Author photoRED 19.07.2022 16:54

Kedy nastane zásadná premena Slovanského nábrežia?

Popri sútoku Dunaja a Moravy, ruinách hradu Devín, súvisiacom múzeu a masíve Devínskej Kobyly dominuje Slovanské nábrežie ako jeden z najatraktívnejších turistických cieľov v tejto časti Bratislavy. Stav priestoru však tomu nezodpovedá. V jeho okolí sú očakávané určité investície, či sa však podarí zásadne zlepšiť úroveň nábrežia, ostáva otázne. 

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Relatívne dlhá komunikácia (mimochodom, ako jediné z deviatich bratislavských nábreží nie je pomenované po žiadnej osobnosti) so začiatkom pri Devínskej ceste (v smere od centra Bratislavy) a koncom na Muránskej ulici sa vďaka dostatočnej šírke stala obľúbenou promenádou pre chodcov aj cyklistov. Stredobodom ich záujmu býva predovšetkým jej samotný nábrežný úsek vymedzený Majákom Devín a hradnou skalou. 

 

Rozpačitý dojem prakticky po celej trase

Ani s prižmúrením obidvoch očí však nemožno povedať, že by celková úroveň, vybavenosť a vzhľad Slovanského nábrežia zodpovedali historickému významu NKP Hrad Devín, ktorého areál sa nad jeho podstatnou časťou vypína. Prvým nedostatkom, ktorý udrie do očí, je deficit oddychových miest (a to nielen v podobe lavičiek) na prevažne asfaltovom povrchu a koncepčne nejednotná drobná architektúra.

Rozpačitý dojem zanecháva takisto kvalitatívne rôznorodá vybavenosť na trase – Penzión a reštaurácia U Srnčíka, Penzión Trajan, Cafe Ahoy a tiež architektonicky nesúrodý strapec pohostinských zariadení pri vyústení promenády na nevzhľadné parkovisko (Hotel Hradná brána, U rytiera, Reštaurácia pod hradom Devín, Reštaurácia Devín, Devínske trhovisko a vínny trh). Čiastočne ho retušujú Pamätník Srdce Európy (zväčšená replika diela Daniela Brunovského), Brána slobody a drevený Kríž lodníkov.

Kaleidoskop zaujímavostí na Slovanskom nábreží pôsobí na prvý pohľad pestro. Na začiatku promenády, pri vyústení Hutníckej ulice, poskytuje svoje reštauračné služby a ubytovanie pre desať osôb už spomínaný Penzión a reštaurácia U Srnčíka, jeden z tradičných lokálnych podnikov. V druhej časti Mestského múzea, čiastočne na promenáde, sú umiestnené artefakty sochárskeho sympózia Devín. Turistický infostánok s požičovňou bicyklov tu od roku 2006 prevádzkuje OZ Bicyklová Bratislava (BicyBa), ktoré v roku 2008 realizovalo projekt „Rozvoj Slovanského nábrežia v Devíne“. Odvtedy sa na tomto mieste žiadny pozoruhodnejší počin neodohral.

O schátranej budove, ktorá bola kedysi súčasťou amfiteátra pod hradným bralom a ktorá už z diaľky padne do oka pasažierom z Rakúska prichádzajúcich lodí, sme informovali v nedávnom článku. Zlý celkový dojem vzhľad promenády po celej jej trase.

 

Vízia obnovy amfiteátra z pera kancelárie Beionde. Zdroj: Beionde

 

Mesto ani mestská časť nič nesľubujú

S otázkou, či je Slovanské nábrežie súčasťou programu Živých miest (MIB) a aké sú konkrétne plány na skultivovanie promenády, sme sa obrátili na Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. „V rámci programu Živé miesta je aktuálne ukončených, rozpracovaných alebo navrhovaných vyše 40 projektov. Promenáda Slovanského nábrežia nie je súčasťou tohto programu obnovy zanedbaných priestorov. Mesto sa ale plánuje venovať revitalizácii tohto priestoru do budúcna. Komplexná obnova zanedbaného amfiteátra zatiaľ nie je možná kvôli nevysporiadaným majetkovo-právnym vzťahom,“ uviedla pre YIM.BA Dagmar Schmucková z Oddelenia Komunikácie a marketingu hlavného mesta SR Bratislavy.

V podobnom duchu sme oslovili aj starostku mestskej časti Bratislava – Devín Ľubicu Kolkovú. Z jej vyjadrenia vyplýva, že okrem návrhu revitalizácie objektu devínskeho amfiteátra z roku 2015, ktorý pre vleklý súdny spor o nájomnú zmluvu ostáva stále na papieri, sa ďalšie formy mestských zásahov v mestskej časti nerobili. „Devínske bunkre uvádzané v projekte Mestské zásahy (2008) sa už nachádzajú v katastri Devínskej Novej Vsi, nie Devína,“ poznamenala starostka. Ako dodala, kvôli nútenej správe nemôže aktuálne mestská časť o podobných aktivitách uvažovať.

„Už dlhodobo máme sľúbenú potrebnú opravu osvetlenia Slovanského nábrežia a požiadali sme aj o osadenie 4 lavičiek podľa ponuky z magistrátu – dve pri vstupe na hrad, jednu na Slovanské nábrežie pri Dunaji a jednu pri sútoku Dunaja s Moravou,“ odpovedá Kolková na otázku YIM.BA, či mestská časť počíta s osadením nového, esteticky prijateľného mobiliáru s jednotným dizajnom na promenáde, prípadne s inštaláciou dekoratívneho typu nočného osvetlenia.

Odkazuje pritom na ponuku celkovo 50 ks nových lavičiek so špecifikáciou, ktorú starostom bratislavských mestských častí rozposlal minulý rok Magistrát Hlavného mesta SR za účelom skvalitnenia verejných priestorov. V prípade záujmu ich žiada o vytypovanie umiestnenia lavičiek v konkrétnych lokalitách, ktoré následne posúdi a po ich dodaní prevedie do správy mestských častí na dobu neurčitú. Magistrátom požadované osadenie lavičiek, ako i starostlivosť o ne však v prípade Devína naráža na problém. „Nútená správa nám financovať podobné zámery z nášho rozpočtu neumožňuje,“ vysvetľuje starostka Kolková.

 

Historické objekty na Slovanskom nábreží sa premenia na pivovar. Zdroj: Google StreetView

 

Oživí jednotvárnu promenádu Pivovar Devín?

Tomu, že turistický potenciál mestskej časti Bratislava-Devín, zasadenej do sídelnej štruktúry s pôvodným vidieckym charakterom zástavby, ostáva po desaťročia nevyužitý, nasvedčuje podľa Regionálneho Environmentálneho Centra aj nízka vyťaženosť jeho dennej ubytovacej kapacity 34 lôžok pri objeme 400-tisíc návštevníkov ročne. Na fakte, že sa táto magická destinácia stále nestala hitom aktívneho cestovného ruchu, sa čiastočne podpisuje aj vzhľad Slovanského nábrežia.

Jedným z menších projektov, ktorý by svojím skromným dielom mohol prispieť k oživeniu jednotvárnej nábrežnej promenády, je ohlásená rekonštrukcia domu v južnej časti mestskej časti na Pivovar Devín. Cieľom má byť podľa navrhovateľa – spoločnosti DEWAR, s.r.o. – zmena dokončenej stavby a zhodnotenie existujúcej budovy na rohu ulíc Slovanské Nábrežie a Kozičova za účelom vytvorenia malého remeselného pivovaru s ročnou produkciou približne 2.700 hl piva v prvej etape, respektíve 3.700 hl v druhej etape.

Objekt na pozemku s výmerou 624 m2 slúžil pôvodne na výrobné účely: najprv ako manufaktúra a neskôr ako kníhtlačiareň. Cieľom komplexnej rekonštrukcie domu v predpokladanom investičnom objeme 1,2 milióna eur, za ktorým stojí projekčná firma Arding, je prinavrátiť mu jeho výrobnú funkciu a upraviť hmotovo-architektonické riešenie tak, aby harmonizovalo s pôvodným rurálnym charakterom Devína, v súlade s jeho územným plánom a podmienkami stanovenými Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) Bratislava.

Ako sa v predloženom zámere uvádza, hmotovo-architektonické riešenie rekonštruovaného objektu vychádza popri vytvorení bezkonfliktnej a bezkolíznej prevádzky z ďalšej požiadavky – zachovania jeho rázu typického pre vidiecky urbanizmus mestskej časti. Príznačné sú preň jednoduché sedlové strechy, štítové steny a kopírovanie topografie meniaceho sa terénu tak, aby s ním hmotovo-priestorové riešenie nestálo v protiklade.

Posudzovaná investičná činnosť podľa EIA nezasahuje do vodárenských zdrojov, chránených a vyhlásených území. Je v súlade s ÚPN Bratislavy a ÚPN zóny Devín I, ako aj s podmienkami stanovenými KPÚ Bratislava, ktorý vo svojom stanovisku z 11. apríla 2022 skonštatoval, že navrhovaný rekonštruovaný objekt rešpektuje chránené a hodnotné pohľady na NKP Devín – Slovanské hradisko, do ktorej ochranného pásma zasahuje. Preto súhlasí s jeho realizáciou. V rozsahu plošného návrhu nedôjde k odstráneniu prírodných ani kultúrnych pamiatok alebo k záberu poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov.

Trochu neurčito je definovaný kontakt remeselného pivovaru s verejnosťou. Okrem priestorov na uskladnenie surovín a distribúciu vyrobených produktov, prípravovne sladu, varne, kvasiarne či priestoru doplnkových výrobných a plniacich technológií sa v dokumente EIA spomína len vchod do objektu pre návštevníkov pivovaru (dve miestnosti), jedna galéria na prezentáciu pivných produktov a rozlohovo veľkorysý centrálny priestor, zamýšľaný ako galéria pre príležitostné výstavy umenia. Z uvedeného je teda zrejmé, že pokiaľ sa k pivovaru nepridá vkusný exteriér na degustáciu rôznych druhov vyrobených pív, jeho komunikácia so Slovanským nábrežím ostane minimálna.

Začiatok prestavby domu na Pivovar Devín sa podľa predloženého dokumentu predpokladá v 4Q 2022 a začiatok prevádzky v 4Q 2023. Ani tento sympatický zámer však nepostačí na zásadnú premenu Slovanského nábrežia v Devíne, ktorej časový horizont sa stále nevynoril.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube