Author photoAndrej Sárközi 14.03.2023 10:30

Konečne oživenie? Dlhoočakávaná dostavba Petržalka City predstavuje aktualizovanú podobu

Najväčšie bratislavské sídlisko bolo v čase plánovania aj budovania mienené ako do istej miery samostatné mesto na pravom brehu Dunaja. Malo mať plnú občiansku vybavenosť, zóny veľkomestskej zástavby, hlavnú dopravnú os a predovšetkým - centrum. Nachádzať sa má v ohybe Chorvátskeho ramena medzi Rusovskou cestou a Romanovou. Okraje tejto zóny sa už začali rozvíjať v podobe jednotlivých etáp projektu Petržalka City.

Zdroj: Architekti Šebo Lichý

Zdroj: Architekti Šebo Lichý

Myšlienka dostavby centra Petržalky patrila k ústredným motívom úvah o "humanizácii" sídliska. Po páde minulého režimu sa mestská časť stala predmetom prudkej kritiky pre svoju unifikovanosť, obrovskú mierku, nedobudovanosť a prežitý urbanistický koncept. Na začiatku 21. storočia začali mať úvahy o výstavbe v centrálnej polohe už pomerne konkrétnu podobu. V roku 2007 vypracovala architektonická kancelária Alexy&Alexy urbanistickú štúdiu Petržalka City, riešiacu celé územie. 

V zmysle tejto štúdie sa následne začali realizovať prvé projekty. Development sa spustil na ploche medzi Rusovskou cestou a Chorvátskym ramenom - na mieste, kde bol dovtedy len prázdny, zatrávnený priestor. Ide o tzv. lokalitu A. Najprv tu v roku 2013 spoločnosti Lentimex Development a Sollaris Developers vybudovali vydarenú prvú časť prvej etapy projektu Petržalka City. V roku 2019 aj v spolupráci s Prvou penzijnou správcovskou spoločnosťou Poštovej banky pribudla druhá časť. V oboch prípadoch išlo o polyfunkčné domy s prevahou bývania (druhá budova mala byť pôvodne hotel). 

Vzniknúť mala aj druhá etapa (hoci mierne nejasná dokumentácia ju označuje aj za tretiu etapu). Na nároží Rusovskej cesty a Hálovej sa dlhodobo uvažovalo so vznikom výškovej dominanty západnej časti územia. Malo ísť o kancelársky objekt, doplnený o kafetériu. Tento objekt dokonca získal už v roku 2016 stavebné povolenie, k realizácii sa ale nikdy nedostal. Architektonický koncept vypracoval architekt Pavel Slovák. 

Galéria

  • Zdroj: Architekti Šebo Lichý
  • Zdroj: Architekti Šebo Lichý
  • Zdroj: Architekti Šebo Lichý
  • Zdroj: Architekti Šebo Lichý
  • Situácia. Zdroj: Architekti Šebo Lichý / EIA

Odvtedy však investor, spoločnosť SIAG Multipurpose Center, s.r.o., patriaci pod rakúsky investičný holding, dospel k určitým zmenám. Projekt sa rozhodol upraviť, redizajnovať a zveriť novým architektom. Pre túto úlohu oslovil knaceláriu Architekti Šebo Lichý, skúsené pracovisko, ktoré sa v posledných rokoch podieľalo na viacerých oceňovaných realizáciách. Redigovaný projekt developer podal na posudzovanie vpyvov na životné prostredie, hoci má ísť o zmenu stavby pred dokončením.

Ako uvádza dokumentácia, vybudovať sa má administratívna budova so súvisiacimi prvkami dopravnej a technickej infraštruktúry, doplnená o športové centrum s parkovacou garážou. Rozprestierať na rozlohe vyše 12-tisíc metrov štvorcových. Kľúčovou časťou bude prirodzene administratíva, ktorá má byť umiestnená v 22-podlažnej veži. Doplnená bude o športové centrum, ktoré bude súčasťou štvorpodlažného parkovacieho domu. Pod objektami bude jedno podzemné podlažie s parkovaním. 

V prízemných priestoroch administratívnej časti sa bude nachádzať vstup s pridruženými prenajímateľnými retailovými plochami, prípadne službami a priestormi pre športové centrum. Ostatné podlažia budú riešené ako kancelárske priestory. Súčasťou objektu administratívy budú prenajímateľné priestory s predpokladanými prevádzkami stravovacieho zariadenia a kaviarne pre potreby pracovníkov administratívnej budovy. Vstup do obchodných priestorov a športového centra je navrhovaný samostatne priamo z exteriéru. Fasáda veže má byť riešená so zeleňou. 

V rámci navrhovanej parkovacej garáže na prvom podzemnom až štvrtom nadzemnom podlaží bude celkovo umiestnených 674 parkovacích miest a 184 stojísk pre bicykle. Dôjde tak k zníženiu oproti pôvodným plánom, svojho času tu bolo navrhnutých až 1.019 parkovacích stojísk. 

Po ukončení stavebných prác má byť projekt doplnený aj o sadové úpravy a nové plochy zelene. Pôjde o výsadbu areálovej zelene so stromovou, kríkovou etážou a zatrávnením. V prípade parkovacieho domu a športoviska bude prítomná mohutná šikmá vegetačná strecha, ktorá bude plniť funkciu zeleného parku pre verejnosť. Strecha bude priamo prepojená s priľahlým verejným priestorom popri ramene a bude môcť byť zapojená do programu územia.

Zeleň sa má celkovo nachádzať na rozlohe 3.552 metrov štvorcových, pričom spoločne s výmerou na strechách je navrhnutých až 4.723 metrov štvorcových zelenej plochy. 

V súvislosti s realizáciou zmeny dôjde na Hálovej ulici k rozšíreniu vozovky o dva nové samostatné odbočovacie pruhy: ľavé odbočenie do parkovacej garáže zo smeru Rusovskej cesty a odbočovací pruh vpravo v polohe svetelne riadenej križovatky Hálova – Rusovská cesta. V rámci zmeny stavby sa mení aj spôsob vjazdu do garáže a to priamo na úroveň prvého nadzemného podlažia.

 

Zmena navrhovanej činnosti v konečnom dôsledku zachováva objemové riešenie pôvodne posudzovanej stavby. Zmenou je skôr preskupenie hmôt do nového tvarového riešenia s akceptovaním výškovej dominanty administratívnej budovy pri križovatke Rusovská cesta – Hálova ulica. Architektonická úroveň sa pravdepodobne zvýšila. V tomto momente ide len o predčasné vizualizácie, vo výsledku môže projekt vyzerať ešte lepšie. 

V záverečnom hodnotení je jasne komunikované, že na základe hodnotenia vplyvov na životné prostredie je navrhovaná zmena činnosti prijateľná, akceptovateľná a v území realizovateľná. Rovnako neboli identifikované žiadne nepriaznivé vplyvy navrhovanej zmeny na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 

Termín realizácie celého developmentu je náročné odhadnúť. Všetko bude záležať od hladkého priebehu posudzovania na Ministerstve životného prostredia. Ak však dá ministerstvo úprave projektu zelenú, do realizácie by mohol ísť už tento rok. Investora viac ovplyvní situácia na trhu ako povoľovacie procesy - keďže ide o kancelárie, ktoré sú náchylné na odklady s ohľadom na aktuálny vývoj. 

Development tejto časti Petržalka City tak smeruje k záveru. Navrhované urbanistické riešenie reaguje na staršie budovy a vytvorí vhodné zakončenie vizuálnej aj pešej osi, ktorá pretne rameno a bude pokračovať juhovýchodným smerom do jadra hlavnej časti celej schémy. Urbanizáciu tohto územia však pripravuje developer IURIS, ktorý sa snaží marketingovo oddeliť od Petržalka City. Preto operuje so značkou SOHO Petržalka, čo podľa neho napokon aj lepšie vyjadruje myšlienku novej štvrte. 

SOHO má byť jadrom života, podporeným multifunkčnou zástavbou s bytmi, pracoviskami, vybavenosťou, kultúrou, športom, ako aj aktuálne rozostavanou električkovou radiálou. Tá výrazne priblíži mestskú časť k centru mesta – spojí konečnú zastávku v Janíkovom dvore s jadrom metropoly - pričom sama vytvorí os rozvoja a aktivity. K atraktivite lokality má samozrejme dopomôcť aj úprava okolia Chorvátskeho ramena, kde sa predpokladá vznik rozsiahleho kultivovaného líniového parku. 

Ambícia zmeniť Petržalku a dať jej charakter skutočnej mestskej štvrte sa tak približuje. Bez existencie centra nemá zmysel hovoriť o kvalitnej budúcnosti tejto mestskej časti. Akékoľvek iné úvahy sú sebaklamom, nešťastne ovplyvňujúcim zvyšovanie úrovne Petržalky. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube