Author photoRED 15.06.2022 10:44

Verejný priestor vo Východnom prejde zlepšením, Rača pripravuje opravu „námestia“

Mestská časť Bratislava-Rača vyniká medzi ostatnými bratislavskými samosprávami viacerými špecifikami. Okrem toho, že má bohatú históriu a vlastnú identitu, územne sú k nej pričlenené aj miestne časti Krasňany a Východné (alebo Rendez). Druhá menovaná stelesňuje zanedbanú rozvojovú zónu, kde sa však pomaly pripravujú prvé investície, zamerané na jej zveľadenie.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Hoci tu dnes žije takmer 6-tisíc obyvateľov, prestíž tohto miesta neznižuje len jeho neatraktívny vzhľad, ale aj reálna „odrezanosť“ od ostatného mesta. Absentuje kvalitné dopravné prepojenie na Raču, rovnako napojenosť na MHD je nevyhovujúca. K tomu sa napriek úsiliu mestskej časti pridávajú ďalšie negatíva – pretrvávajúca nízka úroveň občianskej vybavenosti, neprívetivý verejný priestor, nedostatočná infraštruktúra, ale aj migrácia divej zveri cez toto územie.

A tak sa pred blížiacim sa nástupom nového volebného obdobia popri správach o investičných projektoch v Rači alebo v Krasňanoch čoraz viac objavujú aj zmienky o plánoch pre Východné. Ako píše starosta Rače Michal Drotován v profile na sociálnej sieti, mestská časť momentálne rokuje so štátom a železnicami o získaní budovy bývalej materskej školy na Dopravnej a do budúcna plánuje riešiť pozemky aj projekt novej základnej školy či prípravu denného stacionára pre seniorov. Zároveň sa pripravuje aj výraznejšie zlepšenie verejného priestoru – „námestia“ – na Dopravnej.

„Postupne chceme dlhoročný dlh ohľadom verejných priestorov dobehnúť – tento rok by sa malo začať s kompletnou opravou námestíčka,“ píše Drotován. Rača pripravuje jeho kompletnú revitalizáciu, ktorá sa realizuje aj kvôli potrebe odvodnenia plochy. Samospráva reagovala aj na potrebu zachovania prejazdu vozidiel, ponechania určitého počtu parkovacích miest alebo zachovania polohy sietí a zastávky MHD. Problémom je chýbajúca dažďová kanalizácia.

Nový projekt tak prinesie odvodnenú vydláždenú plochu, výsadbu (ktorá sa ale zadefinuje až po zistení reálneho stavu sietí pod plochou), nový mobiliár, vznik 13 parkovacích miest, parkovanie pre bicykle a nateraz aj obnovenú zastávku. Do budúcna by sa však teoreticky mohla posunúť. Zámer musí prejsť povoľovacím konaním, následne sa bude súťažiť zhotoviteľ, ktorý projekt zrealizuje. Starosta dúfa, že by sa práce mohli spustiť už na jeseň tohto roku a trvať do jari 2023.

Vedenie miestnej samosprávy tvrdí, že pracuje aj na ďalších prospešných zmenách. Ako Michal Drotován pripomína, v rámci projektovej prípravy štátu nedávno pripomienkovali zámer kompletnej rekonštrukcie železničných tratí, pričom sa im podarilo do strategických dokumentov presadiť aj vybudovanie novej stanice pre osobnú vlakovú dopravu na Rendezi. Takisto sa mestská časť snaží posunúť dopredu prepojenie komunikácií Pri Šajbách a Na pántoch a novú spojnicu pre autá medzi Račou a Rendezom, čo by prinieslo vyriešenie azda najpálčivejšieho problému celej lokality – zlé prepojenie obidvoch račianskych častí.

O niečo odvážnejšie boli Drotovánové zámery z roku 2014, ktoré prezentoval ako vtedajší kandidát na starostu: vytvorenie oddychového korza popri Račianskom potoku, prestavba materskej školy Pri Šajbách, ihriska a športového areálu na Sklabinskej či postupné riešenie nakopených problémov sídliska Šajby (dražby, inžinierske siete, komunikácie, parkoviská, čierne skládky, čistota životného prostredia). V praxi sa napokon ukázalo, že riešenie týchto tém je náročnejšie.

 

Charakter Východného do veľkej miery determinujú veľké železničné areály, do budúcna ale možno očakávať výstavbu na dnes voľných poľnohospodárskych plochách. Zdroj: Google Maps

 

Čo sa týka budúceho rozvoja, celá oblasť si zasluhuje, pokiaľ má byť dôstojnou súčasťou podunajskej metropoly, plnohodnotnú konverziu na kompaktné mestské prostredie. To ale predpokladá zbaviť sa viacerých opustených reliktov priemyselnej zóny a transformáciu na modernú rezidenčnú lokalitu s kvalitnou občianskou vybavenosťou. V Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy je lokalita dlhodobo zaradená medzi rozvojové oblasti.

Podľa vízie starostu by sa malo dbať na „zachovanie jedinečného železničiarskeho charakteru Rendezu a nezahusťovanie ďalšou výstavbou“. Železničná stanica Bratislava-Východ so širokým koľajiskom a rozľahlý areál opravárenského železničného parku využívajúceho objekty starého a nového rušňového depa je totiž dodnes – popri Akadémii Policajného zboru na Sklabinskej ulici – rozhodujúcou dominantou, ktorá určuje genius loci celej oblasti.

Ide o do istej miery kontroverznú formuláciu. Samozrejme, nemožno namietať napríklad voči rekonštrukcii Železničného múzea na Dopravnej a rozvoju jeho areálu. Na strane druhej ale treba aktívne pracovať na eliminovaní nepriaznivých vplyvov železničnej dopravy dostupnými prostriedkami. Ak tu raz má vzniknúť naozaj kvalitná štvrť, je so „železničiarskym charakterom“ územia potrebné pracovať inak, ako je tolerancia hluku alebo bariér, ktoré prítomnosť veľkého areálu prináša.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Situácia úpravy verejného priestoru. Zdroj: Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava-Rača

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube