Author photoSimona Schreinerová 25.08.2023 11:19

Parkovaniu na chodníkoch čoskoro odzvoní. Ako je mesto pripravené na zmenu? (anketa)

Novela zákona o cestnej premávke, ktorá upravuje parkovanie na chodníkoch, vstúpila do platnosti ešte v marci roka 2022. Celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch, s výnimkou vyznačených miest, ale vyvolal vlnu kritiky. Začiatok platnosti zákazu sa posunul na 1. október 2023 a samosprávy získali čas, aby sa na túto zmenu pripravili.

Ilustračný záber. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Ilustračný záber. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Novela zákona má minimalizovať parkovanie vozidiel na chodníkoch, ktoré majú slúžiť primárne chodcom. Do konca septembra platí, že parkovanie na chodníkoch je povolené pri zachovaní voľného miesta na chodníku a šírka prechodu musí byť aspoň 1,5 metra. Okrem toho sa nesmie jazdiť po chodníku kvôli parkovaniu. Reálne sa tak dá zaparkovať napríklad na chodníkoch popri ceste, ak sú dostatočne široké a vozidlo nemá hmotnosť vyššiu ako 2,8 tony.

Od októbra sa ale situácia zmení. Zaparkovať na chodníku bude zakázané, výnimkou sú iba miesta, na ktorých bude parkovanie výslovne povolené. Tieto miesta musia byť riadne označené dopravným značením. Parkovať na chodníku budú môcť naďalej bicykle a motorky. Pre Bratislavu je to veľká zmena, ktorá zasiahne najmä mestské časti (MČ), ktoré disponujú menším počtom parkovacích oproti deklarovanému dopytu.

Oslovili sme preto niekoľko kľúčových samospráv - Magistrát a mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Rača a Vrakuňa - aby sme zistili, ako sa s novelou zákona vysporiadali. Mestská časť Vrakuňa sa do uzávierky nevyjadrila.  

 

Otázky:

  • Ako hodnotíte stav pripravenosti vašej samosprávy? Aké opatrenia ste vykonali?

  • Ako sa zmenil počet parkovacích miest oproti počtu, ktorý ste predtým spravovali?

  • Aká je vaša vízia vo vzťahu k manažmentu parkovania v budúcnosti? Plánujete výstavbu nových parkovacích kapacít alebo redukciu existujúcich?

 

Odpovedajú:

  • Jozef Rybár - vedúci referátu komunikácie, mestská časť Bratislava – Petržalka

  • Michal Drotován – starosta mestskej časti Rača

  • Adela Vavrušová - komunikačné oddelenie, Mestská časť Bratislava – Ružinov

  • Veronika Gubková – hovorkyňa starostu, vedúca referátu komunikácie

  • Branislav Heldes - hovorca Karlovej Vsi

  • Referát komunikácie, Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

  • Peter Bubla – oddelenie komunikácie a marketingu Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy

 

Autá doteraz na mnohých miestach blokovali chodníky a vytláčali chodcov. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Ako hodnotíte stav pripravenosti vašej samosprávy? Aké opatrenia ste vykonali?

Jozef Rybár: Už od jesene 2019 v rámci nášho pilotného projektu bezplatného rezidentského Petržalského parkovacieho systému pracujeme na tom, aby sme v najľudnatejšej mestskej časti Slovenska zlegalizovali čo najväčší počet parkovacích boxov, ktorých sme vyznačili k dnešnému dňu viac ako 20-tisíc. Primárne na parkoviskách a cestách, ale z časti aj na chodníkoch.

Vždy však s prihliadnutím primárne na potreby chodcov v tej ktorej lokalite, pretože chodníky majú v prvom rade slúžiť im, nie motoristom. Akonáhle v tej ktorej lokalite vyznačíme maximálny počet parkovacích boxov, spúšťame v nej aj parkovaciu zónu, v ktorej už vozidlá mimo vyznačených boxov parkovať nemôžu.

Blížiaci sa dátum takzvanej chodníkovej novely tak pre nás v Petržalke nie je „šibeničný“ a do jeho účinnosti by sme mali mať legálne parkovacie miesta vrátane vhodných lokalít chodníkov tam, kde sa na pôvodný účel nevyužívajú a tam, kde ich šírka umožňuje z časti aj parkovanie vozidiel, v drvivej väčšine prípadov ošetrené príslušným zvislým aj vodorovným dopravným značením.

Samozrejme, toto platí za nás na mestskej časti, čiže miestnych cestách 3. a 4. triedy, ktoré spravujeme. Hlavné cestné ťahy a tie, po ktorých aj v Petržalke jazdí MHD, spravuje Magistrát hlavného mesta, ktorý na miestnych komunikáciách 2. a 1. triedy vrátane pridružených chodníkov určuje a realizuje aj reguláciu parkovania.

Michal Drotován: Na chodníkoch v správe MČ Rača, kde to predpisy umožňujú, bolo dopravným značením umožnené parkovanie.

Adela Vavrušová: Naša mestská časť sa aktívne pripravuje na legislatívnu zmenu v súvislosti s parkovaním na chodníkoch. Túto úpravu vnímame pozitívne, ale nie je možné vylúčiť parkovanie na všetkých chodníkoch. 

Veronika Gubková: Už teraz je na polovici ulíc v Starom Meste efektívne a do veľkej miery, podľa do platnosti prichádzajúceho zákona, nastavené parkovanie áut mimo chodníkov. Je to predovšetkým preto, že parkovanie na veľkej časti územia mestskej časti je už teraz regulované.

Ide o regulované parkovanie v okolí centra, ktoré bolo donedávna spravované spoločnosťou BPS park a.s., od 31. júla je však už súčasťou parkovacej politiky PAAS, ide o zónu SM0 Centrum - Panenská. Rok funkčne a dobre regulovaným územím mestskou parkovacou politikou je zóna SM1 Hlavná stanica - Blumentál.

Ďalšou reguláciou parkovania je tzv. rezidentské parkovanie s povolením MÚ BA Staré Mesto, ktoré nastavovala samospráva. Na zvyšnom území Starého Mesta sme vykonali passport chodníkov a parkovania na nich. Zmapovali sme využitie chodníkov z pohľadu lokality, ako aj legislatívnych a technických možností ich funkčnosti a stavu.

Našou prioritou je zachovanie bezpečných a priechodných chodníkov pre všetkých chodcov. Ak je lokalita, kde šírka chodníkov a vozovky umožní zachovanie a plnenie nášho cieľa, navrhli sme vyznačenie parkovacích miest. Po súhlase Krajského dopravného inšpektorátu a Hlavného mesta, MČ dopravné značenie na chodníkoch zrealizuje.

Branislav Heldes: Karlova Ves sa od prvých informácií o tejto legislatívnej zmene začala pripravovať miestnym zisťovaním, na ktorých komunikáciách bude možne parkovanie na chodníkoch vyznačiť pri zachovaní potrebných parametrov chodníka a šírky jazdných pruhov. Priebežne sa začali pripravovať dopravné projekty a po schválení krajským dopravným inšpektorátom predložili na Hlavné mesto. Sme pripravení aj na technickú realizáciu.

Sme však v situácii, že projekty musíme upravovať v zmysle požiadaviek Hlavného mesta, ktoré trvá na zvýšenej ochrane chodcov a uvoľňovaní chodníkov od áut. Vzhľadom na situáciu najmä na Dlhých Dieloch je pre nás každé parkovacie miesto veľmi dôležité. Súhlas Hlavného mesta s dopravným značením je bezpodmienečne potrebný. Požiadavka hlavného mesta na zachovanie dvojmetrovej šírky chodníka je na niektorých miestach bez zrušenia parkovania nerealizovateľná.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto pripravuje projekty organizácie dopravy s častým použítím značky č. 273 – ktorá povoľuje parkovanie na chodníku. Pre parkovanie na chodníkoch v tejto chvíli neplánujeme zjednosmerňovať ulice, ktoré sú teraz obojsmerné. Limitujúcim faktorom pri počte parkovacích miest je fakt, že legislatívne možnosti a technické normy pri budovaní bytových domov v minulosti neudávali parkovacie kapacity.

Peter Bubla: Regulácii parkovania na chodníkoch s ohľadom na bezpečnosť chodcov sa hlavné mesto na svojich komunikáciách venuje dlhodobo a koncepčne. Kvôli pripravovanej zmene zákona boli passportované všetky ulice v správe hlavného mesta a následne vyhodnotené, kde bude možné legalizovať parkovanie vrátane chodníkov priľahlých ku komunikácií v našej správe.

Miestne komunikácie III. a  IV. triedy a priľahlé chodníky spravujú mestské časti. A teda návrh parkovania na pridružených chodníkoch priľahlých ku komunikácii rieši príslušný správca miestnej komunikácie. 

V zavedených a pripravovaných zónach regulovaného parkovania PAAS je tento problém už vyriešený – legalizované parkovanie je navrhované iba tam, kde to šírkové pomery umožňujú. Mesto kontinuálne pracuje na rozširovaní zón regulovaného parkovania PAAS spolu s mestskými časťami. 

Pre riešenie exponovaných lokalít s nezaregulovaným parkovaním cez parkovaciu politiku PAAS, kým vstúpi do platnosti novela zákona od 1. októbra 2023, sme tak spracovali základné kritériá, napríklad: šírkové pomery (možnosti parkovanie na chodníku vychádzajú z minimálnych stavebných šírok chodníkov v STN), blízkosť inštitúcií napr. ZŠ, nemocnica, množstvo rezidentov danej zóny, riziká premávky z dôvodu vychádzania a schádzania z chodníka a ďalšie.

Na základe týchto kritérií sme vytypovali chodníky, kde by aspoň do času systémovej regulácie cez PAAS mohli byť vyznačené riadne parkovacie miesta, ktoré by umožňovali legálne parkovanie bez obmedzenia prechodu chodcov aj po účinnosti novely. 

 

Chodníky majú po novom ostať voľné pre chodcov, pokiaľ to priamo neumožňuje dopravné značenie. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Ako sa zmenil počet parkovacích miest oproti počtu, ktorý ste predtým spravovali?

Jozef Rybár: Pred vyznačením legálneho parkovacieho miesta v rezidentskej zóne alebo mimo nej na ceste, chodníku, parkovisku či inej odstavnej ploche de facto dané parkovacie miesta oficiálne neexistovali. Ich počty sa nedali určiť a nikdy neboli evidované. Preto platí, že po zavedení rezidentských zón v celej Petržalke (alebo hocikde inde), bude konečne jasné, kde, koľko a akých dostupných pakovacích kapacít existuje. Čiže aj to, kde ich je dostatok a naopak, kde nedostačujú.

Michal Drotován: Väčšina miest na chodníkoch neumožňuje legálne parkovanie ani dnes, takže tam sa stav nezmení.

Adela Vavrušová: Vo vyjadrení nie je táto informácia uvedená.

Veronika Gubková: Mestská časť presnú informáciu nemá, a to z dôvodu, že parkovanie na chodníkoch v neregulovanej zóne nebolo označené príslušným dopravným značením.

Branislav Heldes: Parkovanie na chodníkoch bolo viac menej nadivoko. Odteraz sa bude dať parkovať len na vyznačených miestach a v dôsledku zákazu iného parkovania budú parkovacie miesta bezpochyby chýbať. Práve preto sa snažíme presadiť, aby všade tam, kde je to možné, boli zachované.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto: Kroky uvedené vyššie smerujú k maximalizácii počtu legálnych parkovacích miest, ktoré budú v súlade s technickými normami a nebudú ohrozovať chodcov.

Peter Bubla: Priestor na chodníkoch, ktorý vozidlá využívali na parkovanie, častokrát nespĺňal podmienky na bezpečný a pohodlný pohyb chodcov. Zvyčajne neboli dodržané potrebné šírky chodníka pre chodcov či dostatočný rozhľad pred priechodmi či križovatkami a podobne. Aj v prípadoch, kedy boli zachované dostatočné šírkové a rozhľadové pomery sa nejednalo o riadne vyznačené parkovacie miesta. Novým značením ide o vytvorenie vhodných parkovacích miest, ktoré nebudú predstavovať pre chodcov prekážku brániacu v pohybe.

 

Mesto plánuje vo veľkom realizovať parkovacie domy. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Aká je vaša vízia vo vzťahu k manažmentu parkovania v budúcnosti? Plánujete výstavbu nových parkovacích kapacít alebo redukciu existujúcich?

Jozef Rybár: Systematicky našim obyvateľom i návštevníkom komunikujeme všetky úpravy v doprave i parkovaní, čo platí aj o vyznačovaní parkovacích boxov na chodníkoch v kontexte chodníkovej novely. Počty vozidiel ktoré už niekoľko rokov monitorujeme v rámci tej ktorej rezidentskej zóny reflektujú počty dostupných parkovacích miest po vyznačení všetkých legálnych možností a následnom spustení rezidentskej zóny.

V drvivej väčšine prípadov preto v Petržalke platí, že vďaka systematickej práci nášho úradu v agende mobility budú mať petržalskí rezidenti aj po aplikácii chodníkovej novely v dostupnej vzdialenosti legálne bezplatné parkovacie miesto. Výnimkou zostane niekoľko najproblematickejších ulíc a ich úsekov, kde bude potrebné parkovacie kapacity dobudovať.

Keďže však parkovaciu politiku aj v našej Petržalke postupne preberá hlavné mesto do ich celomestského parkovacieho systému PAAS, ďalšie otázky v tomto smere odporúčame smerovať na nich.

V rámci každej bezplatnej rezidentskej parkovacej zóny pred jej spustením vyznačujeme maximálny počet parkovacích boxov. S ich značením v rámci celej Petržalky by sme mali finišovať už v tomto roku pred zimou, čiže za komunikácie a chodníky v správe našej samosprávy môžeme konštatovať, že sa nám to podarí úplne, alebo takmer úplne.

Michal Drotován: Parkovanie súkromných motorových vozidiel je v prvom rade zodpovednosť majiteľov daným motorových vozidiel, mestská časť Bratislava - Rača má záujem v súčinnosti s Hlavným mestom SR Bratislava pokračovať v projekte rozširovania rezidenčného parkovania v budúcnosti.

Čo sa týka rozpočtu mestskej časti, tak približne 2/3 rozpočtu Rače smeruje do škôl a škôlok, na opravy komunikácií, chodníkov a tiež budovanie nových parkovacích miest smeruje približne 2% rozpočtu, mestská časť sa každý rok v rámci možností snaží vybudovať aj nové parkovacie miesta – aktuálne napr. rieši projekt parkovania na Kadnárovej alebo Pri vinohradoch.

Adela Vavrušová: V rámci Ružinova sme na cestách v správe mestskej časti hľadali lokality, kde zachovanie parkovania na chodníkoch je akceptovateľné. V niektorých prípadoch, ak je dostatočná šírka vozovky, tak sa parkovanie presunie priamo na vozovku, v ojedinelých prípadoch je riešením aj kompletné zrušenie chodníka, ktorý sa využije na parkovanie, ak je adekvátna náhrada – iný dostatočne široký a vyhovujúci chodník.

Art. Veronika Gubková: Mestská časť má záujem efektívne upratať verejný priestor a postupne zaregulovať celé územie Starého Mesta do režimu PAAS, čím zlepšíme dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska.

Nové parkovacie kapacity pribúdajú postupne v centrálnej časti Starého Mesta rušením vyhradených parkovacích miest, ktoré kedysi spravovala BPS, a.s., dokopy sa jedná o približne 1.000 miest. Do mája 2024 by mali zaniknúť aj posledné nahlásené vyhradené miesta a následne budeme pozorne sledovať a vyhodnocovať dopravnú situáciu.

V prípade, že budú parkovacie kapacity vyzerať dobre a rezidenti i návštevníci Starého Mesta budú mať kde zaparkovať, budeme uvažovať o preusporiadaní verejného priestoru - nové zelené plochy, tzv. slonie uši v križovatkách, parklety a podobne. Zatiaľ situáciu sledujeme a vyhodnocujeme.

Branislav Heldes: Karlova Ves pripravuje výstavbu parkovacieho domu na Ulici Ľ. Fullu, práce by sa mali začať v novembri. Máme vytipované aj ďalšie vhodné lokality. Ľudia sa však výstavbe vo svojom okolí bránia, a samozrejme je to otázka zdrojov.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto: Do budúcnosti parkovacie miesta chceme skôr regulovať, nie výrazne meniť ich počet.

Peter Bubla: Magistrát pracuje na príprave parkovacích domov a záchytných parkovísk, najmä pri inej dopravnej infraštruktúre ako električkové trate alebo pri zjazdoch z diaľnice. A ako už bolo skôr spomínané, v rámci rozširovania celomestskej parkovacej politiky PAAS je možné vyznačenie parkovacích miest len za dodržania minimálnych šírok a parametrov zadefinovaných v predpisoch STN.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube