ideou stierania hranice medzi interiérom a exteriérom. V návrhu vytvorili perimeter okolo domu, ktorý vytvoril možnosť vstupovať do rôznych častí domu. V rámci perimetra navrhli aj terasu smerom do záhrady. Návrh očistil dom od pôvodnej vstupnej prístavby a tým eliminoval prebytočný objem. Jeho hodnota spočíva práve v skromnej ambícii zasahovať do objektu, čo môže byť inšpiráciou pre ľudí s obmedzenými finančnými prostriedkami.

 

Zdroj: DOXA / Archinfo.sk

 

V rámci troch súťaží priniesli účastníci množstvo ideových návrhov ako možno obnoviť typové domy z druhej polovice 20.storočia a prispôsobiť ich súčasným požiadavkam na bývanie. Návrhy sa od seba odlišujú v miere zmien pôvodných dispozícií, v spôsobe zásahu do vonkajšieho výrazu domov a tiež vo formách komunikácie s exteriérom. Dôležitou súčasťou súťažných návrhov boli aj mnohé technické riešenia, ktoré prispejú k udržateľnejšiemu bývaniu. Snahu vyhlasovateľa súťaže o získanie inšpiratívnych príkladov pre žiadateľov o podporu z Plánu obnovy a odolnosti preto možno považovať za úspešnú.

 

Viac informácií nájdete na webe Slovenskej komory architektov

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube