Author photoSimona Schreinerová 29.09.2023 14:40

Zásadný krok pre novú štvrť: Spojenie Dúbravky a Karlovej Vsi je bližšie, mesto dáva zelenú

Územie, oddeľujúce Dúbravku a Karlovu Ves, je bližšie k transformácii. Developer Penta Real Estate pripravuje v území, nazývanom Krčace, mohutný development Medze, ktorého detaily sú už dlhšie známe. Rozsiahly projekt získal dôležitý súhlas, ktorý ho posúva smerom k realizácii.

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

Lokalita, známa ako Horné Krčace, nachádzajúca sa medzi Dúbravkou a Karlovou Vsou pri električkovej radiále, sa bude meniť. Územie má v budúcnosti vyplniť zástavba. Z východnej strany susedí s ulicou M. Schneidera Trnavského, zo západnej s existujúcou poľnou cestou, prechádzajúcou záhradkárskou osadou. Zo severu a juhu hraničí s využívanými i nevyužívanými záhradami.

Úmysel Penta Real Estate stavať v severozápadnej časti územia Polyfunkčný súbor Medze je známy už niekoľko rokov. Zámer bude tvorený bývaním, drobným retailom a službami. Zástavba má pozostávať zo série samostatných bodových objektov, rozvoľnených v svahovitom teréne tak, aby pomedzi ne „pretekala“ zeleň.

Práve zeleň je pre lokalitu charakteristická a investor s ňou počíta aj po realizácii, nakoľko je podľa neho dôležitá pre vyššiu kvalitu územia. Smerom k ulici by sa mali stavať väčšie domy, na svahu by mali byť nižšie. Objekty majú byť natočené tak, aby bolo optimalizované preslnenie jednotlivých bytov. Podoba Medzí vzišla z architektonickej súťaže, ktorú vyhrala kancelária Pantograph, ktorá je známa aplikovaním postupov parametrickej architektúry. 

Galéria

  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate

Hlavný vstupný bod do areálu bude orientovaný z existujúcej Ulice M. Schneidera Trnavského. Zóna, priamo nadväzujúca na ulicu, bude pozostávať z objektov A1, A2, A3 s podlažnosťou desať až dvanásť nadzemných podlaží (NP). Táto zóna má mať mestský charakter, pričom priestory medzi objektmi budú tvorené kombináciou spevnených plôch a malých námestí s plochami parkovo upravenej zelene.

Podporiť ho má aj parter s kaviarňami, supermarketom, menšími obchodnými prevádzkami a službami. V severovýchodnej časti riešeného územia sa navrhuje jednopodlažný objekt predškolského zariadenia.

V centrálnej časti riešeného územia je navrhovaná zástavba objemovo a výškovo redukovaná. Ide o bytové domy spolu s objektmi prechodného ubytovania. Objekty B1 až B10 budú mať podlažnosť štyri až deväť NP. V priestoroch prechodného ubytovania sa počíta s umiestnením doplnkových služieb ako fitness, wellness, spa, yoga alebo menších stravovacích zariadení. Súčasťou centrálnej časti územia budú aj nové, parkovo upravené plochy zelene s detskými ihriskami, športoviskami a terasovými záhradami orientované na relax a oddych pre rezidentov aj návštevníkov.

V juhozápadnej časti riešeného územia budú lokalizované bytové domy C1 a C2 s podlažnosťou štyri až päť NP a bytové domy terasovitého charakteru D1 až D8 s podlažnosťou do štyroch NP. Bytové domy v západnej časti riešeného územia budú mať k dispozícií prístup na terén s vlastnou záhradou, prípadne terasou.

Projekt bol na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predložený v dvojici variantov. Podľa správy o hodnotení je preferovaným variantom 2m. Navrhovaná činnosť má podľa tohto variantu obsahovať celkovo 520 bytov a 280 rekreačných jednotiek. Rezidenti budú mať k dispozícii 1.246 parkovacích stojísk, z toho 1.179 miest bude umiestnených v podzemnej parkovacej garáži a 67 na teréne.

 

Štvrť bude založená na silnej prítomnosti zelene. Zdroj: Penta Real Estate

 

Projekt teraz zaznamenal ďalší pokrok, keď jeho severná časť získala súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta k investičnej činnosti. Magistrát tak posúdil súlad zámeru s Územným plánov a zo svojej strany dáva výstavbe zelenú. Zóna Sever zahŕňa stavebné celky S1 až S3 (plus stavebný celok S4, ide ale len o komunikáciu), čo sú v preklade objekty podzemných garáží, z ktorých vystupujú samostatné bloky bytových domov alebo budov občianskej vybavenosti.

Celok S1 je tak tvorený domami (blokmi) A1, B1 a B2. V bytovom dome A1 s dvanástimi NP sa budú nachádzať trojizbové, dvojizbové aj jednoizbové byty. Na desiatom až dvanástom NP budú aj väčšie štvorizbové bytové jednotky. Na prvom NP bude občianska vybavenosť.

Blok B1 bude mať na prízemí materskú školu. Na prvom NP sa taktiež uvažuje s občianskou vybavenosťou. Vyššie podlažia sú už určené pre bývanie, navrhované sú trojizbové, dvojizbové aj jednoizbové bytové jednotky. Na piatom až šiestom budú aj dva štvorizbové byty.

Blok B2 označuje hotel, na ktorého prízemí bude recepcia, wellnes a stravovanie. Prvé až deviate NP už bude slúžiť na ubytovanie. Štvrté podzemné podlažie PP slúži ako parkovacia garáž, technologické zázemie objektu, hotelové zázemie (pod blokom B2), komunikačné priestory, pivničné kobky. Na treťom a druhom PP bude pod blokom B2 aj wellness. Tieto tri objekty patria pod obytný celok S1.

V stavebnom celku S2 sa nachádzajú bloky B3 až B5, všetky sú určené na prechodné ubytovanie. Objekt B3 bude mať od prvého PP až po šieste nadzemné podlažie iba hotelové izby. V B4 bude na prvom PP parkovacia garáž, fitness, lobby, bar a spoločenská miestnosť. Na prvom až šiestom NP sú hotelové izby. Podzemná garáž je aj v objekte B5. Na prvom NP bude hotelové vybavenie a na druhom až siedmom NP hotelové izby.

Stavebný celok S3 je rovnako tvorený objektom na spoločnej podzemnej podnoži so štyrmi podzemnými podlažiami (hoci nie pod celým S3). Od úrovne druhého PP medzi blokmi B6 a B7 a v nadzemnej časti medzi blokmi D1, D2 a D3 z objektu vystupuje päť samostatných blokov B6, B7, D1, D2 a D3, s podlažnosťou 3 NP (blok B6), 2 NP (blok B7), 3 NP (blok D1), 2 NP (blok D2) a 4 NP (blok D3). 

Štvrté a tretie PP je navrhované pod blokmi B6 a B7 a nachádzať sa tu bude parkovacia garáž, technologické zázemie objektu, komunikačné priestory, bytové jednotky a pivničné kobky. V bloku B6 sú navrhované bytové jednotky od druhého PP po tretie NP. Rovnako je na tom aj objekt B7 s výnimkou, že na druhom PP sa počíta aj s parkovacou garážou. V blokoch D1 až D3 sú navrhované iba väčšie štvorizbové a päťizbové rezidencie. V D2 a D3 sa navrhuje aj parkovacia garáž.

Celkovo sa v rámci povoľovanej časti projektu navrhuje 225 bytov a 86 hotelových izieb. Obyvatelia budú mať k dispozícii 636 parkovacích miest. Z celej riešenej plochy zaberie zástavba len šestinu územia, zeleň viac ako tretinu. Zvyšok budú pravdepodobne dopravné plochy, prípadne plochy verejných priestorov a komunikácií. 

Zóna Juh bude pozostávať taktiež z troch blokov J1 až J3. V prvom bloku sú naplánované bytové domy A2, B8 a B10 a hotely A3 a B9. Blok J2 zahŕňa bytové domy C1 a C2, posledný blok J3 je tiež obytný a vystavajú sa tu bytové domy D4 až D8. Táto zóna ale nebola predmetom tohto konania. Záväzné stanovisko bolo vydané iba pre zónu Sever.

S ohľadom na stav prípravy projektu možno očakávať štart výstavby prvých objektov v druhej polovici budúceho roka. Developer taktiež avizoval spustenie predaja bytov až na budúci rok. 

 

Zdroj: Penta Real Estate

 

Polyfunkčný súbor Medze predstavuje ambicióznu urbanistickú a stavebnú víziu. Zameraná je na vytvorenie modernej (aj v zmysle modernistickej) a udržateľnej štvrte. Do neudržiavanej lokality by mal priniesť spojenie bývania, zelene a bežných služieb a vybavenosti. Budúci obyvatelia by mali žiť v do veľkej miere samostatnej komunite, ktorá bude dostatočne veľká na to, aby saturovala väčšinu najzákladnejších potrieb. 

Dosiaľ odhalená časť Medzí je totiž stále len začiatkom rozvoja lokality. Developer sa už dlhšie venuje skupovaniu pozemkov v území, čo má postupne viesť k úplnému prepojeniu Dúbravky a Karlovej Vsi. Z pohľadu potenciálu a vhodnosti pre rozvoj ide o jednu z najlepších lokalít v meste - v rámci developmentu totiž dôjde k nahradeniu záhradkárskej kolónie, kde sa nenachádzajú žiadne pamiatky alebo budovy, štvrť má k dispozícii dve električkové zastávky, neďaleko je vybavenosťou relatívne dobre saturovaná Dúbravka a ešte dôjde aj ku skompaktneniu mesta. 

Očakávané je predstavenie podoby druhej časti rozvoja Medzí. Je známe, že víťazom súťaže na riešenie územia bola kancelária Compass Architekti. Koncept zatiaľ nebol nijakým spôsobom prezentovaný. Dá sa však predpokladať, že v mnohých ohľadoch nadviaže na prvú časť. 

Development má pred sebou ešte dlhú cestu. Na jej konci ale ďalšia časť Bratislavy dramaticky zmení svoj charakter. Prispeje tak k pozitívnemu zahusťovaniu mesta aj rastu Dúbravky, ktorá sa stáva čoraz modernejšou, ľudnatejšou aj atraktívnejšou štvrťou. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube