Author photoSimona Schreinerová 19.03.2024 18:23

Sused proti výškovej budove: Aston 2.022 narazil, čaká ho komplikované povoľovanie

Polyfunkčný komplex Aston 2.022 od developera Estate 01 s.r.o. len nedávno získal dôležité rozhodnutie. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) už mohol byť v týchto dňoch ukončený. Do hry ale vstupuje odvolanie voči rozhodnutiu od jedného zo susedov, čo odďaľuje perspektívu vzniku nového výrazného projektu s výškovou dominantou.

Zdroj: Estate 01 / EIA

Zdroj: Estate 01 / EIA

Aston 2.022 má vzniknúť v susedstve Bajkalskej a Trenčianskej ulice v Ružinove, kde má nahradiť menší Hotel Aston. Objekt hotela vznikol v 50-tych rokoch 20. storočia ako ubytovňa. V roku 2006 prešiel architektmi pozitívne hodnotenou rekonštrukciou na biznishotel. Bol pomerne populárny napriek tomu, že lokalita bola v minulosti do veľkej miery výrobno-skladovou zónou. Spájaný je s Danielom Guspanom, ktorý dlhšie pôsobil ako vedúci Kancelárie Národnej rady SR, a so štátnou firmou MH Invest. 

Hlavnou funkčnou náplňou pripravovaného komplexu bude bývanie a prechodné ubytovanie. Súčasťou objektu budú aj priestory občianskej vybavenosti. Bývanie bude sústredené v troch sekciách B1, B2 a B3. Medzi sekciami B1 a B2 je navrhnutý hotel, určený na prechodné ubytovanie. V horných siedmich podlažiach 22-podlažného a 75 metrov vysokého hotelového bloku sú navrhnuté prenajímateľné byty. Obytné časti B1 a B2 budú mať deväť podlaží.

Nový projekt bude zo západu susediť s bytovým domom a z juhu sa nachádza administratívna budova patriaca Coop Produkt Slovensko. Práve táto spoločnosť podala odvolanie voči rozhodnutiu EIA, ktoré bolo vydané v polovici februára a čakalo na nadobudnutie právoplatnosti. Coop Produkt Slovensko zaslala k zámeru pripomienky ešte počas posudzovania zámeru.

Galéria

  • Zdroj: Estate 01 / EIA
  • Zdroj: Estate 01 / EIA
  • Zdroj: Estate 01 / EIA
  • Zdroj: Estate 01 / EIA
  • Zdroj: Estate 01 / EIA

Spoločnosť v rámci pripomienok namietala rozsah účelu projektu vzhľadom na ochranu svojho majetku. Aston má podľa nich vyčerpať kvóty urbanistického bloku, navyše malo prísť k započítaniu využitia ich plôch do urbanistického bloku. Okrem toho požadovala aj jeho posúdenie v širšom kontexte a s ohľadom na možnú budúcu výstavbu. Navrhovateľ však v rámci doplňujúcich informácií argumentoval súladom s územným plánom mesta a súhlasným záväzným stanoviskom Magistrátu.

Coop Produkt požaduje dodržanie odstupových vzdialeností od ich nehnuteľností aj obslužných komunikácii, teda aby nebolo zasiahnuté do ich práv na využitie parciel v ich vlastníctve. Odstupové vzdialenosti určuje stavebný zákon, výstavba projektu bude podľa investora realizovaná podľa platných povolení. Podrobnejšie technické a technologické riešenia budú uvedené v ďalších stupňoch povoľovania, teda v územnom a stavebnom konaní.

Požiadavkou bolo i doplnenie svetlotechnického posudku, ktorý by zohľadnil aj objekty patriace Coop Produkt, teda vplyv pripravovaného komplexu na ich preslnenie. Svetlotechnický posudok bol prílohou zámeru, investor na základe požiadavky doplnil vplyv na objekt Coop Produkt. Záverom posudku je, že Aston 2.022 nezhorší dostupnosť denného svetla susedných priestorov.

 

Situácia. Bajkalská je na obrázku dole. Zdroj: Estate 01 / EIA

 

Po zverejnení doplňujúcich informácii, teda v podstate odpovedí investora na doručené pripomienky, zaslala spoločnosť nové pripomienky. Problémom je podľa nej aj dopravné napojenie, ktoré má byť riešené nevyhovujúcim spôsobom a zúžiť jednu z parciel na Mliekarenskej ulici. Preto požadovala vypracovanie rozsiahlej dopravnej štúdie. Okresný úrad však v rozhodnutí skonštatoval, že dopravno-kapacitné posúdenie (je súčasťou zámeru) potvrdilo, že zámer výrazne neovplyvní dopravnú situáciu. Pripomienky, týkajúce sa zúženia parcely, zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Účastník konania nesúhlasil ani so závermi doplneného svetlotechnického posudku, naďalej trval na novom dopravno-kapacitnom posúdení, overení obsluhy územia verejnou hromadnou dopravou aj výpočtu potrebných parkovacích miest.

Výrazná časť „druhého kola“ pripomienok sa podobá na požiadavky, ktoré svojho času zasielalo k zámerom Združenie domových samospráv. Požiadavka Coop Produkt, aby boli parkovacie státia umiestnené v garáži a povrch bol riešený formou lokálneho parčíka, sa dá považovať za relevantnú. Avšak parkovacie miesta už sú navrhované v podzemnej garáži, čím sa vytvára priestor pre zeleň, ktorá bude konkrétne popísaná v návrhu sadových úprav.

Podobné je to aj s požiadavkou na definovanie najbližšej existujúcej zástavby, vypracovanie svetlotechnického posudku či požiadaviek na dodržiavanie zákona o odpadoch či ochrane poľnohospodárskej pôdy. Pozemky pre Aston sú definované ako zastavané, prípadne ostatné plochy.

Okresný úrad zahrnul pripomienky, ktoré vyhodnotil ako relevantné, do podmienok rozhodnutia. To znamená, že v ďalších stupňoch sa nimi bude musieť investor zaoberať. Navyše sa v územnom, stavebnom aj kolaudačnom konaní robí vyhodnotenie súladu dokumentácie s podmienkami rozhodnutia EIA.  

Napriek tomu podala spoločnosť Coop Produkt Slovakia voči rozhodnutiu odvolanie, ktoré je v podstate zhodné s pripomienkami zaslanými začiatkom februára. Spoločnosť však nepožaduje ďalšie posudzovanie, teda správu o hodnotení, ale zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na nové zisťovacie konanie.

O ďalšom osude zámeru tak rozhodne odvolací orgán. Bolo by skôr prekvapením, ak by pôvodné rozhodnutie zrušil. Nové zisťovacie konanie by zrejme žiadne nové poznatky, aj s ohľadom na vypracované odborné posudky, neprinieslo. Väčšina pripomienok účastníkov konania je riešiteľná až v územnom, resp. stavebnom konaní.

S ohľadom na proces pripomienkovania zámeru v EIA možno očakávať, že aj v ďalších stupňoch povoľovania nastanú komplikácie. Najnovšia výšková budova, naplánovaná na Bajkalskej, tak nebude mať jednoduchú cestu. Jej oponentom však nie sú aktivisti ani miestni obyvatelia. Je to susedná organizácia, ktorej pohnútky sú v tomto prípade nanajvýš otázne.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube