Author photoAdrian Gubčo 24.01.2024 15:19

Nekonečná sága pokračuje. Súťaž na rekonštrukciu Hlavnej stanice bude meškať, nové zlepšenia sú otázne

Z pohľadu mnohých Bratislavčanov aj návštevníkov mesta je podoba a stav Hlavnej železničnej stanice najväčším problémom metropoly. Faktom je, že stanica trpí nedostatkami z kapacitného, prevádzkového aj estetického hľadiska. Preto sa už dlho hovorí o rekonštrukcii po architektonickej súťaži. Dátum jej vyhlásenia sa však nedá presne odhadnúť.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Veľký problém Bratislavy

Prvá stanica v tejto časti Bratislavy, teda severne od historického centra, vznikla už v roku 1848 ako koncová stanica pre trate do Viedne a Břeclavi. Dnes slúži Ministerstvu vnútra SR. V roku 1871 k nej pribudla stanica, umiestnená o niekoľko stoviek metrov severnejšie – teda na dnešnom mieste. V tom čase sa totiž vybudovala trať do Budapešti.

S postupným rozvojom železničnej dopravy sa začala daná poloha stanice ukazovať ako nevhodná. Vlaky zastavovali v oblúku a nástupištia boli príliš krátke, čo platí doteraz. Preto sa už na začiatku 20. storočia začali objavovať úvahy o presune stanice na iné, vhodnejšie miesto. Mesto potvrdilo tieto plány v medzivojnovom období, keď s presunom rátal nový regulačný plán. V praxi sa ale nič neudialo, nanajvýš bola odstránená pôvodná historizujúca podoba hlavnej staničnej budovy.

Diskusie o presune stanice pokračovali aj v povojnovom období. Vyvrcholili koncom 80-tych rokov, keď sa zorganizovala veľká súťaž na riešenie jej podoby v polohe o niekoľko stoviek metrov východnejšie. Dané riešenie by si vyžiadalo masívne asanácie v štvrti medzi železničnou traťou a Šancovou ulicou. V rámci prípravy na presun bola v roku 1989 vybudovaná aspoň dočasná staničná hala v podobe prístavby pred pôvodným objektom.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Riešené územie v rámci štúdie. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Podoba Hlavnej stanice na začiatku 20. storočia. Zdroj: National Széchényi Library
  • Súťažný návrh na riešenie stanice a okolia zo začiatku tohto storočia. Zdroj: Architekti BKPŠ

Revolúcia a obnovenie súkromného vlastníctva znamenali koniec úvah o posune. Ďalšie navrhované riešenia počítali s rekonštrukciou s účasťou súkromného kapitálu, ktorý by využil priestory v okolí stanice v prospech komerčných budov, samotná stanica zas mala byť prepojená s nákupným centrom. Tieto plány však zlyhali. Odmietnutá napokon bola aj vízia vzniku novej hlavnej stanice na Filiálke.

Bratislava tak dnes disponuje zastaranou Hlavnou stanicou, ktorá trpí viacerými problémami. Okrem zmieňovanej polohy v oblúku a krátkych nástupísk je to aj nedostatok koľají, nevhodná šírka nástupíšť a podchodov k nim, bariérovosť, chýbajúce priečne vzťahy, nízka úroveň služieb, údržba či komplikované riešenie dopravy v jej blízkosti. K tomu sa pridáva ešte slabá údržba a celkovo nedostačujúci stav verejného priestoru.

Stanica nespĺňa ani elementárne nároky na kvalitný dopravný uzol, porovnateľný s podobne významnými objektami v zahraničí. Preto je už desaťročia predmetom kritiky verejnosti. Samospráva aj vedenie kľúčových organizácií – teda Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) alebo Ministerstva dopravy SR – o problémoch vedia. V posledných rokoch sa tak zrealizovali aspoň lokálne úpravy.

Tie zahŕňali obnovu bývalej reštaurácie a jej prerobenie na čakáreň alebo inštalovanie výťahov na viacerých nástupištiach. Prístavba k pôvodnému objektu stanice bola očistená od reklamy a interiér čiastočne zestetizovaný a doplnený o informačný systém. V roku 2022 Hlavné mesto upravilo verejný priestor priamo pred stanicou, keď predláždilo jednotlivé plochy a doplnilo kvalitnejší mobiliár.

To však nie je komplexná obnova, čo jednotlivé strany pripúšťajú. V praxi sa na Hlavnej stanici toho veľa nezmenilo. Preto sa už nejakú dobu hovorí o veľkej urbanisticko-architektonickej súťaži, ktorá by vyriešila všetky kľúčové problémy stanice aj jej okolia a posunula ju do súčasnosti.

 

Štúdia železničného uzla naznačuje, ako sa bude riešiť situácia koľají a nástupíšť. Zdroj: ŽSR via dialnice.info

 

Príprava súťaže potrvá dlho

Bratislava pod dojmom veľkých súťaží, ktoré majú premeniť stanice v Brne, Vilniuse a ďalších mestách chce zrealizovať vlastnú súťaž. Spolupracuje na tom so všetkými kľúčovými aktérmi – ŽSR, Ministerstvom dopravy SR aj Bratislavským samosprávnym krajom.

Zdôrazňuje, že pre úspech je takáto spolupráca kľúčová. „Tak významný objekt akým je hlavná stanica, aj s priľahlým okolím, potrebuje komplexné riešenie, a to je možné realizovať jedine v spolupráci so štátom,“ podotýka Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Hlavného mesta SR Bratislavy. Okrem toho je ale podstatné vychádzať z kvalitných podkladových dát, ktoré poslúžia pri organizácii budúcej súťaže.

Metropolitný inštitút Bratislavy preto v priebehu minulého roka ohlásil začiatok príprav na urbanisticko-ekonomicko-dopravnej štúdii, ktorá má priniesť komplexnú analýzu územia a načrtnúť možnosti jeho transformácie. „Pokiaľ ide o ďalšiu fázu rekonštrukcie, Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s partnermi zo ŽSR, ministerstvom dopravy a BSK pripravil návrh zadania pre obstaranie urbanisticko-ekonomickej štúdie, ktoré je predpokladom pre spustenie ďalších krokov, ktoré budú nasledovať v súvislosti s prácami na budúcej podobe hlavnej stanice,“ približuje Bubla.

Toto zadanie je pred dokončením. „Zadanie sa momentálne finalizuje s cieľom spustiť v krátkom čase jeho obstarávanie v partnerstve,“ tvrdí hovorca mesta. Podľa Bublu bude materiál reagovať na strategické materiály v oblasti rozvoja dopravy, predovšetkým štúdiu Bratislavského uzla, ako aj na uvažované zapojenie Slovenska do európskej siete vysokorýchlostných tratí.

Štúdiu bratislavského uzla bude zadanie odrážať v zohľadnení kapacít a ťažísk budúcej organizácie železničnej dopravy. To sa týka aj podoby stanice. „Zadanie UEŠ reflektuje výsledky dopravného uzla a nastavuje tak budúcu kapacitu a podobu hlavnej stanice a priestorovú vyťažiteľnosť územia, z ktorej vyplynie potenciál pre budúce PPP partnerstvo,“ pripomína P. Bubla.

To je dôležitá informácia, keďže súčasťou premeny územia bude pravdepodobne účasť súkromného investora, ktorý ponesie časť nákladov. Partner musí poznať možnosti a potenciál výstavby, aby si vedel overiť ich výhodnosť. „Pre zadanie bolo potrebné overiť priestorové možnosti územia hlavnej stanice vzhľadom k stanoveným kapacitám hlavnej stanice formou štúdie, ktorú pripravil MIB spolu s externým partnerom. Táto štúdia pojednáva o hraničných podmienkach riešenia územia a polohy výpravných budov a koľajíšť,“ konkretizuje mesto.

To všetko bude viesť k samotnému hľadaniu partnera. „Zároveň v diskusii s ministerstvom dopravy a ŽSR optimalizujeme potrebné kroky v procese súťaže a výberu PPP partnera,“ dopĺňa Peter Bubla. Ten bude pravdepodobne účastný aj pri samotnej urbanisticko-architektonickej súťaži.

 

V rámci budúcej analýzy územia aj súťaže na rekonštrukciu Hlavnej stanice sa bude riešiť obrovské územie. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Ostáva Hlavná stanica prioritou?

Súčasná situácia je teda taká, že sa pripravuje realizácia štúdie, ktorá má zadefinovať možnosti prestavby stanice a jej okolia. V tomto momente sa dokončuje jej zadanie, hoci podľa pôvodných úvah už mala byť ukončená tvorba jej prvej etapy. Partneri sa tak mali blížiť k vyhláseniu súťažného dialógu, ktorý by priniesol samotnú odpoveď na otázku, ako bude lokalita a stanica vyzerať.

S ohľadom na aktuálny postup bude prvá časť štúdie v ideálnom prípade hotová v treťom kvartáli tohto roka. Či sa dialóg, ktorý sám osebe bude trvať možno až rok, stihne vyhlásiť ešte v roku 2024, je tak vysoko otázne. Definitívne jasné, ako sa bude územie vyvíjať, bude za priaznivých okolností známe v roku 2026. Platí to však len v prípade, že všetky kľúčové strany budú plánovaniu prikladať najvyššiu dôležitosť.

To však štandardne býva otázka každé štyri roky, keďže vízia sa menia so zmenami vlád a vedení súvisiacich organizácií. ŽSR v tomto smere tvrdí, aj naďalej prikladá riešeniu problematiky veľký význam. „K tomu môžeme uviesť, že na úrovni Ministerstva dopravy SR je za účasti ŽSR, Mesta Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja zriadený Riadiaci výbor na riešenie problematiky BA hlavná stanica,“ hovorí o váhe tejto témy Vladimíra Bahýlová, hovorkyňa ŽSR. „Prioritou vedenia ŽSR je komplexné riešenie problematiky uzla Bratislava a hlavná stanica je jeho súčasťou.“

Zo strany vedenia Ministerstva dopravy SR zatiaľ nepadli priamo k stanici žiadne konkrétne vyjadrenia. Stanica nie je spomínaná ani v Programovom vyhlásení vlády. Nie je tak jasné, či bude zachovaná kontinuita vo vzťahu k príprave budúceho projektu. Hovorca bratislavského Magistrátu ale naznačuje, že nateraz sa nič nezmenilo. „Pokračujeme ďalej v rokovaniach s novým vedením ministerstva k tomuto projektu. Práce na projekte pokračujú ďalej,“ tvrdí Peter Bubla.

Pre postup v príprave je to dôležité. Už teraz platí, že sa samotná rekonštrukcia nedostane do realizácie skôr ako na konci tohto desaťročia. Pravdepodobne to ale bude ešte neskôr. Vrátenie sa na začiatok – ako sa to stalo pred piatimi rokmi – by neprinieslo žiaden benefit, či už z ekonomického alebo politického hľadiska.

Do spustenia riadnej rekonštrukcie možno na stanici očakávať pravdepodobne len drobné úpravy. „V najbližšej dobe ŽSR neplánujú realizácie investícií na BA hlavná stanica, z dôvodov, že je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu na „minimalistickú rekonštrukciu výpravnej budovy“, ktorá v sebe zahŕňa najmä riešenie havarijných stavov a zlepšenie stavu priestorov pre poskytovanie služieb cestujúcej verejnosti,“ pripúšťa Bahýlová.

Ako-tak sa pracuje aspoň na príprave modernizácie železničného uzla, kde pokračuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre západnú aj východnú vetvu. Pripravuje sa aj verejné obstarávanie na rekonštrukciu trate Bratislava Nové Mesto – Bratislava Ústredná nákladná stanica. „Sú aj ďalšie projekty, ale tie sú v štádiu spracovania projektovej dokumentácie,“ uzatvára bez ich konkretizovania hovorkyňa.

Veľa zmien neplánuje v okolí stanice ani Hlavné mesto. V roku 2022 pritom tvrdilo, že chce vydláždiť aj chodníky smerom k Šancovej ulici, vrátane promenády na západnej strane Námestia F. Liszta. „Projekt dočasnej revitalizácie promenády v rámci Predstaničného námestia bol vzhľadom na obmedzené rozpočtové možnosti nateraz odložený,“ konštatuje Peter Bubla z bratislavského Magistrátu.

Z pohľadu bratislavskej aj nebratislavskej verejnosti tak nezostáva pri Hlavnej stanici nič iné ako čakať. Napokon, ľudia s tým majú už bohatú skúsenosť. Na riešenie problému tohto uzla čakajú v podstate už celé storočie.

 

Fotografie z 23.12.2022. Pozrite si úpravy na Hlavnej stanici a v okolí vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube