Author photoMartina Gregová 29.04.2023 13:00

Ako zahustiť Petržalku. Študenti ukazujú, ako napraviť narušené časti miest

Aj napriek tomu, že študentské práce môžu občas priniesť nie úplne reálne pohľady na riešenie danej problematiky, často svojim nekonvenčným prístupom doslova "otvárajú oči". Medzi ocenenými projektmi sa tento rok napríklad objavila práca, ktorá rieši otázku zástavby a verejených priestorov v južnej časti oblasti Petržalka - Lúky.

Autorky: Martina Kováčová, Kristína Čangelová

Autorky: Martina Kováčová, Kristína Čangelová

FA ČVUT v Prahe v spolupráci s Asociáciou pre urbanizmus a územné plánovanie Českej republiky každoročne vyhlasuje medzinárodnú študentskú súťaž Urban Design Award. Tentokrát išlo už o 27. ročník ocenenia, do ktorého mohli byť prihlásené študentské práce z ôsmich architektonických vysokých škôl Vyšehradskej štvorky, vypracované v školskom roku 2021/2022. Prihlásených bolo celkovo 62 prác. Odborná porota vo svojom hodnotení ocenila najmä tie projekty, ktoré „ukazujú cesty, ako rozvíjať mestá, narušené necitlivými zásahmi z posledných desaťročí.” 

 

1. cena: Tereza Říhová - Return to the River 

Študentka z FA ČVUT v Prahe sa vo svojej práci zaoberá najmä otázkou rieky ako neoddeliteľnej súčasti mesta. Ako autorka práce sama uvádza: „Návrh predstavuje snahu o sprístupnenie a upevnenie hranice rieky doplňovanou zástavbou, ktorá dotvorí bloky a usporiada verejný priestor tak, že miesta na odpočinok a iné mestské aktivity budú v urbanizme jasne definované a čitateľné.”  

Princípy toho, čo autorka nazýva „návrat k rieke” sú demonštrované na príklade malého českého mesta Strakonice, centrom ktorého preteká rieka. Okrem návrhu novej zástavby a verejných priestorov v jej okolí tento návrh poukazuje aj na nutnosť odkláňania automobilovej dopravy z centier miest, čím sa prirodzene vytvoria voľné priestranstvá, ktoré možno následne využiť na iné aktivity.  

Odborná porota vo svojom hodnotení poukázala najmä na fakt, že tento projekt sa zaoberá témou dopravy a nedokončenej mestskej štruktúry, čo sú témy, ktorým je potrebné venovať pozornosť. „Návrh nachádza cestu ako obnoviť genius loci kompaktného mestského centra. Študentka veľmi dobre pracuje s mierkou a výškou navrhovanej štruktúry. S pomocou veľmi dobre zvolených nových regulatívov vytvára nové malé námestia, novú úroveň riečnych brehov a spolu s novou blokovou štruktúrou aj nové príjemné uličné priestory,” komentuje odborná porota.

 

1. miesto. Autorka: Tereza Říhová

 

2. cena: Patrícia Pecková - Kohnova cihelna - uhlíkovo neutrální město 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh od študentky z FA VUT Brno, ktorý sa zaoberá vplyvom uhlíkovej neutrality na urbanizmus miest. Práca rieši danú tému najprv teoreticky, následne sú vybrané princípy použité aj v samotnom návrhu. Projekt pracuje s mnohými zásadami šetrného plánovania, ako je mierka, pešia dostupnosť, vodné hospodárstvo atď. Samotný návrh rieši v súčasnosti opustené miesto južne od centra Brna - oblasť bývalej Kohnovej tehelne.  

Riešené územie v súčasnosti obklopuje niekoľko typologicky rozličných mestských štruktúr, ako napríklad sídlisko zo 70. rokov 20. storočia, oblasť s izolovanými rodinnými domami, nákupné centrum či priemyselná oblasť. Návrh je podľa slov autorky založený na myšlienke mesta ako živého organizmu. Srdcom novej štvrte sa tak stáva zástavba, doplnená o verejné priestory, a tiež o zelený pás, ktorý plynule nadväzuje na prírodný charakter neďalekého lesoparku. Projekt pracuje s blokovou a poloblokovou štruktúrou, doplnenou o komunitné záhrady a občiansku vybavenosť. 

„Predstavený koncept môže slúžiť ako inšpirácia pre mnoho novovznikajúcich developerských projektov v predmestských oblastiach európskych miest a obcí,” zhodnotila v závere odborná porota.  

 

2. miesto. Autorka: Patrícia Pecková

 

3. cena: Martina Kováčová, Kristína Čangelová - Bratislava_Petržalka_DK Lúky zone 

Posledná ocenená práca pochádza z FAD STU v Bratislave. Študentky sa vo svojom projekte zameriavajú na riešenie mestskej zástavby a verejných priestorov v južnej časti oblasti Petržalka - Lúky. Návrh premieňa riešené územie na moderné centrum súčasného umenia a kultúry pre deti a mládež.  

„Pracovali sme na území, ktoré zahŕňalo aj južnú časť rybníka Veľký Draždiak a Chorvátskeho Ramena. Po analýze územia sme došli k záveru, že toto územie má prírodný charakter a patrí medzi najnavštevovanejšie miesta v Petržalke," hovoria o lokalite autorky. „Riešené územie sme rozdelili do piatich menších oblastí. Prvá je oblasť na bývanie. Tu sme vytvorili terasové apartmánové domy, ktoré klesajú k Chorvátskemu ramenu. Druhou zónou je oblasť za cestou, ktorá bola doplnená štyrmi administratívnymi budovami. Priestory tretej zóny sú venované športu a kultúre. Vybudovali sme bazény, ihrisko a knižnicu. Zóna štyri a päť sa nachádza v okolí Veľkého Draždiaku. Tu sme navrhli budovy na dočasné ubytovanie airbnb a cvičebné pavilóny,” približuje anotácia projektu.

Najväčšia prednosť tohto návrhu podľa odbornej poroty spočíva v umiestnení mestskej formy zástavby, ktorá prepája existujúcu štruktúru sídliska Petržalka s prírodnou krajinou v okolí štrkoviska Draždiak. „Toto spojenie vytvára novú urbanizovanú vrstvu, ktorá integruje kultúrnu krajinu do prostredia s prírodnými prvkami,” tvrdia porotcovia. Stojí za to konfrontovať študentskú víziu s pripravovanou reguláciou územia, ktorá je podnetom pre zmenu Územného plánu.  

 

3. miesto. Autorky: Martina Kováčová, Kristína Čangelová

 

Podľa poroty v tomto ročníku študenti prejavili záujem najmä o témy efektívneho dopĺňania mestských centier, hľadania vhodných mierok verejných priestorov a rozvoja periférnych mestských častí. To všetko sú princípy, ktorými sa môže inšpirovať nejedno mesto. Jednotlivé ocenené práce tak nielenže poukazujú na urbanistické výzvy, pred ktorými sídla stoja, ale zároveň sa snažia aj nachádzať ich riešenia. 

Všetky ocenené práce aj s hodnotením poroty si môžete pozrieť TU.

 

(FA ČVUT, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • 1. miesto. Autorka: Tereza Říhová
 • 1. miesto. Autorka: Tereza Říhová
 • 1. miesto. Autorka: Tereza Říhová
 • 2. miesto. Autorka: Patrícia Pecková
 • 2. miesto. Autorka: Patrícia Pecková
 • 2. miesto. Autorka: Patrícia Pecková
 • 3. miesto. Autorky: Martina Kováčová, Kristína Čangelová
 • 3. miesto. Autorky: Martina Kováčová, Kristína Čangelová
 • 3. miesto. Autorky: Martina Kováčová, Kristína Čangelová
 • 3. miesto. Autorky: Martina Kováčová, Kristína Čangelová
 • 3. miesto. Autorky: Martina Kováčová, Kristína Čangelová

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube