Author photoSimona Schreinerová 25.11.2023 15:00

Veľké rozširovanie Záhorskej Bystrice pokračuje. Orešianky 2.0 dostávajú zelenú od Magistrátu, prinesú kus mesta

Záhorská Bystrica pokračuje v populačnom aj plošnom raste. Orešianky 2.0 rozšíria ponuku priestorov na bývanie s občianskou vybavenosťou v rozvojovej zóne Podkerepušky. Krok po kroku sa tak vytvárajú predpoklady pre postupné spojenie tento mestskej časti so zvyškom Bratislavy prostredníctvom celistvej zástavby.

Zdroj: Archibakers

Zdroj: Archibakers

Zóna Podkerepušky je zatiaľ zastavaná len v obmedzenej miere. Nachádza sa medzi diaľnicou D2, resp. Hodonínskou ulicou a začiatkom mestskej časti, ktorá patrí už dlhšie medzi vychytené rezidenčné lokality Bratislavy. Polia sa postupne menia na urbanizovanú oblasť, čo prispieva k masívnemu rastu Záhorskej Bystrice, ale aj jej kvalitatívnemu rozvoju. 

Na mieste, kde vyrastú Orešianky 2.0, mal byť pôvodne realizovaný development, nazývaný Obytný súbor Záhorská. Investorom mala byť firma RV Development 9, blízka aktivitám podnikateľa Ivana Kmotríka st., ktorá pripravovala výstavbu na roky 2021–2023. Dotknutý pozemok je v súčasnosti funkčne nevyužívaný, neoplotený a nenachádzajú sa na ňom žiadne nadzemné stavebné objekty, ktoré by bolo treba asanovať. 

V roku 2022 bol na časti pozemkov predstavený projekt Orešianky 2.0. Ten vznikol ako redizajn pôvodne plánovanej výstavby po tom, ako ho prevzal nový majiteľ – developer FM–Reality. Zámer už prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA), právoplatným rozhodnutím disponuje od mája tohto roka. Prednedávnom získal aj súhlasné záväzné stanovisko od Magistrátu.

Galéria

  • Zdroj: Archibakers
  • Zdroj: Archibakers
  • Zdroj: Archibakers
  • Zdroj: Archibakers
  • Zdroj: Archibakers
  • Zdroj: Archibakers
  • Zdroj: Archibakers
  • Zdroj: Archibakers

Urbanistický návrh spočíva v riešení ôsmich obytných budov, pričom pôjde o štyri sekciové domy a štyri bodové domy. Ďalším objektom bude budova občianskej vybavenosti v pôdorysnom tvare písmena L. S ohľadom na konfiguráciu terénu sú rezidenčné objekty osadené do štyroch výškových úrovní.

Tie pozostávajú z dvoch bytových domov (sekciový a bodový), ktoré sú funkčne a prevádzkovo prepojené podzemnou garážou. Výškové rozdiely sú prepojené rampami a zároveň sú tieto úrovne prístupné z komunikácie z južnej časti pozemku. Šachovnicové rozloženie bytových domov umožní vznik poloverejných dvorov s vylúčením automobilovej dopravy, na juh otvorených vnútroblokov so športoviskami na relax, kočíkovanie a voľnočasové aktivity.

Medzi obytným súborom a objektom občianskej vybavenosti vznikne väčší verejný priestor. Z východnej strany bude ohraničený amfiteátrovým sedením, čo vytvorí nové atraktívne miesto na stretnutia alebo menšie kultúrne, spoločenské či gastronomické eventy. Deliť sa oň budú rezidenti a širšia verejnosť z okolia.

Domy budú štvorpodlažné, objekty vo východnej časti územia majú mať aj piate ustúpené podlažie. Všetky rezidenčné domy majú v zmysle projektu jedno podzemné podlažie, ktoré prislúcha vždy dvojici domov. V objektoch s ustúpeným podlažím sú na najvyšších podlažiach navrhované  penthousy. Celkovo sa navrhuje spolu 233 bytov. Podlažná plocha pre bytovú funkciu by mala dosiahnuť 18.502,90 m2, nebytové funkcie budú na ploche 2.157 m2.

Ploché strechy sú riešené s extenzívnou zeleňou, doplnené fotovoltickými panelmi. Objekt občianskej vybavenosti má mať päť nadzemných a dve podzemné podlažia, pričom aj v tomto prípade je piate riešené ako ustúpené. Nachádzať sa v ňom bude občianska vybavenosť. Na prvom podlaží sa plánuje škôlka, obchod a služby, na ostatných podlažiach budú administratívne priestory a zdravotnícke služby.

Zámer počíta aj s vybudovaním 470 parkovacích miest. V súčasnosti je v rámci predchádzajúcej etapy na spevnených plochách vo vlastníctve investora vybudovaných 39 stojísk, ktoré sú skolaudované. Statická doprava v projekte navrhnutá v počte 410 stojísk v podzemných garážach, umiestnených pod každým objektom. Ďalších 23 stojísk je navrhovaných na vonkajších spevnených plochách, v exteriéri zostane 48 parkovacích miest určených pre verejnosť. V rámci projektu budú vybudované chodníky pre peších, napojené na jestvujúce pešie trasy.

Súčasťou návrhu majú byť nové sadovnícke úpravy s parkovo upravenou zeleňou, ktoré sú koncipované tak, aby projekt prirodzene začlenili do okolia a zároveň prispeli k dotvoreniu jeho architektúry a harmonického charakteru prostredia. Pokiaľ ide o samotnú zeleň, tá má pozostávať zo súkromnej v predzáhradkach, prislúchajúcich k bytovkám, a parkovo upravenej verejnej a strešnej zelene nad konštrukciami podzemnej stavby. Zeleň sa navrhuje na ploche 6.924,25 m2.

Predpokladaný termín začatia a skončenia výstavby v dokumentácii EIA bol v rokoch 2023 až 2026. Je zrejmé, že začiatok výstavby sa bude posúvať minimálne o niekoľko mesiacov, nakoľko zatiaľ nedisponuje ani územným rozhodnutím. Vzhľadom na to, že Magistrát so zámerom súhlasil, územné konanie môže začať už o niekoľko týždňov. Autorom architektúry je kancelária Archibakers. 

 

Zdroj: Archibakers

 

Transformáciu Záhorskej nížiny môže ovplyvniť nová štvrť 

O využití Záhorskej nížiny aj pre účely bývania hovorí už aktuálny Územný plán. Lamačská brána, kde dnes vznikajú Bory, má rozsiahly územný potenciál na rozvoj. Súčasné znenie plánu síce podstatnej časti nížiny predpisuje predovšetkým poľnohospodársku funkciu, napriek tomu je ale očividné, že do budúcna ide o smer vývoja mesta.

Už takmer dve desaťročia sa hovorí o vzniku novej štvrte, nazývanej CENTROP. Nachádzať sa má v priestore medzi Bormi, diaľnicami D2 a D4 a areálom Volkswagenu. Podľa predkrízových (pred rokom 2009) predstáv zahraničných investorov malo ísť o zónu, kde by mohlo žiť až 60-tisíc ľudí. Vzniknúť tu mala rozsiahla vybavenosť či univerzitný kampus.

Veľkorysé predstavy ale zabrzdili majetkové vzťahy. Existujúce polia boli totiž rozdelené medzi stovky drobných vlastníkov. Napokon sa podarilo sceliť veľké celistvé plochy, ktoré otvorili možnosti pre budúci rozvoj. Zóna sa tak stala zaujímavou aj pre veľkých developerov. Pozemky napokon prebral jeden z najvýznamnejších – J&T Real Estate.

Podstatná časť lokality, ktorú JTRE získalo, je dnes zadefinovaná ako poľnohospodárska pôda alebo trvalé trávnaté porasty. Aby sa tu dalo stavať, bola by nutná zmena Územného plánu. Developer preto musí splniť základný predpoklad pre jeho úpravu – nechať vypracovať urbanistickú štúdiu, ktorá by navrhla nové formy využitia územia. V tomto duchu mestská časť Devínska Nová Ves oznámila, že na mestskú časť bol predložený návrh zadania Urbanistickej štúdie Edel. Označený je takto práve bývalý CENTROP. Autorom štúdie bude kancelária Compass.

Okrem masívnych developmentov ako Bory alebo CENTROP formujú Záhorskú nížinu aj menšie projekty ako Orešianky, Polyfunkčná obytná zóna Podkerepušky či Westpark v Záhorskej Bystrici alebo RakytaSlnečný Vrch v Devínskej Novej Vsi. Nielen Záhorská Bystrica, ale celý priestor Záhorskej nížiny sa tak pripravuje na premenu. Výsledkom bude vznik novej časti mesta, kde budú v budúcnosti žiť desaťtisíce ľudí. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube