Author photoAdrian Gubčo 15.06.2020 14:26

Park pri Stein2 čaká zmena: vznikne nová bratislavská promenáda?

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Projekt Stein2 od developera YIT Slovakia v spolupráci s MiddleCap Group (vtedy ešte AMW Development) nepriniesol len vznik kancelárskych kapacít a bytových domov, ale aj vytvorenie nových verejných priestorov. Okrem privátneho dvora je to najmä časť budúcej promenády medzi Kmeťovym námestím a Novým evanjelickým kostolom. Víziu však môžu narušiť plány Starého Mesta a STU vybudovať tu priestor pre škôlku.

O situácii priestoru som písal už dávnejšie. Podľa vtedajších plánov hľadali Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska a YIT Slovakia možnosti riešenia, ako získať prístup k pozemkom tak, aby bolo možné predĺžiť zrevitalizovanú časť parku až ku kostolu. Dotvorenie koncepcie v podobe vytvorenia jedného príťažlivého priestranstva s promenádnym charakterom bolo údajne myšlienkou už M.M.Harminca, ktorý kostol zrealizoval v roku 1933.

Problémom bol totiž fakt, že keďže pozemky patria Magistrátu a sú v správe Starého Mesta, cirkev spoločne s investorom ich potrebovali mať zverené do prenájmu alebo vo vlastníctve. Cirkevný zbor ECAV preto ponúkol možnosť zámeny pozemkov popri Račianskej ulici, na mieste bývalého Blumentálskeho kostola cintorína. Hlavné mesto by tým získalo možnosť zrevitalizovať priestranstvá v parku na Račianskom mýte.

K zámene však napriek vzájomnej komunikácii medzi mestom a cirkvou doteraz nedošlo. Okrem toho, v lokalite sa objavili nové plány: mestská časť Staré Mesto a Slovenská technická univerzita sa dohodli na zriadení materskej školy pre zamestnancov STU. Už v priebehu dneška bude na mimoriadne zastupiteľstvo predložený jediný bod: nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska za účelom vybudovania ihriska pre materskú školu.

STU totiž plánuje v priestoroch internátu Jura Hronca zriadiť škôlku STUBAčik s kapacitou približne 22 detí, pre ktorú chce na vlastné náklady vybudovať detské ihrisko. Práce budú pozostávať z obnovy zelene a osadenia hracích prvkov, mimo dobu prevádzky škôlky má byť ihrisko otvorené aj pre iné deti. STU sa bude starať aj o údržbu, za čo chce Staré Mesto plochu prenajať za 1 euro za rok. Projekt je výsledkom Memoranda o spolupráci medzi Starým Mestom a STU.

 

Situácia detského ihriska STUBAčik. Zdroj: Bratislava - Staré Mesto

 

Na prvý pohľad znie táto idea ako vhodná, vyskytujú sa však aj obavy. „Nedostali sme veľa informácií a tak sme viacerí mali obavu, že by sme týmto mohli ohroziť budúce dotvorenie celého priestoru,“ prezradil miestny poslanec Damas Gruska. Problematických bodov je podľa neho viac: „Ideme za jedno euro prenajímať priestor súkromnej škôlke (hoci akože STU) a na zastupiteľstve nás zavádzali, že škôlka bude prístupná aj staromestským deťom, hoci z iných materiálov a reality je jasné, že je to len pre deti zamestnancov a študentov STU.“ Poslanec ďalej dodáva, že vďaka tomu bude škôlka na seba viazať individuálnu automobilovú dopravu z iných štvrtí či predmestí, čo dokazuje aj fakt, že okolité škôlky nie sú naplnené staromestskými deťmi.

Za najvážnejšiu výhradu však považuje absenciu lepšej informovanosti a rýchlosť, s akým sa projekt má schvaľovať. Z tohto dôvodu som oslovil viaceré strany – Staré Mesto, Magistrát aj Cirkevný zbor ECAV. Prvé dve inštitúcie na moje otázky nereagovali, stanovisko prišlo len od zboru.

„O tomto zámere mestskej časti sme vedeli od jesene 2019,“ hovorí Martin Kováč, riaditeľ Spoločnej hospodárskej správy Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska. „Súhlasili sme s tým, že mestská časť dostane tú parcelu od magistrátu zverenú do správy, nakoľko nám pani starostka potvrdila, že na nej chce dobudovať park, centrálnu promenádu a malé ihrisko pre deti zo škôlky (STU chce zriadiť v Bernoláku škôlku pre deti doktorantov, vedcov a akademických pracovníkov STU).“

Pripravované úpravy by nemali v princípe narušiť základnú kostru návrhu - zachovať sa má hlavná pešia trasa, na severnej polovici priestoru má vzniknúť detské ihrisko, na južnej navrhuje zbor umiestniť vodný prvok. „Pani starostka tomu nebola zatiaľ veľmi naklonená... Potvrdila mi, že by na tú plochu dali dočasne pôdu, suchomilné rastliny a základnú zeleň. Neskôr by sa to komplexne dopracovalo a doriešilo,“ dopĺňa Martin Kováč. Dnešný betónový múr a oceľový plot by sa mali humanizovať.

Cieľom je trvalá úprava, ktorá zvýši kvalitu verejného priestoru, čo je údajne aj v záujem Magistrátu. Podľa M. Kováča, „...Primátor potvrdil, že to chcú doriešiť a rokujeme s odbornými pracovníkmi magistrátu o technickej stránke veci. Najprv prenájom, následne zámena pozemkov.“ Rokovania sú pomerne intenzívne. „V tejto veci sme sa na magistráte stretli od leta minulého roku zhruba 5x, takže aj toto sa hýbe.“     

Plány Starého Mesta by tak nemuseli byť v konflikte s víziou vytvorenia kontinuálneho priestranstva. „V zásade nie je v rozpore. Starostka mi potvrdila, že rešpektuje základné priestorové dohody a doriešenie priestoru tak ako sme si to aj na jeseň minulého roku potvrdili. Bola aj u nás na oficiálnej návšteve,“ zhŕňa Martin Kováč.

 

Vízia Cirkevného zboru ECAV. Zdroj: Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska

 

Napriek tomu treba uznať, že informácií ohľadne jednotlivých plánov je verejne známych len málo, s prihladnutím na to, že v danej lokalite by mohol vzniknúť pomerne veľký a celistvý verejný priestor, do ktorého sa budú investovať (aj) nemalé verejné finančné prostriedky. Ani Staré Mesto, ani Metropolitný inštitút zatiaľ nepredstavili žiadne štúdie či plány, hoci v iných prípadoch deklarujú svoju otvorenosť a snahu o participatívny prístup. Čo tu Hlavné mesto prostredníctvom MIBu vlastne pripravuje?

Metropolitný inštitút pre revitalizáciu lokality oslovil záhradného architekta Eugena Guldana, ktorý sa podieľal aj na obnove parčíku na Kmeťovom námestí. Spoločne s Cirkevným zborom ECAV sa hľadá optimálne riešenie priestorovej organizácie jednotlivých prvkov verejného priestoru.

Zbor napríklad plánuje vysadiť nové stromy (namiesto rýchlorastúcich stromov okrasné hrušky, ako aj dva dominantné stromy na okrasný trávniky pred kostolom), zriadiť bazbariérový vchod, už dokončená je nová betónová dlažba pred vchodom. Veľkým zámerom je realizácia vodozádržných opatrení, zbor by rád premenil všetky ploché strechy na zelené a dažďovú vodu zachytával.

Ako možné podnety pre zlepšenie do budúcna dáva zbor možnosť zriadenia priechodu pre chodcov na Legionárskej, ktorý by nahradil zrušený dočasný priechod pri Steine2, alebo vybudovanie multifunkčného ihriska pri internáte. MIB totiž spracúva štúdiu pre celé územie, vrátane internátneho areálu. Prednedávnom tu bola zrealizovaná výsadba nových stromov. Nanešťastie, mesto sa neskoordinovalo s partnermi, zbor ECAV sa totiž možnou budúcnosťou priestoru zaobral už dávnejšie.

Snaha o komplexnejšiu revitalizáciu pomerne veľkej, no prakticky absolútne nevyužitej zelenej plochy v centre mesta je chvályhodná, ak sa však týka aj pomerne veľkého počtu obyvateľov a blízkych inštitúcií – čo v tomto prípade rozhodne platí – nemala by vznikať v tichosti. Týka sa to Starého Mesta, ktoré očividne nekomunikovalo dostatočne svoje zámery, aj Hlavného mesta, ktoré nespresnilo svoje plány. V opačnom prípade by možno nevznikali pochybnosti a pochybenia, ktoré sú s touto iniciatívou spojené.

Centrálna časť Bratislavy tak pravdepodobne získa predĺženú promenádu, hoci za cenu, že časť priestoru bude vyhradená pre poloprivátnu škôlku, ktorá prinesie určité zvýšenie záťaže v lokalite a situáciu s nedostatkom kapacít v predškolských zariadeniach nezlepší vôbec. Takisto by sa mohla otvoriť cesta k revitalizácii nielen tejto plochy, ale aj okolia Račianskej ulice a časti parku na Račianskom mýte. Budúci postup už snáď bude transparentnejší a otvorenejší.

 

AKTUALIZÁCIA: Poslanci staromestského Miestneho zastupiteľstva jednohlasne schválili nájom pozemku v prospech STU. V parku pri Steine2 tak vznikne detské ihrisko patriace k materskej škole STUBAčik. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Promenáda smerom ku kostolu
  • Miesto, kde vznikne škôlka

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube