Author photoSimona Schreinerová 11.01.2024 17:02

Mestské prostredie a živá ulica v Petržalke: Výstavba na Lužnej má pokračovať, predstavená bola urbanistická štúdia

V uplynulých rokoch vznikla v okolí Lužnej ulice v Petržalke osobitá zóna, tvorená novou zástavbou od spoločnosti Vodotika-MG. Developer by rád v podobnom vývoji pokračoval. Ďalší rozvoj lokality však limituje Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy (ÚPN BA). Možnosti zmeny má preveriť urbanistická štúdia.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Urbanistická štúdia čaká na pripomienky

Zóna medzi Bosákovou a Einsteinovou ulicou v Petržalke bola na prelome storočí z veľkej časti nezastavaným územím. V lokalite sa vtedy nachádzala poliklinika Šustekova a dvojica mohutných bytových domov, ktoré dopĺňalo niekoľko menších objektov.

Začiatkom 21. storočia však lokalita začala získavať novú tvár, čo bolo spôsobené výstavbou prvých bytových domov. Vznikala tu časť s jasne vymedzenými ulicami a kompaktnejším charakterom. V tomto vývoji sa v podstate pokračuje až do súčasnosti, keď sa tu už nachádzajú stovky bytov a pomerne zaplnený a aktívny obchodný parter. Lokalitu okrášľujú aj pekne upravené verejné priestory.

Štvrť buduje najmä spoločnosť Vodotika-MG, ktorá tu postupne realizuje jeden bytový dom za druhým. K posledným patrí Lužná 2A, 2B či 4C. Napriek tomu, že domy nevynikajú architektúrou, lokalita si našla medzi ľuďmi obľubu vďaka relatívnej cenovej dostupnosti. Mimoriadne dobrá je aj dopravná dostupnosť - z veľkej časti lokality je električková trať v pešej vzdialenosti, pohodlné je aj napojenie na vnútromestský obchvat. 

Galéria

  • Variant 1. Zdroj: JELA
  • Variant 2. Zdroj: JELA
  • Lužná V. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Lužná 4C. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Lužná 4C. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Lužná 4C. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Lužná 2B. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Ďalšej transformácii územia však bráni najmä aktuálny ÚPN BA. Podľa neho by sa tu mali realizovať rozsiahlejšie plochy občianskej vybavenosti mestského a nadmestského významu. V praxi to znamená, že ďalšie byty by vznikali len v obmedzenej miere, resp. vôbec.

Po občianskej vybavenosti tu však taký dopyt nie je. Koncom roka 2022 sa preto objavil oznam o „Návrhu zadania Urbanistickej štúdie Lužná“. Dnes už je urbanistická štúdia (UŠ) vypracovaná a zverejnená. Možnosť pripomienkovať štúdiu môže aj široká verejnosť, ktorá má čas posielať svoje návrhy do konca januára 2024.

UŠ je vypracovaná v dvoch variantoch, riešené územie má rozlohu 2,81 ha. Vlastníkom územia a zároveň objednávateľom dokumentácie je spoločnosť Vodotika-MG, spracovateľom JELA. Cieľom je vytvoriť z územia novú mestotvornú štruktúru s optimálnym funkčným využitím a primeranou mierou mestskej zástavby. Reprofilácia územia bude spočívať v návrhu zmien funkčného využitia územia a v optimalizácií priestorového usporiadania nových funkcií v území, čo v preklade novú výstavbu (najmä) bytoviek.

Zo severu je dotknuté územie ohraničené železničkou traťou, z juhu zástavbou na Bosákovej, z východu ho ohraničuje zástavba na Lužnej a zo západu ulice Černyševského a Bosákova. Návrh urbanistickej koncepcie zóny vychádza z koncepcie ÚPN BA, pričom UŠ ju ďalej rozvíja, aktualizuje a optimalizuje zosúladenie komplexného rozvoja územia s koncepčnými dlhodobými zámermi mesta a mestskej časti. 

 

Prostredie dnes dotvárajú upravené verejné priestory aj svojské umenie. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Vzniknúť majú ďalšie byty, vybavenosť aj verejné priestory

Prioritou návrhu urbanistickej štúdie má byť riešenie kvalitného mestského prostredia s cieleným zastúpením mestských funkcií v podobe bývania s primeranou občianskou vybavenosťou. Tieto funkcie budú doplnené sídelnou, hlavne parkovou zeleňou. Zástavba bude doplnená oddychovými a športovými plochami pre všetky vekové kategórie.

Priestorová koncepcia zóny navrhnutá v UŠ počíta s kompozičnou osou v smere západ - východ, prepájajúcou predpolie budúceho TIOP Einsteinova (terminálu integrovanej osobnej prepravy) s budúcim parkom na Šustekovej ulici. V smere sever - juh má kompozičná os prepájať budúce centrum Petržalky s lokalitou pravobrežného mestského centra severne od Einsteinovej. Prepojenie by mala tvoriť nová navrhovaná lávka ponad diaľnicu D1 a TIOP.

Návrh priestorovej koncepcie dopĺňa sieť verejných priestorov a pešie prepojenia k novému parku. Ústredným kompozičným prvkom by sa mal stať kvalitný tradičný priestor ulice, striedajúci sa s väčšími a menšími verejnými priestormi. Vnútroblokový park pozdĺžneho tvaru je situovaný rovnobežne s ulicou Šustekova.

V severnej časti územia bude podľa návrhu zástavba vytvárať priestorovú a hlukovú clonu od železničnej trate a diaľnice. Južná strana zas vytvorí polootvorené verejné priestory pozdĺž hlavnej kompozičnej osi územia. Navrhovaný súbor objektov bude pozostávať z polootvorených obytných blokov budov s funkčným parterom v kontakte s verejným priestorom.

Podlažnosť obytných domov priliehajúcich k Šustekovej má byť od šiestich nadzemných podlaží (NP) do deväť NP vo variante 1 a od šesť do 14 NP vo variante 2. Oba varianty spĺňajú požiadavky výškovej regulácie, nakoľko nepresiahnu výšku 46 metrov. 

Skladba a veľkosti bytových jednotiek majú ponúkať širokú variáciu plošných výmer jedno- až štvorizbových bytov. Byty sú podľa spracovateľa štúdie koncipované so zreteľom na oddelenie nočnej a dennej zóny. Súčasťou bytov bude exteriérový priestor v podobe balkónov alebo loggií.

Rezidentí budú mať prístup aj k malým komunitným priestorom v rámci dvorov, vybaveným hracími prvkami a ďalším mobiliárom. Časť striech je navrhovaná vo forme komunitných záhrad. V kľúčových pozíciách je navrhovaná občianska vybavenosť pre obyvateľov a návštevníkov zóny.  Na nároží Černyševského a Bosákovej má byť v parteri obytného domu situovaná materská škola. Dvor by mala mať vo vnútrobloku. 

Potrebný počet parkovacích miest bude zabezpečený garážovými státiami pod budovami a vnútroblokmi, ako aj parkovacími miestami na povrchu pozdĺž navrhovaných obslužných komunikácií. Pre variant 1 je to 949 parkovacích miest a pre variant 2 sa počíta s 912 stojiskami. Súčasťou podzemných garážových domov je podľa návrhu aj parking pre cyklistov s miestnosťou pre údržbu. 

S výstavbou väčšiny navrhovaných objektov sa uvažuje približne na roky 2024 až 2036. Ďalší postup bude závisieť aj od rýchlosti úradov pri posudzovaní navrhovanej zmeny regulácie. Urbanistická štúdia sa po úspešnom prerokovaní stáva podkladom pre zmenu územného plánu. Až po jej schválení sa stáva záväzným podkladom a investor môže rozbehnúť vstúpiť do povoľovacieho procesu projektu alebo projektov samotných. Pred investorom sú tak ešte roky vyčkávania na rozhodnutia verejného sektoru. 

 

Pri pohľade z Petržalky ide o prechodné územie medzi sídliskom a budúcim rozšírením centra mesta na pravý breh. Zdroj: J&T Real Estate

 

Severná časť Petržalky prechádza transformáciou

Zmena funkčnej regulácie v tejto lokalite je súčasťou širšieho procesu transformácie severnej časti Petržalky. Ide o jedno z území s najvyšším rozvojovým potenciálom, čo je dané najmä blízkosťou k centru Bratislavy. Postupná premena síce bude trvať ešte niekoľko rokov až desaťročí, ale Urbanistická štúdia Lužná je významným krokom k transformácii.

Už v období, keď vznikala Petržalka, sa počítalo s tým, že bude mať vlastné jadro a kompletnú vybavenosť. Jej severná časť sa mala zároveň stať rozšírením celomestského centra cez rieku. Nachádzať sa malo najmä v priestore medzi Starým a Prístavným mostom, pričom zo severu by bolo vymedzené riekou a z juhu Einsteinovou. Navrhované bolo aj lepšie prepojenie so zvyškom sídliska.

Dnes získava táto vízia reálnejšiu podobu. S rozvojom tzv. Celomestského centra Petržalka sa ráta aj v súčasnosti. Reprezentujú ho projekty Nové Lido od J&T Real Estate a Southbank od Penta Real Estate. V oboch prípadoch má ísť o polyfunkčné projekty s celkovo štvorciferným množstvom bytov, šesťciferným objemom metrov štvorcových kancelárií a rozsiahlym retailom.

Súčasťou rozvoja územia však majú byť aj atraktívne verejné priestory nábrežného parku, centrálneho námestia, mestského parku či bulváru, doplnené o pešie a cyklistické premostenie Dunaja a významnú verejnú budovu kultúrneho charakteru v jadre územia. Predpokladom pre vznik oboch projektov je zmena Územného plánu mesta. K tej by mohlo dôjsť v priebehu budúceho roka v podobe tzv. Zmien a doplnkov 10. 

V horizonte desaťročia alebo dvoch sa Petržalka, dnes vnímaná najmä ako monotónne sídlisko, naozaj môže stať „mestskejšia“. Môže sa zmeniť na komplexnú časť metropoly s rozličnými lokalitami s jedinečným charakterom a identitou. Nové Lido s nádychom veľkomesta aj obytná Lužná dokážu prispieť k vytvoreniu nových atraktívnych priestorov aj vyššej kvality života v najľudnatejšej mestskej časti.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube