Author photoMartina Gregová 14.11.2022 10:55

Množstvo zelene nie je vždy výhoda. Obnova sídlisk naráža na problémy

Verejné priestranstvá slovenských panelových sídlisk sú neoddeliteľnou súčasťou urbanizmu našich miest. Snahy o revitalizáciu týchto priestorov sa objavujú čoraz častejšie. Najnovším príkladom je urbanisticko-architektonická súťaž na revitalizáciu mestskej časti Diely v Nitre.

Víťazný návrh. Autori: ORA-Architekti s.r.o.

Víťazný návrh. Autori: ORA-Architekti s.r.o.

V máji 2022 mesto Nitra, v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, vyhlásilo verejnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na revitalizáciu verejných priestorov sídliska Diely. Súčasťou návrhu však nemalo byť len riešenie samotných priestranstiev. Súťažiaci mali aj vhodne reflektovať aj vymedzenie uzavretých areálov základných aj materských škôl, ktoré sa v obytných súboroch nachádzajú. Riešené územie sa rozprestiera na ploche takmer 17.000 metrov štvorcových.

Podnetom na vyhlásenie súťaže bola vízia Útvaru hlavného architekta mesta Nitra, na základe ktorej by mala mať každá mestská časť svoje vlastné centrum. Architekti, ktorí sa rozhodli do súťaže zapojiť, mohli vo svojich návrhoch vychádzať aj z dotazníku, ktorý v apríli minulého roku mesto vytvorilo. Obyvatelia najmenšej mestskej časti mesta Nitra sa touto formou mohli vyjadriť, aké funkcie by v rámci verejných priestorov na svojom sídlisku ocenili. 

Odborná porota hodnotila odovzdané návrhy z hľadiska urbanisticko-krajinárskeho začlenenia do prostredia, environmentálnej kvality riešenia, funkčného a prevádzkového riešenia a tiež z hľadiska ekonomickej primeranosti návrhu. Od súťažných návrhov sa očakávalo riešenie úprav verejných priestranstiev, ktoré vytvoria príjemné a bezpečné komunitné prostredie s primeranou funkčnou náplňou pre voľnočasové a rekreačné aktivity. Víťazný koncept bude slúžiť ako podklad pri tvorbe nového územného plánu. 

 

Víťazný návrh. Autori: ORA-Architekti s.r.o.

 

Do verejnej súťaže sa nakoniec zapojili len dva autorské kolektívy. Víťazný návrh pochádza od bratislavského ateliéru ORA-Architekti s.r.o. Vo svojom návrhu sa autori snažili v čo možno najväčšej miere ponechať existujúce schody a oporné múry a pomocou terénnych násypov umožniť plynulejšiu výšku stupňov. V okolí takto upraveného schodiska následne navrhovali vytvorenie rozptylových plôch, drobnú architektúru a priestor pre umenie. 

Zvolený prístup však vyústil do návrhu, v ktorom výrazným spôsobom prevládajú spevnené dláždené plochy, ktoré pôsobia príliš formálne a schematicky. Aj napriek tomu, že časť pôvodnej zelene je ponechaná a doplnená o novú výsadbu, architekti na viacerých miestach navrhli jej odstránenie, napríklad v blízkosti bytových domov či v predzáhradkách.  

Ako architekti sami opisujú na svojom súťažnom paneli, celkový koncept vychádzal najmä zo zámeru zefektívniť hospodárenie s dažďovou vodou. Z toho vyplýva vytvorenie kaskádovitých terás, ktoré budú slúžiť na zadržiavanie vody v území. Ako súčasť návrhu tak vznikla nielen vodná plocha, ale aj rigol, ktorý má plniť funkciu cirkulovania dažďovej vody. Takto zachytenou vodou sa bude zásobovať aj nižšie položená fontána. Umiestnenie vodnej plochy v hornej polohe návrhu však odborná porota považuje za diskutabilné. 

V rámci víťazného návrhu vznikol nový typ verejného priestoru a do vnútrobloku pribudli nové funkcie. Aj napriek tomu sa výsledky súťaže nestretli s prílišným nadšením. Už pri pohľade na pôdorys riešeného územia možno pozorovať vytvorenie príliš formálneho a striktného systému verejných priestranstiev, ktoré veľmi slabo komunikujú s okolitým urbanizmom sídliska. Veľké plochy navrhovaných spevnených plôch sú v kontraste s príliš sústredenou plochou zeleného parku, čo v rámci urbanizmu môže spôsobiť nerovnomerné využívanie jednotlivých častí priestranstva.

Aj napriek tomu, že súťažiaci mali k dispozícii výsledky ankety, v ktorej sa mesto snažilo získať čo najviac postrehov od miestnych ľudí, sa zdá, že víťazný návrh nie celkom naplnil požadované očakávania. Zatiaľ čo obyvatelia mesta hovorili o okolí kaplnky ako o mieste, ktoré by malo byť po novom vhodné na prechádzky či trávenia času s deťmi, tieto funkcie architekti umiestnili skôr do vzdialenejšej časti riešeného územia vo forme parku. Predimenzované sa zdajú byť aj pobytové schody, ktoré sú síce zaujímavým prvkom, v tomto prípade však z priestoru skôr uberajú plochu, ktorá mohla byť viac zelená a využiteľná aj mimo letných mesiacov. V prípade pobytových schodov to nie je možné v takej miere.  

 

Tretie miesto. Autori: GuldanArchitects s.r.o.

 

Návrh, ktorý sa umiestnil na treťom mieste (keďže druhé miesto sa porota rozhodla neudeliť), pracoval podľa poroty s netradičným riešením okolia kaplnky. Nový objekt kaviarne je akýmsi pokračovaním jej tvaroslovia a vo svojej podstate sa snaží o oživenie daného verejného priestoru. Návrh od architektov z GuldanArchitects s.r.o. však viac ako s myšlienkou vytvárania verejného pobytového priestoru pracuje s vytváraním priestorového konceptu parkovísk, čo síce môže byť prínosné, no nebolo to hlavnou požiadavkou súťaže.

Práve existencia predimenzovaných otvorených plôch verejných priestorov je jedným z hlavných dôvodov toho, že vnútrobloky či dvory na slovenských sídliskách zväčša zívajú prázdnotou. Snaha o vytvorenie akéhosi centra celej mestskej štvrte Diely je síce opodstatnená, no súťažné návrhy poňali túto úlohu príliš formálne, čo môže mať vo finále nepriaznivý vplyv na využívanie daných priestorov. Mesto bude v budúcnosti viesť dialóg s víťazným ateliérom o tom, ako spracovať územie mestskej časti Diely tak, aby bolo o niečo kvalitnejšie. Zohľadňovať pri tom budú aj výsledky spomínaného dotazníka a tiež odporúčania odbornej poroty.  

 

(Archinfo, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Víťazný návrh. Autori: ORA-Architekti s.r.o.
  • Víťazný návrh. Autori: ORA-Architekti s.r.o.
  • Víťazný návrh. Autori: ORA-Architekti s.r.o.
  • Víťazný návrh. Autori: ORA-Architekti s.r.o.
  • Tretie miesto. Autori: GuldanArchitects s.r.o.
  • Tretie miesto. Autori: GuldanArchitects s.r.o.
  • Tretie miesto. Autori: GuldanArchitects s.r.o.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube