Author photoRED 09.11.2022 18:35

O čosi viac mesta. Projekt v Ružinove zlepší stav lokality a prinesie prospešnú funkciu

Tomu, že pre zdravý rozvoj mesta sú okrem projektov veľkých novostavieb rovnako dôležité aj menšie prestavby, dostavby a nadstavby existujúcich budov, nasvedčuje čulý stavebný ruch v bratislavskom Ružinove. Rôznorodých aktivít, ktoré transformujú doterajší funkčný status domov z polyfunkcie na bývanie alebo naopak, je viacero. Medzi také sa najnovšie zaradil aj napohľad nenápadný dom na Teslovej ulici 19.

Zdroj: P.S. Arch

Zdroj: P.S. Arch

Investičný zámer nazvaný „Prestavba, dostavba a nadstavba Polyfunkčného objektu na ul. Teslova 19 na Bytový dom Teslova 19“ (so skráteným pracovným názvom „Teslova 19“) sa má zrealizovať v urbanisticky stabilizovanom mestskom území s relatívne vysokou hustotou zástavby a vcelku vysokou mierou funkčného mixu.

Riešený pozemok je aktuálne z veľkej časti zastavaný, až na jeden strom sa tu žiadna zeleň nenachádza. Nová hmota, tvoriaca nárožie ulíc Teslová a Na paši, má ambíciu vhodne dotvoriť a uzatvoriť blokovú štruktúru v danom sektore a ako bonus priniesť nový zelený vnútroblok. Návrh nemá pôsobiť voči okoliu rušivo. Kompozične má rešpektovať vedľajší objekt na Teslovej ulici, ako aj 8-podlažný objekt zo strany ulice Na paši, pričom má medzi nimi vytvoriť prepojenie.

 

Zastrešenie formou vegetačných striech

Projektová dokumentácia z dielne Architectural Studio Zeppelin rieši prestavbu existujúcej dokončenej administratívne stavby na bytový dom s občianskou vybavenosťou, jedným podzemným, štyrmi nadzemnými a jedným ustúpeným 5. podlažím. Keďže objekt tvorí, ako už bolo povedané, nárožie ulíc Teslova a Na paši, v nadzemnej časti kopíruje jeho pôdorys tvar písmena „L“. Jednoduchú hmotu akcentujú balkóny a stvárnenie predsadenej východnej a južnej fasády. Piata fasáda – strešné roviny – je navrhnutá ako vegetačná, v kombinácii s funkčnými strešnými terasami.

Zatiaľ čo v podzemnom podlaží sa počíta so suterénnou garážou, na 1. nadzemnom podlaží – vyvýšenom prízemí budú vstupné priestory (zádverie, technické zázemie, skladové a prenajímateľné priestory pre prevádzky obchodu, služieb a ďalšej občianskej vybavenosti). Na 2. až 4. – ustúpenom podlaží majú byť umiestnené byty, veľkostne prevažne 2-, 3- a 4-izbové, pre ktoré sa celá zmena pôvodnej stavby vlastne robí.

Projekt plánuje aj zastrešenie formou plochých vegetačných striech, pričom strechu nad 4. NP tvoria sčasti terasy pre byty na hornom – 5. podlaží, ktoré bude ustupujúce z východnej, južnej aj západnej strany. Vjazd do podzemných garáži je z Teslovej ulice v mieste existujúceho vstupu. Hlavný – bezbariérový vstup do nového objektu je však z ulice Na paši.

Pokiaľ ide o plošné a kapacitné údaje stavby, na záujmovom území s celkovou výmerou 1.833 m2 má podľa predloženej projektovej dokumentácie (PD) tvoriť zastavaná plocha 716 m2. Plocha všetkých nadzemných podlaží predstavuje dokopy 3.046 m2, z toho na bytovú funkciu pripadne 2.494 m2 a nebytovú 553 m2. Obyvatelia celkovo 20 bytov budú mať k dispozícii 57 parkovacích stojísk v podzemnej garáži, 347 m2 zelene na teréne a 548 m2 nad podzemnými konštrukciami. Dopravné pripojenie je zabezpečené z Teslovej ulice, pri ktorej sa ponecháva územná rezerva pre výhľadový cyklochodník.

Investor, ktorým je spoločnosť GALLENARIUM, po stanovisku k investičnému zámeru zo dňa 14.1.2022, v ktorom Hlavné mesto SR Bratislava požadovalo isté úpravy, dosiahol 26.8.2022 zisk súhlasného záväzného stanoviska. Vo svojom projekte rešpektoval mestom vznesené pripomienky, čo sa premietlo do viacerých modifikácií projektu: zmenšil zastavanú a podlažnú plochu stavby, zväčšil plochu započítateľnej zelene, zredukoval počet vonkajších parkovacích miest rozšírením podzemnej garáže, navrhol občiansku vybavenosť na prvom nadzemnom podlaží a vykonal niekoľko ďalších zmien (oddychová časť, zelené plochy a detské ihrisko vo dvore, infraštruktúra pre bicykle a elektromobilitu).

 

Projekt má dotvoriť blokovú zástavbu lokality. Zdroj: P.S. Arch

 

Bloková zástavba rešpektuje mierku okolia

Pozemok navrhovanej stavby je rovný a takmer celý zastavaný, parcela má štvoruholníkový tvar so skoseným nárožím na juhovýchode. V porovnaní s existujúcou zástavbou bude nový objekt po prestavbe na bytový dom zaberať v konečnom výsledku menšiu plochu, pričom časť nezastavaného pozemku ostane voľná pre parkové úpravy. Architektonický výraz ponecháva projektant v jednoduchých tvaroch, ktoré reflektujú funkčnosť objektu.

„Z hľadiska urbanizmu ide evidentne o blokovú zástavbu, ktorú rešpektujeme a aj jej mierka voči okoliu je dodržaná. Charakter daného územia akceptujeme, ba dokonca ho vylepšujeme hmotovo-priestorovým riešením novonavrhovaného objektu oproti existujúcej stavbe,“ uviedol pre YIM.BA Silvester Černík, ktorý sa pod projekt spolu s Pavlom Škombárom autorsky podpísal. V blízkom okolí prebieha výstavba s podstatne väčšou mierkou, ako sú napríklad N!do alebo začínajúca realizácia Green Atrium, ktorá prináša hmotu adekvátnu Trnavskej ceste – jednej z hlavných mestských dopravných tepien.

Ako ďalej doplnil, návrh novej bytovky sa nachádza už v určitom zákryte a vnára sa do vnútrobloku, kde dochádza k odfiltrovaniu ruchu z Trnavskej cesty. „Z tohto dôvodu bolo našou snahou vytvoriť viac intímnejšiu atmosféru tohto priestoru aj napriek intenzívnemu okoliu. Inak povedané – bývanie v tejto zóne, konkrétne v bytovom dome Teslova 19, vytvorí dojem pohody a oddychu, vhodný pre život v meste,“ priblížil Černík.

„Momentálne čakáme na posledné stanoviská k dokumentácii o územnom rozhodnutí, následne požiadame o územné rozhodnutie. Nadobudnutie jeho právoplatnosti očakávame začiatkom roka 2023. Právoplatné stavebné povolenie predpokladáme na prelome rokov 2023/2024 a spustenie samotnej výstavby niekedy v roku 2025,“ prezradil na margo povoľovacieho procesu Černík.

 

Zdroj: P.S. Arch

 

Bratislavský Ružinov nežije iba megaprojektmi

Územný plán mesta stanovuje funkčné využitie pod číslom 102, čo je označenie obytného územia s málopodlažnou zástavbou (bývanie v rodinných a bytových domoch do štyroch nadzemných podlaží) a s prislúchajúcimi stavbami občianskeho vybavenia, plochami zelene, ihriskami, dopravným a technickým vybavením. To je aj prípad prestavovaného polyfunkčného domu na bytový na rohu ulíc Teslova a Na paši, ktorý dotvorí málopodlažnú zástavbu obytného územia. Lokalita je zároveň definovaná ako stabilizovaná.

Málopodlažné bytovky – prechodná forma medzi viacpodlažnou bytovou a rodinnou zástavbou – sa niekedy stávajú kompozičnou kostrou málopodlažnej zástavby, kde podiel funkcie bývania musí byť minimálne 70 % z celkových podlažných plôch nadzemnej časti stavby. Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie ani posledné ustupujúce podlažie, pokiaľ je jeho zastavaná plocha menšia ako 50 % zastavanej plochy podlažia pod ním.

V stabilizovanom území sú možné stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, posudzovaných na základe porovnania ukazovateľov existujúcej a navrhovanej intenzity využitia územia vo funkčnej ploche. Samotný charakter konkrétneho územia sa zásadne nemení – jeho charakteristický obraz či proporcie je potrebné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do nej neprijateľný kontrast či neúmerné zaťaženie pozemku, umiestniť takúto stavbu v stabilizovanom území nie je možné.

Projekt prestavby polyfunkčného domu na bytový poukazuje na skutočnosť, že bratislavský Ružinov nežije iba vizuálne dominantnými megaprojektmi, ktoré ho ako mestskú časť už roky charakterizujú. Zmien v rámci drobnejších investičných aktivít, ktoré sa dostávajú do tieňa omnoho väčších stavieb, tam prebieha dosť na to, aby sa mohlo hovoriť o najviac pulzujúcej mestskej časti Bratislavy.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: P.S. Arch
  • Zdroj: P.S. Arch
  • Zdroj: P.S. Arch
  • Zdroj: P.S. Arch
  • Zdroj: P.S. Arch

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube