Author photoSimona Schreinerová 07.10.2023 15:30

Monumentálny projekt sa blíži. Nová Matadorka napreduje v príprave, prinesie veže aj bývanie pre tisíce ľudí

Jedna z najvýznamnejších pripravovaných transformácií brownfieldov v Bratislave sa priblížila. Areál bývalého areálu Matador a okolie Kopčianskej ulice má prejsť komplexnou prestavbou na polyfunkčnú štvrť s funkciou bývania, administratívy aj vybavenosti. Po prvej etape, ktorou je Nová Matadorka – Smaltovňa, sa posúva aj revitalizácia areálu. Developerom je OXIO.

Zdroj: OXIO

Zdroj: OXIO

Kopčany sú historicky spájané najmä s priemyselnou výrobou, ale aj sociopatogénnymi javmi. Dnes nemajú najlepšiu povesť, čomu nepomáha ani stav lokality. V určitých obdobiach bol petržalský Matador jedným z najvýznamnejších priemyselných podnikov na celom Slovensku. Tieto časy sú už dávno preč a po "Matadorke" zostali rozsiahle postindustriálne plochy a objekty so zanedbaným charakterom. 

Niektoré z objektov využili menšie firmy a rozľahlá oblasť sa rozdrobila medzi viacerých vlastníkov. Postupne ale začína byť badateľná premena bývalej priemyselnej zóny na štvrť aj s inými funkciami - bývaním či občianskou vybavenosťou. V posledných rokoch sa dynamika zmien zvýšila vďaka viacerým novým polyfunkčným projektom. V prospech rozvoja hovorí dobrá dostupnosť do centra mesta, blízkosť železničnej stanice, nízky odpor občanov aj postoj samosprávy, ktorá navonok deklaruje záujem na zmene charakteru lokality.

Jeden z potenciálne najzásadnejších projektov bol odhalený v roku 2018. Spoločnosť, blízka developerovi OXIO, vtedy predstavila zámer Nová Matadorka – Smaltovňa. Projekt počíta s výstavbou nových bytových domov, vstavaných do objektu bývalej Smaltovne. Táto unikátna stavba nie je napriek nepopierateľnej hodnote pamiatkovo chránená. Investor ju teda mohol zbúrať, ale namiesto toho ju z veľkej časti zachová a plánuje veľmi citlivo pracovať so vzácnymi časťami budovy.

Galéria

  • Situácia variant A. Zdroj: EIA / Compass
  • Vizualizácia variant A. Zdroj: EIA / Compass
  • Situácia variant B. Zdroj: EIA / Compass
  • Vizualizácia variant B. Zdroj: EIA / Compass
  • Axonometria projektu aj so susednými projektami Kopčianka a Acord. Zdroj: OXIO
  • Zdroj: OXIO
  • Zdroj: OXIO
  • Zdroj: OXIO
  • Zdroj: OXIO
  • Zdroj: OXIO

Ide o prvý projekt s naozaj vysokou ambíciou a štandardom, typickým skôr pre centrálnejšie lokality. Ide tak o predvoj výraznejšej premeny tejto časti mesta na akési lokálne centrum, ktoré znesie aj vyššie nároky. To sa potvrdilo v priebehu minulého roka, keď bola predstavená vízia rozsiahlejšieho developmentu v priamom susedstve. Na pozemkoch spoločnosti P.G.A., kde boli z veľkej časti zasanované pôvodné priemyselné haly, sa pripravuje schéma, ktorá je jednou z najväčších v Bratislave.

Ide o plochy, patriace do bývalého výrobného areálu Matador a sú ohraničené Bratskou, Kopčianskou, Úderníckou a Gogoľovou ulicou. Riešené územie zo severnej strany vymedzuje zóna zmiešaného bývania malopodlažnej výstavby rodinných domov, rôznej občianskej vybavenosti a areály skladovo – logistického charakteru. Juhozápadne sa nachádzajú kultúrne pamiatky - depo bývalej Viedenskej električky. 

Zámer sa na posudzovanie vplyvov na životné prostredie predložil minulé leto. Aktuálne bola zverejnená správa o hodnotení, tzv. veľká EIA, ktorá okrem iného reflektovala pripomienky, doručené k zámeru.

Hlavným cieľom riešenia je podľa dokumentácie návrh priestorového usporiadania a urbanistickej koncepcie s ohľadom na širší kontext lokality Matador. Cieľom je dosiahnuť vysokú hodnotu mestského prostredia formovaním výškových dominánt v jadre lokality a umiestnením subdominánt – akcentov na významných priestorových uzloch na líniách dopravných tepien Bratskej a Kopčianskej ulice.

Developer chce tiež vytvoriť zástavbu kompaktnej a nízkej blokovej štruktúry mestského bývania s výškou asi päť až osem nadzemných podlaží, lokalizovať hlavné verejné priestranstvá, usporiadať sústavu organizovaných verejných priestorov s rôznou hierarchiou a funkčným využitím aj vymedziť tzv. “zelené ťahy”, teda koridory pozdĺž celého územia, tvoriace hlavnú kompozičnú os, prepájajúcu významné mestotvorné prvky.

 

Axonometria projektu aj so susednými projektami Kopčianka a Accord. Zdroj: OXIO

 

Tými sa majú stať námestie, centrálny park a športovo-oddychový park pri komíne. Väzbu majú mať i na susedné developerské projekty ako Nová Matadorka - Smaltovňa či Kopčianka. K cieľom urbanistického návrhu patrí tiež vytvorenie uceleného otvoreného priestoru pre športové, oddychové a voľnočasové aktivity v mestskom prostredí a v objektoch športovej vybavenosti.

V Novej Matadorke by mali byť aplikované ekologické princípy trvalo udržateľného rozvoja a stratégie adaptácie na zmenu klímy. Podporiť sa má koncept samostatnej a sebestačnej novovznikajúcej mestskej časti, vytvorenie predpokladov pre posilnenie foriem individuálnej cyklistickej a pešej mobility a vznik rôznych foriem ubytovania pre rôzne vekové a sociálne skupiny.

Navrhovaná činnosť je posudzovaná v dvoch variantoch. Varianty sa odlišujú v hmotovom riešení, riešení verejných priestorov, riešení sadových úprav a energetickom riešení. Na základe stanovísk, doručených k zámeru, boli obidva navrhované varianty mierne modifikované. Vo väzbe na to boli spresnené základné plošné ukazovatele, medzi nimi aj celková podlahová plocha.

V správe o hodnotení je uvedená podlahová plocha Variantu A 335.388 m2 a vo Variante B 375.703 m2. Odhadovaný počet bytov je asi 2,3-tisíc. Počet navrhovaných parkovacích stojísk je aj po modifikácii variantov rovnaký, ako bol uvedený v zámere, teda 4.192 vo Variante A a 4.301 vo Variante B. 

V zmysle dokumentácie bude mať bytový dom D1 tri podzemné podlažia (PP), osem nadzemných podlaží (NP). Rezidenčný objekt E1 bude mať štyri podzemné podlažia, nadzemná časť je výškovo členená na časti so štyrmi, šiestimi a 21 nadzemnými podlažiami. Bytové domy E2, E3, F1 a F2 majú mať siluetu, ktorá bude kaskádovito klesať v priamych častiach a stúpať do malých výškových akcentov na nárožiach.

Objekt E2 bude mať tri PP, nadzemná časť bude výškovo členená na časti so štyrmi až ôsmimi NP, E3 a F1 majú podľa dokumentácie iba dve PP a nadzemné časti výškovo členené na päť až osem NP. Objekt F2 je navrhovaný s troma PP a nadzemnými časťami výškovo členenými na päť až osem NP.

Bytový dom F3 bude mať štyri PP, nadzemná časť je výškovo členená a bude mať šesť NP v nízkej časti a 37 NP vo výškovej časti a technické podlažie s možnosťou výlezu na strechu. Objekt G3 bude disponovať tromi PP, nadzemná časť má mať 34 NP. H1 bude mať tri PP, nadzemná časť má sedem NP a z toho jedno ustúpené podlažie.

Posledným rezidenčným objektom bude J1, ktorý bude mať tri PP a osem NP. V úrovni parteru bytových domov budú priestory obchodnej občianskej vybavenosti a vstupné priestory bytového domu. Prevládajúca funkcia objektu je bývanie od druhého NP.

Stavebný objekt D2, ktorý bude slúžiť ako hotel, bude mať tri PP a 14 NP. V úrovni parteru sa bude nachádzať foyer a spoločenská časť hotela, ako aj priestory obchodov a služieb. Funkcia prechodného ubytovania tvoria podlažia od druhého NP.

Projekt uvažuje s troma kancelárskymi objektmi. Administratívna budova H2 a J2 budú mať tri PP, H2 bude mať 12 NP a J2 až 18 NP. Tretia kancelárska budova G4 bude mať štyri PP a sedem NP. Objekty budú mať na úrovni parteru vstup do kancelárskej časti a priestory obchodov a služieb. Kancelárske priestory budú od druhého podlažia.

Súčasťou Novej Matadorky budú aj multifunkčné priestory. Podzemný stavebný objekt D3 bude multifunkčným priestorom, určeným na rôzne komunitné aktivity. Multifunkčný komplex G1 vznikne rekonštrukciou a nadstavbou existujúceho priemyselno-administratívneho objektu. Časť bude využívaná na kancelárske a coworkingové priestory. Na prvom podlaží v úrovni parteru je navrhované multifunkčné kultúrno-športové centrum.

Parter bude doplnený o menšie prevádzky obchodného, športového charakteru, fitness, wellness a pre podporu spoločensko-kultúrnych funkcií. Multifunkčné centrum sa navrhuje priamo prepojiť s centrálnym námestím, s priľahlým domom sociálnych služieb, ako aj s uvažovanou základnou školou vo forme subtílneho prechodového mostíku.

Základná škola s materskou školou je označená ako objekt I1. Navrhnutá je s dvoma kmeňovými triedami pre každý ročník a s uvažovaným počtom žiakov asi 325. Materská škola je navrhnutá so 4 triedami s uvažovaným počtom asi 68 detí. Objekt bude mať dva PP a päť NP.

V rámci polyfunkčného objektu G2 sa zas zrealizuje domov sociálnych služieb. Situovaný bude vo forme prístavby k objektu rekonštruovanej haly – multifunkčného komplexu – spolu tak budú utvárať kompaktný a multifunkčný mestský „superblok“. Objekt bude mať tri PP, nadzemná časť je výškovo členená s ôsmimi NP, z toho bude jedno podlažie ustúpené. Funkcia bývania začína od tretieho NP.

 

Zdroj: OXIO

 

Ako stavba M je označený vežový bytový dom. Ide o objekt rekonštrukcie a dostavby existujúcej výrobnej haly bývalej moriarne. Zámerom je zachovanie časti jej fasád a konštrukcií v kontexte zachovania historickej stopy v území. Veža je kruhového tvaru, na ktorú sa napája nízka hmota pôvodnej revitalizovanej haly. Objekt bude mať štyri PP, nadzemná časť bude výškovo členená. V nízkej časti bude jedno NP, výšková časť bude mať 29 NP a ustúpené podlažie s možnosťou výlezu na strechu. Prevládajúca funkcia objektu je bývanie, ktorá sa bude nachádzať od ôsmeho podlažia vyššie. Doplnkovou funkciou sú administratívne priestory – ateliéry.

Revitalizáciou prejde aj existujúci komín, ktorý by mal byť výškovou dominantou. V rámci revitalizácie sa uvažuje s využitím najmä dolnej časti stavby v nadväznosti na „activity park“ s okolitými voľnými plochami.

Variant A uvažuje s výškovými dominantami s podlažnosťou 21 NP v objekte E1 (bytový dom), 37 NP v objekte F3 (bytový dom) a 34 v budove G3 (bytový dom). Existujúci zachovaný komín s výškou 120 m by zostal druhý  najvyšší objekt v území, najvyššia budova by mohla mať 126 metrov. Vo variante B majú výškové dominanty majú vyššiu podlažnosť. Objekt D2 (hotel) má mať 16 NP, E1 (bytový dom) by dosiahol výšku 26 NP, pre objekt F3 (bytový dom) je navrhovaných 42 NP, G3 (bytový dom) by mal 35 NP a G4 (administratívna budova) 11 NP. Preferovaným variantom je A. Dokumentáciu vypracovali architekti z kancelárie Compass, blízki developerovi OXIO.

Nová Matadorka je obrovská schéma, ktorá by sa mala podľa správy o hodnotení realizovať od roka 2025 do 2038. Z lokality, ktorá je dlhodobo vnímaná skôr negatívne, sa môže stať nové centrum Petržalky. Okrem OXIO k tomu dopomôžu aj iní investori, ktorí budú premieňať zostávajúce haly a areály na novú zástavbu, hoci pravdepodobne v menšom rozsahu.

Nová Matadorka každopádne môže byť v mnohých ohľadoch inšpiráciou aj pre iných developerov či samosprávu. Ide o kompaktnú štvrť, kombinujúcu rozličné typy zástavby s mixom funkcií, aktívnym parterom, dôrazom na kvalitný verejný priestor a preferenciou peších či cyklistov. Navyše prinesie odstránenie brownfieldu, aktiváciu dnes mŕtveho územia a efektívne využitie lokality, ktorá sa zo záťaže premení na miesto, ktoré bude generovať peniaze pre verejný sektor. Development sa tak zaradí k viacerým dôležitým aktuálne plánovaným zámerom, ktoré premenia Bratislavu na mesto s vyššou kvalitou života. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube