Author photoRED 30.09.2022 12:03

Masívny rast Záhorskej Bystrice pokračuje. Orešianky 2.0 nahrádzajú Kmotríkov projekt

Keď RV development 9, blízky aktivitám podnikateľa Ivana Kmotírka st., pripravoval na roky 2021 – 2023 výstavbu Obytného súboru Záhorská, neočakávalo sa, že ho v krátkom čase „vytlačí" podobný projekt Orešianky 2.0. Ide o zónu s minimálnou zastavanosťou medzi diaľnicou D2, resp. Hodonínskou ulicou a začiatkom mestskej časti, ktorá patrí už takmer tri desaťročia medzi vychytené rezidenčné lokality Bratislavy. Polia sa postupne menia na urbanizovanú oblasť.

Zdroj: FM – Reality / EIA

Zdroj: FM – Reality / EIA

Podľa informácie Enviroportálu má byť predmetom projektu vybudovanie nového obytného súboru (OS). Ten má obsahovať prvky občianskej vybavenosti so súvisiacim zázemím so zeleňou, oddychovými plochami a s detskými ihriskami v rozvojovej zóne Záhorská Bystrica – Podkerepušky. Ako v zámere, predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), uvádza developer FM – Reality, realizáciou OS Orešianky 2.0 dôjde k rozšíreniu ponuky priestorov na bývanie s občianskou vybavenosťou v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica pre širšie vrstvy obyvateľstva. FM - Reality už v susedstve vybudovalo obytný súbor Orešianky. 

 

Rozloženie bytoviek na spôsob šachovnice

Účelom zámeru je reprofilácia dotknutého územia v zmysle územného plánu. Projekt v celkovom objeme asi 25 miliónov eur je riešený tak, aby v sebe skĺbil funkčné i estetické požiadavky uplatňované na stavbu, kde nosným ťažiskom je funkcia bývania s prvkami občianskej vybavenosti. Obytný komplex bude charakteristický ôsmimi bytovými domami, prepojenými spoločným parkingom a jedným objektom občianskej vybavenosti s prvkami dopravnej a technickej infraštruktúry. Podľa zámeru má byť umiestnený na ploche s celkovou rozlohou 26.297 m2, z čoho na plochu zelene pripadne približne 7.000 m2.

Urbanistický koncept Orešianok spočíva v šachovnicovom rozmiestnení 4-podlažných obytných objektov okolo centrálnej kompozičnej osi. Tá je zakončená v západnej časti pozemku pri Hodonínskej ulici jedným päťpodlažným objektom občianskej vybavenosti. Obsahuje prenajímateľné komerčné priestory, kancelárie a občiansku vybavenosť (retail, služby, zdravotníctvo). Kompozičné usporiadanie počíta s maximálnym využitím morfológie pozemku, v juhovýchodnej polohe čiastočne zarovnaného.

Vzniknúť tu má 232 bytov, z toho 144 menších ako 60 m2, 64 vo výmere 60-90 m2 a 24 väčších ako 90m2. Retail bude na približne 750 metoch štvorcových, kancelárie na 2-tisíc. Zdravotnícka funkcia vznikne na necelých tisíc metroch štvorcových. Navrhovaný projekt ďalej ponúkne celkovo 470 parkovacích stojísk, z toho 407 v podzemných častiach stavby (bytovky – 1 PP, objekt OV – 2 PP) a 63 na teréne. Od Hodonínskej ulice k areálu navrhovanej činnosti je už v súčasnosti vybudovaná prístupová komunikácia.

Galéria

  • Zdroj: FM – Reality / EIA
  • Zdroj: FM – Reality / EIA
  • Zdroj: FM – Reality / EIA
  • Pôvodná podoba zámeru na mieste Orešianok 2.0. Zdroj: Superatelier

Šachovnicové rozloženie bytových domov umožní vznik poloverejných dvorov s vylúčením automobilovej dopravy, na juh otvorených vnútroblokov so športoviskami na relax, kočíkovanie a voľnočasové aktivity. Medzi OS a objektom občianskej vybavenosti vznikne väčší verejný priestor, z východnej strany ohraničený amfiteátrovým sedením, čo vytvorí nové atraktívne miesto na stretnutia alebo menšie kultúrne, spoločenské či gastronomické eventy. Deliť sa oň budú rezidenti a širšia verejnosť z okolia.

Súčasťou návrhu majú byť nové sadovnícke úpravy s parkovo upravenou zeleňou, ktoré sú koncipované tak, aby projekt prirodzene začlenili do okolia a zároveň prispeli k dotvoreniu jeho architektúry a harmonického charakteru prostredia. Pokiaľ ide o samotnú zeleň, tá má pozostávať zo súkromnej v predzáhradkach, prislúchajúcich k bytovkám, a parkovo upravenej verejnej a zo strešnej zelene nad konštrukciami podzemnej stavby.

Na orešianskom projekte upúta pozornosť jedna „dôležitá maličkosť“, ktorá v čase globálnej energetickej krízy nadobúda doslova strategický význam. Ako zdroj tepla a chladu budú slúžiť tepelné čerpadlá (vzduch – voda), pričom so zemným plynom na vykurovanie objektov sa tu vôbec nepočíta. Projektant nezabudol ani na možnosť využitia OZE formou fotovoltaických panelov na strechách stavieb za účelom zníženia celkových nárokov na elektrickú energiu získanú z tradičných zdrojov. Fotovoltaika bude poháňať už spomínané tepelné čerpadlá.

V súvislosti so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja kladie projekt Orešianky 2.0 zvýšený dôraz na úsporu energií. Rovnako na vyššiu hospodárnosť stavby pomocou jej zateplenia kvalitnými izolačnými materiálmi, ako aj na jej environmentálnu optimalizáciu v dôsledku klimatickej zmeny (retenčno-vsakovacie systémy, strešná zeleň, delená kanalizačná sústava atď.).

 

Situácia. Zdroj: FM – Reality / EIA

 

Spolupráca s novými architektmi

Okresný úrad Bratislava začal zisťovacie konanie zámeru navrhovanej činnosti na začiatku septembra. Znamená to, že projekt po svojom sprístupnení na úradnej tabuli obce a ukončení zisťovacieho konania v rámci EIA postupuje do fázy povoľovacieho konania. Zámer musí získať kladné stanovisko Magistrátu, následne prebehne územné a stavebné konanie na stavebnom úrade v mestskej časti. 

Ako sa píše v zámere, dotknutý pozemok je v súčasnosti funkčne nevyužívaný, neoplotený a nenachádzajú sa na ňom žiadne nadzemné stavebné objekty, ktoré by bolo treba asanovať. Predpokladaný termín začatia a skončenia výstavby je v rokoch 2023 až 2026. Počas tohto obdobia sa nepredpokladá žiadna vecná ani časová kolízia s výstavbou prebiehajúcou v okolí projektu. Navrhovateľ deklaruje, že z hľadiska hmotovo-priestorového riešenia zástavba nebude narúšať charakter priľahlej záhradkárskej oblasti Podkerepušky, ani nových rozvojových plôch v susedstve (malopodlažná obytná zástavba v lokalite Záhorské sady) – a to najmä s ohľadom na svetelnotechnické parametre výstavby.

Po architektonickej stránke zatiaľ nie je veľmi čo hodnotiť. Investor sa odklonil od koncepcie, načrtnutej ešte dávnejšie renomovanou kanceláriou Superatelier a uprednostnil spoluprácu s pražskou kanceláriou 4A Architekti a slovenským ateliérom Archibakers. Zverejnené boli len dve rámcové vizualizácie, ktoré naznačujú priemernú úroveň architektúry, typickú pre súčasnú výstavbu bytových domov v obdobných lokalitách. 

Na záver treba poznamenať, že zámer OS Orešianky bol vyhotovený v dvoch variantoch. Jeho spracovateľ – spoločnosť EKOJET, s.r.o. sa na základe vykonaného hodnotenia jeho vplyvov na životné prostredie priklonil k realizácii variantu č. 2. Ten podľa neho, oproti variantu č. 1, „obsahuje viac zelených plôch, minimalizuje odtok dažďových vôd z plochy riešeného územia a navrhuje izolačné prvky obvodového plášťa stavby, ktoré zabezpečia ekonomicky a ekologicky vhodnejšie riešenie prevádzky stavby“. S najväčšou pravdepodobnosťou tak do realizácie pôjde projekt v takejto podobe. 

Pôvodný developer Obytného súboru Záhorská si ponechal aspoň menšie plochy juhovýchodne od Orešianok 2.0. V ich strede sa však nachádza veľký pozemok, patriaci Hlavném mestu SR Bratislave. Podoba rozvoja tohto územia tak ostáva nateraz tajomstvom. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube