Author photoAndrej Sárközi 17.10.2022 13:22

Záhradné mesto a centrálny park. Dúbravka sa roztiahne severným smerom

Záhradné mesto v Dúbravke čaká expanzia. Nová štvrť si už v súčasnosti drží vysoký štandard architektúry, ďalší rozvoj tak môže priniesť obyvateľom štvrtej mestskej časti perspektívnu lokalitu, vyznačujúcu sa najmä kvalitným bývaním. Záhradné mesto ponúkne miestnym občanom bývanie v meste spojené s vidiekom.

Zdroj: Archikód / Vavrica Architekti

Zdroj: Archikód / Vavrica Architekti

Ako sme už informovali v predchádzajúcom článku, urbanistický, architektonický a sociálny koncept záhradného mesta sa zrodil už na prelome 19. a 20. storočia. Malo ísť o zónu, spájajúcu mestský a vidiecky život s hodnotami komunitného bývania. Prevládať mala nízka zástavba s polyfunkciou, vo verejnom priestore sa mala uplatňovať zeleň. Autorom vízie bol zakladateľ hnutia záhradných miest Ebenezer Howard. 

Riešené "Záhradné mesto" od developera Archikód sa nachádza v severozápadnom cípe mestskej časti Dúbravka. Ohraničné je sídliskom z južnej strany, zo západnej lesnatým výbežkom masívu Devínskej kobyly. Jeho nezastavaná časť zo severu zase susedí s prestížnym areálom klubu Penati a Saratovská ulica toto územie vymedzuje z východnej strany. Pozemky Záhradného mesta sú vo vlastníctve Hlavného mesta, ale aj súkromných vlastníkov.

Podľa zverejnenej urbanistickej štúdie Dúbravka sever - Dúbravčice stred od kancelárie Vavrica Architekti, spojenenej s Archikódom, má Záhradné mesto vytvoriť zdravé sídelné prostredie pre kvalitný život v novom mestotvornom území významnej mestskej radiály. Po vykonaní prieskumov a rozborov dotknutého územia a zadefinovaní hlavných problémov a zámerov výstavby, patrí medzi hlavné ciele riešenia aj možnosť navrhnúť etapizáciu výstavby alebo zabezpečiť primerané zastúpenie plôch vzrastlej zelene. 

Pre developera a architektonickú kanceláriu v jednom ide o ďalšie prirodzené pokračovanie rozvoja v tomto území. V lokalite už zrealizoval celý rad nových projektov. K najvýznamnejším patrí súbor bytových veží Pekná vyhliadka alebo súbor domov Záhradné vily, za čo si v roku 2019 vyslúžil aj nomináciu na CE ZA AR. Urbanistickú štúdiu vypracoval kvôli potrebe zmeny Územného plánu. 

Galéria

  • Zdroj: Archikód / Vavrica Architekti
  • Zdroj: Archikód / Vavrica Architekti
  • Zdroj: Archikód / Vavrica Architekti
  • Urbanistická štúdia. Zdroj: Archikód / Vavrica Architekti
  • Predbežna etapizácia projektu. Zdroj: Archikód / Vavrica Architekti

Celá koncepcia má ambíciu vytvoriť pre miestnych obyvateľov živý fragment mesta s aktívnym parterom, ktorý v Dúbravke chýba. Projekt počíta s viacpodlažnou bytovou zástavbou, ktorá sa vyznačuje bytovými domami nad štyri nadzemné podlažia. Táto zástavba je charakteristická pre mestský typ osídlenia s umiestnením väčšieho počtu bytov (obyvateľov) na menšej ploche. V riešenom území bude podiel bývania podľa variantu A 30%, čo znamená vznik približne 320 bytov. 

Urbanistická štúdia zvolila variant A najmä pre dopravné hľadisko, pretože počíta s dopravným prepojením lokality Brižite od ulice M. Granca cez riešené územie na Saratovskú ulicu. Pri variante B bolo navrhnuté napojenie zóny len zo Saratovskej ulice. 

Navrhovaný priestor je podľa urbanistickej štúdie založený na hlavnom pešom ťahu cez celé územie – napája sa z južnej strany na dúbravské sídlisko a pokračuje k územiu Bory. Podľa vizualizácií tak vznikne príťažlivá členitá ulica, vyznačujúca sa parkovou a sadovou úpravou, vodnými plochami či službami v parteroch obytných a kancelárskych budov. Hmotovo si projekt udržiava primeranú mierku bez výškových budov. Kompozične sú bloky navrhnuté tak, aby sledovali základné osi, tvorené kostrou peších a dopravných trás.

Development má stanovenú etapizáciu, ktorú však nie je možné záväzne určiť. Urbanistická štúdia sa odvoláva na majetkovoprávne pomery. Zatiaľ sa však predpokladá, že v rámci prvej etapy sa preriešenia dva bloky, v druhej ďalšie dva a následne po jednom v tretej, štvrtej a poslednej piatej. V prvých etapách budú vybudované objekty 0 a A spoločne s časťou parku. Následne by mali nasledovať objekty E-J spolu s vytvorením prístupovej komunikácie zo Saratovskej a dokončením parku. Dokument poukazuje na možnosť čiastočne realizovať posledné etapy súbežne s druhou a treťou etapou.

 

Zdroj: Archikód / Vavrica Architekti

Vybraný variant A taktiež počíta s občianskou vybavenosťou – predpokladaný podiel je 70 percent. Ideou je aj vytvorenie minimálne jednej materskej škôlky. Vhodnou polohou pre túto stavbu disponujú objekty B a C, nakoľko sa nachádzajú v dotyku s budúcim parkom. Ako ďalšia dobrá lokalita sa ponúkajú objekty A a E. Návrh počíta s priestorom pre šport v južnej časti a po okraji navrhovaného parku. Budú to ihriská v exteriéri a kryté telocvične, fitness centrá či bowling budú pravdepodobne situované v 1. podzemnom podlaží.

V severnej časti bude šport riešený intenzívnejšie formou zariadení telovýchovy pre dorast a mládež, prítomné budú športové areály pre širokú verejnosť alebo pre rekreačné športy. Okrem toho je v danej oblasti Záhradného mesta navrhované krátkodobé ubytovanie prislúchajúce k športovej funkcii, napríklad formou kongresového hotela. Súčasťou návrhu novej zástavby sú aj zdravotné zariadenia ambulantného typu.

Architektonická kancelária Vavrica Architekti pre Záhradné mesto navrhuje aj “Central park”. Výmera parku bude 24-tisíc metrov štvorcových, bude ho ohraničovať ulica Pri Kríži, K. Bendovej, Saratovská a zo severnej strany novonavrhovaná obslužná komunikácia podľa variantu A.

O “Central Parku” sa uvažovalo už v roku 2019, kedy mestská časť uskutočnila internetovú anketu. Park a oddychovú zónu vtedy zo 440 odpovedí preferovala viac ako polovica opýtaných. Ako sa uvádza v urbanistickej štúdii, park nebude striktne ukončený, ale pozvoľna prejde severným smerom cez okolitú zástavbu smerom k športoviskám. Architekti pre tento park navrhujú vyhotoviť štúdiu, podľa nich sa tieto upravené zelené parkové plochy v nadväznosti na priľahlý les Devínskej Kobyly stanú hlavným rysom novej zóny.

Návrh tak má ambíciu osvojiť si názov Záhradné mesto nielen preto, že bude susediť s parkom a blízkym lesom, ale svojou polohou vyplní krajinný priestor medzi Devínskou Kobylou a Malými Karpatami. Navrhovaná zeleň bude umiestnená na upravenom teréne a na strechách podzemných častí objektov. Pozdĺž ciest je zase preferovaná líniová zeleň. Z celkového riešeného územia 130-tisíc metrov štvorcových je 113-tisíc nezastavaných plôch. Z tejto výmery budú voľné plochy zelene na rastlom teréne tvoriť minimálne 71-tisíc metrov štvorcových. 

Územie, ktoré je v súčasnosti ťažko dostupné a nevyužité, sa zmení na modernú štvrť 21. storočia. Okrajová štvrť Dúbravky získa svoje "Záhradné mesto" so súčasnou architektúrou, bývaním, službami, alebo veľkým parkom. Obyvatelia aj pracujúci budú mocť využívať nové funkčné a snáď aj kvalitné priestory, ktoré dodajú lokalite vyššiu úroveň 

Investor chce v novovybudovanej zóne rovnako zaistiť, že priestor bude určený najmä ľuďom a nie autám. Nadčasový dizajn a spojenie bývania v meste a na vidieku so skvelou dopravnou dostupnosťou sú predpokladmi pre atraktívnu polyfunknčnú štvrť. Ak by sa každá bratislavská mestská časť vyznačovala podobným Záhradným mestom, metropola Slovenska by získala ešte zelenší charakter. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube