Author photoAndrej Sárközi 15.12.2022 10:58

V Rači ubudne vinohradov: Pokračovanie Račany Bianco od Ivana Kmotríka napreduje

Časť vinohradov v Rači sa môže nahradiť ďalšou zástavbou. V okrajovom území intravilánu mestskej časti je naplánovaná tretia etapa projektu Račany Bianco. Zámer je úzko príbuzný developmentu Račany Rosso a patrí k aktivitám firmy, blízkej kontroverznému podnikateľovi Ivanovi Kmotríkovi st. Development sa posúva k realizácii.

Račany Rosso. Zdroj: Expoline

Račany Rosso. Zdroj: Expoline

Bývanie v svahoch nad Bratislavou je aj naďalej veľmi populárne. Platí to aj napriek tomu, že v jeho dôsledku dochádza v mnohých prípadoch k zániku pôvodných vinohradov. Týka sa to aj územia okolo Karpatského námestia v Rači. Lokalitu možno považovať za skutočný okraj Bratislavy, ďalej nasleduje už len poľnohospodárska pôda. Práve tu vybudoval developer Grafobal Group Development predchádzajúce etapy obytného súboru Račany Bianco. Teraz sa potvrdilo, že sa sídlisko rozšíri.

Ako nedávno informoval na sociálnej sieti starosta mestskej časti Rača Michal Drotován, v zámere Račany Bianco III. etapa bolo v roku 2019 ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA, ktoré sa riešilo už od roku 2014. Drotován v stanovisku píše, že podanie mestskej časti na prokuratúru pred tromi rokmi bolo zamietnuté: „Žiadali sme posudzovanie územia ako celku, keďže EIA v tomto prípade začala doručením Okresnému úradu Bratislava ešte v roku 2014, nedalo sa k rozhodnutiu odvolať – išlo to podľa zákona platnému k roku 2014,” vysvetlil starosta. 

Nič tak nebránilo tomu, aby zámer získal súhlasné záväzné stanovisko od Hlavného mesta k investičnej činnosti. Aktuálne je podľa starostu Rače predložený zámer na územné konanie. „Predložili aj kladné stanovisko Hl. mesta SR Bratislava, teda daný návrh je v súlade s aktuálne platným územným plánom BA,” ozrejmil Michal Drotován. Príbeh je však z pohľadu mestskej časti trochu komplikovanejší. „V danom území je vyhlásená – pre obstarávanie územného plánu Táborky-Huštelke – stavebná uzávera, ktorá je však neprávoplatná (pretože bolo voči nej podané odvolanie, ako sme informovali v októbri),” píše starosta. Aktuálne mestská časť čaká na rozhodnutie o odvolaní, teda či Okresný úrad Bratislava potvrdí stavebnú uzáveru alebo nie. „Od toho sa bude odvíjať ďalší postup,” uzavrel Michal Drotován. 

Galéria

  • Račany Rosso. Zdroj: Expoline
  • Račany Rosso. Zdroj: Expoline
  • Tretia etapa Račany Bianco - situácia. Zdroj: Michal Drotován / Metská časť Bratislava - Rača
  • Tretia etapa Račany Bianco - situácia - dopravné napojenie. Zdroj: Michal Drotován / Metská časť Bratislava - Rača

Odsúhlasenú dokumentáciu naprojektovala spoločnosť MIKO s.r.o a investorom je Račany Bianco 3, s.r.o. Predošlé etapy tohto projektu však navrhla architektonická kancelária Alexy & Alexy. Nie je vylúčené, že štúdio bude stáť aj za treťou etapou (hoci za zmieňovaným Račany Rosso by zas malo byť Expoline). Predložený dokument rieši výstavbu 3 objektov bytových domov (SO 01, SO 02 a SO 03) severovýchodne od ulice Pri Vinohradoch, čo spadá už viac do areálu druhého zmieňovaného zámeru. 

Objekt bytového domu SO 01 je navhrnutý v strednej časti svahovitého terénu. Naplánované tu sú dve podzemné podlažia (PP) a päť nadzemných podlaží (NP), vrátane najvyššieho ustúpeného. Na druhom podzemnom podlaží je navrhnutá garáž a na prvom podzemnom, ktoré je čiastočne zapustené, sa navrhuje 5 bytových jednotiek, pivničné kobky a technické miestnosti. Na prvom NP je naplánovaných 10 nehnuteľností. Druhé až štvrté sú totožné, na každom developer naplánoval po 11 bytoch. Ustúpené piate podlažie bude obsahovať len dve jednotky so strešnými terasami. Celkovo je teda naplánovaných 50 bytov a 73 parkovacích miest. Objekt je rozdelený na dve nepriechodné časti a každá obsahuje vlastný vstup a komunikačné jadro.

Bytový dom s označením SO 02 sa bude nachádzať severovýchodne od objektu SO 01. Posledná stavba SO 03 je zase navrhnutá východne od objektu SO 02. Podľa dokumentácie sa obe stavby navrhujú ako samostatne stojace objekty s totožným dispozičným riešením ako prvá stavba. Zmena nastáva len pri treťom objekte, kde sa počíta so 74 parkovacími stojiskami. 

Celkovo tak v objekte možno rátať so 150 bytovými jednotkami a 231 miestami pre autá (220 miest sa bude nachádzať v podzemných garážach a 11 na teréne). Vo vnútorných priestoroch sú navrhnuté priestory pre bezpečné parkovanie a státie bicyklov budúcich obyvateľov. V blízkosti vstupov do objektov je navrhované umiestniť stojany pre bicykle.

Podľa dokumentácie je taktiež naplánovaná aj ochrana zástavby pred povrchovými vodami. Slúžiť na to bude záchytná priekopa, zaústená do podzemnej nádrže a do akumulačného jazierka s následným odtokom do koryta potoka Na pántoch. Koryto potoka Na pántoch sa taktiež navrhuje upraviť.

Keďže je tretia etapa len v úvodnom povoľovacom procese a investor sám detaily nezverejnil, o vizuále projektu hovoriť nemožno. Ak však možno počítať s podobou ako pri prvých dvoch etapách Račany Bianco, pôjde skôr o priemer, ktorý už veľkú invenciu neprinesie - hoci v čase výstavby bola architektúra súboru prijatá pozitívne. V okrajovej lokalite v dotyku s hranicou mesta však ide o adekvátne riešenie, ktoré dobre nadviaže na susedné sídlisko. Známe je zatiaľ len zastrešenie jednotlivých objektov, ktoré sú navrhnuté s plochými strechami s vegetačným a štrkovým pokryvom. 

Pokiaľ sa investor vydá cestou konceptu Račany Rosso, ten pochádza ešte z roku 2010. Aktualizovaná vízia známa nie. V inom kontexte by ale mohlo ísť o zaujímavý polyfunkčný súbor, využívajúci modeláciu terénu v prospech vytvorenia zeleného obytného prostredia s dodatočnou vybavenosťou. Domy samotné pôsobia priemerným dojmom. 

 

Račany Rosso. Zdroj: Expoline

 

Polyfunkčný komplex Račany Rosso má byť de facto pokračovaním Račany Bianco. Developer Grafobal Group Development, ktorý stojí za týmto projektom, patrí taktiež do portfólia firiem podnikateľa Ivana Kmotríka st. Za sebou má viacero kontroverzií a vášne vzbudzoval aj samotný projekt Račany Rosso pre možnú deštrukciu račianskych vinohradov. Asi najvýraznejšie diskusie a konflikty spôsobuje vlajkový projekt firmy – Národný futbalový štadión spoločne so susednými vežami (kancelárskou a rezidenčnou), problémy sú spojené aj s iným račianskym developmentom Radničné námestie Rača - klientov totiž investor nalákal na zriadenie parku, ktorý neskôr zastaval. 

Tam kontroverzie spoločnosti nekončia. Projekt Vajnorská bol taktiež predmetom diskusií pre svoju mierku a snahu obísť územnoplánovaciu reguláciu. Diskutabilný je aj Green Park, ktorého problémom je poloha, mierka, vývoj povoľovacieho procesu či história pozemku. Najmenej problémovým developmentom investora je zatiaľ Prístavná 1, ktorá výrazne pokračuje vo výstavbe a buduje podlažie za podlažím. Na druhej strane, v priebehu prípravy sa dosť zvláštnym spôsobom menila funkcia objektu, ktorý sa stal takmer kompletne rezidenčným, hoci regulácia tu predpisuje občiansku vybavenosť. 

Pozornosť teda môže vzbudzovať aj tretia etapa Račany Bianco a to z rovnakého dôvodu, ako pri jeho susedovi – ďalšej deštrukcie vinohradov (hoci už neobhospodarovaných). Lokalita má nielen poľnohospodársku, ale v prípade Rače aj mimoriadne významnú kultúrnu funkciu. Na development sa tak neprekvapivo pozerá kritickým okom aj miestny starosta, čo možno vyčítať už zo spomenutého stanoviska či odvolaní. 

Zdá sa ale, že tretia etapa Račany Bianco skôr či neskôr pravdepodobne vznikne. Dôkazom je už aj súčasné súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta. Faktom ostáva, že pokiaľ si developer splní všetky povinnosti, Rača má len obmedzené možnosti jeho zadržiavania a jeho povolenie bude musieť jedného dňa udeliť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube