YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 01.07.2022 17:10

Petržalka City prešla „zmenami“, mesto pokračuje v boji proti sebe

Petržalka City, veľký development, plánovaný v jadre Petržalky, už 16 rokov zaťažuje vzťahy v Petržalke. Hlavnému mestu sa však podarili viaceré dôležité zlepšenia, ktoré znížia zastavanosť a prinesú viac zelene a vybavenosti. S týmito úspechmi sa aktuálne pochválil primátor Bratislavy Matúš Vallo. V skutočnosti ale nejde o nijaké novinky a nejde ani o také úspechy, ako by sa mohlo zdať.

Zdroj: IURIS Group

Zdroj: IURIS Group

Sídlisko Petržalka začalo vznikať v 70-tych rokoch 20. storočia s víziou vzniku špičkového mestského sektoru, ktorý bude reprezentovať viaceré moderné princípy vo výstavbe miest. Nemalo však zopakovať ich chyby, práve naopak – na rozdiel od monofunkčných obytných štvrtí, Petržalka mala mať vlastnú bohatú vybavenosť, svoje vlastné centrum a vynikajúce spojenie s jadrom celého mesta po dopravnej i urbanistickej stránke. Napokon sa však za minulého režimu nič z toho nepodarilo a len pomaly sa k tomu približujeme dnes.

Kľúčovým projektom je nová električková trať, ktorá spojí centrum mesta s Janíkovym dvorom na južnom okraji Petržalky. Aktuálne je vo výstavbe druhá etapa projektu medzi Jungmannovou a Janíkovym dvorom, vznikajúca v širokom nezastavanom koridore v strede sídliska. Koridor bol pôvodne určený pre výstavbu metra, po ktorého dokončení mala nasledovať veľkorysá výstavba domov veľkomestského charakteru – umiestnená tu mala byť vybavenosť, verejné priestory a ďalšie prvky, ktoré by z Petržalky spravili skutočné mesto. Táto idea do istej miery žije aj naďalej. Minimálne to naznačuje Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy.

Podľa dlhodobej vízie mesta sa má územie popri budúcej električkovej trati po jej dokončení otvoriť pre výstavbu. Územný plán reprezentuje verejný záujem, preto možno konštatovať, že projekty, ktoré sú v súlade s plánom, sú aj vo verejnom záujme. V tomto duchu bola preto v roku 2002 uzavretá zmluva medzi mestom a developerom IURIS, v rámci ktorej mesto na 50 rokov prenajalo súkromnej firme veľké plochy v susedstve ohybu Chorvátskeho ramena medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou – tam, kde sa vždy uvažovalo so vznikom srdca sídliska. Spoločnosť sa zaviazala, že takýto typ developmentu tu vybuduje.

IURIS preto už dlho roky postupne formuje svoju predstavu o podobe transformácie lokality. Urbanistickú koncepciu spoluvytváral s popredými urbanistami z ateliéru Alexy&Alexy (urbanista Tibor Alexy sa zúčastnil už súťaže na Petržalku v roku 1967), pričom mesto malo pomerne veľké slovo, keďže stále ostáva vlastníkom pozemkov. Cieľom architektov bolo dať Petržalke prvky, ktoré jej chýbajú - uličný bulvár, mestskú triedu, jasne artikulované a už z diaľky viditeľné centrum. Slovami autorov, typické prvky mestského života.

Napriek tomu súčasný primátor a architekt Matúš Vallo píše, že Petržalka City už viac ako 16 rokov zaťažuje vzťahy v Petržalke. Naráža pritom na fakt, že plány na výstavbu sú predmetom odporu zo strany časti verejnosti. Pripomína síce, že zmluva umožňuje developerovi stavať len v súlade s Územným plánom, zároveň ale „zásadne obmedzila možnosti mesta rozhodovať o tom, či a ako sa toto územie bude rozvíjať“. Zmluvu o výstavbe, ktorá je prakticky nevypovedateľná, označuje za zlé dedičstvo, ktoré sa dodnes rieši s obyvateľmi.

Napriek tomu sa mesto pokúsilo za súčasného vedenia vyrokovať s developerom ústretovejšie podmienky, pokračuje Vallo. Primátor tvrdí, že sa Magistrátu podarilo dohodnúť nižší objem zástavby, vhodnejšiu funkčnú náplň a podmienky procesu výstavby tak, aby lepšie zohľadňovali potreby dotknutých obyvateľov aj mesta. Výsledkom je o 32% menší objem podlažných plôch oproti limitom plánu, nárast rozsahu zelene, zosúladenie projektu s návrhom urbanistickej štúdie Petržalskej rozvojovej osi, etapizácia, na základe ktorej sa bude súbežne s bývaním budovať aj občianska vybavenosť (lezecká stena, komunitné centrum, obchody, služby, reštaurácie, kaviarne, administratíva), alebo sankcia vo výške jeden milión eur v prípade porušenia dohody.

Primátor dopĺňa, že v záujme ochrany zelene sa zároveň dohodol s developerom, že sa nebude stavať na východnej strane električkovej trate, teda medzi traťou a terasovými panelákmi na Rovniankovej ulici. Aby to potvrdil, mesto plánuje zmeniť Územný plán a túto plochu preklasifikovať na zeleň.

Hlavné mesto za týchto podmienok vydalo k projektu súhlasné záväzné stanovisko (t.č. nefunguje zverejňovanie na webe mesta, takže detailne sa naňho nedá pozrieť), čím potvrdilo jeho súlad s Územným plánom. Primátor Matúš Vallo zhŕňa, že ide o najlepšie možné riešenie, hoci mnohých nepoteší ani redukovaný zámer.

Petržalka City (jeho prvá zo šiestich etáp) sa teraz posúva na stavebný úrad v Petržalke, kde musí ešte obdržať územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Vzhľadom na hlasný odpor časti verejnosti tak developer nemá ani po desaťročiach prípravy ešte „vyhraté“.

 

Mesto tvrdí, že vďaka jeho aktivite sa bude vybavenosť budovať súbežne s bytmi. Keďže je však integrovaná do budov, inak by to ani nebolo. Zdroj: IURIS Group

 

Stanovisko primátora obsahuje množstvo poloprávd a je smutnou výpoveďou toho, ako príjemne znejúce strategické plány a vízie kompaktných 15-minútových miest s dobrými verejnými priestormi narážajú na politickú realitu. Kto by sa pozrel na génezu plánovania tohto priestoru, zistil by, že od prvotných porevolučných návrhov, cez urbanistickú štúdiu z roku 2009 až po dnešok strácala koncepcia Petržalka City mestský ráz, aby sa prispôsobila aktuálnym náladám – a napriek tomu je aj naďalej napádaná a zo strany mesta komunikovaná ako nevyhnutné zlo.

Faktom je, že súčasné vedenie mesta až také zásadné zmeny projektu neprinieslo. Aktuálne prezentovaná vízia sa začala formovať ešte pred nástupom súčasného vedenia a je výsledkom participatívnych stretnutí, ktoré priebehali už roky na pôde Útvaru hlavnej architektky (a zúčastňoval sa ich aj autor týchto riadkov). Už v roku 2017 vypracovala kancelária Alexy&Alexy štúdiu, podľa ktorej sa mala nachádzať popri trati a súbežnej ceste líniová zástavba, ktorá by sa smerom k Chorvátskemu ramenu rozvoľňovala a otvárala do kultivovaného parku v susedstve vodnej plochy. Súčasťou vízie bolo aj centrálne námestie s vybavenosťou a výškovou dominantou na jeho severnej strane, smerom k Rusovskej ceste, ako aj vežou smerom k Romanovej ulici.

Hlavným rozdielom oproti starším plánom je odstránenie zástavby na východnej strane trate. Pôvodne sa tu uvažovalo s relatívne nízkymi domami – zhruba päťpodlažnými, čím by vznikli ďalšie byty, na prízemí nové prevádzky a byty v existujúcich panelákoch by boli odclonené od električkovej trate a hlavnej ulice. Tá by zároveň mala dve strany a pôsobila by skutočne ako vyššie zmieňovaný mestský bulvár. Novým riešením z roku 2020 táto možnosť zanikla – a medzi Petržalkou City a staršou zástavbou vznikne nevzhľadná zelená pláň, kde je udržiavanie doterajšieho stavu absolútne nezmyselné a neefektívne, zvlášť keď bude pri Chorvátskom ramene obrovský a dobre vybavený park.

Vrcholom je však potvrdenie situácie vo forme zmeny Územného plánu. Plán je súborom regulácií a limitov, nehovorí už detailne, ako musí plocha vyzerať. Do budúcna sa dal priestor využiť aj vo forme funkcie, ktorá bude vyhodnotená ako prospešná. Mesto malo pritom veľmi široké možnosti, ako podobu plôch ovplyvniť, a to práve vďaka zmluve, ktorá je „zlým dedičstvom“.

Práve naopak, daná forma spolupráce, kedy mesto nepredá, ale prenajme pozemok developerovi, je tým najlepším možným dedičstvom a je veľkou tragédiou Bratislavy, že pri Petržalka City ide o ojedinelý prípad. Ak by bolo mesto vedené zodpovedne a odborne, išlo by o dobrú platformu pre kooperáciu na vývoji územia, kedy bude v súlade súkromný aj verejný záujem. To ale predpokladá, že mesto je ochotné pripustiť svoj diel zodpovednosti na rozvoji a výstavbe. Prezentovanie developmentu ako nutného zla a odvolávanie sa na legislatívu, ktorá Magistrát „donútila“ vydať záväzné stanovisko, je len politické manévrovanie.

A tak aj pôsobí celé stanovisko primátora. Ide o „damage control“ v súvislosti s vydaním záväzného stanoviska. Vedenie mesta si je dobre vedomé toho, že akákoľvek výstavba v Petržalke vyvoláva odpor, bez ohľadu na jej kvalitu. Facku dostalo hneď na začiatku jej mandátu, kedy sa snažilo odprezentovať čistopis urbanistickej štúdie Centrálneho rozvojového koridora a odpoveďou mu bol zúrivý odpor prítomných obyvateľov, petície a komediálne výstupy miestnych poslancov a poslankýň. Namiesto sebavedomého prístupu a obhajoby najlepšieho riešenia preto ide cestou populizmu a obmedzovania developmentu.

 

Rozvoľnená štruktúra a obrovské kvantá zelene - aj o tom bude centrum Petržalky. Niekedy aj ale priveľa zelene škodí. Zdroj: IURIS Group

 

Petržalka City má aj naďalej šancu byť relatívne dobrým projektom. Do územia prinesie postupne nové bývanie, pracoviská, vybavenosť aj kvalitnejšie verejné priestory, a to v dobrej dostupnosti kapacitnej verejnej dopravy. Súčasný katastrofálny a hanebný stav územia sa radikálne zmení. Z priestoru, pripomínajúceho kúsok Pripjate, prenesenej do stredu veľkého bratislavského sídliska, sa premení na omnoho atraktívnejšiu lokalitu, ktorá raz môže byť skutočne centrom mestskej časti.

Treba ale pripomenúť, že to mohlo byť aj omnoho lepšie. Petržalka mohla mať reprezentatívne jadro, križujúce sa s bulvárom Jantárovej cesty. Získať mohla omnoho viac priestorov pre bývanie, ktoré tu aj v celej Bratislave bolestne chýbajú. Developer mohol následne získať viac zdrojov pre investície do občianskej vybavenosti, ktorá by bola ekonomicky efektívnejšia. Naostatok, efektívnejšia by bola aj správa územia, keďže by sa správca (samospráva) mohol zamerať na lepšiu údržbu skutočne využívanej zelene a nemusel míňať peniaze na akúsi zostatkovú zvyškovú zeleň, ktorá je problémom Bratislavy.

Petržalka City tak mohla lepšie reprezentovať vidinu Bratislavy ako mesta viacerých centier, vďaka čomu sa premení na kompaktnú, udržateľnú a príjemnú 15-minútovú metropolu. Ide o jeden z hlavných cieľov strategického plánu Bratislava 2030, ktorý zastupitelia nedávno schválili. Samotné mesto sa jej však očividne držať nechystá, keďže v praxi ide takmer úplne proti tomu, čo sa v dokumente píše.

V politickom živote mnohokrát vôbec nejde o sľuby, vízie, plány a stratégie, ktoré sa predtým s pompou prijímali, prezentovali a politici sa nimi chválili. Namiesto toho sa nezriedka ohýbajú, keď hrozí, že môžu byť v konflikte s aktuálnou náladou najhlasnejšej časti verejnosti. Transformácia sídliska Petržalka na plnohodnotnú mestskú štvrť je tak do budúcna otázna. Môže ísť o ilúziu, ktorú rozmetá prvá petícia a na jej základe vystrašený primátor.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Prvá etapa Petržalka City. Zdroj: IURIS Group
  • Prvá etapa Petržalka City. Zdroj: IURIS Group
  • Aktuálna situácia projektu. Zdroj: IURIS Group
  • Situácia z roku 2017. Zdroj: Alexy&Alexy

Súvisiace články

Z outsidera trendsetter. Nové centrum Petržalky má mať celomestský význam

18.10.2022 14:15:14 RED

Petržalka, ktorá nikdy nemala charakter mesta s jednoznačne definovaným centrom, je čoraz bližšie k tomu, aby sa to zmenilo. Tentoraz navyše nepôjde o zmenu čiastkovú ani kozmetickú. V príprave napreduje prvá etapa developmentu medzi Rusovskou cestou a Romanovou. Jeho celková realizácia prinesie hĺbkovú transformáciu, ktorá posunie najväčšie bratislavské sídlisko. 

Čítať viac

Z nebezpečného miesta moderná promenáda. Chorvátske rameno čaká masívny rozvoj

12.10.2022 11:18:52 Andrej Sárközi

Promenádou pri Chorvátskom ramene prejdú denne tisícky Bratislavčanov a Bratislavčaniek. Z obľúbeného chodníka sa však po večeroch stávala nebezpečná oblasť – roky tu chýbalo verejné osvetlenie. To sa však zmenilo a Hlavné mesto rozsvietilo chodníky pri niekdajšom dominantnom ramene Dunaja novým osvetlením.

Čítať viac

Lepšia Petržalka na dosah: prvá etapa Petržalka City je v územnom konaní

17.08.2022 14:45:57 Adrian Gubčo

V najbližších rokoch prejde najväčšia mestská časť Petržalka podstatnými zmenami. Vo výstavbe alebo v príprave je viacero veľkých projektov, ktoré prinášajú komplexnú transformáciu pozemkov, na ktorých sú naplánované. Jedným z najdôležitejších je Petržalka City, ktorá prinesie vznik dlhoočakávaného nového centra sídliska.

Čítať viac

Petržalka je o krok bližšie k svojmu centru, Petržalka City odhaľuje prvú etapu

09.07.2021 16:21:41 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka by mohla v dohľadnej dobe získať svoje skutočné centrum. Odhalená bola prvá etapa rozsiahlejšieho developmentu Petržalka City, ktorý vyplní časť priestoru tzv. Centrálnej rozvojovej osi. Ide o miesto, kde sa dlhodobo počíta so vznikom mestotvornej zástavby a občianskej vybavenosti. Teraz sa zdá, že sa táto vízia začína postupne napĺňať.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Ako môže vyzerať nové centrum Petržalky?

05.08.2020 16:45:09 Adrian Gubčo

Príprava výstavby predĺženia Petržalskej električkovej radiály napreduje a Hlavné mesto avizuje, že termín dokončenia – koniec roka 2023 – zatiaľ stíha. Otvorenie novej trate zásadne zmení nielen dopravu na najväčšom slovenskom sídlisku, ale aj jeho budúci rozvoj. Pre výstavbu by sa mohli odomknúť nové rozsiahle plochy, predovšetkým územie medzi Rusovskou cestou a Romanovou, kde vznikne nové centrum Petržalky.

Čítať viac

Ako som pripomienkoval koncept Urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi

29.03.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v súčasnosti obstaráva návrh urbanistickej štúdie tzv. Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého koridoru v centrálnej časti Petržalky. Toto územie je už od vzniku sídliska vyčlenené pre rozvoj centralitných funkcií, spoločne s hlavnou líniou verejnej dopravy. Teraz sa táto vízia môže konečne zrealizovať a Petržalka sa zmeniť na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Petržalka sa môže stať lepším miestom pre život. Využije svoju šancu?

06.02.2019 10:30:13 Adrian Gubčo

Už dnes sa koná verejná prezentácia koncepcie Urbanistickej štúdie petržalskej Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého pásu územia v strede Petržalky, pôvodne určeného pre výstavbu metra a následne mestskej vybavenosti. Územie ostalo desaťročia prázdne, teraz sa však konečne priblížila možnosť celý priestor dobudovať a zmeniť Petržalku zo sídliska na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje Urbanistickú štúdiu Centrálneho petržalského koridoru

07.01.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo na svojej webstránke predstavu o riešení územia tzv. Centrálneho petržalského koridoru, alebo Centrálnej rozvojovej osi, ktorá pretína najväčšie bratislavské sídlisko zo severu na juh. Verejná prezentácia sa bude konať 6.2.2019.

Čítať viac

Prvá časť petržalského centrálneho parku dokončená

16.11.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

V minulom roku sa v Bratislave otváralo hneď niekoľko nových alebo obnovených parkov –Park Jama, parčík Svoradova, Panorama Park, Gaštanica a iné. Tento rok nijako nezaostával. Okrem niekoľko obnovených plôch v centre mesta pribudla jedna aj v Petržalke – detský park pri Chorvátskom ramene, prvá časť rozsiahlejšej plochy, ktorá má vytvoriť petržalský „central park“.

Čítať viac

Začal vznikať petržalský Central park

03.05.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

V rámci budúceho projektu Petržalka City, ktorý sa má stať centrom mestskej časti, nemá vzniknúť len zástavba, ale aj kvalitné zelené územie v okolí Chorvátskeho ramena, ktoré časť miestnych začala nazývať petržalským "Central parkom". Aktuálne sa buduje jeho prvá časť v podobe detského ihriska.

Čítať viac

Participácia pre Centrálnu petržalskú os

13.02.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR naplno spúšťa širokú verejnú participáciu, ktorej cieľom je získať podnety pre lepšie riešenie urbanistickej štúdie na tzv. Petržalskú centrálnu rozvojovú os, široký pás nezastavaného územia pozdĺž Chorvátskeho ramena a predovšetkým budúcej električkovej trate až do Janíkovho dvora, ktorá by mala byť dokončená v roku 2023

Čítať viac

Architektonicko - urbanistická štúdia pre centrálny petržalský koridor

28.12.2017 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci architektonicko-urbanistické štúdie sú v princípe nezáväznými materiálmi, slúžiace ako podklad pre ďalšie rozpracovanie, dávajú už čo-to tušiť o zámeroch ich obstarávateľa v danom území. Inak tomu nie je ani v prípade štúdie pre kľúčovú časť projektu Petržalka City (developer Petržalka City, a.s., blízky developerovi IURIS), ktorá vyrastie v okolí záhybu Chorvátskeho ramena, a ktorá sa prvýkrát objavila v časopise ASB.sk.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube