YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 24.02.2021 16:20

Ako ďalej s Vydricou?

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Keď bola v apríli 2019 odhalená podoba novej Vydrice, spoločnosť Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj developer Lucron, predpokladala, že výstavbu spustí v dohľadnej dobe a v druhom kvartáli roku 2022 už bude dokončená prvá etapa. Teraz je začiatok roka 2021 a zatiaľ stále prebiehajú len prípravné práce. Čo sa v bratislavskom podhradí deje?

Pre Bratislavu jeden z najdôležitejších súčasných projektov spustil prípravu už v lete roku 2019, kedy sa spustili zemné práce a začala sa odstraňovať náletová zeleň, vrchné vrstvy zeminy, niektoré staršie stavebné prvky (oporný múr za bývalým Arzenálom), ako aj časti hradného kopca. To všetko má uvoľniť priestor pre vznik developmentu, ktorý si kladie za cieľ vytvoriť novú štvrť a prepojenie medzi historickým jadrom mesta a nábrežím, ako s novými zónami, ako je Zuckermandel alebo River Park. Developer však vo Vydrici zachováva aj niektoré zvyšky pôvodných architektúr.

Dnes je už zrealizovaná podstatná časť týchto zemných prác a odhalený je aj Hradný kopec. Zhotoviteľ buduje nový oporný múr vyššie vo svahu. Tu dnes možno pozorovať najaktívnejšie práce, prípadne vo východnej časti Vydrice, čo už možno považovať za prípravu na druhú etapu. Zatiaľ však nemožno hovoriť o samotnej výstavbe, keďže sa ešte ani len nezačalo so zakladaním prvých budov. Oproti pôvodným predpokladom tak Vydrica mešká už takmer dva roky.

Advertising

Problém je jednoznačný: projekt ako taký ešte nemá vydané stavebné povolenie, hoci územné rozhodnutie má platné už niekoľko rokov. Čiastkové povolenia sú vydané na zemné práce, prípadne na prebudovanie technickej infraštruktúry v oblasti (elektrické či plynové prípojky), na veľké stavebné objekty však nie. Bez týchto povolení nemôže developer naštartovať práce, hoci už v lete 2020 začal s predajom bytov – predpredajom už dokonca na konci roka 2019.

O stanovisko, v akom stave je povoľovanie projektu, som žiadal aj investora, tento sa však do dátumu uzávierky nevyjadril. Každopádne, situácia je preňho nepochybne citlivá – developer čaká na rozhodnutie stavebného úradu v Starom Meste. Údajne nie je jediný. „Staromestský stavebný úrad je absolútne nefunkčný,“ hovorí dobre informovaný zdroj z prostredia developmentu, ktorý bol s úradom opakovane konfrontovaný. „Tento stav trvá najmä posledné dva roky,“ dodáva. Táto nefunkčnosť tak môže mať vplyv aj na povoľovanie Vydrice.

Daný stav Bratislave škodí. Odhalený Hradný kopec nielenže pôsobí zle, ale jeho dlhšie ponechanie v danom stave môže napriek stavebným opatreniam uškodiť jeho stabilite. Metropola bude o čosi dlhšie rozdelená a jadro mesta, určené pre peších, zmrštené. Navyše, výstavba projektu Vydrice je v podstate verejným záujmom, ako vyplýva z Memoranda o spolupráci medzi Hlavným mestom a developerom, ktoré podporili mestskí poslanci. V zmysle tohto memoranda mesto odstúpilo investorovi niektoré pozemky výmenou za finančnú odplatu aj prísľub, že sa vo Vydrici zrealizujú určité riešenie ohľadne verejnej dopravy, verejného priestoru, zelene či ochrany pamiatok. Zároveň tak podporilo tento súkromný projekt.

Nie je známe, kedy sa výstavba Vydrice definitívne spustí. Pôvodný plán – že Bratislava bude mať v roku 2024 dobudované Podhradie, priechodné centrum, jednu z najdlhších neprerušených peších zón v Európe alebo vyriešenú otázku podmostia Mostu SNP – je absolútne narušený. Vychádzajúc z aktuálnej situácie, Vydrica nebude v celom rozsahu dokončená skôr ako v roku 2026.

 

Model Vydrice, ktorého súčasťou sú aj niektoré dosiaľ nepredstavené súčasti. Zdroj: ProModel

 

Spolu so spustením výstavby projektu sa očakáva aj odhalenie ďalších informácií, ktoré by mali priblížiť podobu riešenia niektorých zásadných častí projektu. K týmto patrí uzlový verejný priestor v okolí Vodnej veže, samotná forma jej revitalizácie spoločne s možnou funkciou, budúcnosť uvažovaného spojenia Vydrice s areálom Hradu, prípadne aj podoba ďalších etáp developmentu. Čo-to naznačuje projektový model, ktorý je aktuálne umiestnený v predajnom centre priamo vo Vydrici.

Na tomto modeli vidno nielen podobu už vcelku podrobne predstavenej prvej etapy, ale aj architektúru ďalšieho domu, umiestneného priamo nad Vodnou vežou. Táto zatiaľ nie je bližšie prezentovaná, keďže sa očakáva, že by v blízkej budúcnosti mohla byť v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy vyhlásená architektonická súťaž na jej budúce riešenie. Model obsahuje aj návrh spojenia Vydrice a Hradu formou akejsi pozemnej lanovky (podobnej, ako je v Budapešti - takéto spojenie sa navrhuje už vyše storočie od čias Palócziho plánu regulácie Bratislavy). Východzia stanica by sa nachádzala v parčíku medzi Vydricou a zachovanou zástavbou Zuckermandlu, horná stanica by bola v obnovenom objekte tzv. Belvederu medzi Hradom a NR SR. Na modeli vidno aj úpravu nábrežia pred Vydricou, kde sú zobrazené pobytové schody.

Advertising

V tejto chvíli a bez vyjadrenia developera možno ťažko povedať, do akej miery sú všetky tieto plány reálne. Každopádne sú však zreteľné veľké ambície, ktoré tento projekt má: vrátiť život do Podhradia, prepojiť odtrhnuté časti mesta a doplniť paletu verejných priestorov bratislavského centra. Urbanisti a architekti, ktorí sa podieľajú na tvorbe koncepcie Vydrice, v nej vidia možnosť, ako rozšíriť tradičné korzo a revitalizovať všetky kvality pôvodnej Vydrice: pestrosť, aktivitu, romantické priehľady, „topologický“ pohyb postupne stúpajúci k Hradu či úzke prepojenie mesta a rieky. Tento model to rozhodne naznačuje.

Dané predstavy si však vyžadujú kooperáciu s veľkým množstvom aktérov. Vodná veža musí byť riešená spoločne s Hlavným mestom, rovnako ako s pamiatkarmi, ktorí upozorňujú na jej enormnú historickú hodnotu (ide o jednu z najstarších stavieb mesta). Lanovka na Hrad závisí od spolupráce s Národnou radou, ktorá je správcom hradného areálu. Zmena podoby nábrežia je témou na diskusiu so Starým Mestom či povodím Dunaja.

To všetko ukazuje, nakoľko komplikovaný projekt Vydrica je, zároveň ale naznačuje jej hlboký potenciál zmeniť Bratislavu. Ak bude dodržaná vysoká úroveň realizácie, odrážajúca vo vynikajúcej kvalite parteru, zloženia prevádzok, materiálov, zelených plôch, ako aj dobrom prevedení tu umiestnených bytov či kancelárií, či vhodnej funkcii Vodnej veže, ktorá bude verejnou stavbou, potom môže metropola skutočne získať lákavé doplnenie historického jadra. Podobné fiasko, akým je nová Zámocká ulica, by bolo katastrofou, našťastie ale pravdepodobne nehrozí.

 

Zdroj: Vydrica Development

 

Štruktúra novej Vydrice vychádza z Územného plánu zóny Podhradie, ktorý bol schválený v roku 2006. Jeho vznik nasledoval po viacerých pokusoch zadefinovať rozvoj tejto časti mesta po zániku pôvodnej zástavby, ktorá bola už od konca 19. storočia považovaná mnohými odborníkmi za nehodnú Bratislavy. ÚPZ vypracovaný ateliérmi Aurex a Bogár Králik Urban rehabilituje mnohé hodnoty pôvodného urbanizmu Vydrice a Zuckermandlu a vytvára predpoklady pre vznik príťažlivej časti mesta, založenej na pešom pohybe.

Aktuálny návrh Vydrice začal vznikať po vstupe developera Lucron do projektu a potom, ako sa navrhované riešenie, založené na výsledkoch medzinárodnej architektonickej súťaže z roku 2008, stretlo s radikálnou kritikou verejnosti. Formovania Vydrice sa zúčastnilo niekoľko popredných domácich pracovísk: Compass Architekti, Šujan_Stassel, Siebert + Talaš, Marko&Placemakers, 2ka landscape architects a Arding. Výsledný návrh rešpektuje požiadavky ÚPZ aj pamiatkarov, pracuje s tradičnými materiálmi, obnovuje niektoré pôvodné ulice a aktivuje takmer celé prízemie jednotlivých objektov.

Naplánovaných tu je približne 400 bytov, z toho 207 v prvej etape. Vzniknúť má aj 6-tisíc metrov štvorcových kancelárií butikového charakteru v objekte západne od Vodnej veže. Pre obchody a služby bude určených až 8,5-tisíc metrov štvorcových priestorov v 90 prevádzkach, ktoré, ak sa naplnia, vytvoria nové nákupné ulice, v Bratislave pomerne nezvyčajné. Obsluhu zabezpečí 680 parkovacích miest, ktoré sa budú prenajímať, čo je v kontexte metropoly opäť netradičné riešenie.

Developeri plánujú do projektu investovať celkovo 200 miliónov eur. Celkovo pozostáva z troch etáp, prvá je umiestnená medzi Kúriami a Vodnou vežou, druhá medzi Vodnou vežou a nájazdom na Most SNP a tretia predstavuje relatívne malú plochu v tesnom styku so zástavbou v okolí Zámockých schodov. V budúcnosti, v čase dokončovania Vydrice, sa očakáva otvorenie verejnej diskusie o možnosti redukcie dopravného priestoru v okolí a pod Mostom SNP.

 

AKTUALIZÁCIA: Developera som ešte pred vydaním článku poprosil o odpovede na niekoľko otázok, stanoviská však poslal až po dátume uzávierky. Zverejňujem ich preto v plnom znení aj s pôvodnými otázkami.

1) Model projektu obsahuje riešenie "lanovky" na Hrad vo forme výstavby východzej stanice nad parčíkom medzi Kúriami a Vydricou, zubačky a stanice v bývalom Belvederi. Ide o definitívne riešenie lanovky a súhlasila s tým NR SR? Kedy by sa táto lanovka mohla vybudovať? Ide o definitívne riešenie architektúry východzej stanice? Ide o definitívnu podobu parčíku medzi Kúriami a Vydricou?

 • Prepojenie Vydrice s bratislavským hradom je dôležité, keďže poskytuje priamy prepoj ľudí prichádzajúcich od Dunaja, prípadne z centra mesta na Námestie Alexandra Dubčeka, respektíve na Palisády. Vzhľadom na to, že sa jedná o vysoko exponované a technicky náročné územie, ktoré v budúcnosti dotvorí celkový vzhľad brala, je potrebné prerokovať technické aj vizuálne riešenie s viacerými stranami, vrátane magistrátu, ktorý je vlastníkom časti pozemkov, na ktorých by sa riešenie malo nachádzať. V súčasnosti analyzujeme zámer a budeme ho vyhodnocovať. Pripravujeme podklady na diskusie a rokovania, ktoré budú prebiehať v nasledujúcich mesiacoch. Návrh, ktorý ste videli je len jedna z viacerých verzií, na ktorých intenzívne pracujeme.
 • Definitívna podoba nástupnej a výstupnej stanice, ako aj parčíku úzko súvisí s týmto napojením na hrad a bude mať jasnejšie kontúry až po ukončení prác na štúdiách.

2) Na modeli bola vyhotovená v detaile aj bytovka nad Vodnou vežou. Bude táto budovaná ešte v prvej etape? Kedy bude daná do predaja?

 • Predpokladané spustenie predaja bytov v budove nad Vodnou vežou je v priebehu tretieho kvartála tohto roka.

3) Ako ovplyvnil predaje projektu koronavírus?

 • Koronakríza sa dotkla každého druhu podnikania. V rezidenčnom segmente, na ktorý sa naša skupina zameriava prioritne, došlo v 1. polroku k čiastočnej stagnácii. Pandémia spôsobila  v uplynulom roku  dočasné výpadky ako projekčných kapacít , tak subdodávateľských kapacít z dôvodu obmedzení na hraničných priechodoch ale aj dodávok materiálov. Režim home-officov spomalil aj niektoré povoľovacie procesy. Zároveň sme museli flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu v našom internom firemnom prostredí. Zaviedli sme online konzultácie pre našich zákazníkov, vytvorili nový systém pre prácu z domu. Samozrejme, koronakríza odhalila aj niektoré pozitíva, keď nám napríklad v prípade Vydrice potvrdila, že naša stratégia s dôrazom na retail a kompaktné kancelárske budovy pre malé a stredné firmy je správna. 

4) Kedy bude predstavená podoba druhej etapy projektu?

 • V súčasnosti intenzívne pracujeme spolu s našimi architektonickými ateliérmi na konečnej podobe tejto etapy. Predpokladáme, že podklady budú vhodné na predstavenie na prelome tretieho a štvrtého kvartála tohto roka.

5) Kedy by mohla byť vyhlásená architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže a aký kultúrny priestor by tu mohol vzniknúť?

 • Súťaž plánujeme vypísať v blízkej budúcnosti, ideálne v priebehu niekoľkých mesiacov. Vodná veža by v budúcnosti mala slúžiť ako aktívny verejný priestor, kde sa môžu konať výstavy a rôzne menšie eventy. Bude srdcom nášho projektu a dôležitým stretávacím bodom Bratislavčanov.

6) Kedy developer očakáva vydanie stavebných povolení a spustenie samotnej výstavby prvej etapy Vydrice?

 • Predpokladáme, že získame stavebné povolenie na prelome druhého a tretieho kvartála tohto roku.

 

Článok bol doplnený o vyjadrenia developera.

Fotografie z 30.1.2021. Pozrite si viac vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Zdroj: Vydrica Development
 • Zdroj: Vydrica Development
 • Zdroj: Vydrica Development
 • Zdroj: Vydrica Development
 • Zdroj: ProModel
 • Zdroj: ProModel
 • Zdroj: ProModel

Súvisiace články

Nové Podhradie sa stáva realitou. Vydrica získava kontúry

22.11.2022 13:35:18 Adrian Gubčo

Po dlhých prípravách a desaťročiach predchádzajúcich diskusií prebieha teraz výstavba Vydrice v bratislavskom Podhradí rýchlym tempom. Kým na začiatku roka sa len začali realizovať podzemné časti stavby, dnes už prvé domy dosiahli štádium hrubej stavby. Projekt od spoločnosti Vydrica Development navyše napreduje v príprave ďalších etáp.

Čítať viac

Najznámejšia panoráma Bratislavy má byť ohrozená, developer to odmieta

13.09.2022 14:41:55 Adrian Gubčo

Rozsiahle stavebné práce, ktoré prebiehajú na južnej strane Hradného kopca, sú už dlho predmetom dohadov o celkovej stabilite masívu. Podľa niektorých zdrojov sa po spustení prác začal kopec zosúvať, podľa nedávno publikovaných informácií sa dokonca v poslaneckej ubytovni vyskytli praskliny v stenách. Existujú tak obavy z masívnejších škôd.

Čítať viac

Vydricou to nekončí. Čo ešte vznikne v Podhradí?

05.09.2022 13:25:00 Adrian Gubčo

Aktuálne rozostavaná Vydrica od Vydrica Development si za cieľ kladie prepojiť rozdelené časti Podhradia a do istej miery ukončiť jeho vývoj. Podľa urbanistov, zodpovedných za jej návrh, je obnova pôvodnej podhradskej osady posledným dielikom skladačky. Aj napriek tomu tu však aj po jej celkovom dokončení ostane niekoľko voľných plôch, ktoré by mohli byť časom vyplnené.

Čítať viac

Najdrahší projekt v Bratislave rýchlo rastie, obnoví život v mŕtvej štvrti

16.08.2022 13:27:44 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica na mieste rovnomennej historickej štvrte je jedným z najdôležitejších developmentov v meste. Jeho výstavbou sa prepojí historické jadro s novými štvrťami v Podhradí a rozšíri sa atraktívna časť centra Bratislavy. Po dlhom čakaní sa výstavba rozbehla vo vysokom tempe, na nábreží sa tak začínajú črtať prvé budovy.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ceny všetkých bytov, patria k najdrahším v Bratislave

08.06.2022 15:11:44 Adrian Gubčo

Vydrica v bratislavskom Podhradí postupne rastie a prvé domy už získavajú nadzemné časti. Dlhšiu dobu prebieha aj predaj – podľa developera Vydrica Development je aktuálne predaných 60% bytov z prvej fázy. Spoločnosť teraz pristúpila k nečakanému kroku: zverejnené boli ceny všetkých zostávajúcich bytov. Cieľom má byť uľahčenie výberu vhodného bývania potenciálnym klientom.

Čítať viac

Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené

23.05.2022 15:45:58 Adrian Gubčo

Deštrukcia bratislavského Podhradia priniesla mimoriadne kultúrne a architektonické straty. Búranie prežilo len málo objektov, medzi nimi aj Vodná veža, jedna z najstarších a najvzácnejších stavebných štruktúr v meste. Unikátna stavba by sa mala už čoskoro stať srdcom novej Vydrice, ktorá okolo nej dnes rastie. Jej budúcu podobu odhalila medzinárodná architektonická súťaž.

Čítať viac

Vydrica napreduje a odhaľuje ďalšie vizualizácie

13.04.2022 16:31:58 Adrian Gubčo

Po dlhom čakaní a prípravách sa konečne naplno rozbieha výstavba prvej etapy Vydrice, dôležitého developmentu, ktorý má rozšíriť historického jadro mesta a prepojiť ho lepšie s Hradom a nábrežím. V Podhradí pribúdajú žeriavy a podobu získava aj masívny oporný múr, ktorý dnes vyvoláva veľké kontroverzie. Developer Vydrica Development okrem toho pripravuje spustenie predaja bytov aj v druhej fáze projektu.

Čítať viac

Prvá etapa Vydrice má definitívneho zhotoviteľa, konečne začne rásť

21.02.2022 12:48:58 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development oznámila, že vybrala generálneho dodávateľa pre výstavbu prvej etapy Vydrice. Masívny development v Podhradí bude budovať stavebná firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Znamená to, že sa v priebehu niekoľkých dní konečne rozbehnú práce na realizácii podzemných podlaží a Vydrica začne rásť.

Čítať viac

Architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže je vyhlásená

15.12.2021 13:10:51 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development dnes spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, jedného z najstarších a najvzácnejších objektov v historickom centre Bratislavy. V budúcnosti by sa mala stať jadrom developmentu Vydrica, pričom sa tu predpokladá umiestnenie kultúrneho pavilónu. Vyzvanej súťaže sa zúčastnia slovenské a české ateliéry.

Čítať viac

Do predaja ide ďalší dom vo Vydrici, ceny presahujú aj 10-tisíc eur za meter štvorcový

19.11.2021 12:53:43 Adrian Gubčo

Stavebné práce na projekte Vydrica sa po prípravnej fáze postupne rozbiehajú a už čoskoro začnú pod Bratislavským hradom rásť prvé domy. Pri tejto príležitosti nasadil developer, spoločnosť Vydrica Development, do predaja byty v ďalšej bytovke. Cenou za meter štvorcový by mali patriť k najdrahším v Bratislave, pričom niektoré z nich prekonali aj „čarovnú“ hranicu 10-tisíc eur za meter štvorcový.

Čítať viac

Ďalšie novinky zo Žižkovej: Vydrica a Stengl Campus sa pripravujú na výstavbu, dokončuje sa nová bytovka

29.10.2021 17:56:16 Adrian Gubčo

Žižkova ulica v bratislavskom Podhradí patrí k najviac sa meniacim uliciam v meste. Prvou radikálnou úpravou jej charakteru bol vznik projektu Zuckermandel od J&T Real Estate. Už nejakú dobu sa na jej východnom okraji pracuje na príprave vzniku Vydrice. Medzičasom, v jej strednej časti by malo čoskoro vzniknúť nové sídlo firmy Stengl a dokončuje sa tu aj bytový dom pre zahraničné zastupiteľstvo.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre prvú etapu Vydrice je právoplatné

22.07.2021 13:23:03 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch až mesiacoch by mohli začať rásť prvé budovy v dlhoočakávanom projekte Vydrica. Zámer obnovy mestskej štruktúry v kľúčovej polohe v bratislavskom Podhradí čakal na zisk stavebného povolenia a jeho správoplatnenie 16 mesiacov. V prvej etape by sa mal vyplniť priestor medzi Žižkovou ulicou a Vodnou vežou.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa môže konečne spustiť

17.06.2021 14:30:16 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších aktuálnych projektov v Bratislave môže konečne odštartovať riadnu výstavbu. Vydrica, polyfunkčný súbor na asi najviac exponovanom pozemku v krajine, je v príprave už dlhšiu dobu, počas ktorej bol odhalený svah hradného kopca. Realizácia nových budov sa však nezačala, keďže projektu stále chýbalo stavebné povolenie. To obdržalo až v posledných dňoch.

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

23.10.2020 11:02:04 Adrian Gubčo

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Čítať viac

Vydrica spustila predaj bytov

09.06.2020 10:20:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy postupuje príprava výstavby projektu Vydrica, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu COVID-19. Podľa developera Vydrica Development táto výrazne neovplyvnila ani predaj bytov pre prvých záujemcov. Investor teraz spúšťa predaj všetkých zvyšných rezidencií a odhaľuje ponuku obchodných priestorov, ktoré majú byť súčasťou rozšíreného bratislavského Korza.

Čítať viac

Vydrica vyvoláva opäť kontroverzie

21.05.2020 17:30:00 Adrian Gubčo

Prípravné práce pred výstavbou novej Vydrice prebiehajú už niekoľko mesiacov, s čím súvisia masívne úpravy svahov hradného kopca. Pre mnohých ľudí ide o šokujúci pohľad, pričom sa ozývajú hlasy, že developer Vydrica Development devastuje historické prostredie. Ten však vysvetľuje, že to nie je pravda, práve naopak, všetky nálezy budú zaznamenané a čiastočne do novej Vydrice aj zapracované.

Čítať viac

Vydrica pokračuje v prípravných prácach aj napriek pandémii

25.03.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Pandémia koronavírusu sa pravdepodobne najviac dotkne najmä projektov, ktorých realizácia sa ešte nespustila alebo sa len spúšťa. Jedným z takých – a zároveň najočakávanejších – je Vydrica, kde už prebiehajú terénne práce, na ktoré nadviaže výstavba, ktorá má obnoviť život v tradičnej bratislavskej lokalite. Nateraz sa však zdá, že realizácia developmentu by sa narušiť nemala.

Čítať viac

Vydrica spúšťa predaj prvých bytov, ide o najdrahší projekt v Bratislave

28.11.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Vydrica, jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, v rámci ktorého sa obnovuje zástavba na mieste rovnomennej historickej štvrte, je už nejakú dobu v štádiu prípravných prác. Už dlhšie sa otvorene hovorilo o tom, že pôjde o jeden z najdrahších projektov v metropole. So spustením predaja pre prvých záujemcov o bývanie sa tieto slová potvrdzujú.

Čítať viac

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

11.11.2019 09:53:00 Adrian Gubčo

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa rozbieha

17.09.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Realizácia projektu Vydrica sa postupne začína rozbiehať. Na pozemku v exponovanej polohe priamo na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom už prebiehajú zemné práce, ktoré jednoznačne signalizujú, že Hlavné mesto čoskoro obnoví svoje Podhradie. Developerom projektu je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Príprava Vydrice sa spustila

20.08.2019 10:43:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa rozbieha. V super-exponovanej lokalite pod Bratislavským hradom sa spustili prípravné práce pre prvú časť novej štvrte Vydrica, ktorá má prepojiť nábrežie s historickým jadrom a obnoviť tak zaniknutú urbanistickú štruktúru, ktorá tu existovala niekoľko storočí. Developerom je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Prípravné práce na Vydrici sa čoskoro spustia

23.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica, ktorý prinesie obnovenie mestskej štvrte pod Bratislavským hradom, sa blíži k realite. Už čoskoro by sa v tejto extrémne exponovanej lokalite mali spustiť prvé práce na príprave územia pre ďalšie etapy výstavby, developer Vydrica Development totiž obdržal stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy pozemku.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ďalšie detaily

04.04.2019 12:00:00 Adrian Gubčo

Uplynulé dni patria odhaleniu prvých informácií o projekte Vydrica, ktorý vznikne v jednej z najdôležitejších lokalít v Bratislave, priamo v dotyku s historickým jadrom mesta, areálom Bratislavského hradu a na dunajskom nábreží. Developmentu je preto oprávnene venovaná náležitá pozornosť.

Čítať viac

Projekt Vydrica sa odhaľuje, Bratislava opäť získa svoje Podhradie

03.04.2019 17:00:00 Adrian Gubčo

Po desaťročiach čakania sa definitívne odhaľuje podoba prvej fázy budúcej Vydrice, ktorá vznikne na mieste v minulosti zaniknutej štvrte a vytvorí tak dôležité pokračovanie historického centra mesta západným smerom. Prvé oficiálne informácie a vizuály dnes predstavili zástupcovia spoločností Lucron a Vydrica Development pred poslancami Hlavného mesta.

Čítať viac

Čo čakať od novej Vydrice?

27.11.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Pomaly sa blíži odhalenie jedného z najvýznamnejšíc projektov v Bratislave – novej Vydrice, ktorá vráti život na miesto, kde niekoľko storočí vznikala mestská štvrť, aby bola kompletne zrovnaná so zemou v druhej polovici 20. storočia. Čo v tejto chvíli vieme a ako sa to odrazí na podobe Vydrice?

Čítať viac

Bolo podané odvolanie voči vyhláseniu estakád Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku

08.06.2018 16:20:00 Adrian Gubčo

Na víkend ešte jedna dobrá správa: Portál Bratislava24.sk informuje, že voči vyhláseniu Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku, konkrétne jeho estakád, boli podané odvolania zo strany Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a spoločnosti Vydrica, a.s.

Čítať viac

Vydrica bližšie k realizácii

16.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky spiaci projekt Vydrice sa hýbe dopredu. Ako informovali Hospodárske noviny, potvrdila sa staršia informácia o vstupe developera Lucron do projektu, ktorého cieľom je vrátiť život na miesto, kde sa kedysi nachádzala historická bratislavská štvrť, ktorá zanikla v 60-tych rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto výstavbe Mostu SNP a nového sídliska.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube