Author photoSimona Schreinerová 06.12.2023 15:32

Ťažká cesta k výstavbe. Atraktívny projekt čaká na povolenia, susedom sa nepozdáva

Podoba zámeru výstavby polyfunkčného komplexu od spoločnosti Rinzle Rača s.r.o. bola zverejnená pred niekoľkými mesiacmi. Bývalé vinohrady majú nahradiť bytové domy a polyfunkčný objekt s vysokou architektonickou úrovňou aj funkčnou variabilitou. Časť verejnosti sa však proti zámeru postavila, čo sa odrazilo na priebehu povoľovacieho procesu. 

Zdroj: Rinzle Rača

Zdroj: Rinzle Rača

Projekt od prestížnych architektov

Mestská časť Bratislava – Rača patrí medzi tie, ktoré v poslednom období prechádzajú výrazným stavebným rozmachom. Výstavba je nezriedka spojená s expanziou do nezastavaných plôch po bývalých vinohradoch, čo sa štandardne nestretáva s pozitívnym prijatím u verejnosti či samosprávy. Zdá sa, že hladký priebeh nebude mať ani posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) zámeru Rinzle Rača.

Polyfunkčný Komplex Rinzle Rača má vzniknúť v rovnomennej lokalite Rinzle. Ide o územie, ktoré už dlhšiu dobu prechádza transformáciou a prispieť k nej má aj nový zámer. Samotné Rinzle majú vyplniť nevyužitý pozemok v dotyku s ulicou Úžiny vo svahovitom teréne, kde sa v minulosti nachádzali vinohrady. 

Prvé významné povolenie už projektu udelené bolo. Developer Rinzle Rača s.r.o., firma blízka menšiemu developerovi s realizáciami v zázemí Bratislavy, disponuje záväzným stanoviskom Magistrátu, čím bol posúdený súlad s Územným plánom. Predložená dokumentácia hovorí o vytvorení nového obytného územia so súvisiacim zázemím, zeleňou a oddychovými plochami s detskými ihriskami. Hlavnou funkciou bude bývanie, ktorú doplní občianska vybavenosť a administratíva.

Galéria

  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Situácia stavby. Zdroj: Rinzle Rača / EIA

Komplex bude tvoriť celkovo šesť objektov, z toho päť rezidenčných (A, B, C, D, E) a jeden polyfunkčný (F). Projekt je rozdelený na dva stavebné objekty (SO), SO 01 tvorí objekt A a F, zvyšok spadá pod objekt SO 02. Prístup k pozemku nového bytového komplexu bude zabezpečený prostredníctvom miestnej komunikácie z ulice Úžiny.

Bytové objekty sú navrhované s piatimi nadzemnými podlažiami (NP), z toho jedno bude ustúpené. Celkovo by sa v objektoch malo nachádzať 165 bytov (vrátane troch podlaží objektu F). Podľa EIA bude najviac trojizbových bytov – 80. Dvojizbových je navrhovaných 41, jednoizbových 33 a štvor- a päťizbových spolu 11.

Polyfunkčný objekt F bude pozostávať z piatich NP a slúžiť bude aj ako pobytové centrum pre seniorov. Jeho súčasťou sa ďalej stanú administratívne priestory, kým v parteri môžu vzniknúť rôzne prevádzky ako kaviarne, malé potraviny, kultúrne centrum, centrum voľného času a podobne. Občianska vybavenosť je navrhovaná okrem prvého NP aj na časti druhého. 

Rezidenti budú parkovať v podzemných podlažiach. Celkovo vznikne 276 parkovacích miest, z toho 250 v garáži a 26 na teréne. Na prízemí domov bude miestnosť, vyhradená na odkladanie bicyklov a kočíkov. Súčasťou spodnej stavby budú aj priestory pivničných kobiek a prvkov technologického zabezpečenia stavby.

Výstavba by mohla podľa EIA začať v roku 2025 a trvať by mala tri roky. Náklady na realizáciu projektu sú odhadované na 25 miliónov eur. Architektom projektu je Superatelier, čoraz známejšie pracovisko, ktoré sa podieľa na rozvoji Borov, Palmy alebo Vydrice.

 

Zdroj: Rinzle Rača

 

Obyvatelia z okolia majú výhrady

Rinzle Rača vyvolali rozporuplné reakcie rezidentov z okolitých developmentov a bytov, pričom asi najčastejšie sa skloňuje doprava a parkovanie. Zainteresovaná verejnosť žiada vybudovanie plne funkčného hlavného dopravného napojenia pre bytový komplex zo západnej strany už počas výstavby. Má ísť o napojenie na plánovanú cestnú komunikáciu, budovanú v rámci pripravovaného bytového komplexu Hroznový sad.

Podľa Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov aktuálne nakreslené dopravné napojenie iba cez ulicu Sadmelijská a Úžiny veľmi negatívne ovplyvní bezpečnosť, dopravnú situáciu, parkovanie a život obyvateľov bytových domov v tejto lokalite. Dôvodom má byť parkovanie, na ktoré sa používa aj jeden jazdný pruh ulice Sadmelijská.

Navrhovateľ však reaguje, že prístup cez ulicu Kadnárova bol overovaný v prípravnej fáze projektu. Vzhľadom na to, že danú vozovku nevlastní investor ani mesto, nie je možné prístup realizovať. Zabezpečený bude cez ulicu Úžiny, doplnený má byť výhľadovým napojením v západnej časti smerom k územiu Hroznového Sadu na Kadnárovu ulicu.

Spoločenstvo žiadalo aj zriadenie ďalších exteriérových parkovacích státí, ktoré by boli verejné. V riešenom území a jeho blízkom okolí totiž podľa nich aktuálne nie sú vybudované žiadne exteriérové parkovacie státia. Počet parkovacích miest je podľa spoločenstva nepostačujúci pre pokrytie potrieb užívateľov existujúcich bytových domov a nových bytových domov a ich návštev.

Investor však upozorňuje, že všetky parkovacie státia v exteriéri budú odovzdané do vlastníctva a správy Magistrátu. Ide o 26 stojísk pre verejnosť, pričom sa kvôli zámeru nebudú rušiť žiadne oficiálne vyznačené parkovacie miesta na ulici Úžiny. Investor tak spraví napriek tomu, že nie je povinný budovať parkovacie miesta pre obyvateľov okolitých objektov. Rezidenti projektu budú parkovať v podzemnej parkovacej garáži.

Developer uvádza na pravú mieru aj pripomienku k úprave ulice Úžiny. Podľa neho nenavrhuje žiadne úpravy existujúcej komunikácie, ale dopĺňa časť dodnes chýbajúceho chodníka popri ceste Úžiny na vlastných pozemkoch od existujúceho chodníka Úžiny po hranicu obytnej zóny.

Občania ďalej upozorňujú i na nedostatok predškolských zariadení, keďže budúcimi obyvateľmi budú zrejme aj mladé rodiny. Pôvodne plánovaná materská škola však bola nahradená centrom pre seniorov po konzultácii s mestskou časťou Rača. Občianska iniciatíva tiež namieta fakt, že podľa nich sa zámer nedostatočne venuje geologickým pomerom v predmetnej lokalite. Zmena geologických a hydrogeologických pomerov vplyvom výstavby však trápi viacerých občanov. Investor argumentuje realizovaným inžinierskogeologickým prieskumom na ploche riešeného územia.

Michal Drotován, starosta Rače, požaduje, aby boli všetky verejné priestranstvá prístupné aj širokej verejnosti a nielen užívateľom daných nehnuteľností, vrátane ihrísk. Do rozhodnutia žiada doplniť aj povinnosť realizovať pobytové zariadenie pre seniorov ako podmienku pre ďalšie povoľovacie konania. S uvedenými požiadavkami však developer počíta, takže pokiaľ ich Okresný úrad Bratislava zahrnie do podmienok rozhodnutia, pôjde skôr o akúsi „poistku“.

 

Zdroj: Rinzle Rača

 

Raču mení výstavba

Početné pripomienky verejnosti sa zrejme dali očakávať aj s ohľadom na ďalšie projekty v okolí, ktoré budú meniť ráz lokality. Rinzle vzniknú v blízkosti známych projektov Rínok Rača severovýchodne od neďalekej Sadmelijskej ulice a plánovaného zámeru Hroznový Sad v priamom susedstve. V dotyku s projektom je aj obytný súbor Zlaté Krídlo či prvá realizácia Corwinu, ktorá sa taktiež nazýva Rinzle. 

Odpor verejnosti zažil aj Hroznový Sad, ktorý je vo fáze prípravy a podobne ako Rinzle má ísť o zásah do vinohradov, hoci nevyužívaných. Projekt z dielne architektov Morocz_Tacovsky pripravuje spoločnosť Hroznový sad s.r.o. Polyfunkčný komplex bude obsahovať okrem funkcie bývania aj občiansku vybavenosť. Má ísť o osempodlažné objekty, osadené do svahu a s parkovou úpravou v blízkosti objektov. 

Výrazný stavebný rozmach môže citeľne prispieť k stúpajúcej kvalite života v mestskej časti. Okrem toho, že nové projekty prinášajú funkcie bývania a občianskej vybavenosti, stavebníci sa vo zvýšenej miere venujú aj verejným priestorom. Okrem toho developeri platia samospráve poplatok za rozvoj, určený na kapitálové investície v mestskej časti. Račianska samospráva tieto peniaze aktívne využíva. 

Vďaka jej aktivite sa tak zlepšil stav zanedbaných či doteraz prehliadaných území, príp. pribudla nová vybavenosť. Rača sa venuje skvalitňovaniu verejných priestorov, napríklad v podobe obnovy parku na Strelkovej, revitalizácie námestia v Rendezi či obnovy školského dvora na Plickovej. Veľká rekonštrukcia poslednej menovanej školy bola možná aj vďaka peniazom od Bencontu, stavebníka Rínku Rača. Spojením súkromných a verejných aktivít a investícií sa tak môže Rača stať lepším a krajším miestom pre život.

Ako to už v meste býva, kľúčovou otázkou ostáva balans medzi súkromnými a verejnými záujmami. V tomto prípade je vo verejnom záujme najmä ochrana tradičnej vinohradníckej krajiny a kultúry. Na debatu ostáva, či v tomto prípade už nebola definitívne mŕtva, alebo mala šancu sa ešte prinavrátiť. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube