YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 28.07.2020 13:30

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Autor fotografie © Matej Hakár 2020

Autor fotografie © Matej Hakár 2020

Na úvod si pripomeňme základné fakty: Už v roku 1956 sa konala architektonická súťaž na tzv. Dom odborov, techniky a kultúry na Trnavskom mýte, veľkú reprezentatívnu stavbu pre zjazdy a kongresy, ktorá mala nahradiť pôvodné bratislavské Centrálne trhovisko. Na mieste sa nachádzal aj jeden z bratislavských predmestských záhradných palácov, Berchtoldov palác, ktorý bol určený na asanáciu. Víťazom súťaže sa stala trojica vynikajúcich architektov, nazývaných aj „Lordi“: Ferdinand Konček, Iľja Skoček a Ľubomír Titl.

Projekt, s ktorým architekti zvíťazili, však bol odlišný od toho, čo sa nakoniec realizovalo. Ako uvádzajú poprední slovenskí historici architektúry, H. Moravčíková a M. Dulla vo veľkej publikácii Architektúra Slovenska v 20. storočí, idea sa posúvala od klasicizujúcich kompaktných blokov, cez subtílne solitérové poňatie až po masívnu hutnú kompozíciu, ktorá nakoniec aj vznikla. Cieľom architektov bolo uzavrieť blízku križovatku do podoby námestia.

Nielen preto však bola budova taká mohutná. Jej rozsah súvisel aj s jej účelom – v kultúrnej časti vzniklo kino, jedna menšia sála a veľká kongresová sála s 1.280 miestami. Určená bola pre rokovanie zjazdov komunistickej strany. To si vyžadovalo náležitú reprezentatívnosť a mierku, ktorá sa po páde režimu – len osem rokov po dokončení budovy v roku 1981 – stala komplikáciou. Na jednej strane vznikla v dôležitej centrálnej polohe Bratislavy monumentálna stavba, no v nových podmienkach a snahe o ekonomickú efektívnosť bola skôr problémom.

Ohromujúce priestory s viacerými príťažlivými prvkami sa začali preto zapĺňať drobnou a nedôstojnou štruktúrou menších obchodíkov. V budove sa aj naďalej konali kultúrne predstavenia, na svoju dobu mimoriadne kvalitná technológia však začínala zaostávať. Obrovské foyer bolo efektné, nároky na jeho udržiavanie však enormné. V prvom rade ale už stavba, ktorej autori nemohli očakávať, že v tejto oblasti nastanú také výrazné zmeny, nedokázala poskytnúť takú flexibilitu pre širokú škálu rozličných typov produkcií, ktoré si požiadavka po ekonomickej prevádzke vyžadovala.

Asi aj preto pristúpil porevolučný vlastník, Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR (JMF), k odpredaju Istropolisu. Ako uviedol primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo vo svojom stanovisku, o predaji sa hovorilo už o roku 1999, kedy Istropolis stratil status kultúrneho centra, no dlhé roky odborári neobdržali adekvátnu ponuku. To sa stalo až v roku 2017, kedy súčasný vlastník, spoločnosť Immocap, kúpila pozemky a budovy na Trnavskom Mýte, ako hovorí, v transparentnej súťaži v súlade so zákonom.

Immocap následne venoval príprave nového projektu približne tri roky, popri ktorej existujúcu budovu komplexne zanalyzoval. Dôvody sú zrejmé – bez ohľadov na prevádzkové problémy či energetickú náročnosť, Istropolis je významným a populárnym architektonickým dielom. Aj pri maximálnej kvalite nového projektu tu bude vždy nemalá komunita, pre ktorú je perspektíva asanácie komplexu jednoducho neprijateľná. Nanešťastie, bližší prieskum objektu ukázal, že jeho zachovanie nie je reálne. 

 

Interiér obsahuje viaceré zaujímavé detaily, veľká časť - napríklad mramor alebo stropy - budú znovu využité a reinterpretované aj v Novom Istropolis. Autor fotografie © Matej Hakár 2020

 

„Šokovalo nás, v akom dezolátnom stave sme našli objekt Istropolisu,“ pripúšťa developer, ktorý vykonal zhodnotenie stavu budovy potom, ako ju prebral. Audity sa zamerali na stavebno-technické vlastnosti Istropolisu – napríklad statiku budovy, energetickú náročnosť či akustiku - ale aj urbanisticko-architektonický potenciál stavby pre rozvoj nových funkcií, predovšetkým pre kultúrno-spoločenskú funkciu.

Z auditu statiky budovy napríklad vyplýva, že základy, zvislé nosné prvky aj vodorovné nosné prvky už nevyhovujú v súčasnosti platným normám. Pri základových pásoch sa nachádzajú kritické oblasti najmä na koncoch stien a pod stĺpmi, ktorých šmyková a ohybová odolnosť môže byť nedostatočná, kým pri nosných prvkoch je nedostatočná ich únosnosť, nehovoriac o možnosti zvýšenia zaťaženia. Je navyše otázne, či vystuženie stropu zodpovedá súčasným potrebám. Developer dodáva, že s ohľadom na účel objektu sa ukazuje ako slabá aj požiarna odolnosť, keďže výstuž je nedostatočne krytá. Riešenie je možné len za cenu enormných nákladov.

V prípade energetického auditu sa zistilo, že dlhé roky nedostatočnej údržby viedli v niektorých prípadoch takmer až k havarijnému stavu viacerých technologických aj stavebných častí. Obalový plášť budovy, resp. jeho konštrukcie, už taktiež nespĺňajú dnešné normy. „Z posúdenia je zrejmé, že všetky konštrukcie obalového plášťa nevyhovujú podmienke splnenia maximálnych a odporúčaných hodnôt priemerného súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Uem podľa STN 73 0540-2/Z1 tab. 3,“ špecifikuje Immocap. Nevyhovuje ani energetická hospodárnosť budovy, a to podľa normy platnej do 1.1.2016, nehovoriac o dnes odporúčaných hodnotách.

Akustiku posudzoval investor v súlade s normou STN EN ISO 3382, pričom meral čas dozvuku v troch sálach – veľkej sále, spoločenskej sále (obidva priestory boli hodnotené ako viacúčelová sála) a v kinosále, ktorá bola hodnotená ako prednášková sála. Namerané hodnoty, získané metódou impulzovej odozvy, nedosiahli normou požadované hodnoty ani v jednej z meraných sál. Immocap dodáva, že je výsledky auditov pripravený poskytnúť na požiadanie.

Napriek tomu, že dané výsledky sa dali pri budove, do ktorej sa takmer štyri desaťročia prakticky neinvestovalo, viacmenej očakávať, developer na začiatku roka 2018 zrealizoval v spolupráci s londýnskym štúdiom Make Architects overovaciu urbanistickú štúdiu, v rámci ktorej sa skúmala aj možnosť čiastočného zachovania pôvodného Istropolisu. Úplné zachovanie bolo odmietnuté ako neefektívne, Make Architects preto zanalyzovali možnosť ponechania charakteristického foyer a hlavnej sály. Ani v tomto prípade sa však zachovanie tejto časti neukázalo ako zmysluplné a udržateľné.

 

Technické vybavenie Istropolisu bolo kedysi špičkové, dnes však už zaostáva natoľko, že jeho modernizácia by bola neefektívna. Autor fotografie © Matej Hakár 2020

 

Immocap konštatuje, že ak má byť cieľom oživenie celého mestského bloku o veľkosti 3,8 ha, a to vybudovaním nielen komerčných objektov, ale aj s vytvorením kultúrno-spoločenského uzla s kapacitou 3-5-tisíc divákov, vylúčením automobilovej dopravy do podzemia a tvorbou kvalitného verejného priestoru so zeleňou a cyklotrasami, je poloha a podoba pôvodného Istropolisu neriešiteľný problém. Monumentálna stavba s rozsiahlym pôdorysom v strede bloku nevytvára potenciál pre vznik aktívnej mestskej štruktúry, práve naopak, znefunkčňuje ju. Ani prispôsobenie sály súčasným nárokom by – okrem efektivity vynaložených prostriedkov – nebolo veľkým víťazstvom.

Rozšírenie kapacity by si totiž vyžiadalo zmenu nosného systému celej budovy, keďže obvodové steny hlavnej sály patria k nosným prvkom celej budovy. Zväčšenie kapacity by si taktiež vyžadovalo reprofiláciu foyeru, čo by mohlo narušiť architektonické hodnoty, ktoré by sa takto mali práveže chrániť. A v neposlednom rade, iba navýšením kapacity by sa nevyriešila otázka slabej flexibility priestoru, ktorá je dnes považovaná za základný paramater kultúrno-spoločenských sál (napríklad vo forme rozličných usporiadaní sedenia, pretvorenia hľadiska či rozdelenia sál na menšie celky).

Možno tak zhrnúť, že zachovaniu Istropolisu v súčasnej, ale v podstate aj viac či menej upravenej podobe bránia stavebno-technické a prevádzkové dôvody. Pri stavebno-technických príčinách sa ako komplikácia ukazuje takmer úplne všetko: narušený je obklad budovy, čo by si vyžadovalo náročnú fixáciu, vnútri budovy sa nachádza azbest, vzduchotechnika a vetranie sú taktiež zastaralé, dokonca nefunkčné, lebo by sa inak ako chladivo museli používať zakázané freóny. Hydraulické mechanizmy pod javiskami sú dnes v takom stave, že im revízny technik odmietol dať revíziu.

V prípade eventov – aj v tomto ohľade vykonal developer audity – by údajne ani rekonštrukcia za desiatky miliónov eur nepriniesla výrazné zvýšenie záujmu promotérov a produkčných manažérov. Súčasné nároky na organizáciu veľkých spoločenskýh podujatí nespĺňajú javiskové priestory ani ich zázemia. Zástupcovia piatich veľkých produkčných spoločností podľa developera odmietli možnosť v Istropolise organizovať podujatia.

Ukazuje sa tak, že ani pri veľmi veľkej snahe nie je súkromný vlastník schopný dosiahnuť takú kvalitu priestorov, aby sa z Istropolisu mohlo stať opäť dobre fungujúce kultúrne alebo kongresové centrum. Mnohé z hodnôt pôvodnej architektúry sú nepopierateľné, no budova samotná už nie je životaschopná. Kritici majú pravdu, že ide o výraznú stratu, osud Istropolisu však bol podľa všetkého spečatený 17. novembrom 1989, nie kúpou budovy zo strany privátneho investora.  

 

Hlavnou požiavkou na súčasné kultúrne sály je ich vysoká flexibilita, čo Istropolis bohužiaľ nespĺňa. Jedinou možnosťou tak je vybudovanie nového kultúrno-spoločenského centra. Zdroj: Immocap

 

Analýza Immocapu vrhá nové svetlo aj na mnohé tvrdenia, ktoré hovoria o tom, že „budovu stačí jednoducho opraviť“ a že v iných krajinách by bolo niečo takéto neprípustné. Porovnávanie osudu stavieb naprieč krajinami odhaľuje limity prirovnávania sa k cudzím vzorom – pri akomkoľvek poukazovaní na zahraničné príklady treba byť veľmi opatrný. Zvlášť pri takýchto komplexných otázkach, ktoré rozhodne nie sú čierno-biele, platí, že podmienky sú veľmi rôznorodé.

V tomto prípade sa využívajú najmä dva príklady: Palác kultúry, resp. Kongresové centrum Praha, a hala Finlandia v Helsinkách, obnovený neofunkcionalistický klenot od legendárneho fínskeho architekta Aalvara Aalta. Od Bratislavy sa však obe centrá líšia viacerými zásadnými vlastnosťami, predovšetkým vlastníctvom, veľkosťou, architektonickým konceptom a dlhodobým imidžom a silou oboch miest, ktoré si môžu dovoliť aj veľkorysejšie riešenia, keď ide o transformáciu starších budov a súborov.  

Istropolis však nie je vlastnený ani štátom a mestom (Praha), resp. iba mestom (Helsinki), ktoré nemá motiváciu vytvárať prevádzkový zisk (čo je pri súkromnom vlastníkovi absolútne legitímne), nemá veľkosť a dostatok sál, ktoré by umožňovali konanie naozaj veľkých podujatí, nehovoriac o možnosti transformovať sály pre rozličné účely, a ani architektúra neumožňuje také úpravy a rozšírenia kapacity, ako to bolo v prípade Finlandie. Istropolis nie je symbolom nezávislosti Slovenska, ako Finlandia, a slovenská metropola zataľ ešte nie je takým hráčom v kongresovej turistike ako Praha, ktorá je v tomto smere svetovým lídrom.

Naostatok, Bratislava skutočne nie je také bohaté mesto a Slovensko taký bohatý štát, aby si pri súčasnej absencii kvalitnej kultúrnej sály alebo miesta pre medzinárodné kongresy mohli dovoliť investovať obrovské prostriedky do modernizácie a následného udržiavania mohutného a neefektívneho kolosu, ktorý tieto predpoklady nedokáže plnohodnotne naplniť. Žiadať niečo také od súkromnej firmy je nezmysel, a mávnuť rukou nad predkladaným projektom by bolo nebezpečné.

 

Navrhovaný projekt pôsobí z doteraz zverejnených materiálov citlivo s miernymi odkazmi na pôvodný Istropolis. Zdroj: Immocap

 

Bez ohľadov na snahu kritikov odmietnuť predkladaný development ako generický a ničím zaujímavý, ide skutočne o výnimočný zámer v celoeurópskom meradle. Tímy, ktoré sa zúčastnili architektonickej súťaže, vrátane jej víťaza, sú bez debát popredné pracoviská s globálnym dosahom. Za inými dielami týchto kancelárií – napríklad do Hafen City v Hamburgu, na ktorom pracuje KCAP, ateliér za Novým Istropolisom, už dlhé roky – chodia na exkurzie aj naši tvorcovia. Ďalší spoluautori zo štúdia Charcoalblue sú zas absolútnou svetovou špičkou v tvorbe kultúrnych priestorov.

Zo zverejnených návrhov nového kultúrno-kongresového centra je zrejmé, že snahou bolo vytvorenie citlivého riešenia, do ktorého by sa aspoň čiastočne zapracovali odkazy na pôvodný Istropolis. Odráža to už vonkajšia architektúra budovy, rešpektujúci prístup sa prenáša aj do interiéru. Dôležité je, že prvky sú vkladané tiezvo a bez lacnej snahy o gýčové implementovanie starších artefaktov do novej budovy či exteriéru.

Immocap tak zatiaľ hovorí o zachovaní fontány P. Mikšíka, pôvodných stožiarov a vlajkoslávy či svetlíkového stropu vo foyer, ktorý sa vie dobre zaintegrovať aj do novej budovy. Inštalovať sa má aj vitráž Milana Dobeša, pričom investor tvrdí, že prebehlo stretnutie priamo s autorom, ktorý konzultoval jeho najvhodnejšie umiestnenie. Nakoniec, využitý by mal byť aj často skloňovaný kubánsky mramor, ktorý teraz prechádza technickým auditom.

Debata, či zachovať starú budovu alebo ju radšej nahradiť novou, je vždy náročná a veľmi do nej zasahujú nielen racionálne argumenty, ale aj hodnotové postoje jednotlivca. Je to, čo budova reprezentuje, pre spoločnosť tak dôležité, že si to zaslúži večnú ochranu, a to aj za cenu mimoriadnych nákladov a zaostávania v iných ohľadoch, alebo je možné ju nahradiť hodnotou vyššou? Nie je to, čo dostaneme výmenou za starý Istropolis, z dlhodobého hľadiska oveľa prospešnejšie, ako síce jedinečná, ale čoraz menej funkčná architektúra? Môže si Bratislava dovoliť vo svojom jadre nefungujúcu „katedrálu“ (čoho?), ako to nazval jeden komentátor, alebo by mala využiť šancu a získať vynikajúcu multifunkčnú halu, ktorá sa stane novou ikonou mesta?

Na konci dňa ani najväčší kritici zámeru Nového Istropolisu nebudú môcť poprieť jeden fakt: pôvodný komplex nikdy nebude fungovať tak, aby to nebolo na úkor niečoho: financií, ekonomiky, ale aj celého mesta a jeho kvality, bohatstva, kultúrnosti a prestíže. Nepomer medzi tým, čo získame a čo stratíme, považujem za tak zásadný, že síce s ťažkým srdcom, no predsa len musíme dať starému Istropolisu zbohom.

Ak tomu tak bude, musíme sa preniesť k inej a v podstate aj oveľa dôležitejšej debate: aký obsah Nový Istropolis prinesie a čo to pre Bratislavu – teda hlavne jej obyvateľov a obyvateľky – bude znamenať. A tu priestor pre naozaj konštruktívnu a plodnú diskusiu, ako maximalizovať verejný záujem a profit, stále je.

 

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Immocap. 

Autor fotografií: Matej Hakár. Pozrite si všetky fotografie Istropolisu vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • © Matej Hakár 2020
 • © Matej Hakár 2020
 • Pôvodné interiéry sa čiastočne prenesú aj do nového komplexu. Autor foto: © Matej Hakár 2020
 • Vitráž Milana Dobeša sa zachová © Matej Hakár 2020
 • Pôvodné interiéry sa čiastočne prenesú aj do nového komplexu. Autor foto: © Matej Hakár 2020
 • Kedysi moderné technológie sú dnes zastarané. Autor foto: © Matej Hakár 2020
 • Kedysi moderné technológie sú dnes zastarané. Autor foto: © Matej Hakár 2020
 • Kedysi moderné technológie sú dnes zastarané. Autor foto: © Matej Hakár 2020
 • Budova je veľmi zanedbaná. Autor foto: © Matej Hakár 2020
 • Zdroj: Immocap
 • Zdroj: Immocap

Súvisiace články

Kľúčový projekt sa blíži. Nový Istropolis by mal ísť do výstavby už na budúci rok

08.02.2023 10:32:50 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších aktuálne pripravovaných projektov v Bratislave sa blíži k výstavbe. Nový Istropolis, náhrada pôvodného komplexu Istropolis na Trnavskom mýte od developera Immocap, by mal ísť do realizácie už na budúcu jar. Ešte predtým však musí získať potrebné povolenia. Medzičasom prebieha diskusia o budúcom rozsahu kultúrno-spoločenského centra.

Čítať viac

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube